Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие
ИмеДипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие
страница2/8
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.88 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://alfatm.com/files/Organizatsia, metodika i metodologia na....doc
1   2   3   4   5   6   7   8

Съгласно чл. 34, т. 1 от ЗС инвентаризация се извършва задължително един път на две години – за материалните и нематериалните дълготрайни активи, един път на пет години – за книгите в библиотеките, и не по-малко от един път в годината за останалите активи и пасиви във връзка със съставяне на годишните счетоводни отчети.


Правилата за подготовка и провеждане на инвентаризацията, за документиране, оценяване и осчетоводяване на резултатите от нея са определени в ЗС – в глава четвърта “Инвентаризация”, и в Националния сметкоплан – в част първа “Общи разпоредби”, буква “В” – Основни положения за извършване на инвентаризация.

Инвентаризацията е способът, чрез прилагането на който се постига пълно съответствие на активите и пасивите към определена дата и тяхното документално отражение, за осигуряване за вярно и точно представяне на имущественото и финансовото състояние на предприятието. Съгласно чл.35 от ЗС инвентаризация се извършва от назначена от ръководителя на предприятието комисия, в която може да участва и дипломиран експерт – счетоводител, който проверява и заверява счетоводния отчет на предприятието.

Инвентаризацията се извършва в присъствието на материалноотговорното лице или на представител с нотариално заверено пълномощно.

За да се установят резултатите от инвентаризацията, се съставят сравнителни ведомости, в които се посочва в натурални и стойностни измерители фактическата и документалната счетоводна наличност, както и разликите между тях – липси и излишъци.

При инвентаризация на дълготрайните нематериални активи, комисията следва да обърне внимание на текста на т.5 от НСС 5 “Отчитане на дълготрайните нематериални активи”, според който в края на всеки отчетен период се извършва оценка на бъдещата икономическа изгода от всеки дълготраен нематериален актив. При наличие на причини или доказателства тази изгода да не бъде реализирана в следващите периоди или ако не се спазват някои от изискванията по т.3 от НСС 5 за съответния актив, той следва да бъде отписан от счетоводния баланс.Неамортизираната част на отписването се отчита като извънреден разход. Отписването се извършва с разрешение на ръководсвото на предприятието, като комисията посочва писмено конкретните причини.

За установените като наличност парични средства (в левове или във валута) комисията съставя акт за наличност, който се подписва от нея и касиера.

Парични и други платежни средства, които са постъпили в касата без първични документи, се считат собственост на предприятието до доказване на противното.

Основна задача на инвентаризационните комисии е не само да определят наличноста на активите, но и да направят оценка за състоянието на инвентаризуемите обекти и да изготвят предложения за онази част от тях, която е станала негодна за използване, да бъде бракувана.

Инвентаризирането на вземанията и задълженията се реализира чрез проверка на съответните регистри и писмено потвърждение от дебиторите и кредиторите. За да осъществи това изискване, предприятието своевременно изпраща писма до всички, с които има неуредени разчети, като прилага извлечение с остатъците, регистрирани по аналитичните счетоводни сметки. В писмата до длъжниците е желателно да се напомни, че ненавременното уреждане на задълженията води до плащане на лихви и други допълнителни разходи. Чрез тази инвентаризация се цели документално да се установят произходът, фактическият размер и законосъобразност на отразените в текущото счетоводно отчитане задължения и вземания от и към трети лица – доставчици, кредитори, клиенти, подотчетни лица, сътрудници и други, както и вътрешните разчети със структурни звена.

След приключване на инвентаризацията на конкретни обекти комисията подписва съответните първични счетоводни документи и ги представя за подпис и съгласие от материалноотговорното лице. Ако последното не е съгласно с установените разлики между счетоводните данни и тези от фактическата проверка, то дава писмени обяснения, които са от значение при изготвяне на заключението на инвентаризационната комисия. Всички първични счетоводни документи, съставени в изпълнение на заповедта на ръководството за извършване на инвентаризация, и заключението на инвентаризационната комисия се представят за утвърждаване от ръководството на предприятието.

Резултатите от инвентаризацията се отразяват в следните първични документи (утвърдени в Албума на Министерството на финансите, Управление "Национално счетоводство” и публикувани през 1996 г. от издателството “Форком”, гр. София):

а) Инвентаризационен опис на дълготрайни активи – форма 8;

б) Сравнителна ведомост на резултатите от инвентаризация на дълготрайните активи – форма 9;

г) Сравнителна ведомост за резултатите от инвентаризация на материалните запаси – форма 39;

д) Протокол за конпенсация на липси и излишъци – форма 40;

е) Протокол за одобряване на естествени загуби (фири) и липси за сметка на предприятието – форма 41;

ж) протокол за липси за сметка на лицата, отговарящи за отчетния обект;

з) Протокол за резултатите от инвентаризация на разчети – форма 57.

Инвентаризазионните книжа, надлежно подписани от ръководството, се предават в счетоводната служба за отразяване по счетоводните регистри. При наличие на конкретна връзка между липсите и излишъците се допуска компенсация. Некомпенсираните излишъци се третират като извънредни приходи. Когато са налице липси, се постъпва двояко: ако те са по вина на материално отговорното лице, то се начита. При липси, които не са по вина на материално отговорното лице се приема, че те са извънреден разход и като такива трябва да бъдат осчетоводени по дебита на сметка 693 Липси на активи.

1.1. Счетоводното записване при констатирани излишъци при инвентаризация се осчетоводява като извънреден приход по следния начин:

Д-т с/ките от гр. 20 Дълготрайни материални активи

Д-т с/ките от гр. 21 Дълготрайни нематериални активи

Д-т с/ките от гр. 30 Материали, продукция и стоки

Д-т с/ките от гр. 31 Млади животни и животни за угояване

Д-т с/ките от гр. 50 Парични средства

К-т с/ка 793 Излишъци на активи


В края на годината сметка 793 Излишъци на активи се приключва:

Д-т с/ка 793 Излишъци на активи

К-т с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година

При установяване на липси за сметка на лицата, отговарящи за отчетния обект, вземането се записва по справедливата цена или по отчетната, по по-високата от двете.

С чл.23, ал. 2 т.8 от ЗКПО, считано от 01.01.1998 е разпоредено, че със стойността на отписаните липси и брак на материални запаси (без тези за сметка на персонала) следва да се увеличи финансовият резултат преди данъчното преобразуване.

При привеждане на текущите счетоводни записвания в съответствие с реалното състояние на активите и пасивите, отразено в резултатите от извършената инвентаризация, се съставят следните счетоводни статии:

1.2. За отразяване на констатираните липси, без вина на материално отговорното лице, т.е. когато са приети от ръководството за сметка на предприятието:

Д-т с/ка 693 Липси на активи

К-т с/ките от гр. 20 Дълготрайни материални активи

К-т с/ките от гр. 21 Дълготрайни нематериални активи

К-т с/ките от гр. 30 Материали, продукция и стоки

К-т с/ка 453 Разчети за ДДС

с/ка 4532 Начислен данък за продажбите


В края на годината с/ка 693 Липси на активи се приключва:

Д-т с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година

К-т с/ка 693 Липси на активи


1.3. За отразяване на липси и брак по вина на материално отговорното лице:

Д-т с/ка 442 Вземания по липси и начети

К-т с/ките от гр. 20 Дълготрайни материални активи

К-т с/ките от гр. 21 Дълготрайни нематериални активи

К-т с/ките от гр. 30 Материали, продукция и стоки

К-т с/ките от гр. 31 Млади животни и животни за угояване

К-т с/ка 443 Ценови разлики по липси и начети

К-т с/ка 4532 Начислен данък за продажбите


Начитането на материално отговорното лице става по справедлива (продажна) цена, ако тя е по-висока от отчетната ст/ст на липсващия актив. По този начин се реализира пълната имуществена отговорност, която материално отговорното лице носи за поверените му ресурси, и не се допуска ощетяване на предприятието.

След събиране на вземането от материално отговорното лице ценовите разлики се записват като приход чрез кредитиране на сметка 799 Други извънредни приходи.


1.4.При извършване на компенсация на липси с излишъци при наличие на причинно-следствена връзка между тях се извършват записвания в съответните аналитични сметки, като се показва увеличението на съответния вид актив (материали, стоки, продукция и др. материални ценности) срещу съответното намаление на другия актив. Некомпенсираната стойностна разлика (липса) се урежда по решение на ръководителя на предприятието. Ако той е издал заповед тя да бъде за сметка на материално отговорното лице се съставя следната счетоводна статия:
1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconМагистърски семинар
На тема: формиране на счетоводната информация за годишния счетоводен отчет на предприятието
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconДипломна работа на тема
Ii методика за анализ на финансовото състояние на фирма Финпро за периода от 1999г до 2002г
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconКонспект по "счетоводен анализ"
Структура на годишния финансов отчет – баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал,...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconТема: Организация, методология и методика на отчитане дейността на предприятието на ет при прилагане на едностранно счетоводно отчитане
Важно значение има познаването на неговата организация и методиката на отчитане дейността на предприятието
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconЧл. 26. (1) Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения
Изм. Дв, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01. 01. 2007 г. Съставните части на консолидирания финансов отчет са: консолидиран счетоводен...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconОповестяване
Оценъчната база, използвана при изготвянето на финансовия отчет е хил лв. Информацията от годишния счетоводен отчет от 2001 г е преизчислена...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconДипломна работа Тема : Цялостен анализ на предприятие "Полуремаркета и контейнери"
Полуремаркета и контейнери” ад (“прк”) е акционерно дружество регистрирано с решение на фирменото отделение на Добричкия съд от 10...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconДипломна работа тема: "Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините"
Контролни процедури при проверка на планирането и изпълнението приходите и разходите на общинските бюджети стр
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconОтчет за изпълнение на годишния план за работа
Основните цели в дейността по приватизация през 2009 г са дефинирани в Годишния план за работа на Агенцията за приватизация (АП),...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconОтчет за изпълнение на годишния план за работа
Основните цели в дейността по приватизация през 2008 г са дефинирани в Годишния план за работа на Агенцията за приватизация (АП),...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом