Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата
ИмеСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата
страница3/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер378.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/117847COM_2012_196_BG_ACTE_f.doc
1   2   3   4
Отрасълът следва:

 • да установи европейски подход към възрастовото категоризиране и към класифицирането на съдържанието, приложим при всички описани по-горе услуги, надграждайки върху успешните до момента инициативи като PEGI;

 • проучи как инструментите за родителски контрол могат да ползват тези системи.

Комисията ще подкрепи:

 • саморегулирането в тази област, но също така ще разгледа възможността за приемане на законодателни мерки, ако саморегулирането не даде резултат;

 • въвеждането от 2014 г. на оперативно съвместими платформи, които да предоставят съобразени с възрастта услуги.

Държавите членки се приканват:

 • да си сътрудничат съгласно своите нормативни уредби в тази област и да насърчават съответните заинтересовани страни на национално равнище да допринасят за формулирането и прилагането на европейски системи за възрастово категоризиране и за класификация на съдържанието.

 • да съдействат за разглеждането на оплакванията, което е необходимо за правилното функциониране на тези системи.

2.3.4. Онлайн реклама и неразумни разходи

Децата, особено по-малките, нямат развит критичен поглед върху рекламните послания. Във виртуалните светове, децата често могат да плащат за виртуални стоки през своите мобилни телефони, като се обаждат или изпращат текстови съобщения, т.е. без да е необходимо предварително родителско съгласие46. Децата могат да потърсят и достъп до хазартни и други игри онлайн. Те могат да изтеглят мелодии за мобилни телефони или неволно да се включват в интернет през мобилните си телефони. Всичко това може да доведе до високи разходи.

Целта е да се гарантира, че изискванията спрямо рекламите в уебсайтовете за деца ще гарантират ниво на защита, сравнима с тази при рекламите в аудио-визуалните услуги47, и че при поведенческата реклама не се създава пазарен сегмент с детска насоченост, както и да се гарантира, че разходите на децата през интернет или през мобилните им телефони не са непредвидено високи.

Отрасълът трябва да спазва действащото законодателство48, особено по отношение на поведенческите онлайн профили и реклама. Той следва:

 • да предоставя прозрачна, ясна и съобразена с възрастта информация за цената на онлайн услугите и да избягва автоматичните настройки, които биха осигурили на децата лесен достъп до специални услуги с допълнително заплащане.

 • да избягва директните послания и призиви към децата да купуват виртуални стоки или да правят вложения със своите мобилни телефони, или по други начини, за които не се изисква предварително родителско съгласие. Следва да се предвидят навременни контекстуални предупреждения относно допълнителни разходи, за да се позволи съзнателен избор на децата и родителите;

 • да доразвива предписанията за саморегулиране на Европейското сдружение за стандарти по отношение на поведенческата реклама49 и активно да прилага мерки за предпазване на децата от неуместни реклами под каквато и да е форма в онлайн медии;

 • приеме мерки, които да възпрепятстват достъпа на деца до сайтове за хазартни игри.

Комисията ще:

 • засили правоприлагането на съществуващите правила на ЕС и ще стимулира допълнителните мерки за саморегулиране, за да бъдат децата по-добре защитени от неподходящи реклами и неразумни разходи;

 • разгледа възможността за приемане на допълнителни законодателни мерки, ако саморегулирането не даде резултат;

 • разгледа по-обстойно въпроса за децата като потребители в новата Програма за потребителите.

 • разгледа как най-добре може да се подобри закрилата на непълнолетните в Съобщение относно хазарта в интернет в рамките на вътрешния пазар, което ще бъде представено през 2012 г.

Държавите членки се приканват:

 • да гарантират, че законодателството в тази област се съблюдава от фирмите, осъществяващи дейност на национално равнище;

 • да подпомагат отрасъла в разработването на кодекси за поведение относно неподходящите реклами в интернет и да следят за тяхното прилагане на национално равнище.

2.4. Борба срещу сексуалното малтретиране и сексуалната експлоатация на деца

Интернет се използва все повече за разпространението на изображения със сексуално малтретиране на деца. Съществуват редица проблеми, които трябва да бъдат решени: необходимо е жертвите да се идентифицират, спасят и оградят с внимание, да се предприемат действия срещу извършителите и да се ограничи по-нататъшното разпространение на изображения, като се откриват и премахват от интернет изображенията със сексуално малтретиране на деца и се предотврати тяхното повторно зареждане в интернет.

2.4.1. По-бързо и системно откриване на материалите със сексуално малтретиране на деца, разпространявани по разнообразни канали в интернет, сигнализиране и премахване

Необходимо е да се повиши още повече осведомеността за съществуващите служби (горещите линии), на които гражданите могат да съобщават за незаконно онлайн съдържание, включително чрез включването им в евентуални бъдещи общоевропейски механизми и мерки за сигнализиране на киберпрестъпления. Трябва да се подобри системното откриване в интернет, премахване и предотвратяване на повторното зареждане на изображения със сексуално малтретиране на деца.

Действията в тази област трябва да са съобразени с новата Директива относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография50, Директивата за електронната търговия51, а също и с действащото законодателство за защита на данните и Хартата на основните права на ЕС.

Комисията ще:

 • подкрепя сътрудничеството между отрасъла, правоприлагащите органи и горещите линии, за да се подобри процеса и да се съкрати срока за премахване на изображенията със сексуално малтретиране на деца; ще съгласува съвместното ползване на инструменти и ресурси и ще продължи да поддържа мрежата от горещи линии INHOPE, за да улесни съобщаването на незаконно съдържание от страна на гражданите, да осигури проследяването с подходящи мерки за скъсяване на срока за премахване на подобно съдържание и за да проучи начините за допълнително популяризиране на тези горещи линии;

 • подкрепя НИРД за разработване и внедряване на новаторски технически решения в полицейските разследвания, а именно за по-ефективното откриване и съпоставяне на материали със сексуално малтретиране на деца, разпространявани по различни канали в интернет, и за премахване на изображения със сексуално малтретиране на деца, както и за предотвратяване на повторното им зареждане;

 • подкрепя обучения по правоприлагане;

 • приеме хоризонтално законодателно предложение за процедурите по уведомяване и предприемане на действия. То ще е насочено, в частност, към преодоляването на пречките пред използването на ефективен механизъм за уведомяване и премахване на всички категории незаконно съдържание, включително изображенията със сексуално малтретиране на деца52.

Държавите членки следва да:

 • заделят повече ресурси за правоприлагащите органи, които се борят срещу разпространението в интернет на материали с малтретиране на деца;

 • гарантират, че в съответствие с Директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, разследващите лица разполагат с ефективни инструменти, с които по-лесно да идентифицират децата-жертви, и да осигурят ефективни защитни механизми, уреждащи отговорното използване на тези инструменти в съгласие с демократичните принципи.

 • подкрепят наравно функционирането и популяризирането на националните горещи линии, на които гражданите могат да сигнализират за незаконно съдържание в интернет.

 • подкрепят по-тясното сътрудничество между горещите линии и отрасъла за премахването на материалите с малтретиране на деца.

Отрасълът:

 • се насърчава да предприеме мерки, в това число и енергични действия за премахване от интернет на материалите със сексуално малтретиране на деца;

 • следва да засили сътрудничеството с правоприлагащите органи и горещите линии, за да се доуточнят процедурите за уведомяване и премахване и да се установят референтни показатели;

 • се насърчава да разработи и въведе в употреба инструменти за повече ефективност в процедурите за откриване на изображенията със сексуално малтретиране на деца, уведомяване и премахване на съдържание, както и за предотвратяване на повторното му зареждане в интернет.

2.4.2. Сътрудничество с международни партньори в борбата срещу сексуалното малтретиране и сексуалната експлоатация на деца

Интернет не признава граници и затова международното сътрудничество е от решаващо значение. Необходим е глобален подход за по-координирани и трайни решения на проблемите. Материали за сексуално малтретиране на деца могат да бъдат разглеждани и съобщавани в една държава, докато самите те се намират на сървър в друга държава, а са били заредени в интернет от трета държава: повече от половината от материалите с малтретиране на деца, съобщени на Фондацията за наблюдение на интернет през 2011 г., са били на сървъри извън Европа53. Според същия доклад методите за разпространение на материалите и начините за достъп до тях продължават да се изменят заедно с новостите в технологиите: това налага горещите линии да доразвиват своите стратегии и инструменти, така че да могат съвместно да откриват и премахват материали с малтретиране на деца в постоянно променяща се онлайн среда.

Комисията ще:

 • насърчава мрежата от горещи линии INHOPE да привлича нови членове в международен план, освен присъединилите се вече партньори като Русия, Япония, САЩ, Южна Африка, Австралия и Южна Корея;

 • подкрепя прилагането на Конвенцията на Съвета на Европа за престъпленията в киберпространството и на нейните принципи, като осигурява технически и правни мерки за защита;

 • работи с международни партньори в структури като Работната група ЕС — САЩ в областта на киберсигурността и киберпрестъпленията, която определя общи приоритети в тази област, включително сътрудничество за премахване на детската порнография от интернет и за осигуряване на децата на необходимите знания и умения да ползват безопасно интернет;

 • организира съвместна конференция на ЕС и САЩ през есента на 2012 г.

 • се постарае да привлече и другите региони на света и ще подкрепя сътрудничеството в световен мащаб.

Държавите членки се приканват:

 • да подкрепят усилията на Комисията за насърчаване на сътрудничеството с международни партньори.

Отрасълът се приканва да:

 • обменя най-добри практики в тази област и да си сътрудничи с партньори по целия свят

3. Заключение

Макар интернет, използваните устройства за достъп до него и разпространените днес услуги първоначално да не са били създадени да се ползват и от деца, изследванията показват, че децата се изявяват все по-често като важни потребители. Следователно те се обособяват като група, която заслужава внимание: днешните навици на децата в интернет ще са от значение за утрешния цифров свят. Съгласуваните европейски усилия в тази област ще спомогнат за разработването на оперативно съвместими и устойчиви инфраструктури, които предлагат по-добър интернет за децата, и ще стимулират растежа и иновациите. Наличието на повече информация и усъвършенстването на знанията и уменията на децата в цифровата област ще подобрят перспективите и квалификацията им за работа и ще им вдъхнат увереност в цифровата епоха, в която живеем. Реализирането на потенциала на интерактивното съдържание за деца ще допринесе за постигането на динамичен европейски цифров единен пазар. Необходимо е ефективно саморегулиране на отрасъла по отношение на защитата, знанията и уменията на младежта, с подходящи референтни показатели и независими системи за наблюдение, за да се изгради доверие в един устойчив и отговорен модел на управление, който може да донесе по-гъвкави, навременни и съобразени с пазара решения в сравнение с която и да е законодателна инициатива. Същевременно Комисията ще продължи да подкрепя повдигането на въпроси относно безопасността на децата в интернет в рамките на прояви като Форума за управление на интернет и да обменя добри практики с други активни в тази област международни организации. Тя ще продължи да насърчава работата по финансирани от ЕС проекти с международни партньори и да организира международната конференция „Форум за по-безопасен интернет“, която от 2004 г. насам събира заинтересовани страни от цял свят по въпросите за безопасността на децата в интернет.

Органите на държавите-членки, отрасълът и други заинтересовани страни се приканват да подкрепят предложената стратегия и да предприемат стъпки за осигуряване на успешното ѝ прилагане в сътрудничество с всички други заинтересовани групи.

Комисията ще въведе сравнителна оценка по показатели за политиките и мерките за детска безопасност в интернет в цяла Европа, включително анализ на използваните ресурси и тяхното разпределение между Комисията, държавите членки, частния сектор и доброволческите организации. Тя също така внимателно ще следи за прилагането на действащите споразумения за саморегулиране, подписани от отрасъла.

Общ преглед на мерките

Мярка


Основни участници

Срок

Стълб 1. Висококачествено онлайн съдържание за деца и младежи

Стимулиране на разработването на креативно и образователно онлайн съдържание за деца и младежи

Комисията с подкрепата на държавите членки и отрасъла


От 2012 г. постоянно


Градивно използване на интернет от децата

Комисията с подкрепата на държавите членки и отрасъла


От 2012 г. постоянно

Стълб 2. Повече осведоменост и подготвеност

Грамотност в боравенето с цифровите технологии и медии и училищно обучение по безопасно ползване на интернет

Държавите членки с подкрепата на Комисията и на отрасъла

До 2013 г.

По-мащабни дейности за осведомяване и привличане на младежта за участие

Комисията с подкрепата на държавите членки и отрасъла


От 2012 г. постоянно


Надеждни и опростени за ползване инструменти за съобщаване

Отрасълът, с подкрепата на Комисията и държавите членки

Първи резултати до края на 2012 г. Цялостно въвеждане в срок от 18 месеца

Стълб 3. Създаване на безопасна интернет среда за децата

Съобразени с възрастта настройки за защита на данните

Отрасълът, с подкрепата на Комисията и държавите членки

Първи резултати до края на 2012 г. Цялостно въвеждане в срок от 18 месеца

Повече възможности за родителски контрол и по-широкото му използване

Отрасълът, с подкрепата на Комисията и държавите членки

Първи резултати до края на 2012 г. Цялостно въвеждане в срок от 18 месеца

По-широко използване на възрастово категоризиране и на класифициране на съдържанието

Отрасълът, с подкрепата на Комисията и държавите членки

Първи резултати до края на 2012 г. Цялостни предложения в рамките на 18 месеца

Онлайн реклама и неразумни разходи

Отрасълът, с подкрепата на Комисията и държавите членки

От 2012 г. постоянно

Стълб 4. Борба със сексуалното малтретиране и сексуалната експлоатация на деца

По-бързо и системно откриване на материалите със сексуално малтретиране на деца, разпространявани по разнообразни канали в интернет, сигнализиране и премахване

Комисията с подкрепата на държавите членки и отрасъла


Постоянно от 2012 г., първи резултати до края на 2012 г.

Сътрудничество с международни партньори в борбата срещу сексуалното малтретиране и сексуалната експлоатация на деца


Комисията, с подкрепата на държавите членки и отрасъла

От 2012 г. постоянно
1   2   3   4

Свързани:

Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите чиста енергия за транспорта: Европейска стратегия за алтернативните горива
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение
...
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъвместно съобщение до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на Европейския съюз за киберсигурност Отворено, безопасно и сигурно киберпространство
Съвместно съобщение до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите син растеж: Възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconЕвропейска комисия
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconЕвропейска комисия
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом