Концепция за същността на пазара сложна и богата на съдържание социална икономическа категория в различни аспекти
ИмеКонцепция за същността на пазара сложна и богата на съдържание социална икономическа категория в различни аспекти
страница1/3
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер400.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://unicheats.net/files/unwe_files/20080815_000506_336.Turgoviq - L.doc
  1   2   3
Вътрешен потребителски пазар


Концепция за същността на пазара

 • сложна и богата на съдържание социална икономическа категория

 • в различни аспекти

 • широк – сложна съвкупност от връзки и зависимост

 • тесен – непосредствено разпределение на стоките

Основни измерения:

 • елемент на възпроизводствена система

 • сфера на размяната на стоки

 • система от икономически субекти

 • съвкупност от икономически отношения

 • съвкупност от потребители и тяхното потребление

Измерението се представя чрез различни съвкупни подходи:

1. Системен подход – има непосредствена връзка и изразява пазара като елемент на възпроизводствена система.

- взаимна зависимост м/у отделни фази на възпроизводствения процес

- възпроизводствен процес (м/ународен, национален, отраслов, фирмен)

- по същество: връзката м/у производството и потреблението зависи от тази концепция

- S – то е пазарен израз на производството в сферата на размяната

- Д – то е пазарна проекция на потреблението

- цените изразяват едновременно условията на производството, реализацията и потреблението

- колебанията на Д-то и S-то и цените – дължат се на измененията в обема и структурата на потреблението и характеризират нарушената пропорционалност м/у тях.


2. Аналитичен подход – тясна връзка с измерението, при което пазарът се представя като смяна на стоки

- пазарът е сфера на обръщение на стоките

- относителна самостоятелност на сферата на обръщение.

Той е обобщен израз на различни по форма, предмет, локализация и процеси на размяна в икономиката. Пазарът е икономическото място за осъществяване размяната на стоки за формиране взаимоотношенията м/у S – то и Д – то и където се проявяват функциите на пазарния механизъм. Изразява абстрактното обединяване на покупките и продажбите на „определено място”. Всеки пазар се състои и от по-елементарни пазари на съответните стоки и райони. Пазарът е среща на продавачите и купувачите, при която стоките на продавачите се превръщат в пари, а парите на купувачите в продукти.


3. Пазарът е подход на икономически връзки и взаимоотношения, които намират израз в :

- отношения на способност м/у предприемачи (притежатели на капитал), собственост на наемни работници и крайни потребители.

- свойстевни отношения на икономически връзки – представят се чрез пари, цени, работни заплати, лихви, печалба и други. Имаме сравняване и оценяване на труда.

- разпределителни отношения – главно на добавена стойност м/у пазарните участници

- конкурентни отношения – пазарна същност, принцип на консенсус, принципи на голяма конкурентна битка.

Пазарът е едно равновесие, а когато не е в равновесие е във война.


4. Поведенчески подход – единство на материални ресурси, човешки интереси, мотиви, очаквания.

- основна движеща сила – човешкият фактор (поколенията на отделните участници)

Пазарът трябва да отчита и психологията. Той е една голяма реалност, не само икономическа величина, но и психологическа.


5. Маркетингов подход – взаимоотношения от цялата верига от производство до краен потребител, следователно трябва да се решава все в по-голяма степен от нуждите на потребителя.

Пазарът е сферата на размяната, а тя има 3 основни компонента: пазарното Д, пазарното S и цени. Той е едновременно система на конкретни дейности, при които се цели по-голямо пазарно равновесие, да има необходимия пазарен потенциал, по-добра пазарна конюктура.

Пазарът е единен, с-ма от елементи с връзки и взаимоотношения. Той представлява една относителна затворена с-ма тясно свързана.


Класификация на пазарите

- в зависимост от степента на съвършенство – свършени и несвършени

- в зависимост от степента на регулиране – регулирани (с ограничения) и свободни

- в зависимост от броя на пазарните субекти – малък и голям брой участници

- в зависимост от характера на конкурентното отношение – 4 групи:

 • свободна конкуренция (полипол)

 • регулирана конкуренция (олигопол)

 • монополистична конкуренция

 • монопол (без конкуренти)

- в зависимост от степента на достъпност – отворени и затворени

- в зависимост от поведението на пазарните участници – съобразяване с пазарните условия (среда) и несъобразяване

- в зависимост от мащаба на операциите – регионални, национални и м/ународни

- в зависимост от подбора и вида на предмета за потребление – 4 групи

 • стоки за лично потребление

 • за индустриално потребление

 • за продажба (посредничество)

 • държавни поръчки

- в зависимост от стоковата специализация – ценни книжа, услуги, стоки за крайно потребление


Пазарен механизъм – търговския бизнес има 3 принципни положения.


Същност на търговията


Търговията по своята същност има предназначение да осъществява реализащията на стоките. Това свое значение може да се изясни на основата на следните основни въпроси:

Предмет на възникване

Теоретична същност

Значение


 • Предпоставки

1. Икономическото развитие като един обективен процес и необходимостта от търговия

 • наличие на икономическо отношение – наличие на стопански субекти и взаимоотношение м/у тях

 • проява на човешки отношения – човекът, най-важния фактор е с изразено обществено поведение, което намира израз в наличие на потребности, нужди, осъществяване на сделки

 • датира във времето – появила се е на определен етап от развитието на обществото, при наличие на икономически условия – наличие на производство, потребности и взаимовръзки м/у тях. При производство, което е в по-големи размери от нуждите на самите производители има наличие на продукт предполагащ и изискващ размяна, т.е осъществявяне на сделка на търговска основа. Търговията в този вид няма преходен характер. Възникнала е на определен етап в миналото, но с развитието на стопанството тя все повече се разширява.

2. Развитие на производството директно и м/ународно

 • производителят създава това, което е необходимо за самия него

 • производство за други, създаване на стоки в повече от потребностите на самия производител

 • обществено разделение на труда – обособяват се различни функции, отрасли и дейности

 • то е фактор за развитие на самото производство

 • проява на специализация – дейности, фирми, човешки ресурси, които се специализират – фактор за повишаване на производителността на труда.

  • необходимост от размяна – различни форми

  • търговска основа – на производител
   • Теоретична същност –

1. Намира израз:

 • в реализацията на стоките

 • в икономическите отношения в стопанството

 • обособяване на стопанските субекти

 • търговска основа – продажба на продукти по м/у си

 • търговски фирми – стопански ЕД, които осъществяват определена стопанска дейност, с цел печалба (съгласно ТЗ)

 • фирми за търговия – предмет на дейност продажба на стоки

2. Разделение на функциите м/у производител и потребителския обмен – необходимост от търговия

3. същност на търговията – 2 аспекта

 • като форма на обръщение на стоките – функция на смяната на формата на стойността. Възстановяват се разходите + печалбата, (може да се насочи към увеличаване на продажбите), нов цикъл, реализация на предметите за потребление

 • като отрасъл – стоките от производството до потреблението, необходими са – търговски фирми, техника, материална база, персонал

 • особеност на търговията – икономия на ресурси, да ускорява обръщаемостта на стоките, задоволява потребностите, разходите, приходите, печалбата, производство на разширена основа.

 • функции

 • с непроизводствен характер – продажба

 • с производствен характер – доставка, поддържане, съхранение

4. Противоречия

 • асортменти –линия

 • количествени – по-малко видове, повече количество иска производителя; търговеца иска по-разнообразен асортимент

 • мястото

 • по време

 • собствеността в/у стоката, стойностФункции на търговията


1. Оперативни

  • Закупуване на стоки

  • Продажба на междинни или крайни продукти

  • Рисковете

 1. Логически (логистични)

 • Образуване и поддържане на СЗ

 • Съкръщаване на СЗ

 • Формиране на асортимента

 • Транспортиране на стоките

 1. Обслужващи

 • Изследване на пазара

 • Финансова реализация на продажбата

 • Срещупродажбено обслужване

 • Стимулиране на продажбата

 • Координация на продажбата

Значение на търговията


 1. Осъществяване обръщението на стоките

 • Създава възможност за възстановяване на направените разходи

 • Реализация на печалба

 • Увеличение на националния доход

 • Нововъведен производствен цикъл на разширена основа

 • Формиране на нови потребности

 • Стимул за развитие на производството

 • Определяне скоростта на обръщението на обществения продукт за лично потребление

 • Определяне скоростта на парично обръщение

 • Определяне темповете на развитие на икономиката

 1. Влияние върху производството

 • Влияе и осмисля производството

 • Осигурява информация за търговията

 • Насоки за производство: маркетингов подход и пазарно направление на икономиката

 • Изменение на обема на производството в зависимост от покупателната възможност и способността на населението (паричната единица)

 • Съгласуване на производствения продукт с потребителско търсене

 • Повишаване на качеството на продукта

 • Затова търговията да изучава потребителското търсене, доходите, макро и микросредата

 1. Влияние върху потребителите

 • Предлаганите им стоки - по качество, количество, асортимент

 • Формира нови потребности

 • Потреблението като фактор на икономически растеж

 • Повишаване качественото равнище на потребностите

 • Повишава културата

 • Повишаване на жизнения стандарт

 • Икономия на времето на потребителите

 1. Размер на националния доход (НД)

 • Според вложения труд – да се разменят равни количества труд

 • Чрез търгуване под формата на размяна на доходи срещу стоки

 • Фактор на заключителен етап, завършва разпределянето на НД плюс преразпределени процеси чрез цени и структури

 1. Стимулиране на трудовата активност

 • На потребителя - за влагане на повече труд

 • На производителя - развитие на производството и за ефективност на ресурсите

 1. Създаване на добавена стойност (ДС) и национален доход

 • Търговията създава добавената стойност и националния доход не с размера на продажбите, а с размера на търговската надбавка (търговската надбавка е част от цената (нейн елемент))

 1. Значение на икономиката

 • Връзки и взаимоотношения между пазарните субекти, различни отрасли, райони

 • Въздействие върху паричното обръщение

 • Има отношение върху стабилността на националната валута

 • Развитие на финансовия капитал и банковата система

 • Развитие на приходната част на държавния бюджет

 • Най - голям работодател

 1. Има социално значение

 • Задоволява потреблението на населението

 • Обуславя икономическия просперитет и икономоспособност

 • В бъдеще ролята на търговията ще нараства

 1. Причини

 • Разширява се сферата на обслужване

 • Въсможност за повишаване на жизнения стандарт

 • Формиране на нови потребности, търсене, промяна на вкусовете

 • Тенденции за увеличаване на свободното време

Значението на търговията все повече се обуславя от това, че търговията да се използва.


Място на търговията


Основни въпроси (главни компоненти):

 1. Групи и равнища обуславящи процеса на реализация

 2. Характер на участие

 3. Взаимодействие между участниците

 4. Съвместна интеграция

 1. Реализация - сложна система, многозвенна верига

Търговията - посредник, звено, активна роля

Групи от институции - най-общо това са търговия на едро ТЕ и търговия на дребно ТД

Съществуват различни алтернативи:

 • Разширена - потребители, търговия на едро и дребно

 • Ограничена - имаме производител, търговия на едро

 • Пряка - крайни потребители, домове, каталог, пощата

Прилага се главно изключение, при по- ниска степен на развитие и за някои специфични форми на търг.


Схема1:


Не винаги да се елиминират търговските посредници. ТЕ - имат такава финкция- увеличава разходите, СЗ намаляват. Специализирана - разходите се увеличават.

Иконимиката е либерализирана. Всеки стопански субект осъществява дейност, която е икономически изгодна. Изходна предпоставка за всеки вложен капитал е равна на нормата на печалба. Увеличават се броя на сделките, на персонала, на СЗ.

За индустриалните стоки (с производствено предназначение) схемата има друг вид:


Схема2: 1. Ако потребителите са малко на брой, а всеки един от тях има голяма потребност от стоки, осигурява допълнително обслужване и включва сервиз, следователно производителите са големи фирми с добре развита търговска дейност, а потребителите с добри икономически възможности са малък брой и могат да приемат големи количества от еднородни партиди стоки.

 2. Агенти - когато производителите са малки фирми

 3. Разширена форма - производители, агенти, потребители на индустриални стоки

 4. Добра производствена дейност, но голям брой потребители

Един и същ продукт може да се реализира по различен начин, чрез различна форма на реализация (директно, посредници и други).

 1. Характер на участие

 • На основата на сделки и право на собственост - институциите могат да бъдат:

 • Търговци с пълно участие - включва ТЕ и ТД. Те действат от свое име и за своя сметка.

 • Търговци с ограничено участие - включват пазарни посредници, със сделки, но без право на собственост (агенти, брокери, консигнация - стоки и други)

 • Съпътстващи - изпълняват различни функции свързани с търговските сделки (рекламите, транспорт, бонови услуги). Нямат право на участие в производството и реализацията на стоките, без право на собственост.

 1. Взаимодействие в търговските сделки - в различни направления

Включва: доставки, съхраняване, формиране на асортимента, транспортиране, реализация, допълнителни услуги, финансиране, кредитиране, разпределяне на риска, смяна на собствеността и други.

Доставчици- взаимоотношения с доставчиците. Тези взаимоотношения са двустранни: ако търговците са част от каналите на дистирбуция; или доставчиците са загрижени за самия пазар.

 • Всаимоотношенията на доставчиците в каналите на реализация - три вида:

 • Изключителна дистрибуция - дистрибутора предоставя права на един или наколко търговци да реализира стоки по определени цени. Стимулират се и двете страни. Търговеца ограничава асортимента си, а доставчика лимитира своя дългосрочен продажбен потенциал.

 • Интензивна - доставчика реализира чрез голям брой търговци. Доставчиците максимизират продажбите си, а търговците разнообразяват асортимента. Има наличие на конкуренция, която е много силна.

 • Селективна - комбинация от първите две. Доставчиците реализират стоките си чрез наяколко търговци от даден район. Те увеличават реализацията в сравнение с интензивността. Принуждават търговците да предлагат конкуриращи стоки. Стимулират доставчиците да подпомагат търговците за реализация на стоките. Може да не разширява координацията, което е характерно за изключителната дистрибуция, като производствения потенциал на интензивна диструбуция.

 1. Интеграция между участниците.

Търговията се характеризира с редица движения (транзакции) - физическо движение, смяна на собствеността, движение на информацията, на парични средства, на комуникации и други.


Схема3:


Необходимата интергация е вертикална и хоризантална:

Вертикална - две форми:

 • Високо интегрирана - централно управление на съвкупности от институции, с цел увеличаване на продажбите и максимално въздействие на потребителите. Използват и петте вида транзакции като се изпълняват онези функции, които са икономически най - удобни.

 • Умерено интегрирана система - състои се от слабо обвързване и независими пазарни институции с по - голяма свобода при зделките.

Хоризонтална - обединяват се институции от едно и също равнище с едно единно управление. Постига доходи от по-голямата търговска дейност и от по-високата ефективност.

Слабости - разширяват се търговските институции, наличие на лоша координация.


Форми за осъществяване и развитие на търговията


 1. Класификационна структура на търговията

 2. Концепция за развитие на търговските структури

 3. Актуални проблеми и тенденции в развитието на търговията
 1. Класификационната структура на търговията включва различни типове търговски форми и тяхната класификация.

Структурата е важна:

 • За анализиране и планиране на процесите при еволюцията и промените в търговската дейност.

 • Подпомага търговците мениджъри за разработване на стратегии и тактики, за увеличаване на печалбата и задоволяване потребностите на клиентите

 • Създва възможности за по- ефективна оценка на конкурентите

 • Основа за по - добро регулиране на търговската дейност от държавата

 • Спомага за задълбочено изучаване на търговията като наука и практика

Форми на класификацията - по различни признаци

Най- общо два подхода - дескриптивен и стратегичеки


Схема4:

Дескриптивен Стратегически

По тип на предлагани стоки надбавки/ обръщаемост

По характер на функцията качество/ цени

По форми на собственост цени/ услуги

По вид на предлаганите стоки продуктов ацортимент

По териториално разпределение качество и цени/ продуктов асортимент

По форма на продажбите надбавки/ тип на стоките


Класификация на търговските институции

Дескрептивен подход

Дескрептивната класификация е полезна при набирането и анализирането на информацията за тенденция в развитието на търговията общо, отрасли, продукти, региони, но няма значение за формирането на отделни форми, което е обект на стратегическия подход.

 • Според типа на предлаганите стоки - различаваме два типа:

 • Търговия със стоки - материални и осезаеми (мебели, автомобили, хладилници);

 • Търговия с услуги - обект на осезаеми продукти (химия, ремонт, касети под наем);

 • Различни търговци - може и от двата типа

 • По характер на изпълняваните функции - търговски фирми повече от два вида: ТЕ и ТД

 • ТЕ- покупка с цел продажба или самостоятелно използване

 • ТД- покупка и реализация на крайните потребители

 • ТД и ТЕ може и едновременно

Забележка: Единство и различие

 • Единство - продават стоки, интеграция, взаимна изгода

 • Различие на ТЕ от ТД

 • Купуват по - голямо количество стоки, партиди, по - дълги интервали от време

 • При ТД - обратно: по- малки количества от стоки, партиди, по - често

 • Продават в по - големи количества, ТД в по - малки количества

 • Осъществяват сделки с бизнес партньори, ТД отворени системи

 • Различни по равнището на цените: цената на ТЕ е по - малка от цената ТД

 • ТЕ - различни цени, ТД - еднакви цени за всички потребители, търговските обекти в ТЕ са различни

 • ТЕ са по - активни, а ТД - активност на потребителите

 • ТЕ- не зависят толкова от вида на търговските обекти, ТД - обратно

 • ТЕ- функция по съхранение и преобразуване на СЗ и асортимента

 • По форма на собственост - държавни, кооперации, общински и частни

 • Държавна търговия - върху държавна собственост в търговските фирми, управлява и регулира от държавата, чрез делегиране на права. Главно в градовете отслабва. Осъщяствява се от:

 • Държавни производствени фирми чрез собствена скалова база, търговска мрежа

 • Цел - по-висока норма на печалба, по-добър контрол върху цените и движението на стоките, върху продажбата на нови стоки и други

 • Държавни фирми - социална формация за икономиката и отбраната

 • Държавно обществени организации, които осъществяват търговски функции за определени потребители

 • Общинска търговия - на общинска собственост върху търговските фирми. Общинска пазарна покитика, пазари; дялово участие или общинско имущество създават търговски фирми с различен предмиет на дейност, задоволяване на потребностите

 • Кооперативна търговия - на кооперативна собственост, дялово участие (един глас), централен кооперативен съюз; малки градове и села. Много други дейности - транспорт,...

 • Частна търговия - частна собсвеност, регулира се от държавата за цялата страна, по - голяма роля, нарастваща плюс вериги от магазини; предприемачество.

 • По вид на предлаганите стоки - за хранителни и нехранителни стоки, за отделни стоки.

 • По териториално разположение - области, общини, населени места, разположение в даден град/ център, жилищни райони, извънградски.

 • По форми на продажба - какво използват (магазини, складове, павилиони, поща, каталог, телефон, автомати, електронна търговия). Директна форма на продажба (извън магазина) - непрекъснато се разраства.

Стратегически подход

 • Стртегии за позициониране и развитие на търговските фирми

 • Тази класификация не е пряко насочена към набиране на информация за пазара

 • Надбавки/ обръщаемост

Търговска надбавка (ТН) - разликата между продажната и покупната цена на стоката или процентна величина от цената, по която СЗ се продават.

Обръщаемост - свързана е с разходите; с броя обороти на СЗ или дните на стоките в търговията

Обръщаемост в брой обороти =S/СЗ

Обръщаемост в дни = S*D/S

По тази класификация търговската фирма може да бъде позиционирана координатна система


Схема 5:


По тази класификация - търговските фирми в отделни квадранти.

Стоките се позиционират според:

 • Вида на стокитре

 • Широчината на асортимента

 • Дълбочината

 • Допълнителни услуги

 • Цените

 • Формата на реализация

 • Стимул на продажбите

 • Организационна структура, териториално разположение и други

Най- често търговските фирми във втори квадрант (бърза обръщаемост)

 • Стоките се продават чрез личен контакт, разнообразяване на асортимента, осигуряване на допълнителни услуги, високи цени, дълбочина на асотримента, стимулиране на продажбите.

Може да се позиционират и в четвърти квадрант (бърза обръщаемост).

 • Ниски цени, малки допълнителни услуги, самообслужване; щирок, но не и дълбок асортимент, стимул на продажбите чрез цените.

Може един и същ краен резултат за търговските фирми:

 • Пъви случай - акцент върху цените

 • Втори случай – акцент върху качеството на продажбите, услугите.

Позициониране в първи квадрант - рядко, високи търговски надбавки, повишени цени, ограничени продажби, забавя се обръщаемостта. Може, ако търговските фирми са лидери, няма конкуренти, монопол, стоките нямат заместители.

Позициониране в трети квадрант - означава, че търговската фирма е загубила конкурентни позиции и пазарен дял, води до финансови затруднения, излизане от бизнеса.

Търговската фирма да прецени своето място и конкретните пътища на развитие.

 • Качество/ цени - връзка: високи цени, качество и обратно

Според позициониране на търговски фирми и структури, разположени в различните квадранти.


Схема 6:


Ценова чувствителност и осъзнаване на качествени предимства на стоките от една страна, потребителите предизвикват интензивна конкуренция между търговците на всяко равнище; формират се монополи обусловени от търговията на потребителите, всеки от които се характеризира със свое равнище на цените, качество, асортимент, допълнителни услуги.

 • Цени/ услуги


Схема 7:


Втори и четвърти квадрант не осигуряват дългосрочно оцеляване и развитие.

Първи и трети квадрант създават възможност за търговска активност и реализация на печалбите.

Във втори квадрант - търговските фирми създават добри възможности за потребителите, но високите разходи не се компенсират от ниските цени на търговските фирми.

Четвърти квадрант - потребителите няма да приемат високите цени и не достатъчните услуги на търговските фирми.

Трети квадрант - висока популярност през последните години - цени по-ниски от конкурентите, търговските фирми разчитат на социално-икономическия сегмент, стесняват услугите, предлагат различни намаления на цените.

Първи квадрант - полагат усилия да печелят потребители, специфични потребности и изисквания на потребителите, реалиация по минимални цени.

 • По продуктов асортимент - класификация в зависимост от дълбочината и ширината на асортимента, което определя размера, териториалното разпределение, стратегията и тактиката на търговските фирми.

Широчината на асортимента се характеризира с броя на продуктовите линии за продажба.

Дълбочина на асортимента - с разновидността от отделната линия, например телевизори.

Ширина - широк и тесен

Дълбочина - дълбок и плитък

Асортимент богат и беден - от селекцията, която търговската фирма е направила от всички възможни стоки предлагани за реализация.


Схема 8:


Втори и трети квадрант – най- често търговските фирми се позииционират там

Трети квадрант - рисково

Първи квадрант - трудно и скъпо, по-голям СЗ

Когато търговските фирми решават какво да включат в своя стопански асортимент.

Фактори:

 • Цел - допълнителен добър асортимент, задоволителна потребност и съответствие на цената и т.н.

 • Статус - ранжиране на продукцията по важност на асортимента.

 • Пълнота - дали включва необходимите продукти за потребление.

 • Качество - с различно качество и цена за потребност от различните пазарни сегменти.

 • Имидж на търговеца

 • Финансови и инвестиционни рискове

 • Управленските запаси при увеличаване и спестяване на продукти - разнообразие

 • Качество и цени/ продуктов асортимент - приложим за всяка продуктова линия и дава представа за конкурентните условия за даден пазар за търговските фирми.

В конкурентния пазар, управлението на всяка търговска фирма има преки и косвени конкуренти, които се различават по цени, качество и асортимент.

 1. Концепции за развитие на търговските структури.

Основни въпроси:

 • Теория за „колелото” на търговията

 • Концепция за развитие на диалектическия процес

 • Теория за „търговски акордеон”

 • Теория за адаптивното поведение

 • Концепция за търговския жизнен цикъл.
 • Теория за „колелото” на търговията

Промените на търговската структура могат да се представят като кръг, който се развива във времето и има обособени цикли и фази. Тази теория за търговията се основава на четири хипотези:

 • Съществуват много на брой потребители, чувствителни към цената на стоката, с желания за широк асортимент, допълнителни услуги, ниски цени и териториално разпределение.

 • Чувствителните към цените потребители не са лоялни и се пренасочват към турговия с по - ниски цени и към по - високо качество.

 • Новите търговци функционират с по - ниски разходи

 • Търговците търсят развитие чрез увеличение на продажбите, нови пазари, създаване на висок имидж, разнообразен асортимент, наемане на допълнителни работни площи и на по - голям брой работници.

Оформят се своеобразни цикли и фази на търфовската дейност.


Схема 9:


Първа фаза: навлизане - новите търговци работят с ниски разходи, търговски надбавки и цени чрез намаляване на оперативните разходи до минимум. Търговските надбавки са по-ниски поради ограничение на асортимента, сервиз, допълнителни услуги, ниски цени. Предлагат масови стоки, с долна граница на търговските надбавки и цени. Печелят от продажбите, бърза СЗ динамика.

Втора фаза: стабилен търговец и конкурент, който се характеризира със засилени продажби и търговска активност. Необходими са иновации, предлагат допълнителни услуги, нов асортимент, нови продажни линии, качество, разширява търговската и складова мрежа, търговски обекти. В края – висок статус, добра ценова ориентация, също по - високи търговски надбавки. Оформя се като солидна търговска институция.

Трета фаза - най-стабилна, консервативна, иска по-висока възвръщаемост на инвестициите. Разходи по-високи, уясвими от конкуренцията, които се борят за пазарен дял. Сигнал за края на цикъла, за нов цикъл.

Развитие - вълнообразна форма - фигура.

Извод: нови търговци, ниски търговски надбавки и цени до излизане.

Това може да се представи под формата на своеобразно „колело”.


Снема 10:


През последните години движението на колелото през трите фази е по-бавно. Внимателното позициониране на търговските фирми с оглед обслужването на специфичните пазарни сегменти е най-перспективно направление за осъществяване на търговската дейност сега.

Характеризира основното, трайното, характерното. Път на естественото настъпателно развитие. Всеки следващ цикъл започва от по-висока котва, не просто повторение, а от ново по-високо равнище. Отделни търговци не следват този „модел”, но те остават отделни случаи, които не пречат на закономерностите.

 • Концпция за развитие на диалектическия процес

Коренна промяна, при която две различни, конкурентни търговки структури се свързват в една нова търговска институция. Диалектическия процес се състои от три елемента: теза (съществуваща търговска структура), антитеза (иновационна търговска структура) и синтез (нова комбинационна търговска структура).


Схема 11:

  1   2   3

Свързани:

Концепция за същността на пазара сложна и богата на съдържание социална икономическа категория в различни аспекти iconФакултет: Икономически и социални науки
В теоретичен план се разглеждат въпросите на същността, обхвата, съдържанието на управлението на човешките ресурси като социална...
Концепция за същността на пазара сложна и богата на съдържание социална икономическа категория в различни аспекти iconЗимен семестър 2012/2013 базова подготовка управление на институциите за социална работа Социална работа с деца и семейства Клинична социална работа
Правни аспекти на социалната работа – хон преп д-р Александър Андреев – 00ч. – лекции
Концепция за същността на пазара сложна и богата на съдържание социална икономическа категория в различни аспекти iconСъдържание Увод Глава І. Дълготрайните материални активи като отчетно – икономическа категория
Същност на организацията на счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи
Концепция за същността на пазара сложна и богата на съдържание социална икономическа категория в различни аспекти iconПресцентър и връзки с обществеността
Корпоративната социална отговорност (ксо) е нова концепция за бизнес поведение и бизнес отношения. Със значителното си ударение върху...
Концепция за същността на пазара сложна и богата на съдържание социална икономическа категория в различни аспекти iconФорма за регистриране в публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване Заявявам, че желая да
Категория на електрическото и електронното оборудване, което лицето пуска на пазара
Концепция за същността на пазара сложна и богата на съдържание социална икономическа категория в различни аспекти iconТеории за възникването на депресията. Различни гледни точки от водещи
В статията са посочени теоретични допускания на различни автори, които акцентират върхи различни аспекти и фактори при появата на...
Концепция за същността на пазара сложна и богата на съдържание социална икономическа категория в различни аспекти iconКонцепция на междукултурните различия
Основния въпрос, чийто отговор Хофстеде търси, е “как транснационалните корпорации успяват да функционират продуктивно при наличието...
Концепция за същността на пазара сложна и богата на съдържание социална икономическа категория в различни аспекти iconЕмил Асенов Актуални проблеми относно корпоративната социална отчетност Понятие за корпоративна отговорност
Европейската комисия в своите документи дава следното определение: „Корпоративната социална отговорност е концепция, която отразява...
Концепция за същността на пазара сложна и богата на съдържание социална икономическа категория в различни аспекти iconГлобалната финансово-икономическа криза даде възможност на много икономисти да представят своето виждане за реформи в системата. Повечето от коментарите им са
Сред тях най-често срещани са прекомерното доверие в пазара, спекулации с различни видове финансови инструменти, цените на петрола,...
Концепция за същността на пазара сложна и богата на съдържание социална икономическа категория в различни аспекти iconАспекти и възможности за приближаване на българската икономика към Европейския съюз – анализ на основните постижения и приоритети в средносрочен период
България към Европейския съюз, логиката на разсъжденията неизменно минава и през по-високата икономическа ефективност. Сам по себе...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом