I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
ИмеI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Дата на преобразуване19.12.2012
Размер221.1 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/11280212.docx

Доставки
Номер 11 от 28.02.2012

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: “Първа МБАЛ - София” - ЕАД

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 1142

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто/места за контакт:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngE-mail:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 02 8059263

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски адрес: бул. Патриарх Евтимий № 37

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: София

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНа вниманието на:: Весела Ташева

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за изпращане на заявления: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на възложителя

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 02 9875424

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на профила на купувача

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСтрана: РБългария

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОт името на други възложители: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОсновна дейност на възложителя: здравеопазване

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид на възложителя: публичноправна организация

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНаименование: Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати по 4 бр. приложения както следва: - клинична лаборатория - приложение № 1; - микробиология - приложение № 2; - патология - приложение № 3; - кръвна банка - приложение № 4

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКод NUTS: BG411

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто на изпълнение: Първа МБАЛ София - ЕАД

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип доставки: Покупка

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип строителство

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКатегория услуга

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбект на поръчката: Доставки

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПредназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngРамково споразумение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой оператора

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбосноваване на рамково споразумение,

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност (валута)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в година/и

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧестота и стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месец/и:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМакс. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой изпълнители

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати за нуждите на Първа МБАЛ София - ЕАД по 4 бр. приложения както следва: - клинична лаборатория - приложение № 1; - микробиология - приложение № 2; - патология - приложение № 3; - кръвна банка - приложение № 4

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngOсн. предмет: 33694000: Диагностични реактиви

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбособени позиции: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПодаване на оферти: една или повече позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПриемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: 4 бр. приложения както следва: - клинична лаборатория - 263 бр. позиции/номенклатури/ консумативи и реактиви; - микробиология - 287 бр. позиции/номенклатури/ консумативи и реактиви; - патология - 24 бр. позиции/номенклатури/ консумативи и реактиви; - кръвна банка - 31 бр. позиции/номенклатури/ консумативи и реактиви; съгласно документацията

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от/до - валута

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност до

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност - валута

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОпции: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКрайна дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНачална дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци: 12

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: 1.Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 6020.00 лева в полза на “ПЪРВА МБАЛ - СОФИЯ” - EАД - за гарантиране изпълнението задължения, произтичащи от участието в процедурата: приложение № 1 клинична лаб. - 4717.00 лв.;приложение № 2 микробиология -1153.00 лв.; приложение № 3 патология - 30 лв.; приложение № 4 -кръвна банка-120.00лв /Приложение -Справка с размер на гаранцията за всеки препарат или група/. Гаранцията за участие в процедурата се представя заедно с предложението. Срокът на валидност на гаранцията за участие в процедурата е срокът на валидност на офертите. Гаранциите се представят в една от следните форми: - оригинал на безусловна банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на “ПЪРВА МБАЛ - СОФИЯ” EАД; - парична сума, преведена по банкова сметка – Банка - ОБЩИНСКА БАНКА, ФЦ МАРИЯ ЛУИЗА IBAN:BG22SOMB91301027529303 ВIС:SOMBBGSF;., платежно нареждане оригинал или заверено копие в полза на “ПЪРВА МБАЛ - СОФИЯ” EАД 2.Размера на гаранцията за изпълнение е 3% от стойността на договора без ДДС и се представя при сключване на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: от бюджета на Първа МБАЛ София ЕАД

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПравна форма: Когато определеният за изпълнител на обществената поръчка е обединение на физически и/или юридически лица то следва да се създаде юридическо лице към момента на подписване на договора за възлагане на обществена поръчка. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. В договора те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. Договорът за създаване на обединението се прилага към офертата на Участника. Когато не е приложен договор за създаване на обединение, или в приложения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаване на офертата, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)

Ако да, описание на особените условия:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруги особени условия: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: Участник в процедурата ще се отстранява, когато не отговаря на законовите изисквания или на условията на Възложителя. Участник в процедурата ще се отстранява, когато не отговаря и на минималните изисквания на Възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзисквания: Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на изискванията на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Закона за обществени поръчки и настоящата документация. До участие в процедурата се допускат само кандидати, закупили настоящата документация и отговарящи на изискванията на Закона за обществени поръчки и настоящата документация: - Удостоверение от АВ с единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър - за юридически лица - за физическите лица – документ за самоличност. Когато Участник предвижда участие на подизпълнители, посочените изисквания в т.7 и 8 на документацията се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие. Всеки участник следва да представи ISO 9001-2008 за дейността си / или еквивалент/ и СЕ сертификат на оферираните от него продукти. За групите „Апаратурен консуматив” и „Разни” по Приложение № 1 от техническата спецификация, представянето на ISO сертификат за дейността на кандидатите не е задължително, където то не е приложимо. Оферираните продукти да притежават разрешение за търговия, за които се изисква такова, издадено от ИАЛ и валидно за периода но договора. Анализни сертификати, сертификати за проследимост, описание на предлаганите продукти, в съответствие с Директива 98/79 ЕО. Оферираните продукти трябва да са оригинални за съответните апарати, което се удостоверява с документ от производителя на апаратурата. В случай, че оферираните продукти не са оригинални, кандидатите следва да удостоверят съвместимостта им с посочения в техническата спецификация апарат като представят писмо-декларация от производителя на апаратурата или от производителя на реактивите/консумативите. За апаратите с бар кодова идентификация да се предлагат реактиви със съответния бар код. Реактивите без бар кодова идентификация няма да се класират. Документи, удостоверяващи правото на УЧАСТНИКА да извършва търговия на едро на оферираните продукти – пълномощно от производител, договор за дистрибуция или други документи. Разрешение за търговия на едро, издадени по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина /за номенклатурите, за които се изисква/. Предлаганите продукти да притежават разрешение за употреба, за които това се изисква, съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и СЕ марка с приложението. Тогава, когато няма СЕ марка УЧАСТНИКЪТ да представи сертификат от нотифициран орган за съответствие. Участниците с представяне на офертата следва да предоставят мостри в съответните лаборатории на болницата с приемателно-предавателен протокол; мострите да са в подходящи опаковки с фирмен знак на УЧАСТНИКА и с надпис за коя лаборатория са предназначени. За оферираните продукти, с които са работили съответните лаборатории това изискване не е задължително, както и за оригиналните реактиви и консумативи за съответния апарат. В тези случаи УЧАСТНИКА подробно описва това обстоятелство в офертата си, като конкретизира периодите на доставка и вида на доставените от него продукти за „Първа МБАЛ София” ЕАД. Мострите не подлежат на връщане. Участниците следва да представят фирмени каталози, проспекти, съдържащи данни за производител, търговско наименование, опаковка и други съществени данни на български език, както и писмени оценки /референции/ от други лаборатории за предлаганите изделия, с оглед преценката по допускане за разглеждане и класиране на оферираните продукти. При липса на мостри или на каталози за оферираните продукти, както и на практически опит в работата на отделните лаборатории на болницата с такива продукти същите не се допускат до етапа за оценяване и класиране поради невъзможност да се прецени съответствието им с изискванията на Възложителя.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: - баланс и ОПР за 2011, 2010 и 2009 година; - справка - декларация за общия оборот и за оборота от доставки с обект аналогичен на предмета на обществената поръчка.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: Участниците следва да имат минимален оборот от доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати за предходните 12 месеца не по-малък от 200 000 х.лв.

ІІІ.2.3) Технически възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: - списък на договорите за доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати през предходните три години, включително стойности и дати; - препоръки за добро изпълнение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: Участникът да е изпълнил минимум три броя договори за доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати през последните три години. Участникът следва да представи минимум 3 референции от лечебни заведения, с които е имал сключени договори със същия предмет.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗапазени поръчки: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа изпълнението на услугата се изисква определена професия

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТрябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзбрани кандидати

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимален брой

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКритерии

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНамаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКритерий за оценка: икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, в които определянето на тежест е невъзможно поради очевидни причини)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоказател: цена(тежест : 80)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоказател: срок на отложено плащане (тежест : 20)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЩе се използва електронен търг: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДопълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngРеферентен номер

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

Ако да,

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПредишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид на публикацията

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНомер на обявлението в OВ: /S-

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруги предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПлатими документи: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧас: 16:00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЦена: 10

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: На регистратурата на Първа МБАЛ София -централен вход

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 09/04/2012

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВалута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧас: 12:00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 19/04/2012

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата

ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруг език: Български

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕзик/ци

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой дни: 120

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой месеци

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто: залата на шестия етаж на Първа МБАЛ София

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВреме: 10:00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛица: Участниците в конкурса или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по т. 3 и 4, както и при отваряне на ценовите оферти.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 20/04/2012

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)

Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТова представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngпоръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПроект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДопълнителна информация: Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 24.02.2012 г.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 1000

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngE-mail: cpcadmin@cpc.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 02 9807315

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски адрес: бул. Витоша № 18

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: София

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес: http://www.cpc.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 02 9884070

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСтрана: Република България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕ-mail

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес (URL)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСтрана

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнформация относно крайния срок: чл.120 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 1000

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕ-mail

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 02 9807315

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски адрес: бул. Витоша № 18

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: София

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес (URL)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 02 9884070

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСтрана: РБългария

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 24/02/2012

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто/места за контакт

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngE-mail

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНа вниманието на

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСтрана

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог или динамична система за покупки)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто/места за контакт

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngE-mail

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНа вниманието на

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСтрана

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто/места за контакт

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngE-mail

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНа вниманието на

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСтрана

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНаименование: Доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНомер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория

2) Общ терминологичен речник (CPV)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngOсн. предмет: 33694000: Диагностични реактиви

3) Количество или обем

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от/до - валута

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: 263 позиции/номенклатури

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност до

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност - валута

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата за завършване

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата за начало

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци: 12

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнформация

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНаименование: доставка на консумативи и реактиви за микробиологична лаборатория

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНомер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: доставка на консумативи и реактиви за микробиологична лаборатория

2) Общ терминологичен речник (CPV)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngOсн. предмет: 33694000: Диагностични реактиви

3) Количество или обем

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от/до - валута

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: 287 позиции/номенклатури/

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност до

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност - валута

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата за завършване

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата за начало

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци: 12

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнформация

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНаименование: Доставка на консумативи и реактиви за патологоанатомична лаборатория

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНомер: 3

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Доставка на консумативи и реактиви за патологоанатомична лаборатория

2) Общ терминологичен речник (CPV)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngOсн. предмет: 33694000: Диагностични реактиви

3) Количество или обем

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от/до - валута

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: 24 бр. позиции /номенклатури/

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност до

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност - валута

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата за завършване

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата за начало

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци: 12

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнформация

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНаименование: Доставка на консумативи и реактиви за ЛТХ /кръвна банка/

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНомер: 4

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Доставка на консумативи и реактиви за ЛТХ /кръвна банка/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngOсн. предмет: 33694000: Диагностични реактиви

3) Количество или обем

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от/до - валута

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: 31 бр. позиции /номенклатури/

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност до

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност - валута

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата за завършване

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата за начало

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци: 12

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнформация

Свързани:

I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Специализирана болница за активно лечение по онкология" еад
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Община Варна, Общинско предприятие "Инвестиционна политика"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Специализирана болница за активно лечение по онкология" еад
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Свиленград" еоод
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Община Варна, Общинско предприятие "Инвестиционна политика"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Троян" еоод
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" Разград" ад
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом