Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие
ИмеДипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие
страница7/8
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.88 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://alfatm.com/files/Organizatsia, metodika i metodologia na....doc
1   2   3   4   5   6   7   8
И накрая самото ръководство на предприятието се стреми да получи от наличната счетоводна и друга отчетна информация за финансовото състояние, за да осъществи по-нататъшно икономическо управление на фирмата с цел извличане на допълнителни печалби.

Ясно е, че интересите на различните потребители са различни, именно за това трудно би могло да бъдат задоволени изцяло. Но има и много потребности, които са общи за всички потребители.

В много отношения всеки потребител на тази счетоводна информация ще ползва само тази част от нея, която засяга неговите интереси.

Следователно годишният счетоводен отчет изпълнява ролята на документ, който ще предостави данните, необходими да се направи преценка на състоянието, въз основа на която да се вземат и съответните икономически решения.


Глава четвърта


ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ, ИЗВЪРШЕН НА БАЗА НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ


Годишният счетоводен отчет, който представя имущественото и финансовото състояние на предприятието и финансовите му резултати за един пълен отчетен период, е носител на обобщена, особено ценна и достоверна икономическа информация. Тази информация е необходимо обстойно да бъде проучена и анализирана. Направените изводи от нея ще станат основа за вземане на управленски решения с цел насочване на усилията на ръководството към по-резултатни сделки и оптимизиране на постигнатите финансови резултати. Анализ и изводи на база на годишния счетоводен отчет се правят и от страна на контрагентите на предприятието.

Основната задача при провеждането на финансово-счетоводния анализ се състои в използването и систематизирането на счетоводните данни под формата на показатели, чрез които се разкриват положителните и отрицателни страни на финансовата дейност на предприятието.

Анализът е един приключителен етап, който придава на годишния счетоводен отчет дълбочина и осмисленост и със своите логични изводи и оценки го оформя като неразделна, завършваща и обобщаваща част, даваща пълна картина на финансовото състояние и ефективността от стопанската дейност на предприятието.

За да се получи по-пълна представа за финансовото и имущественото състояние на предприятието, при извършване на анализа се съпоставят данни за текущия и за предходния период.

НСС 13 регламентира основните показатели, които характеризират финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, както и правилата, по които те се изчисляват.

Финансово-счетоводният анализ обхваща показателите за:

  • рентабилност;

  • ефективност;

  • ликвидност;

  • финансова автономност;

  • обръщаемост на материалните запаси.


Показателите за рентабилност изразяват степента на ефективно използване на ресурсите на предприятието. Те посочват количествените характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на реалните активи и пасиви на предприятието.

Основни показатели за рентабилност са:


Коефициент на рентабилност на приходите от продажби =

= финансов резултат / нетен размер на приходите от продажби

за 1997г. = 13 556 : 512 402 = 0,026

за 1998г. = -24 551 : 449 636 = -0.055


Коефициент за рентабилност на собствения капитал =

= финансов резултат / собствен капитал

за 1997г. = 13 556 : 33 066 = 0,41

за 1998г. = -24 551 : 13 369 = -1,836


Коефициент за рентабилност на пасивите =

= финансов резултат / пасиви

за 1997г. = 13 556 : 169 552 = 0,08

за 1998г. = -24 551 : 178 078 = -0,14


Коефициент за рентабилност на капитализация на активите =

= финансов резултат / сума на реалните активи

за 1997г. = 13 556 : 169 552 = 0,08

за 1998г. = -24 551 : 178 078 = -0,14


За финансов резултат като отчетна величина се посочва получената за отчетния период печалба или загуба. Тя отговаря на сумата, изчислена като разлика между приходите и разходите, посочена в раздел VІІ “Печалби” и раздел VІ “Загуби” на Отчета за приходите и разходите. Сумата на реалните активи е равна на разликата между сумата на актива на баланса и сумата на раздел А “Невнесен капитал”.

Условията на пазарна икономика изискват рентабилност, при която предприятието, след изплащането на данъците, да покрива всичките си разходи, вкл. и тези за разширяване на дейността му; рентабилност, осигуряваща неговото нормално развитие и просперитет.

Получените коефициенти за рентабилност за 1998г. са отрицателни величини, защото финансовият резултат за същата година е загуба в размер на 24 551 хил. лв. И показват степента на декапитализация на предприятието. Коефициентът изчислен на база собствен капитал показва темпа на “стопяване” на собствения капитал на предприятието.

Коефициентите за текущата година са отрицателни величини, което показва темпа на декапитализация на предприятието. В сравнение с предходната година се е влошило финансовото състояние на предприятието.


Показателите за ефективност характеризират съотношението на приходите и разходите. Те се изразяват в:


Коефициент за ефективност на разходите = приходи / разходи

За 1997г. = 560 212 : 532 578 = 1,052

За 1998г. = 480 224 : 504 775 = 0,951


Коефициент за ефективност на приходите = разходи / приходи

За 1997г. = 532 578 : 560 212 = 0,951

За 1998г. = 504 775 : 480 224 = 1,052


Коефициентът за ефективност на разходите показва колко приходи са получени на един лев разходи, а коефициентът за ефективност на приходите – колко разходи са направени срещу един лев приходи. Същността на този коефициент се свежда до това приходите, като фактор на печалбата, да растат в по-голяма степен в сравнение с разходите.

Получените стойности на коефициентите за ефективност на разходите и на приходите показват, че предприятието през предпходната година е реализирало толкова приходи, колкото да покрие своите разходи. През текущата година това не е било възможно.


Показателите за ликвидност изразяват способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните крактотрайни активи, в които не са включени разходите за бъдещи периоди.

Показателите за ликвидност се определят като коефициенти, базовата величина при изчисление е различна – краткосрочни и текущи задължения. Краткосрочните задължения включват сумите, посочени в раздел В от пасива на баланса, група І, а текущите задължения обхващат и предстоящите за изплащане през годината суми за погасяване от група І “Дългосрочни задължения” от раздел Б на пасива на баланса. Показателите за ликвидност са:


Коефициент на обща ликвидност =

= краткотрайни активи / краткосрочни задължения

За 1997г. = 148 232 : 136 486 = 1,086

За 1998г. = 151 259 : 164 709 = 0,918


Коефициент за бърза ликвидност =

= (краткосрочни вземания + краткосрочни инвестиции + парични средства) / краткосрочни задължения

За 1997г. = 35 878 : 136 486 = 0,263

За 1998г. = 43 189 : 164 709 = 0,262


Коефициент за незабавна ликвидност =

= (краткосросрочни инвестиции + парични средства) / текущи задължения

За 1997г. = 2 818 : 136 486 = 0,021

За 1998г. = 7050 : 164 709 = 0,043


Коефициент за абсолютна ликвидност =

= парични средства / текущи задължения

За 1997г. = 2768 : 136 486 = 0,02

За 1998г. = 7000 : 164 709 = 0,042


Ако коефициентът на ликвидност е равен или по-голям от единица, това означава, че с наличните краткотрайни активи предприятието покрива текущите си задължения. В случая това е валидно за коефициентът на обща ликвидност, който и в началото и в края на годината е по-голям от единица. Останалите 3 коефициента са под единица. Начинът на изчисляване на посочените показатели за ликвидност предопределя различното им съдържание. Това различие произтича от различните съставни елементи на краткотрайните активи, включени при изчисляването на коефициентите, докато базата за изчисляването им е една и съща – сумата на текущите задължения на предприятието.

Степента на ликвидност на отделните краткотрайни активи е различна. Текущите задължения също са с различни срокове за тяхното погасяване (задължения към доставчици, персонала, бюджета и др.). точното определяне, анализ и оценка на ликвидността налага прецизиране на сроковете, в които различните видове краткотрайни активи могат да се превърнат в пари, както и сроковете за погасяване на различните текущи задължения. На дадени краткотрайни активи със съответен срок за ликвидност следва да се противопоставят текущи задължения със същия срок за погасяване. В тази насока използването на текущата счетоводна информация ще позволи в оперативен порядък да се съди за готовността на предприятието да посреща предстоящите си плащания.

Необходимо е да се отчитат и отрасловите особености на предприятието. Нормативът за коефициента на обща ликвидност е нормално да бъде около 1, но той може да спадне до 0,5 или до 0,3. Във фирма “Симора” ЕООД коефициентите за обща ликвидност в края на годината са близки до единицата. Това показва, че с краткотрайните активи предприятието може да посреща текущите си задължения.


Показателите за финансова автономност, характеризират степента на финансова независимост на предприятието от кредиторите. Те са:

Коефициент на финансова автономност =

=собствен капитал /пасиви

За 1998г. = 13 369 : 178 078 = 0,08


Коефициент на задлъжнялост = пасиви / собствен капитал

За 1998г. = 178 078 : 13 369 = 13,32


Финансирането на едно предприятие се счита за гарантирано, ако относителният дял на собствения му капитал възлиза минимум на 50%.

Относителния дял на собствения капитал = собствен капитал / общ капитал х 100 = 13 369 : 178 078 . 100 = 8 %

В случая фирма “Симора” ЕООД не е способна да се самофинансира.

Заемният капитал е 92 % , който висок относителен дял означава пряка зависимост от кредиторите и висок финансов риск. Но приемливото равнище на финансовия риск зависи от ефективността на дейността на предприятието.


От изключителна важност за някои видове дейности при извършване на анализа на счетоводните данни за определен период от време е да се разработят и оценят показателите на обръщаемост на материалните запаси и по- специално да се съпоставят в динамика времетраенето на един оборот в дни и броя на оборотите.

По своята същност тези показатели изразяват степента на ефективност на използването на краткотрайните материални активи на предприятието. Това са следните показатели:

Времетраене на един оборот в дни = средна наличност на краткотрайни материални активи . 360 : нетен размер на приходите от продажби

Средна наличност на краткотрайни материални активи =

= (112 354 + 108 070) : 2 = 110 212


За 1997 г. = 110 212 . 360 : 512 402 = 77,43

За 1998 г. = 110 212 . 360 : 449 636 = 88,24


Брой на оборотите = нетен размер на приходите от продажби /

/средна наличност на материалните краткотрайни активи

За 1997 г. = 512 402 : 110 354 = 4,64

За 1998 г. = 449 636 : 110 354 = 4,07


Заетост на материалните краткотрайни активи = средна наличност на краткотрайни материални активи / нетен размер на приходите от продажби

За 1997 г. = 110 354 : 512 402 = 0,22

За 1998 г. = 110 354 : 449 636 = 0,25

Изводът е, че е налице намаляване на обръщаемостта на краткотрайните активи. Броят на оборотите е намалял поради увеличаване на времетраенето на един оборот в дни.

Ефективността на използването на краткотрайните материални активи зависи от продължителността на един оборот. Колкото по-късо е времетраенето на един оборот и колко по-малко средства са ангажирани в поддържането на определен размер на запасите, толкова по-добра е ликвидността на предприятието. Ускорената обръщаемост на материалните запаси допринася за подобряване на финансовото състояние на предприятието и намаляване разходите за съхраняването им. Средната наличност на краткотрайните материални активи се изчислява като средно аритметична или като средна хронологична величина.

Увеличаването или намаляването на обръщаемостта на краткотрайните материални активи винаги е пряко свързано с увеличението или намалението на приходите от дейността и ефективността от използването на паричните средства на предприятието. Това е така, защото при увеличение на обръщаемостта на продукцията ще се реализират повече приходи срещу необходимостта от по-малко средства за поддържане на определена наличност в складовете, магазините и пр.

От анализа на финансовите показатели може да се направи извода, че финансовото състояние на предприятието в сравнение с предходната година се е влошило. Предприятието има нужда от нови инвестиции, по-ефективно производство, нови пазари и нови собственици, което ще се осъществи с плануваната приватизация.

Показателите за рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност и обръщаемост на материалните краткотрайни активи се оповестяват в приложението към годишния счетоводен отчет.

Основна предпоставка за качествен финансово-счетоводен анализ и оценките от него е правилното, пълно и навременно отразяване в счетоводната отчетност на стопанските операции и промените в имущественото състояние на предприятието, както и реално отчитане на условията, при които е протекла отчетната дейност.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Годишното счетоводно приключване е много съществен елемент на цялостната счетоводна работа. Като заключение могат да се направят следните изводи и препоръки:

Допускането на грешки и неточности при годишното приключване и при съставянето на годишните счетоводни отчети може да доведе до неблагоприятни последствия. Текущото отчитане трябва да се организира така, че да създава оптимални условия за годишното приключване и съставянето на годишните счетоводни отчети от високо качество.

Подготовката за годишното счетоводно приключване и самата дейност по него ще бъдат извършени успешно и в срок, ако се състави примерен график съобразен със специфичните условия на предприятието, и се осигури контрол по прилагането му. Съставянето на годишния счетоводен отчет е задължение на предприятията. Те имат голяма практика по съставянето му, но всяка отчетна година има своите особености. При подготовката и осъществяването на годишното приключване и при съставянето и представянето на годишните счетоводни отчети счетоводителите трябва да познават добре и да приложат на практика както общите изисквания на тази дейност, които се повтарят ежегодно, така и спецификата за съответната година.

В целия период на подготовката и съставянето на отчета, следва да се изучават нормативните разпоредби, законовите норми на счетоводното и данъчното законодателство, да се инструктира персонала, при необходимост да се дават писмени указания и нареждания. Целесъобразно е, на балансово обособените поделения да се дадат подробни писмени указания със справки и разшифровки. По този начин се постига методическо единство, което е особено важно както за съставянето на годишния счетоводен отчет, така и за оформяне на аналитичната информация за нуждите на данъчното облагане. Единният методически подход за системата на предприятието улеснява проверката и сводирането на счетоводната информация.

Счетоводните принципи, оповестени в Закона за счетоводството трябва да се спазват при всяка ситуация, а не само в края на годината. Чрез тяхното прилагане се дава вярна и честна картина относно имущественото и финансово състояние на предприятието за отчетния период.

Годишният счетоводен отчет трябва да удовлетворява в максимална степен информационните потребности на потребителите на информацията, която се съдържа в отчета. Въз основа на нея се изготвя отчетът за управлението на предприятието и се разработва и счетоводната политика, която ръководството му трябва да утвърди и използва за следващия отчетен период.

1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconМагистърски семинар
На тема: формиране на счетоводната информация за годишния счетоводен отчет на предприятието
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconДипломна работа на тема
Ii методика за анализ на финансовото състояние на фирма Финпро за периода от 1999г до 2002г
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconКонспект по "счетоводен анализ"
Структура на годишния финансов отчет – баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал,...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconТема: Организация, методология и методика на отчитане дейността на предприятието на ет при прилагане на едностранно счетоводно отчитане
Важно значение има познаването на неговата организация и методиката на отчитане дейността на предприятието
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconЧл. 26. (1) Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения
Изм. Дв, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01. 01. 2007 г. Съставните части на консолидирания финансов отчет са: консолидиран счетоводен...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconОповестяване
Оценъчната база, използвана при изготвянето на финансовия отчет е хил лв. Информацията от годишния счетоводен отчет от 2001 г е преизчислена...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconДипломна работа Тема : Цялостен анализ на предприятие "Полуремаркета и контейнери"
Полуремаркета и контейнери” ад (“прк”) е акционерно дружество регистрирано с решение на фирменото отделение на Добричкия съд от 10...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconДипломна работа тема: "Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините"
Контролни процедури при проверка на планирането и изпълнението приходите и разходите на общинските бюджети стр
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconОтчет за изпълнение на годишния план за работа
Основните цели в дейността по приватизация през 2009 г са дефинирани в Годишния план за работа на Агенцията за приватизация (АП),...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconОтчет за изпълнение на годишния план за работа
Основните цели в дейността по приватизация през 2008 г са дефинирани в Годишния план за работа на Агенцията за приватизация (АП),...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом