Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата
ИмеСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата
страница2/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер378.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/117847COM_2012_196_BG_ACTE_f.doc
1   2   3   4
Комисията:

 • ще поддържа оперативно съвместими платформи за инструменти, гарантиращи достъп до съобразено с възрастта съдържание (като бели списъци32 или подходящи за деца браузъри), следейки за постоянен качествен контрол;

 • ще стимулира иновациите при творческото съдържание от и за деца, чрез подкрепа за проекти и инициативи като конкурса за „Най-добро детско съдържание в мрежата“.

Отрасълът следва да:

 • разработва и предлага специфично, интерактивно качествено съдържание за деца, както и лесни за употреба инструменти, които насърчават детското творческо мислене и са с педагогическа насоченост;

 • оказва финансова и/или техническа подкрепа за инициативи в тази област, идващи от самите деца, училища или от неправителствени организации.

Държавите членки следва да:

 • работят наравно с Комисията и активно да насърчават инициативи, насочени към създаването на висококачествено онлайн съдържание за деца;

 • се координират помежду си в тази област, с помощта на Комисията, и да прилагат стандарти за качество за детското онлайн съдържание33.

2.2. Повече осведоменост и подготвеност

Децата, техните родители, настойници и учители трябва да са запознати с рисковете, пред които са изправени децата в интернет и да познават инструментите и начините децата да се защитят или да се справят с тези рискове. Децата трябва да развиват своето критично мислене и грамотност в боравенето с цифровите технологии и медии, за да играят активна роля в едно приобщаващо общество. Те се нуждаят от възможност и насоки как да ползват подходящи за тяхната възраст инструменти, които ще им помогнат да ползват интернет безопасно и отговорно. Мерките за осведомяване и развитие на уменията за безопасна работа с интернет следва да се съсредоточат върху приучването на децата към самозащита и лична отговорност в интернет.

2.2.1. Грамотност в боравенето с цифровите технологии и медии34 и училищно обучение по безопасно ползване на интернет

За децата, които ползват интернет, е от решаващо значение да боравят грамотно с цифровите технологии и медии. Тъй като децата започват да ползват интернет много рано, е необходимо обучението по безопасното му използване да започва в ранна детска възраст и стратегиите за прилагането му да се пригодят към различните нужди и степени на самостоятелност на малките деца и юношите. Училищата са най-доброто място за обучение на повечето деца, независимо от възрастта, доходите или средата им, както и на другите основни фигури, които трябва да са запознати с въпросите на сигурността в интернет, като учителите и родителите (косвено). Безопасността в интернет, като конкретна тема, понастоящем присъства в учебните програми в 23 образователни системи в цяла Европа35, но не се преподава достатъчно поради липсата на съответни педагогически онлайн ресурси. В програмата в областта на цифровите технологии за Европа също се призовава за училищно обучение по безопасност в интернет.

Държавите членки следва да:

 • ускорят прилагането от 2013 г. на стратегии, които включват обучение по безопасност в интернет като част от училищните програми;

 • засилят неформалното обучение по безопасност в интернет и да изготвят политики за училищно обучение в тази област и подходяща подготовка за учителите;

 • подкрепят публично-частните партньорства за постигане на горните цели.

Комисията ще:

 • подкрепя установяването и споделянето на най-добри практики между държавите членки в областта на формалното и неформалното обучение по безопасност в интернет, създаването на адекватно образователно съдържание, и публично-частните партньорства, целящи достигане до децата, родителите, учителите и лицата, обгрижващи деца;

 • разработи специален модул в рамките на Europass, посветен на уменията за работа с цифровите технологии и ще подобри показателите за употребата и въздействието на ИКТ в образованието.

Отрасълът следва да:

 • участва в публично-частни партньорства в подкрепа на разработването на интерактивни инструменти и платформи, предоставящи образователни и информационни материали за учители и деца, на основата на съществуващи инициативи36

2.2.2. По-мащабни дейности за осведомяване и участие на младежта

Добрите практики трябва да се разпространяват, така че кампаниите за повишаване на осведомеността да достигат последователно всички деца, родители, учители и лица, обгрижващи деца, в целия ЕС37. Стратегиите за повишаване на информираността трябва да са съобразени с различните нива на развитие на по-малките деца и юношите, като особено внимание бъде обърнато на най-малките и най-уязвими деца, в т.ч. децата с умствени увреждания и нарушена способност за обучение. Едновременно с това обучението от връстници е успешна стратегия за децата от всички възрасти за запознаването им с техните права и задължения в интернет.

Комисията ще:

 • финансира от 2014 г. създаването на общоевропейска оперативно съвместима инфраструктура за услуги в подкрепа на центровете за по-безопасен интернет, която ще предоставя информация за безопасното ползване на интернет и инструменти за разпространение на информацията сред обществеността, както и платформи за младежко участие. Платформата ще включва и референтни показатели за обмена на най-добри практики38;

 • преработи Европейския младежки портал в съответствие със стратегията на ЕС за младежта39, за да предостави сигурна и динамична виртуална среда за обмен на информация сред младите. Целта е порталът да се превърне в еталон за качествена информация за младите хора в областта на обучението, работата, доброволчеството, младежкия обмен, културата, творчеството, здравето и други области, свързани с младите хора в Европа, и за онлайн участието на младежта, с амбицията информацията да достига до всички млади европейци, включително и до тези в по-неравностойно положение.

Държавите членки следва да:

 • работят наравно с Комисията на ниво национални кампании за повишаване на осведомеността;

 • привличат деца за участие в разработването на националните кампании и/или законодателство, които оказват въздействие върху тяхното използване на интернет;

 • подкрепят наравно с Комисията националните младежки работни групи.

Отрасълът следва да подкрепи разгръщането на дейностите за осведомяване като:

 • подпомага финансово и технически НПО и педагозите в създаването на необходимите ресурси;

 • разпространява информационни материали сред своите клиенти в магазините си или онлайн.

2.2.3. Надеждни и опростени за ползване инструменти за съобщаване

За да бъдат децата подготвени срещу рискове, като кибертормоза и установяването на контакт с деца за сексуални цели (grooming)40, следва да се разработят стабилни механизми за съобщаване на съдържанието и контактите, които са потенциално опасни за децата, посредством достъпни в целия ЕС онлайн услуги и устройства.

Тези механизми също така ще способстват за по-лесното съобщаване на престъпления в киберпространството от страна на гражданите, особено в контекста на разработваната мрежа от национални платформи за сигнализиране за киберпрестъпления и бъдещия Европейски център по киберпрестъпност41.

Инструментите ще са и допълнение към „горещите“ телефонни линии 116, на които се предлага помощ и съдействие за изчезнали деца и техните родители42, тъй като насилието срещу деца в интернет може да бъде сред причините за изчезването им от дома.

Отрасълът следва:

 • да създаде и разгърне в целия ЕС, в сътрудничество със съответните национални участници, механизъм, позволяващ на децата, ползващи услугите на доставчиците да съобщават за опасно съдържание и поведение. Той трябва да добие известност, да е лесен за намиране и разпознаване, общодостъпен и винаги на разположение във всеки един момент на ползване на интернет, когато детето може да има нужда от него. Той следва да предлага ясни и прости категории за съобщаване и ясна административна инфраструктура (back-office) за вземане на бързи и адекватни мерки. Обработката на съобщаваната информация следва да е съобразена с действащото законодателство за защита на данните.

Комисията ще:

 • улеснява сътрудничеството между представителите на отрасъла, подписали общоевропейски споразумения за саморегулиране, и специалните телефонни линии за помощ за по-безопасен интернет;

 • разгледа възможното приемане на регулаторни мерки, ако някоя инициатива на отрасъла не постига резултати;

 • продължи да следи за правилното прилагане на Директивата за универсалната услуга, що се отнася до задължението на държавите членки да въведат и поддържат в действие оперативни горещи телефонни линии „116 000“ и ще осигури финансиране за въвеждането и функционирането на горещи линии за изчезнали деца.

Държавите членки следва да:

 • осигурят необходимата подкрепа за въвеждането и разгръщането на механизми за съобщаване, особено в случаите, когато е необходимо сътрудничество с партньори като телефонните линии за оказване на помощ и правоприлагащите органи;

 • следят за ефективното им функциониране на национално равнище.

 • въведат в действие горещи линии „116 000“.

2.3. Създаване на безопасна интернет среда за децата

Развитието на уменията за безопасна работа с интернет и обучението на децата трябва да бъдат засилени, но е необходима и допълнителна закрила на децата. Това се налага, защото децата не винаги осъзнават потенциалните рискове в интернет и/или невинаги са наясно с потенциалните последици от своите действия. Сблъскването им с опасно поведение или съдържание в интернет може да до психически травми или до рискове във физическия свят. Затова е необходимо да се въведат мерки, за да не попадат децата на подобно съдържание или поведение. Предлаганите мерки се отнасят както за по-малките деца, така и за юношите, тъй като децата от различни възрасти използват новите технологии по различни начини и не е възможно да се намери универсално решение за всички деца или за тяхната безопасност в интернет. Разликите в подхода между възрастовите групи се посочват, когато това е необходимо.

2.3.1. Настройки съобразно възрастта за защита на личните данни

Въпреки че рисковете за неприкосновеността на личния живот съществуват за всички потребители, децата са особено уязвима група. Много малките деца по-специално не знаят как да променят своите настройки за защита на личните данни и не разбират евентуалните последствия от действията си, като например възможността да се превърнат в лесна мишена за сприятеляване с цел сексуално малтретиране или да изложат на риск своето добро име в интернет. Следователно при децата автоматичните настройки за защита на личните данни следва да се осъществяват по начин, който да гарантира максимална безопасност за децата.

От отрасъла се очаква да:

 • въведе43 прозрачни, съобразени с възрастта автоматични настройки за защита на личните данни, с ясно означение и предупреждения за непълнолетните лица относно евентуалните последствия от въвеждането на каквито и да е изменения в техните автоматични настройки за защита на личните данни и контекстуално показване на зададеното ниво на защита за всяко сведение, което те трябва да въведат, задължително или не, при създаване на профил в интернет;

 • въведе технически средства за електронно идентифициране и удостоверяване на автентичността.

Комисията:

 • предложи нов регламент за защита на личните данни, в който се отделя специално внимание на неприкосновеността на личния живот на децата и се въвежда правото на субекта „да бъде забравен“;

 • възнамерява да предложи през 2012 г. общоевропейска рамка за електронно удостоверяване на автентичността, която ще позволи използването на лични характеристики (възраст, в частност), за гарантиране спазването на възрастовите разпоредби на предлагания регламент за защита на данните;

 • ще подкрепя научноизследователската и развойна дейност за разработване и внедряване на технически средства за електронно идентифициране и удостоверяване на автентичността при съответните услуги в целия ЕС.

Държавите членки следва да:

 • гарантират прилагането на законодателството на ЕС в тази област на национално равнище;

 • насърчават отрасъла да приеме мерки за саморегулиране и да следят за тяхното прилагане на национално равнище.

 • подкрепят дейностите за повишаване на осведомеността на национално равнище.

2.3.2. Повече възможности за родителски контрол и по-широкото му използване

80 % от родителите са на мнение, че повече и по-добри инструменти за родителски контрол ще помогнат на децата им да ползват интернет по-безопасно и ефективно44. Въпреки това, средно едва 28 % от родителите в Европа блокират или филтрират уебсайтовете, които посещават децата им45. Без да засягат свободата на изразяване, инструментите за родителски контрол представляват допълнителна мярка, която допринася за защитата на по-малките деца от неподходящо онлайн съдържание, защото осигуряват настройки за филтриране на съдържанието и за проследяване на сърфирането в интернет. Необходимо е по-голямо разпространение и използване на тези инструменти на повече езици, за да се позволи на родителите да направят информиран избор дали да ги използват.

Отрасълът следва:

 • да осигури наличието на инструменти за родителски контрол, които да са лесни за конфигуриране и за ползване и са общодостъпни чрез всички налични в Европа потребителски устройства за интернет. Инструментите трябва да действат безотказно на всички видове устройства и за всеки вид съдържание, включително за генерираното от потребители. Те следва да са съобразени с най-добрите практики, за да се осигури отчетност и прозрачност. Следва да се разпространява информация за инструментите, така че да се осигури възможно най-широка осведоменост за тях и масовото им използване.

Комисията ще:

 • подкрепя сравнителния анализ и изпробването на инструментите за родителски контрол и съответните поддържащи услуги, за да се развият уменията на родителите и децата за безопасна работа с интернет;

 • подпомага НИРД, за да се проучи как системите за възрастова категоризация и за класификация на съдържанието могат да се използват от ефективни инструменти за родителски контрол, които да действат за повече езици;

 • разгледа възможността от въвеждане на законодателни мерки, ако саморегулирането на отрасъла не даде резултат.

Държавите членки се приканват:

 • да подкрепят усилията на отрасъла в тази област и да следят прилагането им в устройствата, продавани на тяхна територия;

 • редовно да изпитват и сертифицират инструментите за родителски контрол;

 • да насърчават предоставянето им.

2.3.3. По-широко използване на възрастово категоризиране и на класифициране на съдържанието

Един от рисковете, пред които са изправени децата в онлайн пространството е да попаднат на неподходящо съдържание (като например материали с насилие или порнография). Целта е да се изготви общоприложим, прозрачен и последователен подход към възрастовото категоризиране и класифицирането на съдържанието в целия ЕС за най-различно съдържание или услуги (включително онлайн игри, приложения и друго образователно и културно съдържание) и да се проучат новаторски решения (напр. категоризация от потребителите или автоматизирана категоризация). Системата трябва да представя на родителите разбираеми възрастови категории, с уточнението че едно и също съдържание може да се класифицира като подходящо за различни възрастови групи в различните страни. Този подход следва да се използва последователно във всички сектори, като по този начин се прекрати различното прилагане на сегашните системи при различните медии, за да се възползва пазарът от конкуренцията.

1   2   3   4

Свързани:

Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите чиста енергия за транспорта: Европейска стратегия за алтернативните горива
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение
...
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъвместно съобщение до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на Европейския съюз за киберсигурност Отворено, безопасно и сигурно киберпространство
Съвместно съобщение до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите син растеж: Възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconЕвропейска комисия
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconЕвропейска комисия
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом