Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие
ИмеДипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие
страница8/8
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.88 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://alfatm.com/files/Organizatsia, metodika i metodologia na....doc
1   2   3   4   5   6   7   8

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:


1. проф. Душанов Ив., проф. Димитров М. “Курс по счетоводство на предприятието”, изд. “Счетоводна къща” ЕООД, София, 1999г.

2. проф. Душанов Ив., д-р Колева Хр. “ Годишно счетоводно приключване в стопанското предприятие”, изд. “Счетоводна къща” ЕООД, София, 1999г.

3. проф. Душанов Ив. “Обща теория на счетоводството”, изд. “Счетоводна къща” ЕООД, София, 1999г.

4. “Текущо данъчно и счетоводно отчитане и годишно приключване за 1998г.”, ИК “Коман”, 1999г.

5. доц. д-р Славков Б. и колектив “Данъчно облагане и счетоводно приключване за 1999г.”, ИК “Труд и право”, София, 1999г.

6. доц. д-р Чуков Кр. “Анализ на финансовите резултати и финансовото състояние на предприятието”, ИК “Люрен”, София, 1997г.

7. “ Национални счетоводни стандарти, Национален сметкоплан”, ИК “Труд и право”, София, 1999г.

8. “Закон за счетоводстовото”, изд. “Форком”, София, 1998г.


ПРИЛОЖЕНИЯ


Това приложение включва следните документи на фирма “Симора” – ЕООД – гр. Симитли:

 1. Протокол за преоценка на дълготрайни материални активи

 2. Оборотна ведомост към 31.12.1998г.

3. Отчет за приходите и разходите

4. Данъчна декларация

5. Счетоводен баланс

6. Отчет за паричния поток

7. Отчет за собствения капитал

8. Справка за дълготрайните активи – Елемент № 1

9. Справка за вземанията, задълженията и обезпечените заеми - Елемент № 2

10. Справка за притежаваните ценни книжа - Елемент № 3

11. Справка за разходите и приходите от лихви - Елемент № 5

12. Справка за извънредните приходи и разходи - Елемент № 6

13. Справка за финансовите резултати - Елемент № 7

15. Справка за данъчните временни разлики - Елемент № 8


СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД ...…………………………………………………………………….2

Гл. І. Характеристика на годишното счетоводно приключване

 1. Същност ……………………………………………………….….4

 2. Подготовка ………………………………………………………..6

3. Етапи ………………………………………………………………8

Гл. ІІ. Технология на годишното счетоводно приключване……….…..12

 1. Инвентаризация на активите и пасивите …………………..….14

 2. Осчетоводяване на всички първични и вторични счетоводни документи………………………………………………………..20

 3. Преоценка на активите и пасивите……………………………..21

 4. Анализиране на разходите за придобиване на ДМА и анализ на провизиите…………………………………………………….…27

 5. Изчисляване на себестойността на продукцията……………...29

 6. Разпределяне на разходите за организация и управление и разходите по продажби………………………………………….30

 7. Съставяне на предварителна оборотна ведомост……………..31

 8. Установяване на разликата между началните и крайните салда по сметки 303, 305, 611, 612 и 613……………………………..32

 9. Съставяне на отчета за приходите и разходите и проверка на финансовия резултат……………………………………………34

 10. Приключване на сметките от групи 62, 66, 70, 72 и 79………35

 11. Изчисляване на постоянните и временни данъчни разлики и съставяне на данъчна декларация………………………………36

 12. Съставяне на окончателна оборотна ведомост……………….37

 13. Съставяне елементите на годишния счетоводен отчет………38

 14. Отчет за нуждите на управлението на предприятието…….…39

 15. Проверка, заверка, представяне и публикуване на годишния счетоводен отчет………………………………………………...40

16. Обсъждане на годишния счетоводен отчет в предприятието...42

Гл. ІІІ. Характеристика на годишния счетоводен отчет

 1. Същност…………………………………………………………..43

 2. Качествени характеристики……………………………………..44

 3. Счетоводен баланс……………………………………………….46

 4. Отчет за приходите и разходите………………………………...56

 5. Отчет за паричния поток………………………………………...61

 6. Отчет за собствения капитал……………………………………63

 7. Приложения………………………………………………………65

 8. Предназначение на информацията в годишния счетоводен отчет………………………………………………………………69

Гл. ІV. Финансово-счетоводен анализ на предприятието……………...72

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...81

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА………………………………………….83

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………...84

1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconМагистърски семинар
На тема: формиране на счетоводната информация за годишния счетоводен отчет на предприятието
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconДипломна работа на тема
Ii методика за анализ на финансовото състояние на фирма Финпро за периода от 1999г до 2002г
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconКонспект по "счетоводен анализ"
Структура на годишния финансов отчет – баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал,...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconТема: Организация, методология и методика на отчитане дейността на предприятието на ет при прилагане на едностранно счетоводно отчитане
Важно значение има познаването на неговата организация и методиката на отчитане дейността на предприятието
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconЧл. 26. (1) Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения
Изм. Дв, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01. 01. 2007 г. Съставните части на консолидирания финансов отчет са: консолидиран счетоводен...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconОповестяване
Оценъчната база, използвана при изготвянето на финансовия отчет е хил лв. Информацията от годишния счетоводен отчет от 2001 г е преизчислена...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconДипломна работа Тема : Цялостен анализ на предприятие "Полуремаркета и контейнери"
Полуремаркета и контейнери” ад (“прк”) е акционерно дружество регистрирано с решение на фирменото отделение на Добричкия съд от 10...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconДипломна работа тема: "Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините"
Контролни процедури при проверка на планирането и изпълнението приходите и разходите на общинските бюджети стр
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconОтчет за изпълнение на годишния план за работа
Основните цели в дейността по приватизация през 2009 г са дефинирани в Годишния план за работа на Агенцията за приватизация (АП),...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconОтчет за изпълнение на годишния план за работа
Основните цели в дейността по приватизация през 2008 г са дефинирани в Годишния план за работа на Агенцията за приватизация (АП),...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом