Директива 91/322/еио на комисията
ИмеДиректива 91/322/еио на комисията
Дата на преобразуване19.12.2012
Размер90.62 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://osha.europa.eu/fop/bulgaria/en/legislation/directives/safety/31991l0322-bg1.doc
ДИРЕКТИВА 91/322/ЕИО НА КОМИСИЯТА


от 29 май 1991 година


за установяване на примерни пределно допустими норми в приложение на Директива 80/1107/ЕИО на Съвета за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на химични, физични и биологични агенти по време на работа


(91/322/ЕИО)


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаването на Европейската икономическа общност,


като взе предвид Директива 80/1107/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1980 г. за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на химични, физични и биологични агенти по време на работа (1), последно изменена и допълнена с Директива 88/642/ЕИО (2), и в частност член 8, параграф 4, първа алинея,


като взе предвид становището на Консултативния комитет по безопасност, хигиена и опазване на здравето на работното място,


като има предвид, че член 8, параграф 4, първа алинея от Директива 80/1107/ЕИО постановява, че примерните пределно допустими норми следва да възпроизвеждат оценките на експертите въз основа на научни данни;


като има предвид, че установяването на тези стойности цели да се съгласуват условията в тази област, като се запазват постигнатите подобрения;


като има предвид, че настоящата директива представлява практическа стъпка към постигане на социалното измерение на вътрешния пазар;


като има предвид, че нормите за професионално допустимите пределни стойности на въздействие на химични, физични и биологични агенти следва да се разглеждат като важна част от цялостния подход, насочен към опазване на здравето на работниците на работното място;


като има предвид, че може да се изготви първоначален списък с пределно допустимите стойности на въздействие по време на работа за агенти, за които в държавите-членки съществуват сходни стойности, като се даде приоритет на агенти, чието наличие на работните места е установено и които могат да се отразят върху здравето на работниците; като има предвид, че този първи списък може да се състави въз основа на съществуващи научни данни, що се отнася до ефекта върху здравето, въпреки че за някои агенти тези данни са много ограничени;


като има предвид, че освен това може да се окаже необходимо да се определят пределно допустими стойности на въздействие по време на работа за по-кратки периоди, като се отчитат ефектите, произтичащи от краткотрайно въздействие;

като има предвид, че в Директива 80/1107/ЕИО се съдържа един препоръчителен метод, обхващащ, наред с другото, оценка на въздействието и стратегия за измерване на нормите за пределно допустими концентрации при излагане на въздействие в работна среда;


като има предвид, че с оглед значимостта на постигането на надеждни измерители на въздействие спрямо нормите за професионално пределно допустими концентрации на въздействие в работна среда, може в бъдеще да е необходимо да се установят подходящи препоръчителни методи;


като има предвид, че нормите за професионално пределно допустими концентрации на въздействие в работна среда трябва периодично да се преразглеждат и преработват при положение, че нови научни данни дадат основания предишните да се считат за невалидни;


като има предвид, че за някои агенти ще е необходимо в бъдеще да се отчитат всички пътища на тяхното поглъщане, включително възможността за проникване през кожата, за да може да се осигури най-доброто възможно ниво на защита;


като има предвид, че изложените в настоящата директива мерки са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 9 от Директива 80/1107/ЕИО,


ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1


Примерните пределно допустими стойности, с които държавите-членки се съобразяват, наред с другото, при определянето на нормите за пределно допустими концентрации, споменати в член 4, параграф 4, буква “б” от Директива 80/1107/ЕИО, са изброени в Приложението.


Член 2


1. Държавите-членки въвеждат в сила необходимите разпоредби, за да са в съответствие с настоящата директива в срок до 31 декември 1993 година. Те незабавно уведомяват за това Комисията.


Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, последните съдържат позоваване на настоящата директива или то се извършва по време на официалното им обнародване. Условията и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.


2. Държавите-членки предоставят на Комисията разпоредбите от вътрешното си право, които те приемат в обсега на материята, уредена с настоящата директива.


Член 3


Държавите-членки са адресати на настоящата директива.


Съставено в Брюксел на 29 май 1991 година.


За Комисията


Васо ПАПАНДРЕУ


Член на Комисията

_______


ПРИЛОЖЕНИЕ


СПИСЪК НА ПРИМЕРНИТЕ ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ СТОЙНОСТИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ В РАБОТНА СРЕДАEINECS (3)Номер по CAS (4)

Наименование на реактива

Пределно допустими

стойности (5)

мг/куб.м(6)

мл/куб.м (7)

2 001 933

54-11-5

Никотин (a)

0,5

-

2 005 791

64-18-6

Мравчена киселина

9

5

2 005 807

64-19-7

Оцетна киселина

25

10

2 006 596

67-56-1

Метанол

260

200

2 008 352

75-05-8

Ацетонитрил

70

40

2 018 659

88-89-1

Пикринова киселина (a)

0,1

-

2 020 495

91-20-3

Нафталин

50

10

2 027 160

98-95-3

Нитробензол

5

1

2 035 852

108-46-3

Резорцин (a)

45

10

2 037 163

109-89-7

Диетиламин

30

10

2 038 099

110-86-1

Пиридин (a)

15

5

2 046 969

124-38-9

Въглероден диоксид

9 000

5 000

2 056 343

144-62-7

Оксалова киселина (a)

1

-

2 069 923

420-04-2

Цианамид (a)

2

-

2 151 373

1305-62-0

Калциев дихидроксид (a)

5

-

2 152 361

1314-56-3

Дифосфорен пентаоксид (a)

1

-

2 152 424

1314-80-3

Дифосфорен пентасулфид (a)

1

-

2 152 932

1319-77-3

Крезоли (всички изомери) (a)

22

5

2 311 161

7440-06-4

Платина (метална) (a)

1

-

2 314 843

7580-67-8

Литиев хидрид (a)

0,025

-

2 317 781

7726-95-6

Бром (a)

0,7

0,1

2 330 603

10026-13-8

Фосфорен пентахлорид (a)

1

-

2 332 710

10102-43-9

Азотен моноксид

30

258003-34-7

Пиретрум

5
Барий (разтворими съединения като Ba) (a)

0,5
Сребро (разтворими съединения като Ag) (a)

0,01
Калай (неорганични съединения като Sn) (a)

2

(a) Съществуващите научни данни относно ефекта върху здравето са силно ограничени.


_______________________________

1() ОВ, бр. L 327, 03.12.1980 г., с. 8.

2() ОВ, бр. L 356, 24.12.1988 г., с. 74.

3() Европейски инвентарен списък на съществуващите химични вещества - European Inventory of Existing Chemical Substances.

4() Chemical Abstract Service Number.

5() Измерени и изчислени спрямо базисен период от осем часа.

6() Милиграма на кубически метър въздух при температура 20° C и налягане 101,3 KPa (760 мм живачен стълб).

7() Части на милион във въздуха.117231.doc – ЦПР – 2003 - редактиран

Свързани:

Директива 91/322/еио на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
О № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/еио на Съвета, Директива 80/511/еио на Комисията,...
Директива 91/322/еио на комисията iconЕвропейска комисия
Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/еио на Съвета, Директива 80/511/еио на Комисията, директиви 82/471/еио,...
Директива 91/322/еио на комисията iconДиректива на комисията
Директива на Съвета 90/679/еио за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (седма индивидуална...
Директива 91/322/еио на комисията iconДиректива на съвета
Директива 75/363/еио, 78/1027/еио и 80/155/еио за съгласуването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно...
Директива 91/322/еио на комисията iconДиректива на съвета
Директива 90/679/еио за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (седма индивидуална...
Директива 91/322/еио на комисията iconДиректива на съвета
Директива 90/394/еио за защита на работещите от рисковете, свързани с експозиция на канцерогенни вещества при работа (шеста индивидуална...
Директива 91/322/еио на комисията iconДиректива на съвета
Директива 83/129/еио (1), изменена и допълнена с Директива 85/444/еио (2), и в частност член 2
Директива 91/322/еио на комисията iconДиректива на комисията
Директива на Съвета 80/1107/еио за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични, физични и биологични агенти...
Директива 91/322/еио на комисията iconДиректива на комисията
Директива на Съвета 90/679/еио за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (текст,...
Директива 91/322/еио на комисията iconДиректива на комисията
Директива на Съвета 80/1107/еио за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични, физични и биологични агенти...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом