Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата
ИмеСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата
страница4/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер378.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/117847COM_2012_196_BG_ACTE_f.doc
1   2   3   41COM(2011) 60 окончателен.

2В този контекст „деца“ се отнася към лицата, ненавършили 18 години, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето.

3COM(2010) 245 окончателен/2.

4Ключови приоритети на стратегията на ЕС за електронни умения. „Електронните умения през 21-ви век“ COM(2007) 496.

5Бюлетин Евробарометър 2008.

6Източник: Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K: Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Full findings. (2011), produced under the EUKidsOnline II project („Рискове и безопасност в интернет: гледната точка на децата в Европа. Окончателни резултати“), 2011 г. Проучването е извършено в рамките на проекта EUKidsOnline II).

7Както се посочва в Програмата на ЕС за правата на детето (COM(2011) 60 окончателен), включваща общи принципи, които да гарантират безупречност в мерките на ЕС за осигуряване на спазване на Хартата за основните права и на Конвенцията на ООН за правата на детето. Като част от Програмата на ЕС за правата на детето, Комисията създаде Kids' Corner online — Детски кът в интернет (http://europa.eu/kids-corner/) и създаде Европейския уебсайт за правата на детето (http://ec.europa.eu/0-18/).

8http://www.tavess.com/DigitalContentDelivery_June11.php към 20.3.2012 г. Всички стойности, изразени в долари, са обърнати в EUR по курса към 20.3.2012 г.

9The Economist, онлайн издание, към 20.3.2012 г. Всички стойности, изразени в долари, са обърнати в EUR по курса към 20.3.2012 г. http://www.economist.com/node/21541164?frsc=dg%7Cb

10Закрила на децата в цифровия свят — COM (2011) 556 окончателен.

11Кодекс за дейността в областта на родителския контрол (Code of Practice on Parental controls), подписан от BT, Talk Talk, Virgin Media and Sky
http://www.productsandservices.bt.com/consumer/assets/downloads/BT_TalkTalk_Sky_Virgin_Code_of_Practice_28_Oct.pdf

12Т.е. при продажбата клиентите биват запитвани дали искат да разполагат с родителски контрол и той им се осигурява безплатно.

14Комисията финансира проучването SIP Bench, което дава експертна оценка на продукти, инструменти и услуги, които позволяват на потребителите да предотвратяват достъпа до неподходящо за деца онлайн съдържание.

15Виж бележка под линия 6.

16През 2011 г. Комисията проведе общоевропейски конкурс за качествено онлайн съдържание за деца заедно с центровете за по-безопасен интернет в Белгия, Чешката република, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Холандия, Полша, Португалия, Словения и Испания. Конкурсът се проведе в две категории: съдържание, създадено от възрастни, и съдържание, създадено от тийнейджъри за по-малки деца. Съдържанието, създадено от възрастни, бе много неравномерно разпределено между участващите държави — от 3-ма доставчици на съдържание в Португалия, 6 в Италия и 7 в Словения до 84 в Полша, 92 в Германия и 200 в Холандия.

17Източник: Livingstone, S., & Haddon, L.: EU Kids Online Final Report (2009), доклад в рамките на проекта EUKidsOnlineI.

18Източник: O'Neill, B., Livingstone, S., & McLaughlin, S: Final recommendations for policy, methodology and research’ (2011) („Окончателни препоръки за политическите насоки, методологията и проучванията“), 2011 г., представени в рамките на проекта EUKidsOnline II.

19Известно като happy slapping.

20Известно като sexting.

21ОИСР. The protection of children online: Risks faced by children online and policies to protect them („Защитата на децата в интернет: рисковете, които срещат децата в интернет и политики за тяхната закрила“), OECD Digital Economy Papers, 2011, No 179, OECD Publishing.

22Виж Europol Organised Crime Threat Assessment report 2011 и Council of Europe study on the Misuse of the Internet for the recruitment of victims of trafficking in human beings, 2007.

23Информационна листовка за електронни умения: http://eskills-week.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?uuid=6f0a6d8e-49e7-42ac-8f2b-f5adba460afc&groupId=10136

24Източник: Livingstone, S., Ólafsson, K. & Staksrud, E.: Social Networking, Age and Privacy (2011), в рамките на проекта EUKidsOnline II.

25Виж бележка под линия 6.

26Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги); Препоръка 98/560/ЕО на Съвета от 24 септември 1998 г. относно развитието на конкурентоспособността на европейската индустрия за аудиовизуални и информационни услуги чрез насърчаване на националните структури, имащи за цел постигането на сравнително и ефективно ниво на защита на непълнолетните и човешкото достойнство; Препоръка 2006/952/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно защитата на непълнолетните лица и на човешкото достойнство, и на правото на отговор по отношение на конкурентоспособността на европейската индустрия за аудиовизуални и онлайн информационни услуги.

27Споразумението „Европейска рамка за по-безопасно използване на мобилните телефони от децата и юношите“, подписано от мобилните оператори, свидетелства за техния ангажимент да осигуряват механизми за контрол на достъпа, да повишават осведомеността и образоваността, да прилагат категоризирането на търговското съдържание и да се борят с незаконното съдържание в общностните продукти за мобилни устройства или в интернет; „Принципи за по-безопасни мрежи за социални контакти в ЕС“ бяха подписани от доставчиците на услуги за социални мрежи, с което те се ангажираха да разпространяват повече информация в областта на безопасното ползване на интернет, да осигуряват съобразени с възрастта услуги, да предоставят инструменти и технологии, които правят потребителите по-сигурни и по-уверени, да осигурят лесни за ползване механизми за докладване, да реагират на съобщенията за незаконно съдържание или поведение, да позволяват и насърчават безопасен подход към личните данни и неприкосновеността на личния живот, и да оценяват средствата за анализ на незаконното или забранено съдържание/поведение; „PEGI“ е общоевропейско споразумение за възрастова категоризация на компютърни и видеоигри, което обхваща 30 европейски държави.

28Саморегулирането първоначално ще се основава на „Обединението за превръщане на интернет в по-добро място за децата“, създадено с посредничеството на Европейската комисия и което има подкрепата на големи компании, развиващи дейност в Европа във всички промишлени отрасли и които са се ангажирали да работят за изпълнението на пет конкретни мерки до декември 2012 г.

29Решение № 1351/2008/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за създаване на многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии

30Механизъм за свързване на Европа (МСЕ), създаден с Многогодишната финансова рамка — Бюджет за стратегията „Европа 2020“, COM(2011) 500, части I и II; Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа, COM(2011) 665 — без да се засягат крайното решение и окончателните суми по предложенията за МСЕ и Многогодишната финансова рамка на ЕС, отчитайки по-широкия политически контекст на стратегията „Европа 2020“

31Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, без да се засягат крайното решение и окончателните суми по предложението за програмата „Хоризонт 2020“ и Многогодишната финансова рамка на ЕС, отчитайки по-широкия политически контекст на стратегията „Европа 2020“

32В този контекст терминът се отнася до списък с одобрени уебсайтове, които предлагат висококачествено съдържание в интернет за младите хора. Списъците ще се изготвят и поддържат от специалисти в съответната сфера (държавни и/или частни служители) въз основа на предложения за сайтове от страна на потребителите или директни заявления от фирми, които желаят да бъдат включени, напр. германската инициатива fragfinn.

33През 2010 г. беше изготвен списък с насоки за създаването и предоставянето на онлайн съдържание за деца и младежи в рамките на Програмата за по-безопасен интернет.

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/docs/competition/final_draft.pdf

34Комисията изложи „Европейски подход към медийната грамотност в цифрова среда“ в своето Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите със същото заглавие (COM(2007) 833) и със своята Препоръка от 20.8.2009 г. относно медийната грамотност в цифрова среда за по-конкурентоспособна аудиовизуална индустрия и индустрия на съдържанието и за приобщаващо общество на знанието (C(2009) 6464).

36Като www.teachtoday.eu

37Доразвивайки и съществуващи инициативи като Европейската седмица на електронните умения

38При условие, че бъде прието необходимото законодателство

39COM(2009) 200 окончателен и Резолюция на Съвета от 27 ноември 2009 г. относно обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.)

40„Установяването на контакт с деца за сексуални цели“ или т.нар. grooming се отнася до съзнателни действия с цел сприятеляване и установяване на емоционална връзка с дадено дете, с оглед на сетнешни сексуални актове или експлоатация

41COM(2012) 140 окончателен

42Решение на Комисията 2007/116/ЕО от 15.2.2007 г. за резервиране на националния номерационен обхват, започващ със 116 за хармонизирани номера при хармонизираните услуги със социална значимост; Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7.3.2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга).

43Мерките във връзка с неприкосновеността на личния живот и защитата на данните трябва да се въвеждат съгласно съответното европейско законодателство, включително преработваната понастоящем Директива за защита на личните данни. Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни. Комисията представи предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни — COM(2012) 11 окончателен.

44Виж бележка под линия 5.

45Виж бележка под линия 6.

46Нидерландската фондация My Child online („Моето дете онлайн“) публикува през 2011 г. доклада Pas op je Portemonnee („Пази портмонето си“), в който твърди, че има все повече оплаквания по повод разходите на децата във виртуални светове. Докладът от Обединеното кралство Briefing on the internet, e-commerce, children and young people („Информация за интернет, електронната търговия, децата и младежите“) дава обща представа за проблемите, свързани с децата и електронната търговия.

47Както се посочва в Директивата за аудио-визуалните медийни услуги

48Включително Директивата за защита на данните и Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, които са в сила понастоящем. Рекламите и търговските практики, насочени към деца, следва да са съобразени с Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за нелоялните търговски практики.

50Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография, криминализира престъпленията, свързани с детската порнография, установяването на контакт с деца за сексуални цели, сексуалното малтретиране чрез уебкамера или разглеждането в интернет на детска порнография без сваляне на файлове.

51Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия), която дава основата за процедурите по уведомяване и спиране.

52Обявено в Съобщението за съгласувана уредба за повишаване на доверието в цифровия единен пазар за електронната търговия и интернет услугите, COM(2011) 942.

53Internet Watch Foundation (гореща линия в Обединеното кралство): Annual and Charity Report 2011.

BG   BG
1   2   3   4

Свързани:

Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите чиста енергия за транспорта: Европейска стратегия за алтернативните горива
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение
...
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъвместно съобщение до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на Европейския съюз за киберсигурност Отворено, безопасно и сигурно киберпространство
Съвместно съобщение до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите син растеж: Възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconЕвропейска комисия
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconЕвропейска комисия
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом