Loctite информационен лист за безопасност
ИмеLoctite информационен лист за безопасност
Дата на преобразуване19.12.2012
Размер47.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.denicom.bg/images/upload/3450Bsafety_data_sheet1BG.doc

LOCTITE Информационен лист за безопасност

Loctite Corporation 3450B

Oтдел за околна среда, здраве 0158813 4.00 IE EA 02.04.2003 MSDS_IE

и безопасност - Европа


Този информационен лист за безопасност е подготвен в съответствие с изискванията на директиви на ЕС 1999/45/ЕС и 2001/58/ЕС и представя информация свързана с безопасната работа и употреба на продукта.


1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Код на продукта 158813

Търговско име 3450B

Производител/доставчик Henkel Loctite Adhesives Ltd.

Адрес Watchmead, Welwyn Garden City,

Herts., AL7IJB. UK

Teлефон 01 707 358800

Факс 01 707 358900

Спешен телефон +353-1-4599301 / +353-87-2629625 / +353-1-4046444

Вносител Хенкел България ЕООД

1715 София

БПС

Бл 2 ет ІV

Тел/факс (02) 915 1010

(02) 915 1046


2. СЪСТАВ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Същност Втвърдител за епоксидна смола
Опасни съставки в продукта съгласно ЕС

Име на съставката CAS/EINEC концентрация R Фрази класификация

Три-диметил-аминометил 90-72-2 202-013-9 1.00 - 5.00 R22, R36/38 Xn, Xi

фенол

Бариев сулфат 7727-43-7 5.00 – 20.00


3. ВИДОВЕ ОПАСНОСТ

Продуктът не е класифициран като опасен.


4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

Първа помощ при вдишване

Изведете пациента на чист въздух, ако все още се чуства зле, потърсете медицинска помощ.
Първа помощ при контакт с кожата

Измийте кожата с много вода и сапун. Ако раздразнението продължи, потърсете медицинска помощ.
Първа помощ при попадане в очите

Веднага измийте очите с много вода в продължение поне 15 минути.
Първа помощ при поглъщане

Изплакнете устата с вода, след това пийте много вода. Не предизвиквайте повръщане.


5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ


Негорим продукт (точката на пламване е над 100ºС(СС)). Ако продуктът попадне в пожар да се гаси със прах, пяна или въглероден двуокис. При изгаряне може да се отдели токсичен пушек съдържащ въглеродни окиси. Пушекът да не се вдишва.


6. МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЙНО РАЗЛИВАНЕ

При малки разливания избършете с хартиена кърпа и изхвърлете в контейнер за смет. При големи разливания попийте с инертен абсорбиращ материал и го поставете в затворен контейнер за депониране. Не допускайте материала да попадне в канализацията или във водни басейни.


7. РАБОТА С МАТЕРИАЛА И СЪХРАНЕНИЕ
Работа с материала

Използвайте го на добре вентилирано място. Носенето на предпазни очила и ръкавици е препоръчително.
Съхранение

Съхранавайте го в оригиналните контейнери в хладно, добре вентилирано помещение. Дръжте го далеч от топлина и директна слънчева светлина.


8. КОНТРОЛ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И ЛИЧНА ЗАЩИТА

Въздействие на работното място

Бариев сулфат ACGIH: TLV 10mg/m3 8h TWA

Трябва да се спазва добра индустриална хигиена. При вероятност от продължителен или повтарящ се контакт с кожата се препоръчват ръкавици за еднократна употреба (полиетиленови, от естествен каучук, или еквивалентни, устойчиви на естери).


9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Физическо състояние течност

Цвят бял

Миризма на амоняк

рН не се прилага

Точка на кипене/ диапазон (ºС) > 200

Точка на пламване (СС) (ºС) > 100

Специфично тегло 1.7

Разтворимост във вода (kg/m3) частично разтворим

Разтворимост в ацетон не се прилага

Парциално налягане (mmHg при 25ºС) не се дават данни

Граници за експлозивност (%) не се прилага


10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

Да се избягва висока температура и излагане на пламък. Реагира бурно с окислители, силни киселини и основи.


11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Вдишване

Може да предизвика раздразнение на дихателната система и лигавиците ако се използва в затворено помещение.
Кожа

Може да предизвика раздразнение на наранена кожа.
Очи

Може да предизвика раздразнение на очите.
Поглъщане

Може да предизвика раздразване на храносмилателната система. Поглъщане на големи количества може да порази черния дроб и бъбреците.


12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ


Да не се изпуска в дренажи и открити води.


13.СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ДЕПОНИРАНЕ


Да се депонира съгласно местните и национални разпоредби


14. ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ


UN номер няма

По въздуха (IATA) не е класифициран

По море (IMO) не е класифициран

По шосе (ADR) / с влак (RID) не е класифициран


15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГУЛАЦИИ


Съдържа не се специфицира


Информация за етикет


R фрази няма


S фрази няма


Доброволно поставяне на етикет Информационен лист за безопасност се предоставя на професионален потребител при поискване.


16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


Ревизия на данни MSDS 2 Април 2003

Опасни съставки в продукта съгласно ЕС


Име на съставката R Фрази


Три-диметил-аминометил фенол R22, R36/38


Бариев сулфат


R22 R22 Опасно при поглъщане.

R36/38 R36/38 Раздразнително за очите и кожата.


Подготвено от:


Dr. Sandra Wade

старши HRA специалист

Health and Regulatory Affairs – Europe


Още информация може да бъде получена от:


Loctite Corporation

Health and Regulatory Affairs – Europe,

Tallaght Business Park,

Whitestown, Dublin 24, Ireland


Teлефон: +353-1-404 6444

Факс: +353-1-451 0806


Информацията в този информационен лист за безопасност е получена от надеждни източници, до най-голяма степен отразява нашите знания и е точна и актуална към посочената дата.

Нито Locktite нито нейни филиали биха приели отговорност, произтичаща от употребата на информация изложена в документа или от употребата на продукти споменати в него.

На потребителите се обръща внимание върху възможните опасности произтичащи от неправилната употреба на продуктите.


Заменя информационен лист за безопасност No. 3 от 8/1/03


Този информационен лист за безопасност е подготвен в съответствие с директива 2001/59/ЕС, която актуализира за 28-ми път Директива на Съвета 67/548/ЕЕС и Директива на Комисията 1999/45/ЕС.

Свързани:

Loctite информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност

Loctite информационен лист за безопасност icon Последваща проверка
Чек лист за проверка на информационен лист за безопасност (илб) съгласно Приложение 16 на Наредбата за реда и начина за класифициране,...
Loctite информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат "no vex "
...
Loctite информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Loctite информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Loctite информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на член 31 на Регламент (ЕК) №1907/2006 на Европейския Парламент
Loctite информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Тип на продукта и употреба: Професионален почистващ препарат за премахване на насекоми
Loctite информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Метод за тестване на вискозитета: Кинематичен вискозитет 10-6 m2/s при 40°C (iso 3104/3105)
Loctite информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Продуктът може да отделя въглеводород, газ при намаляща емисия от датата на производство
Loctite информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом