И за да се произнесе, взе предвид следното
ИмеИ за да се произнесе, взе предвид следното
Дата на преобразуване19.12.2012
Размер48.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradac.judiciary-bg.org/courts/adc/blagoevgrad/wa.nsf/0561aea5f858ab59c225763e006d
и за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството по реда на чл.215, ал.1 и чл.219, ал.3 от ЗУТ вр. чл.145 и сл.

от АПК е образувано по жалба на „. – Т. – Т. Н.» - с.С. срещу Заповед № ДК-

19-Бл-22/05.04.2012 г. на Началник РО «НСК» - Б. П. Р. Ю. Р., с която е

забрането ползването на невъведен в експлоатация по установения ред строеж

«Кафетерия с покрита терраса и магазин» , находящ се в имот идентификатор

32665.154.2 по КК на с.С..

Жалбоподателят е поддържал с жалбата, че строежът е разрешен на основание чл.

120 от ППЗТСУ и проект №20/18.03.1998 г.

Ответникът не е изразил становище по жалбата.

В хода на производството са събрани писмени доказателства и П. техния анализ и

оценка съдът прие следното:

С оспорената заповед Началникът на РО «НСК» - Б. П. Р. Ю. Р. е забранил на

основание чл.178, ал.5 и чл.222, ал.1, т.6 и т.7 от ЗУТ, ползването на строеж

«Кафетерия с покрита терраса и магазин» , находящ се в имот идентификатор

32665.154.2 по КК на с.С.. Като фактически и правни основания за нареждането се

е позовал на липсата на документи за въвеждане в експлоатация на строежа.

Строежът е установен като завършен с констативен акт №СТ-495-3/18.01.2012 г.,

съставен П. извършена проверка от длъжностни лица на Р. Ю. Р.. П. проверката е

констатирано, че жалбоподателят е изградил в имот с идентификатор 32665.154.2 –

държавна собственост, кафетерия с покрита тераса и магазин, включващ и барбекю,

изградени от бетонови основи, тухлена зидария и дървен покрив с керемиди.

Строежът не е въведен в експлоатация.

Оспорващият едноличен търговец е уведомен за започналото административно

производство чрез връчване на констативен акт № СТ-1495-1/18.01.2012 г. на

14.02.2012 г. /л.42/.

Заповедта за забрана на ползването е връчена на жалбоподателя на 09.04.2012 г.

/л.22/. Жалбата е постъпила на 19.04.2012 г.

П. тези данни съдът прие следното от правна страна:

Жалбата е подведомствена и подсъдна на сезирания съд съгласно чл.215, ал.1 от

ЗУТ и е процесуално допустима - постъпила е в срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ и от

адресата на оспорения акт с личен и пряк интерес от търсената съдебна защита.

Разгледана по същество е неоснователна:

Разпоредбата на чл.222, ал.1, т.6 от ЗУТ очертава правомощията на Н. на ДНСК и

упълномощени от него длъжностни лица да забраняват ползването на строежи или на

части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се

ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и

условията за въвеждане в експлоатация. В случая оспорената заповед е издадена

на основание чл.222, ал.1, т.6 вр. чл.178, ал.5 от ЗУТ от Началник РО «НСК» -

Б. П. Р. Ю. Р. въз основа на Заповед №РД-13-298/14.12.2011 г. на Н. на ДНСК /л.

46/, с която са възложени правомощията по чл.222, ал.1, т.6 от ЗУТ за строежите

от първа до пета категория. В тази връзка и доколкото оспорената заповед

третира обект, който е строеж по см. на §5, т.38 от ДР на ЗУТ от първа

категория съгласно чл.137, ал.1, т.1 от ЗУТ, е спазено изискването за

компетентност на органа.

Заповедта по чл.222, ал.1, т.6 от ЗУТ е издадена П. спазване на

регламентираното производство, като обстоятелствата по ал.178, ал.1 от ЗУТ са

установени с констативен акт на органите на национален строителен контрол по

реда на ал.5 на същия текст, връчен на жалбоподателя като изпълнител на

строежа.

Нареждането е изразено в писмена форма и със съдържанието по чл.59, ал.2 от

АПК, мотивирано с посочените фактически и правни основания.

Посоченото фактическо основания – ползването на строежа без да е въведен в

експлоатация, т.е. в нарушение на забраната по чл.178, ал.1 от ЗУТ, съответства

на посочената правни норми на чл.222, ал.1, т.6 вр. чл.178, ал.5 от ЗУТ, въз

основа на които е издадена заповедта.

По делото е изяснено, че строежът е завършен и се ползва без да е проведена

процедурата по въвеждане в експлоатация пред органа по чл.177 от ЗУТ и по реда

на Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,

съоръжения и строителни обекти. Не е спорно, че не е въведен в експлоатация по

надлежния ред, поради което се ползва в нарушение на чл.178, ал.1 от ЗУТ и

подлежи на забрана ползването на посоченото от органа основание по чл.222, ал.

1, т.6 вр. чл.178, ал.5 от ЗУТ. Това е така, доколкото съгласно чл.178, ал.1 от

ЗУТ строежи могат да се ползват само след като са въведени в експлоатация от

компетентния орган. Изключенията от тези правила са установени само за

изчерпателно изброените в чл.178, ал.2 и ал.3 от ЗУТ строежи. В случая строежът

е от пета категория и е завършен, поради което не попада в хипотезите на чл.

178, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, за които разрешителният режим по чл.178, ал.1 вр. чл.

177 от ЗУТ е неприложим.

С оглед на тези безспорно установени факти и обстоятелства и П. съобразяване на

материалния закон, законосъобразно административният орган е приел, че се касае

за строеж по смисъла на §5, т.38 от ДР на ЗУТ, който се ползва без да е въведен

в експлоатация съобразно изискването на чл.178, ал.1 от ЗУТ, поради което

подлежи на забрана ползването.

По изложените съображения за отсъствието на основанията по чл.146 от АПК за

отмяна на заповедта, жалбата следва да се отхвърли и съгласно чл.172, ал.1 от

АПК съдът


Р Е Ш И :


ОТХВЪРЛЯ жалбата на „. – Т. – Т. Н.», със седалище и адрес на управление с.С.,

ул.”. и .» №., срещу Заповед № ДК-19-Бл-22/05.04.2012 г. на Началник РО

«НСК» - Б. П. Р. Ю. Р..

Решението е окончателно.


Административен съдия:\п\ Ваня Вълкадинова

Вярно с оригинала !

Р.С.

Свързани:

И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства,...
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Процедурата по двойна размяна на книжа е приключила с изтичане на срока за допълнителен отговор,предвид което съдът следва да се...
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Главния архитект на Община Б. да се произнесе по нейна молба вх. №94-01-4253/03. 02. 2009 г
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Предложението на рп-б подлежи на съдебен контрол, а при преценката му по същество се установи следното
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
При извършената проверка по повод подадената въззивна жалба, Окръжният съд констатира следното
И за да се произнесе, взе предвид следното iconЗа да се произнесе взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства, въз основа на които съдът прие следното
И за да се произнесе, взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе, взе предвид следното iconДа се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Л. С. К. 4/ 60 ид ч.; за В. С. К. 4/ 60 ид ч.; за М. Л. С. 6/ 60 ид ч.; за И. С. И. 3/ 60 ид ч; за И. Г. И. 3/ 60 ид ч.; за Т. Г....
И за да се произнесе, взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом