И за да се произнесе, взе предвид следното
ИмеИ за да се произнесе, взе предвид следното
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер80.96 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradac.judiciary-bg.org/courts/adc/blagoevgrad/wa.nsf/0561aea5f858ab59c225763e006d
и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството по делото е по реда на чл.9б, ал.3 от ЗМДТ във вр. с

чл.145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на „. О., ЕИК БУЛСТАТ ..., със седалище

и адрес на управление : Б., бул.”...., представлявано от управителя В.

И. Н., против Акт за установяване на публично общинско вземане № 1/02.02.2009

г. на К. на О. Б., с което са определени за довнасяне от търговското дружество,

за периода от от 2003 г. до 2008 г., като следва - такса битови отпадъци в

размер на 93 777,60 лв.; и лихва в размер на 34 535,43 лв..

В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на преждепосочения

административен акт - издаден при съществено нарушение на

административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправните

разпоредби. Навеждат се доводи и за нищожност на оспорения акт относно

установяването на публични вземания за периода от 2003 г. - 2005 г..Претендира

се отмяната на атакувания акт като неправилен и незаконосъобразен, както и да

бъдат присъдени направените разноски по делото. В съдебно заседание жалбата се

поддържа от адв.П. на основанията, посочени в нея.

Ответникът - Кметът на О. Б., чрез процесуалния си представител юрк.

Атанасова, оспорва жалбата като неоснователна и пледира да бъде отхвърлена,

респ. да бъде потвърден преждепосоченият административен акт като правилен и законосъобразен.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и доводите на

страните, намира за установено следното :

Ревизионното производство е започнало въз основа на Заповед №

2370/10.11.2008 г. и Заповед № 2370-Д/10.11.2008 г. на К. на О. Б., които са

били връчени на жалбоподателя на 17.11.2008 г, видно от разписка за връчване от същата дата.

На 01.12.2008 г. е било изготвено становище от инспектори в МДТ

при Общинска администрация - Б., за преминаване към извършване на данъчна

ревизия по реда на чл.122, ал.1, т.4 от ДОПК.

Със Заповед № 2673У/09.12.2008 г. и Заповед № 2679/09.12.2008 г.

Кметът на О. Б., е изменил преждепосочените заповеди като е удължил срока за

извършване на ревизията на „. О. до 20.01.2009 г. С Уведомление рег.№

466/09.12.2008 г. на К. на общината е определев срок за представяне на

доказателства и за изразяване на становище от ревизираното търговско дружество до 22.12.2008 г.. От разписка с дата 10.12.2008 г. се установява, че

преждепосоченото дружество е било уведомено за тези актове на административния орган.

Със Заповед № 2673Д/09.12.2008 г. на К. на общината е удължен

срокът за извършването на ревизията до 20.01.2009 г..

Длъжностните лица, извършващи ревизията, на 22.12.2008 г. са направили

искане до К. на общ.Б., да се възложи извършването на експертиза на недвижими

имоти - собственост на „. О..

По направеното искане административният орган се е произнесъл с Акт за

възлагане на експертиза № 2673А/30.12.2008 г., с който е определил за вещо лице

Надежда Анд.Войнова - лицензиран оценител, което било задължено да изготви

експертизата до 10.01.2009 г..

Експертизата и била изготвена на 10.01.2009 г..На базата на

експертизата и представените писмени доказателства от ревизираното лице е бил изготвен Ревизионен доклад № 1/02.02.2009 г., към който са приложени Справка №1 и Справка № 2, неразделна част от него, въз основа на които е било направено предложение за установяване на публични задължения за довнасяне в размер на :

данък за недвижими имоти - 8193,55 лв.; такса битови отпадъци - 93 777,60 лв.;

лихви - 37 523,29 лв., като е посочено, че може да се направят възражения по

така установените задължения в 14-дневен срок от връчването на ревизионния

доклад и да се представят доказателства.

Въз основа на посочения по-горе ревизионен доклад, Кметът на О.

Б., е издал Акт за установяване на публично общинско вземане /АУПОВ/ №

1/02.02.2009 г., с който са установени за довнасяне задължения , както следва

: сумата от 93 777,60 лв. - такса битови отпадъци, за периода 2003 г. - 2008

г.; и 34 535,43 лв. лихва за просрочията към тях.

АУПОВ № 1/02.02.2009 г. е бил съобщен на управителя на

горепосоченото търговско дружество на 06.02.2009 г., видно от разписка от

същата дата.

На 16.02.2009 г. е направено възражение рег.№ 70-00-451 от

ревизираното лице срещу преждепосочения ревизионен доклад.

Недоволен от издадения АУПОВ, адресатът на акта го е обжалвал по

административен ред на 16.02.2009 г. пред Областния управител на Област Б.,

който се е произнесъл по това оспорване със Заповед № ОА-746/09.04.2009 г., с

която е отхвърлил жалбата на „. О. като неоснователна.

На 23.04.2009 г. горепосоченото търговско дружество е

оспорило АУПОВ № 1/02.02.2009 г. на К. на О. Б. по реда на чл.152, ал.1 от АПК

пред БлАС.

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните

правни изводи :

Жалбата е процесуално допустима - подадена е в срок от надлежна

страна, а разгледана по същество е и основателна по следните съображения :

Съгласно чл.168, ал.1 от АПК, съдът не се ограничава само с

обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на

представените от страните доказателства да провери законосъобразността на

оспорения административен акт на всички основания по чл.146.

Настоящият съдебен състав намира, че процесният административен акт е

издаден от компетентен орган. Неоснователен е доводът на оспорващата страна, че

за периода 2003 г.-2005 г., АУПОВ е нищожен, тъй като за този период ТБО се

събира от органите на данъчната администрация, а не от К. на общината. Към

момента на издаването на процесния акт компетентен орган е именно кметът на

общината, съгласно разпоредбата на чл.9б, ал.2 от ЗМДТ.

АУПОВ е в предвидената писмена форма и съдържа изброените в чл.

59, ал.2 от АПК задължителни реквизити.

Съдът намира, че обжалваният административен акт е издаден при

съществени нарушения на административнопроизводствените правила, тъй като

ревизионният доклад е съставен на 02.02.2009 г., а АУПОВ - също на 02.02.2009

г.. Съгласно чл.117, ал.4 от ДОПК, ревизионният доклад заедно с приложенията

към него се връчва на ревизираното лице в тридневен срок от съставянето му, за

да може това лице да направи писмено възражение и да представи доказателства в

14-дневен срок , от връчването на ревизионния доклад пред органите, извършили

ревизията, както повелява ал.5 на същия член. В настоящия случай

административният орган е нарушил тези императивни правни норми, тъй като

ревизионният доклад и АУПОВ са съставени на една и съща дата - 02.02.2009 г., и

по този начин ревизираното лице е било лишено от възможността да направи

писмено възражение и да представи доказателства в 14-дневен срок , което е

ограничило правото му на защита. Това съществено нарушение на процесуалните

правила е самостоятелно основание за отмяната на атакувания административен акт.

Освен това съдът намира, че посоченото правно основание за

започване на административното производство - чл.122, ал.1 от ДОПК, е

неприложим за процесния случай , тъй като тази правна норма се отнася само за

установяване на задължения за данъци, но не и за установяването на ТБО.

Основателно е възражението на оспорващата страна, че не е налице това правно

основание в конкретния казус, тъй като нито една от хипотезите на чл.122 от

ДОПК не е налице. Доводът на административния орган, че задълженото лице не е

представило реални счетоводни данни, съгласно ЗСчет и НСФОМСП се опровергава от

писмените доказателства по делото - представените счетоводни политики на

търговеца; договор за продажба с разсрочено плащане; нот. акт № 112, т.І, рег.№

1612, д.№ 105/2005 г.; договор за продажба на недвижим имот / стр.191/; нот.

акт № 62, т.ІІ, д.№ 567/2007 г.; Декларации по чл.17, ал.1 от ЗМДТ; годишни

финансови отчети за процесния период. и заключението на вещото лице С.Т.,

което не бе оспорено от страните по делото. От приетата като доказателство по

делото съдебно-счетоводна експертиза се установява по безспорен начин, че

горепосоченият търговец е водил счетоводството си правилно и не е допуснал

нарушение на ЗСчет и НСФОМСП, поради което не са били налице основания за

провеждане на ревизионното производство и издаването на процесния акт.

По изложените съображения съдът счита, че следва да бъде отменен

обжалвания АУПОВ като неправилен и незаконосъобразен.

С оглед изхода на делото и направеното искане от жалбоподателя да му

бъдат присъдени направените разноски по делото съдът намира същото за

основателно, поради което следва да бъде уважено в размер на 410,00 лв. общо,

от които - 50,00 лв. внесена държавна такса; 200,00 лв. адвокатско

възнаграждение и 160,00 лв. за възнаграждението на вещото лице

Водим от горното и на основание чл.172, ал.1 и ал.2, пр.2 от АПК

съдът


Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично общинско вземане № 1/02.02.2009 г.

на К. на О. Б., с което са определени за довнасяне от „. О., ЕИК БУЛСТАТ

..., със седалище и адрес на управление : Б., бул.”.....

представлявано от управителя В. И. Н., за периода от от 2003 г. до 2008 г.,

като следва - такса битови отпадъци в размер на 93 777,60 лв.; и лихва в размер

на 34 535,43 лв..

ОСЪЖДА О. Б. да изплати на „. О., ЕИК БУЛСТАТ ..., със седалище и

адрес на управление : Б., бул.”... представлявано от управителя В. И.

Н., сумата от 410,00 /четиристотин и десет/ лева - направени разноски по делото.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния

административен съд на РБ - Г.София, в 14-дневен срок от съобщаването му на

страните.


Административен съдия : /п/ Иван Шекерлийски


Вярно с оригинала!

М.К

Свързани:

И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства,...
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Процедурата по двойна размяна на книжа е приключила с изтичане на срока за допълнителен отговор,предвид което съдът следва да се...
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Главния архитект на Община Б. да се произнесе по нейна молба вх. №94-01-4253/03. 02. 2009 г
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Предложението на рп-б подлежи на съдебен контрол, а при преценката му по същество се установи следното
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
При извършената проверка по повод подадената въззивна жалба, Окръжният съд констатира следното
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства и П. техния анализ и оценка съдът прие следното
И за да се произнесе, взе предвид следното iconЗа да се произнесе взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства, въз основа на които съдът прие следното
И за да се произнесе, взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе, взе предвид следното iconДа се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Л. С. К. 4/ 60 ид ч.; за В. С. К. 4/ 60 ид ч.; за М. Л. С. 6/ 60 ид ч.; за И. С. И. 3/ 60 ид ч; за И. Г. И. 3/ 60 ид ч.; за Т. Г....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом