Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие
ИмеДипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие
страница6/8
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.88 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://alfatm.com/files/Organizatsia, metodika i metodologia na....doc
1   2   3   4   5   6   7   8
І. Приходи от дейността

1. Нетни приходи от продажби – от сбора на годишните кредитни обороти по сметка 701 Приходи от продажби на продукция, 702 Приходи от продажби на стоки, 703 Приходи от продажби на услуги и 709 Приходи от други продажби.

2. Приходи от финансирания, в т. ч. от държавата – от годишния кредитен оборот по сметка 705 Приходи от финансирания.

3. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайните активи по стопански начин – от част от годишния дебитен оборот по сметки 207 Разходи за придобиване на ДМА и 208 Разходи за ликвидация на ДМА. Включва се тази част от годишните дебитни обороти по сметки 207 и 208, която е формирана срещу кредитиране на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи или сметки от група 61 Разходи за дейността – когато тези сметки са приключени чрез сметка 207 или 208.

Освен това в тази статия се включват и част от дебитните обороти по сметките от група 21 Дълготрайни нематериални активи, които са формирани също в кореспонденция на сметките от група 60 Разходи по икономически елементи – когато нематериални дълготрайни активи са придобити по стопански начин.

4. Увеличение на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди – отразяват се разликите в салдата по сметки 303 Продукция, 305 Изпратени стоки и предадени работи (ако има такова салдо) 611 Разходи за основна дейност, 612 Разходи за спомагателна дейност 613 Разходи за бъдещи периоди – за онази част от тези сметки, на който крайните салда в годишната оборотна ведомост са по-големи от началните салда.

5. Други приходи

Буква “А” Приплоди и прираст на животни – от част от дебитните обороти на сметка 311 Млади животни и 312 Животни за угояване, които са получени в кореспонденция на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи (или на сметки от група 61 Разходи за дейността)

Буква “Б’ Материали от собствено производство – попълва се от сбора на сумите, с които през годината е дебитирана сметка 302 Материали, срещу кредитиране на сметка 601 Разходи за материали.

Буква “В” Други – на този ред се отбелязват всички увеличения, за които са отразени разходи по икономически елементи, но не са отразени приходи.

ІІ. Финансови приходи

6. Приходи от лихви, в т.ч. лихви от свързани предприятия – от годишния кредитен оборот на сметка 721 Приходи от лихви.

7. Приходи от съучастия, в т.ч. дивиденти от свързани предприятия от годишния кредитен оборот на сметка 722 Приходи от дялово участие.

8. Положителни разлики от операции с инвестиции, в т.ч. от инвестиции в свързани предприятия – от годишните кредитни обороти на сметка 723 Приходи от операции с инвестиции.

9. Положителна разлика от промяна на валутните курсове – от годишния кредитен оборот на сметка 724 Приходи от валутни операции.

10. Други финансови приходи – от годишния кредитен оборот на сметка 729 Други финансови приходи.

ІІІ. Извънредни приходи – от сбора от годишните кредитни обороти на сметките от група 79 Извънредни приходи.

ІV. Общо приходи – от сбора на сумите от раздели І, ІІ и ІІІ на приходите е по-малък от сбора на сумите от раздели І, ІІ, ІІІ и ІV на разходите. Различия в сумите на пета група “Счетоводна загуба” и на шеста група “Загуба” може да има, когато въпреки счетоводната загуба, при преобразуването на финансовия резултат за получаване на данъчна основа се получи облагаема печалба. С размера на начислените разходи за данъци загубата ще е по-голяма от счетоводната загуба

5. СЪСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК НА ПРЕДПРИЯТИЕТО


Чрез Отчета за паричния поток (виж Приложение № 6) се осигурява синтетична резултатна счетоводна информация за движението на паричните средства на предприятието в хода на протичане на дейността му.

Методологията и методиката на съставянето на отчета за паричния поток нормативно се регламентират в НСС 7 Отчитане на паричните потоци.

Под парични потоци се разбират постъпления на паричните средства в предприятието и плащания на парични средства от предприятието в хода на неговата дейност през отчетния период.

Постъпленията се определят като положителни парични потоци, а плащанията – като отрицателни парични потоци.

В състава на паричните средства се включват краткотрайни активи във формата на парични наличности или на парични еквиваленти.

Паричните наличности включват касовите наличности и банковите депозити по разплащателни, депозитни и други сметки – в национална и чуждестранна валута.

Касови наличности – парични наличности в национална или в чуждестранна валута, намиращи се в касите на предприятието в края на работния ден.

Парични еквиваленти – краткосрочни и дългосрочни активи, лесно обратими в парични наличности – чекове, срочни депозити, полици и други подобни, които съдържат незначителен риск от промяна в стойността.

Според произхода им паричните потоци се класифицират в три групи:

а) парични потоци от оперативна дейност;

б) парични потоци от инвестиционна дейност, и

в) парични потоци от финансова дейност.


В съдържанието на всяка една от тези три групи се включват, еднородни по характер и целево предназначение постъпления и плащания на парични средства.

Оперативната дейност включва сделки и операции, за чието осъществяване е създадено предприятието и които са записани в акта за учредяването му.

Инвестиционната дейност включва сделки и операции за придобиване или освобождаване от ресурси, предназначени да генерират бъдещи приходи от разпределение (дългосрочни финансови инвестиции).

Финансовата дейност включва сделки и операции, които предизвикват промени в обема и в структурата на капитала на предприятието – собствен и привлечен.

Съставянето на отчета за паричния поток се основава на информация от счетоводните сметки за паричните средства. Той се съставя с информация за предходната и текущата година.

Отчитането на паричните потоци може да стане при прилагане на предвидените в НСС 7 два метода: пряк и косвен.

Пряк метод – метод за представяне на паричните постъпления от оперативна дейност и на паричните плащания за оперативна дейност директно от счетоводните регистри (от записванията по счетоводните сметки, чрез които се отчитат паричните средства). При съставянето на отчета по този метод се изключват вътрешните трансфери по сметките на паричните средства и паричните еквиваленти: откриване и закриване на акредитиви, движение на паричните средства от сметки в банката в касата и подотчетни лица и обратно.

Косвен метод за отчитане на паричните потоци – метод, при който печалбата (загубата) се коригира с безналичните сделки и операции, за да се получи нетния паричен поток от оперативна дейност.

При косвения метод печалбата или загубата се коригира със:

- измененията на материалните запаси и текущите вземания и задължения през отчетния период;

- безналичните статии (сделки и операции), като амортизации, резерви, отложени плащания на данъчни задължения.

- всички други сделки, които се отнасят към финансовата или към инвестиционната дейност.


6. СЪСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТА ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ


Основен източник на информация за попълване на отчета за собствения капитал са сметките от група 10 Капитал, група 11 Резерви и група 12 Финансови резултати

Към тези сметки следва да се организира такова аналитично отчитане, което да създава условия за точно и вярно попълване на отчета за собствения капитал

Отчетът за собствения капитал се съставя под формата на таблица (виж Приложение № 7):

Вертикална структура. Състои се от следните колони:

1. Основен капитал.

2. Допълнителен капитал.

3. Премиен резерв.

4. Преоценъчен резерв.

5. Резерв от преводи (на годишни счетоводни отчети).

6. Общи резерви.

7. Допълнителни резерви.

8. Финансов резултат, разделен на две подгрупи: печалба и загуба. Загубата се представя със знак “минус”, тъй като тя е намаление на собствения капитал.

Хоризонтална структура. Състои се от следните редове:

Салдо на 01.01. на отчетната (текущата) година.

1. Преоценка на ДМА, с два подреда – за увеличенията и за намаленията на някои от формите на собствения капитал (преоценъчните резерви) от такава преоценка

2. Преоценка на дългосрочни инвестиции – също с два подреда – за увеличенията и намаленията на преоценъчните резерви от такава преоценка.

3. Отчетна печалба или загуба (тогава е със знак минус) за периода.

4. Разпределение на печалбата през годината за:

а) дивиденти;

б) увеличение на основния или на допълнителния капитал и на резервите;

в) други цели.

5. Покриване на загуби през годината.

6. Изменения на капитала за сметка на собствениците. В това число:

а) увеличение – вноски на собствениците;

б) намаление – изтегляне на участия от страна на собствениците.

7. Изменения на различните форми на собствения капитал в следствие на промени в счетоводната политика.

8. Преводи на годишните счетоводни отчети на предприятия в чужбина – по правилата на НСС № 21 Отчитане на влиянието на промените на валутните курсове.

9. Резерв, получен в резултат на преизчисления на счетоводните отчети при свръхинфлация.

10. Други изменения в различните форми на собствения капитал.

11. Собствен капитал към 31.12 на текущата година (салдо на 31.12. на съответната текуща година).

На отделен ред се показват и сумите на собствения капитал към 31.12 на текущата година след елиминиране на сумите по точки 7 и 8 – т.е. от промените в счетоводни отчети на предприятията в чужбина.

Във вертикалните колони се представят данни за движението на различните форми на собствения капитал, а в хоризонталните редове – различните транзакции: събитията, предизвикали промени в отделните форми на собствения капитал.

С Отчета за собствения капитал се цели да се създаде резултатна счетоводна информация за състоянието на всяка една форма на собствен капитал на предприятието и за измененията (в насока на увеличение или намаление) на формата на собствения капитал, произтичащи от преоценка (дооценка или обезценка на ресурси или пасиви), от промяна, респ. трансформация на финансов резултат в съответна друга форма на собствения капитал, от разпределения на печалби, от транзакции на една форма в друга форма на собствен капитал и други изменения и причини.


7. ПРИЛОЖЕНИЯ НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ – СЪСТАВ И ТЕХНОЛОГИЯ НА СЪСТАВЯНЕТО ИМ


Съгласно Закона за счетоводството ПРИЛОЖЕНИЯТА към годишния счетоводен отчет са третият елемент на този отчет. Те съдържат разнообразна информация за счетоводната политика, при които е съставен отчетът, за извършените промени в сравнение с предходните години. Те съдържат данни за състоянието и измененията на актива и пасива на баланса, за формирането на пояснителни сведения, съгласно изискванията на действащите НСС, подходящо оформени в различни справки.

Според последните изменения на ЗС формата и съдържанието на приложенията към годишния счетоводен отчет на предприятията (без банките) се определят само от министъра на финансите, а за банките – от Управителя на БНБ и се публикуват в Държавен вестник.

Фирма “Симора” ЕООД – гр. Симитли изготвя следните приложения към годишния счетоводен отчет:

1. Справка за дълготрайните активи – Елемент № 1

2. Справка за вземанията, задълженията и обезпечените заеми – Елемент № 2

3. Справка за притежаваните ценни книжа – Елемент № 3

4. Справка за разходите и приходите от лихви – Елемент №5

5. Справка за извънредните приходи и разходи – Елемент № 6

6. Справка за финансовите резултати – Елемент № 7

Всеки елемент на приложението има определено съдържание и предназначение, поради което се посочват изисквания за тяхното информационно осигуряване:


Елемент № 1

Този елемент (виж Приложение № 8) е предназначен за осигуряване на информация за дълготрайните материални и нематериални активи, дългосрочните инвестиции и положителната репутация. ДМА са посочени по видове в девет групи, като информация се осигурява от всички сметки на група 20 ДМА. Тази информация засяга отчетната им стойност ( в началото на годината, на придобитите през годината, на отписаните през годината и в края на годината), а също сумата на преоценката съгласно чл. 33 от ЗС и сумата на преоценената стойност към 31 декември

Елементът представя информация и за амортизацията на ДМА от посочените девет групи. Сумата на амортизацията се посочва диференцирано в началото на годината, начислена през годината, амортизация на преоценката съгласно чл. 33 от ЗС и сумата на преоценената амортизация. В елемента се съдържа информация и за балансовата стойност на ДМА.

Информацията за дълготрайните нематериални активи се съдържа по счетоводни сметки от група 21 Дълготрайните нематериални активи. Тя е систематизирана и диференцирана така, както за ДМА.

За дългосрочните инвестиции включително и за инвестиционните имоти се представя информация за отчетната им стойност в началото на годината, за новопридобитите през годината, за отписаните през годината, за преоценката съгласно чл. 25 от ЗС и за преоценената стойност.

Информацията за положителната репутация е свързана с нейната отчетна стойност и амортизацията в началото и в края на годината. Възможно е през годината да бъде записана или отписана положителна търговска репутация.


Елемент № 2

Информацията за вземанията се диференцира по степен на ликвидност (до една и над една година), а за задълженията по степен на изискуемост (до една и над една година).Вземанията са посочени под формата на невнесен капитал, дългосрочни и краткосрочни вземания (виж Приложение № 9).

В този елемент се съдържа информация за провизиите за трудно събираеми и несъбираеми вземания в началото на годината, начислени и отписани пред годината и сумата на провизиите в края на годината.


Елемент № 3

В този елемент се съдържа информация за краткосрочните и дългосрочни инвестиции в ценни книжа по видове (виж Приложение № 10). Стойността на ценните книжа, преоценката по чл. 25 от ЗС се показва с увеличение и намаление. За да може да се представи достоверна информация, към съответните сметки следва да се организира подходящо аналитично отчитане.


Елемент № 4

В този елемент намират място участията в капиталите в дъщерни, асоциирани, и други предприятия в страната и в чужбина. Конкретното съучастие се представя чрез стойността му и в процент от капитала от друго предприятие. Отделно се представя информация за онези съучастия в ценни книжа, които са приети и неприети за търговия на фондовата борса.


Елемент № 5

В елемента се систематизира информация за разходите и за приходите от лихви (виж Приложение № 11). Разходите за лихви са посочени като редовни и просрочени в левове и валута по краткосрочни и дългосрочни заеми, по дългове за дялово участие, по неизплатени заплати, държавни вземания и други лихви.


Елемент № 6

Елемента е предназначен за видовете отчетени извънредни приходи и разходи съгласно синтетичното им счетоводно отчитане (виж Приложение № 12). Посочена е допълнителна разшифровка на другите извънредни приходи и разходи, което трябва да се има в предвид при организацията на аналитичното отчитане по сметка 799 Други извънредни приходи и сметка 699 Други извънредни разходи.


Елемент № 7

Елемента осигурява счетоводна информация за финансовите резултати (виж Приложение № 13). Тази информация се посочва поотделно за направленията на разпределената печалба от минали години, за покриване на загуби от минали години и за отчетния финансов резултат от текущата година. Този начин на групиране на счетоводната информация е свързан главно с разпределението през отчетната година на финансовия резултат от предходната година.


Елемент № 8

Справката за данъчните временни разлики е обект на внимателна проверка от органите на данъчния и държавния финансов контрол за предприятията. Тя може да бъде прегледана внимателно и от одитора, който проверява и заверява годишния счетоводен отчет на дружеството. Предприятията, в които няма данъчни временни разлики, няма да я попълват, както е в случая с фирма “Симора”.


Елемент № 20

Това е единственият елемент на приложенията към годишния счетоводен отчет, който не се представя под формата на таблица. Неговото съдържание се определя от предприятието в съответствие с изискванията за оповестяване, предвидени във всеки национален счетоводен стандарт. Включват се само тези изисквания за оповестяване, които засягат отчитащото се предприятие. По този начин информацията в елемент № 20 Оповестяване на счетоводната политика няма да има унифициран характер,а ще отразява спецификата на счетоводната политика само на отчитащото се предприятие.


  1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА КОЯТО ГОДИШНИЯТ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ СЪДЪРЖА


Годишният счетоводен отчет е носител на обобщена резултатна информация, която се ползва от потребители с множество разнообразни интереси. Те могат да бъдат групирани по следния начин:

- Капиталовложители – лицата, които са предоставили капитал за осъществяването на определена дейност. Те носят стопанския риск, поради което проявяват усилен интерес за това, как се използва техният капитал, дали носи доходи и в какви размери, какви са очакванията за в бъдеще. Ето защо информацията, която годишният счетоводен отчет представя трябва да бъде вярна и точна, да не заблуждава нейните потребители.

- Кредитори – интересуват се от състоянието и развитието на предприятието с цел да преценят неговата платежоспособност и в бъдеще. Именно това ще бъде основата да се реши какъв ще е рискът при отпускането на кредит и оттук да се прецени дали да се отпуска, а ако вече е отпуснат дали ще се обслужва редовно.

Те се интересуват преди всичко от информация, съдържаща се в годишния счетоводен отчет относно възможността на предприятието за срочно и навременно връщане на отпуснатия кредит. Кредиторите се интересуват от това дали предприятието гарантира със своето имущество евентуалния риск от неизплащането на отпуснатия кредит в определения срок.

- Доставчици – интересуват се от възможността на предприятието да изплаща дължимите суми към тях за изпращаните стоки, материали и други.

- Клиенти – интересуват се от развитието на предприятието доставчик с цел да се прецени дали и за в бъдеще може да се разчита на негови доставки.

Интересите между доставчици и клиенти са особено силно подчертани при дългосрочни отношения или при по-голяма зависимост на единия от другите.

- Персонал – заинтересован е относно стабилността и ефективността на предприятието. Това е свързано със запазването на вече съществуващите или създаването на нови работни места, навременно изплащане на работните заплати, както и тяхното повишаване, служебното израстване, социалното осигуряване и т.н.

Ако от информацията, която годишният счетоводен отчет съдържа, персонала се убеди, че се гарантира стабилност и сигурност на предприятието по отношение на бъдещото му развитие – ползване на социални надбавки, възможно увеличаване на трудовото възнаграждение, подобряване условията на труд, той би се мотивирал и би изпълнявал още по-прецизно задълженията си.

- Изпълнителна власт – нуждае се от информация с цел установяване на националния доход, разработване на икономическа стратегия и политика. Това е свързано с мотивирането и провеждането на определена данъчна политика от страна на правителството.

- Общественост – тя е под влияние на развитието на предприятието в даден регион. Това пък е свързано с развитието на регионалната икономика, със заетостта и социалното осигуряване. Обществеността е заинтересована както в регионален, така и в национален мащаб. Именно за това информацията от годишния счетоводен отчет има обществен характер.
1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconМагистърски семинар
На тема: формиране на счетоводната информация за годишния счетоводен отчет на предприятието
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconДипломна работа на тема
Ii методика за анализ на финансовото състояние на фирма Финпро за периода от 1999г до 2002г
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconКонспект по "счетоводен анализ"
Структура на годишния финансов отчет – баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал,...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconТема: Организация, методология и методика на отчитане дейността на предприятието на ет при прилагане на едностранно счетоводно отчитане
Важно значение има познаването на неговата организация и методиката на отчитане дейността на предприятието
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconЧл. 26. (1) Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения
Изм. Дв, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01. 01. 2007 г. Съставните части на консолидирания финансов отчет са: консолидиран счетоводен...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconОповестяване
Оценъчната база, използвана при изготвянето на финансовия отчет е хил лв. Информацията от годишния счетоводен отчет от 2001 г е преизчислена...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconДипломна работа Тема : Цялостен анализ на предприятие "Полуремаркета и контейнери"
Полуремаркета и контейнери” ад (“прк”) е акционерно дружество регистрирано с решение на фирменото отделение на Добричкия съд от 10...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconДипломна работа тема: "Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините"
Контролни процедури при проверка на планирането и изпълнението приходите и разходите на общинските бюджети стр
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconОтчет за изпълнение на годишния план за работа
Основните цели в дейността по приватизация през 2009 г са дефинирани в Годишния план за работа на Агенцията за приватизация (АП),...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconОтчет за изпълнение на годишния план за работа
Основните цели в дейността по приватизация през 2008 г са дефинирани в Годишния план за работа на Агенцията за приватизация (АП),...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом