Дипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката
ИмеДипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката
страница1/13
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер2.15 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://nsfb.net/temp/credit_system.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


СУ “Св. Климент Охридски”

Философски факултет

Дипломна работа на тема:


Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката

върху един конкретен пример: Философски факултет на СУ

“Св. Кл. Охридски”


Изготвил: Надежда Николова

Специалност: Социология

Научен ръководител: гл. ас. д-р Светла Маринова

Рецензент: гл. ас. д-р Милена Якимова


Януари 2007

Съдържание


1. Въведение / 4


2. Теоретичен модел / 9


3. Хипотези / 12


4. Промените във ВО в България. Стил на образователна работа в СУ “Св. Климент Охридски” преди влизането на КС / 13


5. Kакво е КС? Произход, идея, цели и развитие / 19


6. Опитът с КС в други университети / 22

А) Хумболт Университет, Берлин, Институт за социални науки

Б) НБУ, София


7. Въвеждането на КС / 33

А) Български нормативни изисквания и особености.

Б) Особености при въвеждането на КС във ФФ, отделните специалности.

В) Функциониране на КС във ФФ на СУ.

Г) Възприемане и оценка на така създалата се ситуация и нейните особености от различните позиции

- Експертна позиция

- Преподавателска позиция и преподавател в ръководно-административна позиция

- Позиция студент

8. Анализ на ситуацията / 76


9. Изводи / 89


10. Заключение / 94


Библиография / 96


Приложения / 98


Използвани съкращения в текста


КС

Кредитна система

ЕСТК

Европейска система за трансфер на кредити

ВУ

Висши училища

ВО

Висше образование

СУ

Софийски университет

НБУ

Нов български университет

ХУ / HU

Хумболт университет

У

Университетът

ПРАП

Преподавател в ръководна административна позиция

ПП

Преподавателска позиция/позиция преподавател

РАП

Ръководно-административна позиция

АСП

Административно-секретарска позиция

СП

Студентска позиция

ЕП

Експертна позиция

ВУЕП

Вътрешноуниверситетска експертна позиция

ИУЕП

Извънуниверситетска експертна позиция

ДАЕП (МОН)

Държавно-административна експертна позиция

С

Специалност Социология

Ф

Специалност Философия

Пс

Специалност Психология

П

Специалност Политология

К

Специалност Културология

БИН

Специалност Библиотечно-информационни дейности

ПА

Специалност Публична администрация

Е

Специалност Европеистика

СНС

Специализиран научен съвет

ВАК

Висша атестационна комисия

НАОА

Национална агенция за оценяване и акредитация

МС

Министерски съвет

ЗВО

Закон за висшето образование

ЗНСНЗ

Закон за научните степени и научните звания

ФФ

Философски факултет

ЦПО

Център за професионална ориентация

(Ф)СС

(Факултетен) Студентски съвет

ФС

Факултетен съвет

ФДРЗ

Федерация на дружествата за разпространение на знанията1. Въведение


Темата за нововъведенията, свързани с Болонския процес, е актуална не само с пряката си обвързаност с българското висше образование към настоящия момент, но и във връзка с общоевропейските цели и възможностите за тяхната реализация.

В настоящата дипломна работа ще се опитам да проследя въвеждането и функционирането на кредитната система във ФФ на СУ. Още тук е добре да бъдат направени две важни уточнения. Първо, на взаимообвързаността на въвеждането на КС с множество други процеси и, следователно, затрудненията и неточностите при опита тя да бъде разгледана автономно в един частен случай. От друга страна, обаче, подобен изследователски опит би дал една по-ясна и детайлна представа за това какво се случва в практиката, което при по мащабни изследвания или мониторинг на макрониво се разглежда частично или изобщо не се разглежда. Второто важно уточнение е, че въвеждането на КС като аспект от една по-голяма реформа е процес, който подлежи на развитие, и че всички изводи в настоящия текст ще имат ограничена валидност.

Целта на дипломната работа ще бъде да се систематизира информацията относно целите и изискванията на кредитната система и от тази изходна позиция да се експлицират проблемите, които възникват при нейното въвеждане, както и причините за тяхното възникване. Това, от своя страна, ще наложи предварително запознаване със социалната реалност, т.е. с утвърдените практики и традиции във Философски факултет, върху която се прилага новият модел. Основният проблем, на който ще се търси отговор, е какво се случва, когато се прилага външен модел върху вече формирана от други културни и образователни традиции социална реалност, или какви са резултатите от приспособяването към внесената отвън трансформация.


Предмет:

Процесът на (не)въвеждане на кредитната система във ФФ, резултатите до този момент и (не)възможността за по-нататъшно развитие на системата.


Обект:
Нормативната база на нововъведения модел и някои части от документи от сега действащата стара нормативна база, както като закони, така и като вътрешни правилници; учебните планове – последните преди влизането на КС и последните към настоящия момент (випуск 2006-2010); отношението на преподаватели, в това число и ръководители на катедри и заместник-декани, администрация-секретариат и студенти като заемащи определени позиции в полето на ФФ към кредитната система, и промените, (не)провокирани от нейното (не)въвеждане.


Цели:

1. Проверка на предварителната хипотеза дали кредитната система трансформира образователните практики, или по-скоро съществуващите стари образователни практики я трансформират, поради което е (не)възможно утвърждаването на една такава образователна система с оглед на общоевропейските цели и разбирания.

2. Да се формулират причините за констатираното състояние.

3. Да се установят нагласите към ситуацията в момента и нейното преживяване от заемащите различните позиции в полето. Да се разграничат и отделните виждания за “проблеми” според позициите на актьорите в полето. Да се регистрират основните виждания и нагласи към случването на евентуални промени.

4. Въз основа на цялостен анализ на събраната информация да се определят проблемите при въвеждането на кредитната система и причините за тях.


Задачи:

1. Уточняване и изясняване на целите и изискванията на кредитната система, доколкото това е възможно, или кредитната система в идеен план в Европа, България, СУ.

2. Регистриране на представите за КС в идеен план на експертите и на участниците в полето.

3. Практическо функциониране на КС на този етап.

4. Практическото функциониране на кредитната система във виждането на агентите, заемащи определени позиции в полето.

5. Характеризиране на стила на образователна работа в полето преди въвеждането на кредитната система.

6. Да се установи заинтересоваността на отделните актьори към по-нататъшното развитие на КС.

7. Да се проследи има ли конкретни планове и нагласи за по-нататъшно реализиране на целите на кредитната система.

8. Да се види най-общо представата при студентите за КС и функционирането ù.


Методи:

1) Бяха проведени интервюта с преподаватели и ПРАП в ФФ.

Първоначално беше замислено интервютата да се осъществяват по позиции. В хода на работата се установи, че не винаги позиция отговаря на заинтересованост, знания и познаване на проблема. Почти при всяко интервю обаче, понякога още преди да започне, бях насочвана или препращана към други лица, компетентни по въпроса (от гледна точка на дадения респондент). Струва ми се важно да уточня, че поне в половината случаи това “препращане” от страна на интервюирания беше с директни указания, препоръка или подтекст, че другият или другите знаят по-добре. Или, с други думи, личеше несигурността и не особено голямото желание за разговор по въпроса с него самия. Така се стигна до съчетаване на подбора по позиции с метода на “снежната топка”, при което голяма част от интервюираните са по препоръка на някой друг.

2) Интервютата с експерти в областта на ВО са отново по метода “снежна топка”, като в началото тръгнах от респондент в такава позиция, който в последствие не интервюирах. Експерти в настоящото изследване са наричани респонденти, които са академични лица, чиято сфера (или една от сферите) на изследователски интерес е ВО, или лица в недържавни (НПО - ФДРЗ) и държавни институции, обвързани с ВО в България и заемащи позиции в институции, стоящи над Университета (НАОА), включително МОН.

3) Бяха проведени интервюта със студенти.

Поради сравнително скорошното въвеждане на КС, във връзка с която се провеждат интервютата, подборът на студенти се осъществи по два основни критерия – членство в различни студентски организации, като това предполага по-голяма заинтересованост и активна позиция на тези студенти, и студенти, участвали по програмата "Сократ-Еразъм", в качеството си на имащи опит (сблъсквали се) директно с трансфера на кредити и прилагането на КС в различни държави. Доколкото обаче по първия критерий не може да се приеме, че винаги най-инициативните и добри студенти членуват в подобни организации, отново се прибягва до метода “снежна топка”, като тук "Еразмус"-студентите и тези от студентските организации препоръчват свои колеги, които смятат за активни.

Като допълнение и уточнение към допускането, че поради сравнително скорошното въвеждане на КС (и/или по други причини) липсва достатъчно информация за нея сред студентите, искам да посоча и публикуваните във вестника на СУ “Св. Климент Охридски” интервюта със студенти от различни факултети. В около 2/3 от случаите личи липсата на ясна представа от страна на студентите за отговора на въпроса "Какво е това КС?".

4) Фокус-група с администрацията - секретариат на ФФ (виж “Методически особености и неточности”). Тази позиция представлява интерес в настоящето изследване, тъй като основната част от практическата работа по издаването на документи и записването на студенти за семестър и година минава през нея. Т.е. тя е позиция с чисто изпълнителски функции, но е един вид свързващо звено между дадените на хартия правила и прилагането им, доколкото трябва във всеки един момент да проверява дали са изпълнени.

5) Анализ на учебните планове на специалностите във ФФ преди и след влизането на КС с цел проследяване на обективно настъпилите промени в тях с влизането на КС.

6) Анализ на съществуващата нормативна база на национално и университетско (факултетно) ниво и по-конкретно на онези части от нея, които са в пряка обвързаност по един или друг параметър с предмета на изследване. Целта е, преди да се премине към анализа на практиките и съществуващите гледни точки на респондентите към проблема, да се установят създадените от нормативната база предпоставки и условия за въвеждането на КС и съответно за произвеждането на едни или други практики.

7) Кратко представяне и анализ на функционирането на КС в един западноевропейски университет и в един български, в който се учи по КС още от създаването му, като отправни точки за сравнение. Целта е да се проследи (отчасти) прилагането на КС в различни университети.


Методологични особености и неточности.

Общ брой на интервютата - 27, отделно 4 непроведени интервюта в рамките на ФФ, две поради отказ да се говори по темата и две поради ограничения във времето; допълнително един отказ за повтаряне на интервю, т.е. за допълнителни въпроси към вече състояло се интервю. При осъществяване на интервютата съдействие ми оказа колегата Евгения Янчевска, присъствала с мен на 3 интервюта, провела 1 и "поела" 2 отказа. Интервюта са проведени с представители от всички специалности на ФФ. Средна продължителност на интервю – 40 мин.

Разпределение на състоялите се интервюта:

Експерти – средна продължителност 1 час; общ брой 5, от които 1 почти изцяло загубено, 2 без звукозапис, възстановявано веднага след провеждането по записки и спомени, и 2 със звукозапис.

Общо преподаватели във ФФ – средна продължителност 50 мин; общ брой – 19, от които в 1 има частично участие на втори респондент - преподавател от специалността. Преподаватели в ръководна административна позиция – средна продължителност 40 мин; общ брой - 10, преподаватели – средна продължителност 1 час; общ брой - 9. От първата група - 1 почти изцяло загубено, 2 без звукозапис, възстановявани едното по записки (бях предварително уведомена, че респондентът не може да говори пред записващи устройства) другото по спомени на Е.Я., 7 със звукозапис. От втората група - 1 почти изцяло загубено, 1 възстановявано по мои спомени и такива на Е.Я. 7 със звукозапис.

НБУ – средна продължителност 80 минути; 2 интервюта със звукозапис, в едното непланирано се включи втори респондент.

Гореописаните интервюта се осъществиха като дълбочинни, каквато беше първоначалната идея. Провеждани са максимално свободно, въпросите са задавани не директивно, с цел да се улови максимално субективната интерпретация на проблема, което прави интервютата силно индивидуализирани. Основните въпроси задават обща рамка, но много ясно личи различният подход на респондентите към проблема. Това от своя страна създава много затруднения при интерпретацията с оглед на целите на настоящето изследване, но пък дава широки възможности за анализ.

Замисленото в същите параметри интервю с администрацията-секретариат на ФФ прерасна в нещо като фокус група. Тримата респонденти бяха категорични, че мислят еднакво по въпросите, касаещи КС, и, въпреки опитите ми да се проведат индивидуални интервюта, се стигна до “групова дискусия”, която беше и многократно прекъсвана поради факта, че в началото все още беше приемно време и влизаха студенти, а дори и след това имаше доста посещения в кабинета. Трябва да се регистрира отзивчивостта и предразположението на респондентите към разговор, както и отделянето на необходимото време въпреки напрегнатата обстановка и многото работа, която се налагаше да вършат междувременно.

Интервютата със студенти също бяха замислени като дълбочинни, но поради недостатъчната информираност по проблема средната продължителност е от порядъка на 15 минути. Общ брой – 15. Няма ресопонденти от специалностите БИН, Е и ПА.


Ограничения на изследването.

  • Ограничение на настоящия текст е липсата на фино диференциране на позициите. Този проблем е причинен от факта, че реформата е в начален етап, което предполага не дотам задълбоченото познаване на смисъла ù от всички агенти в полето, а оттам - липсата на по-фини разлики в отношението и нагласите към КС.

  • Не се разглежда финансирането на ВО в България и СУ, свързаните с него особености и проблеми, които също имат отношение към проблема.

  • Не се разглеждат всички събития, конференции, презентации и проекти около въвеждането на КС в България.

  • Не се разглеждат нормативните особености около програма "Еразъм".

  • Студентската позиция е разгледана като контролна по отношение на проблема, тъй като студентите са най-голямата част от полето и тяхната позиция може да бъде предмет на отделно изследване.

  • Не се прави разделение и групиране на респондентите по възраст

  • Анализирането на целия емпиричен материал в рамките на настоящото изследване е непълно.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Дипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката iconДипломна работа на тема
Ролята на новите технологии за изграждане на вътрешнофирмена информационна система, позната като интранет
Дипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката iconДипломна работа на тема Равнище и структура на безработицата в България
Увод
Дипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката iconДипломна Работа
Тема: Развитие на речния и морския транспорт и пристанищата на Република България в условията на европейската интеграция
Дипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката iconДипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките
...
Дипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката iconДипломна работа на тема: "Информационна система за предлагане и обработка на туристически услуги"
В системата са използвани едни от най – новите технологии които са предоставени от Microsoft. Те дават възможност за много бърза...
Дипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката iconРеферат Тема: Данък върху добавената стойност обща характеристика, обекти на
Той се въвежда в практиката като по-съвършена форма на данъка върху оборота. Идеята за въвеждане на ддс е на германския финансист...
Дипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Дипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом