Незаконосъобразност на оспорения административен акт с твърдения за нарушение
ИмеНезаконосъобразност на оспорения административен акт с твърдения за нарушение
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер132.08 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://blagoevgradac.judiciary-bg.org/courts/adc/blagoevgrad/wa.nsf/0561aea5f858ab59c225763e006d
и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл. 156, ал. 1 от ДОПК, във вр. с чл. 145 и сл.

от АПК.

Образувано е по жалба от “М.” О. със седалище и адрес на управление Г. Б.,

представлявано от В. И. Н. - У. против Ревизионен акт № 01—РА/04.03.2009 г.,

издаден от Б. С., на длъжност “Мл. инспектор МДТ” при Община Б..

В жалбата по подробно изложени съображения се релевират доводи за

незаконосъобразност на оспорения административен акт с твърдения за нарушение

на материалния закон и допуснати нарушения на административнопроизводствените

правила. Иска се оспорения административен акт да бъде отменен като

незаконосъобразен.

В съдебно заседание оспорващото дружество, редовно призовано се представлява

от надлежно упълномощен адвокат, който поддържа жалбата. Подробни съображения

за нейната основателност излага в писмено становище. Ответната страна, чрез

процесуалния си представител оспорва жалбата и излага доводи за нейната

неоснователност.

По делото са събрани писмени доказателства. Допусната и изслушана е съдебно-

икономическа експертиза, приобщена към доказателствения материал.

Административен съд - Б., след като обсъди събраните по делото доказателства и

доводите на страните, намира за установено от фактическа страна следното:

Административното производство по издаване на обжалвания акт е започнало със

Заповед № 2370/10.11.2008 г. на Кмета на община Б., с която е възложено

извършване на ревизия на „. ООД – Б. за установяване на задълженията за такса

битови отпадъци на дружеството за периода 01.01.2003 г. до 31.10.2008 г. по

ЗМДТ. С тази заповед са определи длъжностите лица, на които се възлага

извършването на същата и срока, до който ревизията следва да приключи –

10.12.2008 г. Със Заповед № 2370-Д/10.11.2008 г. на Орган по приходите “МДТ” е

възложено извършване на ревизия на „. ООД за установяване на задълженията за

данък недвижими имоти за времето от 01.01.2003 г. до 31.10.2008 г. и данък

върху МПС за същия период, като е определен персоналния състав на ревизиращите

органи, срока за приключване на ревизията – 10.12.2008 г., както и срока за

изготвяне на ревизионен доклад. Така посочените заповеди са връчени срещу

подпис на представляващия дружеството У. на 17.11.2008 г. В хода на ревизията

и в изпълнение заповедите за възлагането й ревизиращите органи са приели, че

проверяваното дружество е посочило занижени отчетни стойности на притежаваните

от него недвижими имоти, които не са актуализирани и не е правена преоценка на

дълготрайните материални активи. Предвид така установеното със Становище (без

дата) до Кмета на общината и до Органа по приходите са предложили да се премине

към извършване на ревизия по реда на чл. 122, ал. 1, т. 4 от ДОПК и определяне

на вещо лице за извършване на експертна оценка за определяне на облагаемата

основа, съгласно счетоводните стандарти.

Въз основа на така изразеното становище и на основание чл. 113, ал. 3 от

ДОПК е издадена Заповед № 2673У/09.12.2008 г. от Органа по приходите, с която е

изменена Заповед за възлагане на ревизия № 2370/10.11.2008 г. и е наредено

ревизията на „. ООД да бъде извършена по реда на чл. 122 ДОПК, като на

основание чл. 124, ал. 1 ДОПК на ревизираното лице бъде изпратено съобщение.

Със Заповед № 2673Д/09.12.2008 г. на органа по приходите и на основание чл.

114, ал. 1 ДОПК е изменена Заповед за възлагане на ревизия № 2370Д/09.12.2008

г., издадена на основание чл. 112 и чл. 113 ДОПК като е наредено срока за

извършване на ревизията да бъде удължен до 20.01.2009 г. и бъде изготвен

ревизионен доклад. С Уведомление изх. № 466/09.12.2008 г. от Кмета на общината

ревизираното лице е уведомено, че основата за облагане с данък недвижими имоти

и такса битови отпадъци за периода 2003 – 2008 г. ще бъде определена по реда на

чл. 122 ДОПК. В Уведомлението е определен срок за представяне на доказателства

и вземане на становище до 22.12.2008 г. Няма данни Уведомлението да е връчено

на представляващия ревизираното лице.

С Искане изх. № 468/10.12.2008 г. на орган по приходите е поискано от

управителя на ревизираното дружество да представи заверени копия от

изчерпателно посочени документи, установяващи правото на собственост,

счетоводни баланси, данъчно амортизационни планове, годишни данъчни декларации

и годишни финансови отчети. Искането е връчено на 10.12.2008 г. на

представляващия дружеството. В изпълнение на така вмененото му задължение с

придружително писмо В. № 70-00-3108/15.12.2008 г. до кмета на общината исканите

документи са представени.

С Акт за възлагане на експертиза № 2673А/30.12.2008 г. на Кмета на община

Б. е възложено изготвяне на експертна оценка (справедлива съгл. НФОМСП 16) за

определяне на основата за начисляване на данък недвижими имоти и такса битови

отпадъци, на недвижимите имоти собственост на ревизираното дружество от

експерта Н. В. В резултат на изготвената оценка експертът е

определил стойности, различни от декларираните от дружеството, поради което е

изготвен ревизионен доклад, с който са определени нови задължения както следва:

данък недвижими имоти (ДНИ) – 8193,55 лв., такса битови отпадъци (ТБО) –

93777,60 лв. и лихви – 37523,29 лв., който е бил връчен с Уведомление № 1УРД/02.

02.2009 г. на управителя на дружеството на 06.02.2009 г. По него същият е

депозирал Възражение В. № 70-00-451/16.02.2009 г. на основание чл. 117, ал. 5

ДОПК.

Със Заповед № 1 ОКО/03.02.2009 г. органът по приходите на основание чл.

119, ал. 2 от ДОПК и чл. 4 ЗМДТ е определил компетентния орган по издаване на

ревизионен акт Б. С. С. на длъжност младши инспектор “Местни

данъци и такси”. Предвид така предоставената компетентност органът е издал

Ревизионен акт № 01-РА/04.03.2009 г., с който са установени задължения на „.

ООД за данък недвижими имоти и данък върху моторните превозни средства и е

определено за довнасяне ДНИ в размер на 8193,55 лв. и лихви в размер на 2988,72

лв. За притежаваните от дружеството МПС е установено, че не се дължи довнасяне

на данък. Ревизионния акт е връчен на упълномощено от дружеството лице на

10.03.2009 г., по който акт е подадена жалба до Кмета на община Б. В. №

70-00-706/19.03.2009 г. на основание чл. 152 ДОПК., във вр. с чл. 4, ал. 5

ЗМДТ. Кметът на община Б. е разгледал жалбата и е постановил Решение № 1Р/23.

04.2009 г., с което е потвърдил обжалвания ревизионен акт изцяло. Решението е

връчено на дружеството на 27.04.2009 г., което го е обжалвало пред съда чрез

административния орган с жалба В. № 70-00-1373/08.05.2009 г., видно от

придружителното писмо от Кмета на общината при изпращане преписката до съда.

По делото са приети като писмени доказателства справки за оповестената

счетоводна политика на дружеството. От заключението на изслушаната и приобщена

към доказателствения материал съдебно – счетоводна експертиза, неоспорена от

страните се установи, че водената от дружеството счетоводна отчетност е

съобразно Закона за счетоводството и дава възможност за установяване на

основата за данъчно облагане. Предвид приетите по делото справки за

оповестената счетоводна политика на „. ООД – т. 5 е установено, че

предприятието е избрало последващото оценяване на ДМА, след първоначалното им

признаване да се извършва чрез прилагане на препоръчителния подход, при който

се извършва обезценка на ДМА, а не преоценка, когато са налице условията за

това. Не са установени липсващи или повредени до степен негодни за ползване

документи, необходими за установяване на основата за облагане с данъци, нито да

са използвани неистински документи или документи с неверно съдържание. Експерта

е установил, че действителната отчетна стойност на ДМА не съответства на

установената с ревизионния акт такава, тъй като с него е установена

справедлива (пазарна) цена, която е различна от цената на придобиването.

Експерта е установил още, че по отношение на сградите е налице пълно съвпадение

между счетоводните записвания и декларираното, а по отношение на земята има

разминаване с 14411,04 лв., тъй като дружеството е било задължено да декларира

имотите с по-високата им стойност, установена в РА, неизпълнението на което

води до занижен размер на задълженията към общината по реда на ЗМДТ за тях.

Декларираната земя е с отчетна стойност 3 237,10 лв., а по счетоводните

регистри земята е с отчетна стойност 17648,14 лв.

Въз основа на така установената фактическа обстановка и на основание чл.

160, ал. 2 ДОПК и чл. 168, във вр. с чл. 146 от АПК, съдът намира от правна

страна следното:

Жалбата като подадена от надлежна страна срещу подлежащ на оспорване

административен акт и в срока по чл. 149, ал. 1 от АПК е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Съдът намира, че оспорения административен акт е издаден от компетентен

орган, но в нарушение на административнопроизводствените правила, довели до

опорочаване на изискуемата форма и неправилно приложение на материалния закон.

Съдът намира, че относимите към настоящия спор доказателства, сложили

началото на ревизионното производство, въз основа на което е издаден

обжалвания ревизионен акт са само Заповед № 2370-Д/10.11.2008 г. и Заповед №

2673Д/09.12.2008 г., с която е изменена Заповед № 2730Д/10.11.2008 г.

Останалите две заповеди, а именно Заповед № 2370/10.11.2008 г. и Заповед №

2673У/09.12.2008 г. са неотносими към предмета на спора, доколкото със същите е

поставено началото на ревизионно производство за установяване на такса битови

отпадъци, задължението по което не е предмет на ревизиония акт, поради което

съдът намира, че не следва да ги обсъжда.

Настоящото ревизионно производство се е развило на основание чл. 122 ДОПК,

без да има издадена заповед за това. Безспорно се установи от данните по

делото, че със Заповед № 2673У/09.12.2008 г. е изменена Заповед за възлагане на

ревизия № 2370/10.11.2008 г. и е постановено същата да бъде извършена по реда

на чл. 122 ДОПК, без да е посочено при наличието на коя от хипотезите на

разпоредбата следва да бъде извършена и която касае установяване на

задължението за такса битови отпадъци. Заповед за възлагане на ревизия №

2370Д/10.11.2008 г. за установяване на задължението за ДНИ и ДМПС е изменена

само по отношение на срока, който е удължен до 20.01.2009 г., видно от Заповед

№ 2673Д/09.12.2008 г., но не и по отношение да се премине към ревизия при

особените случаи по реда на чл. 122 ДОПК. Липсата на заповед по чл. 122 ДОПК не

дава възможност на съда да осъществи контрол за законосъобразност, при

наличието на кои конкретно установени обстоятелства административният орган е

приел приложимостта на нормата и дали са налице основания за това. Това само по

себе си води до опорочаване на цялото ревизионно производство и до

незаконосъобразност на постановения акт.

Видно от Становището на ревизионните органи (л.22) същите са приели, че

ревизирания субект е посочил значително занижени отчетни стойности на

притежаваните от него недвижими имоти, които не са актуализирани, съответно не

е направена преоценка на дълготрайните материални активи, поради което са

предложили да се премине към извършване на ревизия по чл. 122, ал. 1, т. 4

ДОПК. Съгласно така посочената разпоредба органът по приходите може да приложи

установения от съответния закон размер на данъка към определена от него по реда

на ал. 2 основа, когато липсва или не е представена счетоводна отчетност

съгласно Закона за счетоводството или воденото счетоводство не дава възможност

за установяване на основата за данъчно облагане, както и когато документите,

необходими за установяване на основата за облагане с данъци или за определяне

на задължителните осигурителни вноски, са унищожени не по установения ред. В

компетентността на органа по приходите е да прецени наличието или липсата на

предпоставките по чл. 122, ал. 1, т.1-т.7 ДОПК, за да се премине към

възможността да се приложи установения от съответния закон размер на данъка към

определената от него данъчна основа. Този извод следва от разпоредбата на чл.

124, ал. 1 ДОПК вменяваща в задължение на органа по приходите да установи

наличието на обстоятелствата по чл. 122, ал. 1 ДОПК и да уведоми за това

ревизираното лице. В настоящия случай при липса на нарочно издадена заповед

обективираща констатациите на органа по приходите не може да се приеме, че

ревизираното лице е било надлежно уведомено, с което правото му на защита е

съществено нарушено. Съгласно разпоредбата на чл. 124, ал. 2 ДОПК фактическите

констатации при извършена по реда на чл. 122 ДОПК ревизия се смятат за верни до

доказване на противното, когато наличието на основанията по чл. 122, ал. 1 е

подкрепено със събраните доказателства. Така установената законова презумпция е

оборима, като доказателствената тежест за това се носи от данъчно задълженото

лице, което трябва да опровергае при условията на пълно и насрещно доказване

фактическите констатации в акта, доколкото основанията за извършване на ревизия

при особени случаи са доказани от ревизиращите органи.

Следователно за да премине органът по приходите към ревизия при особени

случаи по реда на чл. 122 ДОПК не е достатъчно само предложение от ревизиращите

органи, които са приели наличие на основание по чл. 122, ал. 1, т. 4, а сам да

извърши такава преценка. Това е така доколкото и разпоредбата на чл. 113, ал. 1

ДОПК го задължава да издава заповеди с изискуемите реквизити и в хипотезата на

т. 6 и неспазването й води до нарушаване на формата.

Дори и да се приеме, че органът по приходите е приел наличието на

предпоставките по чл. 122, ал. 1, т. 4 ДОПК, съдът намира въз основа на

събраните по делото доказателства, че те не са налице. Видно от заключението на

експерта, което съдът намира за обективно и компетентно водената и представена

счетоводна отчетност дава възможност за установяване основата за данъчно

облагане, предвид оповестената счетоводна политика на дружеството и е в

съответствие със ЗСч. Няма липсващи или повредени до степен негодни за ползване

документи, необходими за установяване на основата за данъчно облагане, като

няма и унищожени такива, поради което не са налице посочените в разпоредбата

предпоставки. Освен това възприетата от ревизиращия орган и от органа, издал

ревизионния акт справедлива (пазарна) цена, установена от оценителя, която е

различна от цената на придобиването е довело и до нарушаване на материалния

закон. Съгласно чл. 122, ал. 2, т. 7 ДОПК за определяне на основата за облагане

с данъци органът по приходите взема предвид пазарната цена на придобитите

имущества към момента на придобиването. А съгласно § 1, т. 8 ДР ДОПК "пазарна

цена" е сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била

платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка

между лица, които не са свързани. Методите за нейното определяне са визирани в

разпоредбата на § 1, т. 10 ДР ДОПК. От оценката на лицензирания оценител е

видно, че същата е определена на база други методи, а не и въз основа на

посочените в ДОПК такива.

По изложените съображения съдът намира, че оспорения ревизионен акт е

незаконосъобразен и като такъв следва да бъде отменен, като на основание чл.

160, ал. 4 ДОПК е неприложима разпоредбата на ал. 3 от с.з.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. 2 АПК,

Административен съд – Б.


Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 01-РА/04.03.2009 г. ., издаден от Б. С.,

на длъжност “Мл. инспектор МДТ” при Община Б..

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от обявяването му

на страните.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/ Илонка Рашкова


Вярно с оригинала!

Г.Б

Свързани:

Незаконосъобразност на оспорения административен акт с твърдения за нарушение iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Р. Ю. Р развити са съображения за незаконосъобразност на оспорения административен акт. Иска се отмяната му
Незаконосъобразност на оспорения административен акт с твърдения за нарушение iconНезаконосъобразност на оспорения акт, като постановен в нарушение на
Производство е по чл. 24, ал. 2, вр с чл. 7, ал. 9 от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите...
Незаконосъобразност на оспорения административен акт с твърдения за нарушение iconНезаконно владения от К. недвижим имот частна общинска собственост /чос
Апк, а са изложени и доводи за нарушение на материалния закон. Претендира се отмяната на оспорения административен акт
Незаконосъобразност на оспорения административен акт с твърдения за нарушение iconНезаконосъобразен, а преписката върната на административния орган със
В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност на оспорения отказ за извършване на административна услуга с твърдения за допуснати...
Незаконосъобразност на оспорения административен акт с твърдения за нарушение iconИ за да се произнесе взе предвид следното
РА. Навеждат се доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, като се твърди немотивираност и неправилност. Твърди...
Незаконосъобразност на оспорения административен акт с твърдения за нарушение iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Упи vіі-203, кв. 18 по плана на с. Б., община р навеждат се доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт. Твърди...
Незаконосъобразност на оспорения административен акт с твърдения за нарушение iconНезаконосъобразност на обжалвания съдебен акт с твърдения за допуснати
Касационното производство e по реда на чл. 63, ал. 1 от занн, във вр чл. 208 и сл от апк
Незаконосъобразност на оспорения административен акт с твърдения за нарушение iconНезаконосъобразност, с твърдения, че същия е постановен в нарушение на
Производството е по реда на чл. 5, ал. 4 от Закона за политическата и гражданската реабилитация на репресирани лица (зпгррл), във...
Незаконосъобразност на оспорения административен акт с твърдения за нарушение iconРешение №7101-0046/17. 03. 2010 год на Н. на М. Ю твърди се в жалбата, че оспорения административен акт е незаконосъобразен, постановен в нарушение на
Съдът, като съобрази данните по делото и доводите на оспорващия, намира жалбата за процесуално допустима, като подадена в срок от...
Незаконосъобразност на оспорения административен акт с твърдения за нарушение iconС решение №6 по Протокол №1/11. 02. 2011г на есут при О. Г. (л. 29) на основание
С жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на оспорения акт. Излагат доводи, че с пуп-а се отнема част от имота й, който...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом