В името на народа
ИмеВ името на народа
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер40.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://84.22.27.98:7000/DELA/ДЕЛА/Граждански дела/2011 година/06-2011/R-653-11.docР Е Ш Е Н И Е

Б. ,30.06.2011 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Б. РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия,шести съдебен

състав, в публичното заседание на първи юни през две хиляди и единадесета година,в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЦВЕТОМИР ЦВЕТАНОВ


при секретаря-Християна Коцева, като разгледа докладваното от

СЪДИЯТА гражданско дело №653 по описа за 2011 година и за да

се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.19 ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Молителя Ц. В. А. от гр.Б. ,ЕГН-***********,твърди в молбата си,че е родена на **.**.19** година в гр.Ч. б. ,като в удостоверението й за раждане е записана със собствено име-Ц.Твърди,че от няколко години живее и работи в чужбина-Англия,като е придобила редица научни специалности-Магистър на хуманитарните науки-Университет Лондон,Магистър на образователните науки-факултет Хуманитарни науки,специалност „Психология на образованието”-Университет Манчестър.Твърди,че в горните документи,както и в банковата й сметка,издадена от клон „Мичън”,град Нотингам-Англия,навсякъде е записана със собствено име-Ц.,с което име е позната и във всички лични,обществени и професионални среди.Твърди,че ще остане да живее в Англия,като употребата на името Ц. й създава неудобство,както в средите,в които работи,така и при ползването на придобитите от нея документи.

Моли да бъде допусната промяна на собственото й име,като вместо Ц. В. А. за в бъдеще същата да носи името Ц.В.А.

В съдебно заседание молителката редовно призована,чрез а. К.-САК,не се явява,като се представлява от пълномощника си.А. К. поддържа предявената молба,като счита същата за основателна и доказана.

Представители на Районна прокуратура-Б. и Община-Ч. б. ,редовно призовани,не се явяват и не представят становища по делото.

Съдът след като обсъди събраните по делото доказателства и доводите на молителя в исковата молба,по реда на чл.235,ал.1 от ГПК,прие за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

От Удостоверение за раждане,издадено възоснова на акт за раждане №215/31.08.1971 година на Градски народен съвет /Община/-Ч. б. и заверено ксерокопие на лична карта се установява,че молителката е записана с имената Ц. В. А.

От преведените от английски на български език,от ЕТ „*********”-Б. ,писмени доказателства-Удостоверение за защита на степен „Магистър на хуманитарните науки”-Университет на Лондон;Удостоверение за защита на степен „Магистър на образователните науки”от факуртет „Хуманитарни науки”,специалност „Психология на образованието”-Университет на Манчестър и извлечение от банковата сметка на молителката в Банка-Барклис,клон Мичъм,се установява,че във всеки един от документите същата е записана със собствено име Цветели.

С нотариално заверена декларация рег.№1006/03.05.2011 година на Т.Ф.,Нотариус в район РС-Б. , рег.№408 на НК,молителката е декларирала,че навсякъде в изброените по-горе документи е записана със собствено име Ц.,както и,че за в бъдеще остава да живее и работи в Англия,като употребата на собственото й име Ц. и създава неудобство в средите,в които работи,както и при ползването на придобитите от нея документи.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

Предявената от молителката молба с правно основание чл.19 ал.1 от ЗГрР е допустима и основателна.

Съдът намери,че са налице условията на чл.19,ал.1 от Закона за гражданската регистрация и ще следва да се допусне промяна на собственото име на молителя,отразено в акта му за раждане,издаден на 12.09.1971 година от ГНС-Ч. б. ,като същото бъде променено от Ц. на Ц.Съдът намира,че са налице важни обстоятелства по смисъла на закона,които налагат това.

Съгласно чл.19,ал.1 от ЗГР,промяна на собствено име се допуска наред със случаите когато то е осмиващо,опозоряващо или обществено неприемливо,така и когато важни обстоятелства налагат това.

В случая съдът намери,че са налице важни обстоятелства по смисъла на закона,поради което ще следва да се допусне исканата промяна.

Установява се по несъмнен начин,че молителката живее от няколко години в Англия,като през това време е придобила образователни степени,които са удостоверени със съответните документи.Също така молителката участва и в стопанския живот на страната,като е встъпила във взаимоотношения с банкова институция.Навсякъде в документите,издадени по отношение на нея в Англия,същата е записана със собствено име Цветели. Същата декларира,че така е известна и в средите,в които води обществен и личен живот там.Молителката декларира също така,че за в бъдеще ще остане да живее и работи в Англия и името Ц. би й създало затруднения в общуването.

Предвид горното,съдът намира,че ще следва да бъде допусната промяна на собственото име на Ц. В. А.,с пост.адрес гр.Б. ,ул.”Б.” №**,вх.*, ет.*,ап.**,с ЕГН-********,от „Ц.” на „Ц.”.

Препис от решението след влизането му в законна сила ще следва да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние в Община-Ч. б. за отбелязване на промените, съгласно чл.75 от Закона за гражданската регистрация.

По изложените съображения съдътР Е Ш И :


ДОПУСКА на основание чл.19 от ЗГР промяна в Акт за раждане №215/31.08.1971 година на Община-Ч. б. на собственото име на Ц. В. А.,с пост.адрес гр.Б. ,ул.”*****” №**,вх.*, ет.*,ап.**,с ЕГН-*********,от „Ц.” на „Ц.”.

ПРЕПИС от решението след влизането му в законна сила да се изпрати на Община-Ч. б. за отбелязване на промяната в регистрите за гражданско състояние.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок,считано от връчване на съобщението на молителя и заинтересованите страни ,пред С. ОКРЪЖЕН СЪД.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Свързани:

В името на народа iconВ името на народа

В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимия В. М. С., роден на, живущ,,, образование,,,, егн
В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимият Ж. К. Д., роден на,,,,,,, живущ, П. обл., Егн
В името на народа iconВ името на народа
Признава обвиняемия В. И. В., роден на,,, във еад, живущ егн
В името на народа iconВ името на народа
Нк във вр с чл. 55 ал. 1 т. 1 от нк го осъжда на лишаване от свобода за срок от осем месеца
В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимия М. Л. С., роден на, Пловдивска област,,,,,,, живущ, егн
В името на народа iconВ името на народа
Смолянският административен съд в публичното заседание на год в състав
В името на народа iconВ името на народа
Смолянският административен съд в публичното заседание на 09. 11. 2009 г в състав
В името на народа iconВ името на народа
Минчева Гр дело №74 по описа за 2010г и за да се произнесе взе предвид следното
В името на народа iconВ името на народа
Ангелов ан дело №18 по описа за 2011г и за да се произнесе взе предвид следното
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом