Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие
ИмеДипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие
страница1/8
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.88 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://alfatm.com/files/Organizatsia, metodika i metodologia na....doc
  1   2   3   4   5   6   7   8


ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – ГР. БЛАГОЕВГРАД


ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


ДИПЛОМНА РАБОТА


НА ТЕМА:

Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие

(върху основата на опита на “Симора” – ЕООД

- гр. Симитли)


Дипломант: Научен ръководител:

Румяна Миланова Митова проф. Димитър Косев

Фак. № 89197


Благоевград 2000г.

УВОД
Счетоводството е специфичен вид дейност, която отразява всички факти, явления и събития, настъпили и протекли в предприятието. Счетоводството ги систематизира, обработва, съпоставя и ги свежда до определени показатели, характеризиращи състоянието и тенденциите за развитие на предприятието.

Основната форма, под която се поднася счетоводната информация за ползване е годишния счетоводен отчет. Той представя в обобщен вид имущественото и финансово състояние на предприятието и финансовия резултат от неговата дейност за отчетния период. Той е продукт на целогодишна дейност, по време на която се обработва счетоводната информация. Съставянето му е заключителен етап от счетоводното отчитане на стопанската дейност на предприятието. Евентуалните грешки и пропуски в текущото отчитане не могат да не се отразят на годишното приключване и преди всичко на качествените характеристики на годишните счетоводни отчети и особено на такива качества като: същественост, точност, сравнимост.

В настоящата разработка са разгледани основните проблеми на изготвянето на отчета, което преминава през логическо свързани етапи, подготовката и организацията, методиката на съставяне и неговата същност. Посочени са правилата и законовите постановки, спазването, на които е задължително при тази дейност, отбелязани са и най- новите промени.

Разглежданата тематика е много обширна и разнообразна, поради което не може да се отдели еднакво внимание на всички проблеми, но най-същественото е изяснено и илюстрирано с примери. Целта тук е да се изследва годишния счетоводен отчет като продукт от годишното счетоводно приключване на основата на опита на фирма “Симора” ЕООД – гр. Симитли. Данните, които са ползвани са от 1998 г. (не са деноминирани) поради обстоятелството, че годишното счетоводно приключване за 1999 г. не е завършило и отчетите не са изготвени.


АДМИНИСТРАТИВНА СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
“СИМОРА” ЕООД е общинска фирма със седалище град Симитли. Та се ръководи от управител, избран и назначен от Общинския съвет. Фирмата е с предмет на дейност производство и търговия с метални изделия: корнизи, бояджийски помпи, метални врати, декоративни предпазни решетки; всякакъв вид електро-заваръчни и струго-фрезистки услуги.

На 29.04.1999г. във връзка с чл. 119, ал. 2 от Търговския закон фирмата е вписана в Регистъра на търговските дружества с капитал 5 млн. неденоминирани лева, т.е. извършено е увеличение на капитала.

От 14.03.1994г. фирмата е данъчно регистрирана по Закона за данък добавена стойност.

В близко бъдеще предстои общинска фирма “Симора” ЕООД да се приватизира.


Глава първа
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ


1. СЪЩНОСТ НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО


От гледна точка на счетоводството стопанската дейност на предприятието може да се характеризира, като множество на брой и разнообразни по вид и съдържание стопански операции. Всяка една стопанска операция предизвиква промяна в източниците на средства, промяна изразяваща се в развитие или прекратяване на определени стопанско - правни отношения на предприятието с други предприятия. Именно за това счетоводството има за цел с помощта на използваните от него средства и методи да измерва и регистрира тези непрекъснати промени. Това се извършва непрекъснато и всеобхватно чрез цялостно организирана система за текущо счетоводно отчитане дейността на предприятието.

За нуждите на управлението на предприятието и за удовлетворяване на информационните потребности на неговите контрагенти се налага периодично счетоводството да предоставя обобщена информация: за състоянието и промените в активите и пасивите на предприятието, за финансовото и имущественото състояние, за паричния поток, за резултатите от цялостната дейност през отчетния период. Обобщаването на резултатната информация се извършва чрез прилагането на известния в счетоводството способ на сводката на отчетните данни. Той може да се разглежда като логическо продължение на способа на текущотото счетоводно отчитане . В този смисъл годишното счетоводно приключване се характеризира като процес на обобщаване и логическо преобразуване на счетоводната информация от текущото счетоводно отчитане в насока на създаване на обобщена счетоводна информация за дейността на предприятието за годината. За отчетен период Законът за счетоводството (ЗС) приема календарната година. Той започва от 1 януари и приключва на 31 декември на отчетната година.

Създадената резултатна счетоводна информация се филтрира съобразно информационните потребности на потребителите й. Тя се обобщава и синтезира в информационните масиви.Те приемат цифрово отражение и системно изложение в съответните носители на информацията. Такъв носител с комплексен характер е годишният счетоводен отчет на предприятието.

Годишният счетоводен отчет може да се разглежда като система от взаимосвързани и взаимнообусловени носители на резултатна информация, за състоянието и промените на активите и пасивите на предприятието и за неговото финансово състояние към края на отчетната година.

Освен това годишният счетоводен отчет може да се третира и като продукт на заключителния етап на счетоводното отчитане – годишното счетоводно приключване.


2. ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ


За начало на годишното счетоводно приключване, съгласно нормативната уредба, следва да се приеме изтичането на отчетната година, респ. 1 януари на следващата година. То трябва да приключи в сроковете, определени със ЗС. Негов завършек е съставянето и подписването от ръководителя и от главния счетоводител на годишния счетоводен отчет, респ. на неговите съставни елементи.

Съгласно чл. 39 от ЗС предприятията съставят годишен счетоводен отчет към 31 декември. Това съвсем не означава, че самото приключване може да се осъществи за един или два дни – преди или след тази дата. Това нито е възможно, нито се изисква от счетоводния закон. Практиката показва, че работата на счетоводната служба за годишното приключване започва значително време преди 31 декември на съответната година (годишните инвентаризации се започват обикновено през втората половина на месец ноември или през декември, а само по изключение – в началото на месец януари на следващата година) и приключват след тази дата.

Работата на счетоводния отдел по съставянето на годишния счетоводен отчет в процеса на годишното приключване е твърде обемна. Процесът на приключване протича в определени, последователни фази и етапи, които са логически свързани помежду си и са взаимно обусловени. Това налага в предприятието да се извърши цялостна подготовка за правилно и навременно приключване. Тази подготовка, която започва месец и дори повече преди края на отчетната година, трябва да бъде извършена от главния счетоводител, респ. от лицето, на което е поверено воденето на счетоводството на предприятието и което има правомощията и отговорностите на главен счетоводител.

По-конкретно се налага, предприемането на редица предварителни организационни и управленски решения.

Първо: Главният счетоводител трябва да разработи вътрешен план-график за годишното счетоводно приключване. Изготвянето на такъв план-график изисква обхващането на отделните етапи на годишното приключване по срокове, лица и видове елементи. Тук е важно да се спази последователността на протичане на процеса на приключването и се осигури ритъм в изпълнението на отделните етапи в работата на счетоводния колектив. За да бъдат разпределени правилно във времето и между отделните изпълнители, полезно е дейностите да се планират предварително, т.е. да бъде описан техният алгоритъм. Особено ако в счетоводната служба работи не само главният счетоводител, а повече служители.

За да има полза, планът за годишното приключване трябва да има сила на вътрешен (за съответното дружество или предприятие) нормативен акт. Обикновено той се оформя като вътрешна заповед, но може да получи и друго наименование – наредба, указания и т. н. Тъй като в дейността по годишното приключване участват не само служители от счетоводната служба, този нормативен акт следва да се подпише освен от главния счетоводител и от изпълнителния директор. Това обстоятелство има значение при ангажирането на длъжностни лица от други функционални служби и отдели при извършване на някои необходими действия и операции, свързани с годишното счетоводно приключване.

Второ: Да се проведе счетоводен инструктаж на материалноотговорните лица, на счетоводителите и други служители в предприятието, ангажирани с предстоящото годишно счетоводно приключване. На всеки трябва да се поставят задачите, които трябва да изпълнени . Целесъобразно би било да се изготви и издаде заповед, в която да се фиксират отговорните лица и срокове за изпълнение на всяка задача.

Трето: Трябва подлежащатата на осчетоводяване първична счетоводна документация да бъде приведена в пълен порядък съобразно с изискванията на ЗС.

Четвърто: Нужно е да се предприемат мерки за пълна съгласуваност в работата като цяло и по отделните етапи на приключванетo и обработката на счетоводната информация.


3. ЕТАПИ НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ


Годишното счетоводно приключване протича във времето като единен и цялостен процес – по единна методология и методика. Това обаче не изключва този единен процес да бъде разделен на отделни етапи. Всеки етап се осъществява след създаване на определени носители от информация в предишния етап. В този смисъл тези етапи са логически свързани помежду си и протичат в точно определена последователност.

В науката няма единно становище за броя на тези етапи. Етапите се обуславят от мащабите на предприятието и от отчетните обекти и информацията, която трябва да бъде обобщена при годишното счетоводно приключване.

Основните етапи според проф. д-р на ик. н. Иван Душанов са (виж. 2, 9стр.):

Първи етап – инвентаризиране активите и пасивите на предприятието, установяване размера и счетоводно отчитане на констатираните инвентаризационни разлики.

Втори етап – установяване и осчетоводяване на разликите от оценката на материалните запаси, паричните средства, вземанията и задълженията в чуждестранна валута, дългосрочните инвестиции и дълготрайните материални активи в края на годината.

Трети етап – оценка на бъдещата икономическа изгода от всеки дълготраен нематериален актив.

Четвърти етап – преглед на продуктите или процесите от развойна дейност, оценка за наличието на критериите съгласно т.5 от НСС 9 Отчитане на разходите за изследователска и развойна дейност.

Пети етап – анализиране на разходите по сметка 207 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи с цел правилно да се отчете като приход частта на променливите разходи през сметките от гр.60 Разходи по икономически елементи.

Шести етап – анализиране на разходите по дебита на сметка 613 Разходи за бъдещи периоди и разсрочване само на тези, които наистина са предназначени да увеличат издръжката през следващата година – разходи за основен ремонт на дълготрайните материални активи, разходи за абонаменти, остатъчна стойност на автомобилни гуми в употреба, ако е прието да се отчитат чрез тази счетоводна сметка и др.

Седми етап – съгласно НСС 3 Отчитане на провизиите за трудносъбираеми и несъбираеми вземания от продажби, анализиране на несъбраните вземания от клиенти и класифицирането им като трудносъбираеми и несъбираеми, както и сторниране на начислените провизии за изплатените през отчетния период вземания.

Осми етап – анализиране състоянието на взаимоотношенията с доставчиците свързани с лизинговите договори, както и на произтичащите от тях финансови разходи за бъдещи периоди.

Девети етап – анализиране използването на паричните средства от данъка върху печалбата, преотстъпени за финансиране в приватизираните предприятия, съгласно чл.58 от отменения Закон за данъка върху печалбата, както и от други източници и признаване на приходите за периода.

Десети етап – анализ на оценката на продукцията и незавършеното производство и съобразяването на тази оценка с изискванията на чл.21 ал.2, 3 и 4 от глава трета “Оценка на активи и пасиви” от ЗС.

Единадесети етап – установяване на оборотите по сметка 614 Разходи за организация и управление и сметка 615 Разходи за продажба на продукция и разпределение на косвените разходи по направление, съобразно с възприетите от предприятието критерии, база и начин при съобразяване с изискванията на Националния сметкоплан.

Дванадесети етап – установяване на оборотите и салдата по сметките, съставяне на предварителна оборотна ведомост на синтетичните счетоводни сметки.

Тринадесети етап – установяване на разликите между началните и крайните салда по сметките: 303 Продукция, 305 Изпратени стоки и предадени работи, 611 Разходи за основна дейност, 612 Разходи за спомагателна дейност, 613 Разходи за бъдещи периоди за нуждите на съставяне Отчета за приходите и разходите.

Четиринадесети етап – установяване на отчетната стойност на продадените чужди стоки купени отвън, както и на отчетната стойност на закупените и продадени млади животни и животни за угояване, дълготрайни материални активи, дълготрайни нематериални активи и материали.

Петнадесети етап – уточняване на стойността на приплодите и прираста на животните, както и на употребената за вътрешни нужди продукция и на прехвърлената такава във ведомствените магазини.

Шеснадесети етап – съставяне на Отчет за приходите и разходите към 31 декември и проверка за верността на финансовия резултат.

Седемнадесети етап – приключване на сметките от групите:

  1. Финансови разходи, с изключение на сметка 625 Финансови разходи за бъдещи периоди;

  1. Извънредни разходи;

  2. Приходи от продажби, с изключение на сметка 704 Приходи за бъдещи периоди;

  1. Финансови приходи, с изключение на сметка 725 Финансови приходи за бъдещи периоди;

  1. Извънредни приходи.

Отнасяне на разходите и приходите от тези сметки по дебита и кредита на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.

Осемнадесети етап – изчисляване на постоянните и временни положителни и отрицателни данъчни разлики.

Деветнадесети етап – съставяне на декларация за данъчно облагане на печалбата.

Двадесети етап – изготвяне на окончателна оборотна ведомост на синтетичните сметки и съставяне на счетоводен баланс за отчетната година към 31 декември.

Двадесет и първи етап – съставяне на Отчет за паричния поток.

Двадесет и втори етап – съставяне на Отчет за собствения капитал;

Двадесет и трети етап – съставяне на приложения към годишния счетоводен отчет.

Двадесет и четвърти етап – съставяне на отчет за нуждите на управлението на предприятието, съгласно т.38 от НСС 1 Представяне на счетоводните отчети;

Двадесет и пети етап – проверка, заверка, представяне и публикуване на годишния счетоводен отчет.

Двадесет и шести етап – обсъждане на годишния счетоводен отчет на предприятието и вземане на решения по него. Съставяне на произтичащите от тези решения счетоводни статии за разпределение на печалбата, или за покриване на загубата, както и промени в основния капитал.

Протичането на етапите става последователно, като получената разултатна информация при даден етап служи за реализирането на следващия, респ. на следващите етапи


Глава втора


ТЕХНОЛОГИЯ НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ


ОСОБЕНОСТИ НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ЗА 1999 г.

Годишното счетоводно приключване и съставянето на годишните счетоводни отчети е дейност, която се осъществява ежегодно. Всяка година тази дейност включва както общи черти, така и особености. При подготовката и осъществяването на годишното счетоводно приключване и при съставянето и представянето на годишните счетоводни отчети счетоводителите трябва да познават добре и да приложат на практика както общите изисквания към тази дейност, които се повтарят ежегодно, така и спецификата на счетоводното приключване за съответната година.

Първата особеност е, че това е приключване след проведената към 5 юли деноминация на лева. С нея са направени промени в информационния продукт, който се използва като база за годишното счетоводно приключване и за съставяне на годишните счетоводни отчети. Съгласно Писмо № 53-00-000-7 на министъра на финансите от 16 април 1999 г., предприятията, които прилагат двустранно счетоводно записване, трябва да съставят оборотни ведомости в стари и нови левове към 5 юли 1999 г. Това означава, че като база при съставяне на годишния счетоводен отчет за 1999 г. се използват:

  1. оборотна ведомост на синтетичните и на аналитичните сметки към 5 юли 1999 г. (която не включва движението по сметките на 5 юли 1999 г.) в нови (деноминирани) левове;

  2. оборотна ведомост на синтетичните и на аналитичните сметки за периода от 5 юли 1999 г. до 31 декември 1999 г. в нови левове.

На базата на тези две оборотни ведомости се съставя една обобщена оборотна ведомост (с натрупване по оборотите на сметките) – за цялата 1999 г. Данните за предходната година в годишните счетоводни отчети за 1999 г. се записват, след като са деноминирани.

В по-голямата част от предприятията има практика ежемесечно да се съставят оборотни ведомости с натрупване. В този случай, ако са спазени всички правила по деноминацията на лева, няма да се налага да се обобщават две оборотни ведомости, а ще се използва тази, която е към 31.декември, която е в нови левове.

Втората особеност е, че при приключването счетоводителите следва да отразят измененията и допълненията в съществуващите национални счетоводни стандарти: (1, 3, 5, 9 – който е заличен, 10, 22, 23, 25, 26 и 30) и изискванията на новите счетоводни стандарти (31, 33 и 34).Стандартите, които влияят върху годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишния счетоводен отчет за 1999 г. са разгледани при самата технология на годишното счетоводно приключване.

В малките и средни предприятия, които отговарят на изискванията, определени със закон, при годишното приключване счетоводителите могат да се възползват от създадената нова т. 37 на НСС 1 Представяне на счетоводните отчети. С нея се дава възможност в тези предприятия да се съставят съкратени елементи на годишен счетоводен отчет, утвърдени в приложения 4, 5, 6 и 7 на стандарта.

Има и други промени в нормативната уредба в Република България (не само по счетоводство). Въведе се системата на задължително здравно осигуряване, има изменения и допълнения в наредбата за командировките в страната, в някои от данъчните нормативни актове. Главните счетоводители трябва лично да се запознаят с всички новости и освен това да възложат на служител от счетоводното звено да проучи новостите и да изготви писмена справка за тях, която да се използва от всички служители в счетоводното звено.  1. ИНВЕНТАРИЗИРАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА КОНСТАТИРАНИТЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННИ РАЗЛИКИ  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconМагистърски семинар
На тема: формиране на счетоводната информация за годишния счетоводен отчет на предприятието
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconДипломна работа на тема
Ii методика за анализ на финансовото състояние на фирма Финпро за периода от 1999г до 2002г
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconКонспект по "счетоводен анализ"
Структура на годишния финансов отчет – баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал,...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconТема: Организация, методология и методика на отчитане дейността на предприятието на ет при прилагане на едностранно счетоводно отчитане
Важно значение има познаването на неговата организация и методиката на отчитане дейността на предприятието
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconЧл. 26. (1) Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения
Изм. Дв, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01. 01. 2007 г. Съставните части на консолидирания финансов отчет са: консолидиран счетоводен...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconОповестяване
Оценъчната база, използвана при изготвянето на финансовия отчет е хил лв. Информацията от годишния счетоводен отчет от 2001 г е преизчислена...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconДипломна работа Тема : Цялостен анализ на предприятие "Полуремаркета и контейнери"
Полуремаркета и контейнери” ад (“прк”) е акционерно дружество регистрирано с решение на фирменото отделение на Добричкия съд от 10...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconДипломна работа тема: "Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините"
Контролни процедури при проверка на планирането и изпълнението приходите и разходите на общинските бюджети стр
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconОтчет за изпълнение на годишния план за работа
Основните цели в дейността по приватизация през 2009 г са дефинирани в Годишния план за работа на Агенцията за приватизация (АП),...
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие iconОтчет за изпълнение на годишния план за работа
Основните цели в дейността по приватизация през 2008 г са дефинирани в Годишния план за работа на Агенцията за приватизация (АП),...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом