Закон за независимия финансов одит
ИмеЗакон за независимия финансов одит
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер361.95 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://parliament.bg/bills/39/154-01-51.rtf

Проект


ЗАКОН

за независимия финансов одит

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Този закон урежда;

1. целта и принципите на независимия финансов одит;

2. организацията, документирането и заключението на независимия финансов одит;

3. придобиването на правоспособност и упражняването на професията на дипломираните експерт-счетоводители;

4. правата, задълженията и отговорностите на дипломираните експерт -счетоводители извършващи независим финансов одит;

5. статута на Института на дипломираните експерт -счетоводители и неговите членове :

Чл. 2. Независим финансов одит на годишен финансов отчет е първоначално проучване, планиране, извършване на аналитични процедури, събиране на доказателства, обобщаване и оценка на представената информация във финансов отчет, извършени от несвързано със съставителя на отчета правоспособно лице, с цел изразяване на независимо одиторско мнение.

Чл. 3. Независимият финансов одит се извършва от дипломирани експерт-счетоводители, чрез членството им в Института на дипломираните - експерт счетоводители.

Чл. 4. Професията на дипломираните експерт-счетоводители е саморегулираща се и независима, която се упражнява в определените от Закона рамки.

Глава втора


Цел и принципи на независимия финансов одит

Чл. 5. (1) Целта на независимия финансов одит е да изрази независимо мнение относно:

1. достоверното представяне на имущественото и финансово състояние на предприятието;

2. представения финансов резултат;

3. паричните потоци и промените в тях;

4. собствения капитал на предприятието и промените в него.

(2) Независимото мнение по ал. 1 се изразява в съответствие с приложимите счетоводни стандарти, както и с всяка друга база за изготвяне на финансови отчети в зависимост от потребностите на възложителя.

(3) Формирането на независимото мнение се извършва в съответствие с Международните одиторски стандарти. Чл. 6. Независимият финансов одит обхваща:

1. спазване принципите на счетоводството;

2. последователно прилагане на оповестената счетоводна политика;

3. методологическа обоснованост на текущото отчитане;

4. ефективност на вътрешния контрол;

5. правилност на счетоводното приключване;

6. достоверност на финансовия отчет;

7. съответствие между финансовия отчет и отчета за управлението.

Чл. 7 Независимият финансов одит се осъществява при спазване на следните принципи:

1. независимост - необвързаност на дипломирания експерт счетоводител от проверяваното предприятие, неговите ръководители или свързани с тях лица в материален, личностен или друг аспект.

2. компетентност - притежаването на достатъчно професионални познания за действащото национално, търговско и счетоводно законодателство, както и знания в областта на Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти.

3. професионализъм - умението да се извършва ефективен независим финансов одит въз основа на наличните познания;

4. конфиденциалност - запазване в тайна на информация за дейността на предприятието клиент, получена в резултат на извършения одит.

5. лична отговорност - дипломираният експерт-счетоводител е лично отговорен за изразеното от него мнение относно достоверността на финансовия отчет, представен му за независим финансов одит.

Чл. 8. Независим финансов одит се извършва на годишни, междинни и други финансови отчети, когато това е определено по закон, по искане на собственици, държавни органи и други потребители на финансова информация.

Глава трета

Организация, документиране и заключения на независимия финансов одит

Чл. 9. (1) Независимият финансов одит се осъществява въз основа на договор между предприятието доверител и:

- дипломирания експерт-счетоводител като физическо лице - специализираното одиторско предприятие с конкретизирано вписване на дипломирания експерт счетоводител, отговорен за извършване на независимия финансовия одит.

(2) Изпълнението на одиторския ангажимент е възмездно, като възнаграждението и условията за заплащане на одиторската услуга се договарят между лицата по ал.1.

(3) Институтът на дипломираните експерт счетоводители определя минимална цена за възнаграждението на одиторските услуги.

Чл. 10. Приемането на ангажимент за извършване на независимия финансов одит се документира с "Писмо за приемане на одиторски ангажимент". Съдържанието на писмото се определя в Международните одиторски стандарти.

Чл. 11. Документирането на независимия финансов одит се извършва в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти.

Чл. 12. Ръководството на предприятието предоставя на дипломирания експерт - счетоводител годишния финансов отчет за одит. Представянето на финансовия отчет за одит, заедно с отчета за управлението, се извършва с подписано "Представително писмо от ръководството", по образец, определен в Международните одиторски стандарти.

Чл. 13. (1) Заключенията на дипломирания експерт-счетоводител или на специализираното одиторско предприятие, произтичащи от независимия финансов одит се отразява в:

1. доклад за безусловна заверка;

2. доклад за заверка с резерви и

3. доклад за отказ от заверка.

(2) Докладите по ал. 1 са определени в Международните одиторски стандарти и съдържат мнението на дипломирания експерт-счетоводител за целта на независимия одит определена в чл.5, ал.1.

(3) Заверката на финансовия отчет се удостоверява от:

1. дипломирания експерт-счетоводител - с личния му подпис и печат;

2. специализирано одиторско предприятие - с подписа на управляващия , с печата на специализираното одиторско предприятието и с личния подпис и печат на дипломирания експерт-счетоводител, отговорен за одита.

(4) Подписът и печатът се поставят върху одиторския доклад и върху всички съставни части на одитираните финансови отчети без приложението.

Чл. 14. (1) Печатът на дипломирания експерт-счетоводител е с елипсовидна форма. Върху него е изписано името, фамилията и номера - на дипломирания експерт-счетоводител в регистъра на Института на дипломираните експерт - счетоводители.

(2) Специализираното одиторско предприятие за нуждите на одита използва печат с елипсовидна форма. Върху него е изписано "специализирано одиторско предприятие", неговата фирма и седалище.

(3) Личният печат на дипломирания експерт-счетоводител и печатът на специализираното одиторско предприятие се използват само за удостоверяване одита на финансовите отчети.

(4) Печатите по ал.1 и 2 се издават след придобиване на правоспособност за изразяване на одиторско мнение от Института на дипломираните експерт - счетоводители срещу заплащане.

Глава четвърта

Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Чл. 15. За дипломиран експерт-счетоводител може да кандидатства лице, което не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел I на глава шеста от особената част на Наказателния кодекс.

Чл. 16. За придобиване на правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните изисквания за задължителна минимална степен на завършено висше образование и професионален стаж в областта на счетоводството, вътрешен и външен финансов одит, данъчните ревизии или като преподаватели в областта на счетоводството и контрола:

1. счетоводно-икономическо образование с магистърска степен и 5 години стаж;

2. счетоводно-икономическо образование с бакалавърска степен и 7 години стаж;

3. друго висше икономическо образование и 10 години стаж;

4.друго висше образование и 15 години стаж. Чл. 17 Кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители по чл.16, т. З и 4 трябва да са положили изпити, включващи знания по:

1. микроикономика;

2. финанси;

3. търговско право;

4. основи на счетоводството;

5. финансово счетоводство;

6. управленско счетоводство;

7. икономически анализ.

8. финансов контрол.

Чл. 18. (1) Правоспособността на дипломиран експерт-счетоводител се придобива след успешно полагане на изпити по:

1. писмен изпит по счетоводство;

2. устен изпит по счетоводство;

3. устен изпит по търговско и данъчно право;

4. писмен изпит по независим финансов одит;

5. устен изпит по независим финансов одит;

(2) Преди полагането на изпита по независим финансов одит, кандидатите за дипломирани експерт-счетоврдители, трябва да имат и три години стаж по основен трудов договор, като асистент одитори в специализирано одиторско предприятие или в предприятие на дипломиран експерт-счетоводител.

Чл. 19. Лицата, успешно издържали изпитите по чл.18, получават диплома за дипломиран експерт - счетоводител и се вписват в Регистър на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Чл. 20. Дипломиран експерт-счетоводител, който не е извършвал одит в продължение на три последователни години, полага устен изпит по независим финансов одит преди да започне одитиране на финансови отчети.

Чл. 21. Местно и чуждестранно физическо лице, придобило правоспособност в чужбина да изразява одиторско мнение по финансови отчети, може да одитира финансови отчети след представяне на легализирани по съответния ред документи за правоспособност и успешно положен устен изпит на български език по търговско и данъчно право.

Чл. 22. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира обучението и провеждането на изпитите по чл.чл.17,18, 20 и 21, като определя тяхната последователност, периодичност, начина на провеждане и оценка на знанията за упражняване на професията на дипломиран експерт-счетоводител.

Глава пета

Упражняване на професията на дипломирани експерт-счетоводител

Чл. 23. (1) Изключителните права за упражняване на професията на дипломираните експерт-счетоводители се извършва пряко или чрез участие в специализирано одиторско предприятие.

(2) Специализирано одиторско предприятие може да бъде дружество, регистрирано по чл. 64, ал.1, т.1, 2 и 3 от Търговския закон, със седалище в Република България и с предмет на дейност независим финансов одит на финансови отчети на предприятия , в което повече от половината от гласовете в Общото събрание на съдружниците принадлежат на дипломирани експерт-счетоводители и мнозинството от членовете на неговия управителен орган са дипломирани експерт-счетоводители по този закон. Дипломиран експерт-счетоводител може да участва само в едно специализирано одиторско предприятие.

Чл. 24. (1) За да упражнява право за изразяване на одиторско мнение, дипломираният експерт - счетоводител, вписан в регистъра по чл. 19, подава молба за членство в Института на дипломираните експерт- счетоводители, придружена със свидетелство за съдимост и декларация, че отговаря на условията и не попада под ограниченията на този закон.

(2) Управителният съвет на Института се произнася по молбите на кандидатите с мотивирано решение. Решението се съобщава писмено на кандидатите и влиза в сила в двумесечен срок от датата на издаването му.

(3) При отказ за членство, решението на Управителния съвет може да бъде обжалвано пред Контролния съвет. Контролният съвет се произнася окончателно по жалбата в двумесечен срок.

Чл. 25.(1) Въз основа на решението по чл.24 дипломираният експерт- счетоводител става член на Института на дипломираните експерт-счетоводители и придобива право да изразява одиторско мнение по финансови отчети.

(2) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители съставя списък на своите членове.

Чл. 26. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители ежегодно до 31 март обнародва списък на дипломираните експерт-счетоводители и списък на специализираните одиторски предприятия, в Държавен вестник, в специализираното си издание и в страницата си в Интернет.

Чл. 27. (1) Включените в списъците дипломирани експерт-счетоводители получават личен печат по образеца определен в чл.14 ал.1, с което придобиват право да одитират.

(2) Включените в списъците специализирани одиторски предприятия, получават печат по образец определен в чл.14 ал.2, с което придобиват статут на специализирано одиторско предприятие.

(3) Лицата по ал. 1, след придобиване на правото за изразяване на одиторско мнение, полагат клетва и подписват клетвен лист със следното съдържание:

" Заклевам се във всемогъщата сила на познанието и законността, че ще изпълнявам съзнателно, независимо, отговорно и безпристрастно задълженията си като дипломиран експерт - счетоводител.

Ще се ръководя от Конституцията на Република България, законите, професионалните норми и етика на поведение, утвърдени от института и ще бъда конфиденциален по отношение на своите доверители.

Ако наруша тази клетва, да бъда санкциониран с нормите на закона и на Института на дипломираните експерт-счетоводители."

Чл. 28. (1) Дипломираният експерт-счетоводител не може да извършва независим одит на финансов отчет на предприятие, когато:

1. работи по трудов договор, освен в Института на дипломираните експерт-счетоводители, Националния съвет по счетоводство, специализирано одиторско предприятие или осъществява научна и преподавателска дейност;

2. е свързано лице с предприятието, чийто финансов отчет е обект на независим финансов одит;

3. пряко или косвено е финансово обвързан с или в сделки на предприятието, чийто финансов отчет е обект на независим финансов одит, различни от сделката по независимия финансов одит.

4. оказва счетоводни, консултантски, експертни и други услуги, на предприятието, чийто финансов отчет е обект на одитиране.

(2) Ограниченията по т.т. 2, 3 и 4 от ал. 1 се отнасят и за всички съдружници в специализираното одиторско предприятие.

Чл. 29. Дипломираните експерт - счетоводители и специализираните одиторски предприятия се контролират от Контролния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Чл. З0.Членовете на Института на дипломираните експерт-счетоводители и специализираните одиторски предприятия плащат встъпителна такса при приемането им и годишни такси, определени от Управителния съвет на института.

Чл. 31. Членове на Института на дипломираните експерт счетоводители могат да бъдат и дипломирани експерт счетоводители, които са преустановили извършването на независим финансов одит. Те могат да бъдат почетни членове и могат да не плащат годишни такси.

Глава шеста

Права и задължения на дипломираните експерт- счетоводители

Чл. 32. (1) Дипломираните експерт - счетоводители имат изключителното право да извършват независим финансов одит на финансовите отчети на предприятията /без бюджетните/;

(2) Освен правото по ал.1, дипломираните експерт-счетоводители срещу заплащане мога да извършват експертни, консултантски и други услуги, свързани с финансовите отчети на предприятията.

(3) Министерският съвет може да определя и други функции, които са изключително право на дипломираните експерт-счетоводители.

Чл. 33. Дипломираният експерт - счетоводител при изпълнение на одиторския си ангажимент има право да изисква пълно съдействие и всякаква информация от органите на управление и от персонала на предприятието, както и да участва в провеждането на инвентаризацията на активите и пасивите на предприятието. Ако това е невъзможно, дипломираният експерт-счетоводител има право да откаже ангажимента си.

Чл. 34. Дипломираният експерт-счетоводител има професионални задължения да:

1. спазва принципите - независимост, компетентност, професионализъм, конфиденциалност, лична отговорност ;

2. изпълни поетия одиторски ангажимент;

3. информира доверителя си за съществени нарушения на законите и други нормативни актове, на техните учредителни актове, както и за всяка друга информация, способна да повлияе на управленските решения;

4. предупреждава доверителя в областта на своите компетенции за действия или пропуски, които може да му навредят;

5. разяснява на доверителя значението на дадена информация, получена при изпълнението на одиторския ангажимент;

6. насърчава доверителя за вземане на необходимите мерки за защита интересите на предприятието му;

7. докаже и представи доказателства, при необходимост, за изпълнение на одиторския ангажимент;

8. спазва Международните одиторски стандарти и Етичен кодекс на 1РАК за професионални счетоводители.

9. отчита дейността си пред Института на дипломираните експерт - счетоводители по утвърден от него ред;

10. участва в дейността на Института и неговите органи, както и да спазват Устава на института;

11. се застрахова за рискове на своята професионална дейност;

12. съдейства на контролните органи на Института на дипломираните експерт - счетоводители.

Глава седма

Отговорности на дипломираните експерт - счетоводители, извършващи независим финансов одит

Чл. 35. Дипломираните експерт-счетоводители и специализираните одиторски предприятия носят имуществена отговорност за вредите, които са причинили на своите доверители, ако същите са пряка и непосредствена последица от техни умишлени действия или бездействия. Дипломираните експерт-счетоводители и специализираните одиторски предприятия не подлежат на съдебни искове по дела за нанесени вреди, произтичащи от изпълнение на законовите задължения на одитора.

Чл. 36. Дипломираните експерт-счетоводители и специализираните одиторски предприятия не носят отговорност за нарушения допуснати от ръководителите на предприятията.

Чл. 37. Поставянето под отговорност на дипломирания експерт - счетоводител изисква установяване и доказване на допусната грешка при изпълнение на ангажимента, доказана парична или морална щета, както и доказана причинноследствена връзка между грешката и щетата.

Чл. 38. Доверителят може да търси отговорност от дипломирания експерт - счетоводител при неизпълнение на професионалните и правни норми.

Глава осма

Институт на дипломираните експерт - счетоводители

Чл. 39. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители е юридическо лице с нестопанска цел на самостоятелна издръжка, със седалище в гр. София.

Чл. 40. (1) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители осигурява упражняването на професията на дипломираните експерт-счетоводители в интерес на обществото.

(2) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира и ръководи методически и методологически дейността на своите членове, като:

1. организира и провежда изпити за получаване на правоспособност;

2. организира и провежда различни форми за повишаване на квалификацията им ;

3. провежда обучението на кандидатите за дипломирани -експерт счетоводители;

4. издава свое списание и учебни помагала, свързани с професията;

5. утвърждава вътрешни наредби за контрол на дейността на своите членове;

6. разработва при необходимост професионални одиторски стандарти;

7. контролира дейността и професионалното поведение на членовете;

8. извършва изследователска дейност в областта на независимия финансов одит, на счетоводството и финансовия анализ,

Чл. 41. Институтът на дипломираните експерт - счетоводители представлява своите членове пред обществеността, държавните органи и международните организации.

Чл. 42. (1) Органи на Института на дипломираните експерт-счетоводители са:

1.общо събрание;

2. управителен съвет;

3. контролен съвет;

4. съвет по професионалната етика

5. дисциплинарен съвет.

(2) Общото събрание приема Устав на Института и избира неговите органи.

(3) Управителният съвет организира и ръководи текущо дейността на Института на дипломираните експерт-счетоводители и се отчита пред Общото събрание.

(4) Контролния съвет контролира изпълнението на решенията на Общото събрание, изпълнението на бюджета на Института и изпълнението на професионалните задължения на членовете на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

(5) Съветът по професионална етика контролира изпълнението на етичния кодекс на 1РАК за професионални счетоводители.

(6) Дисциплинарният съвет разглежда констатациите на Контролния съвет и Съвета по професионална етика и издава актове за констатирани нарушения на членовете на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

(7) Към Института могат да се създават комисии.

(8) Правомощията на органите по ал. 1 и комисиите по ал. 7 се уреждат в Устава на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Чл. 43. (1) Финансирането на дейността на Института на дипломираните - експерт счетоводители се осигурява от;

1. встъпителни и годишни вноски на членовете на института;

2. приходи от такси за провеждане на курсове и изпити;

3. приходи от абонамент и от издателска дейност;

4. приходи от оказване на консултантски услуги;

5. приходи от изпълнение на държавни поръчки;

6. приходи от глоби и санкции налагани от института;

7. приходи от дарения;

8. други приходи.

(2) Приходите по т.т. 1, 2, 5, 6 и 7 са приходи от нестопанска дейност и са освободени от данъци.

Чл. 44 Началото на бюджетната година на института започва след датата на утвърждаване на бюджета.

Глава девета

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 45. (1) Дипломираните експерт-счетоводители и специализираните одиторски предприятия се наказват с глоба до 3000 лв. или с лишаване от правото да одитират финансови отчети за срок до 2 години, а при съществени и повторни нарушения -завинаги, когато :

1. изготвят доклад по чл.13, несъответствуващ на отчетната информация, предоставена от предприятието;

2. нарушат изискванията на Международните одиторски стандарти;

3. нарушат изискванията на Етичния кодекс на 1РАК на професионалните счетоводители .

(2) Наказанията по ал.1 се налагат и когато се извърши нарушение на чл .чл. 23.ал 2; 28;'30 и 34 т.т. 8, 10, 11 и 12.

(3) Актовете за установяване на нарушенията по ал.1 и 2 се съставят от председателя на Дисциплинарния съвет, след разглеждане на констатации от проверки на контролния съвет и на съвета по професионална етика.

(4) Наказателните постановления се издават от Председателя на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

(5) Сумите от глобите по ал.1 постъпват в Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Чл. 46. На предориятията, възложили независим одит на лица, които нямат правоспособност или след като са я изгубили, се налага глоба от 2 000 лева до 10000 лева, а при повторност - от 5000 лева до 25000 лева. Глобите се налагат от органите на данъчната администрация.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този закон отменя глава осма от Закона за счетоводството обнародван, изменян и допълван както следва: Обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.1991 г.. в сила от 1.04.1991 г.. изм. и доп., бр. 26 от 31.03.1992 г„ в сила от 31.03.1992 г.. бр. 55 от 26.06.1993 г., изм. и доп., бр. 21 от 12.03.1996 г., изм.. бр. 33 от 19.04.1996 г., бр. 59 от 12.07.1996 г., в сила от 1.07.1996 г., изм. и доп.. бр. 52 от 1.07.1997 г., в сила от 1.07.1997 г., бр. 21 от 20.02.1998 г., в сила от 1.01.1998 г., бр. 57 от 25.06.1999 г., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., бр. 83 от 21.09.1999 г. доп., бр. 113 от 28.12.1999 г„ бр. 1 от 4.01.2000 г.

§ 2. Изискванията:

1. за практически одиторски стаж по реда на чл. 18 ал.2 се прилагат от 1 януари 2003 г.

2. на чл.20. се прилагат от 1 януари 2003 г.

3. на чл.23 ал.2. за участие на дипломираният експерт-счетоводител само в едно специализирано одиторско предприятие се прилага за одит и заверка на годишни финансови отчети за 2002 и следващите години.

§3. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители по отменения Закон за счетоводството запазва статута си.

§4. Лицата, придобили правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители по отменения Закон за счетоводството, запазват правата си на дипломирани експерт-счетоводители и по този закон, като полагат клетва и подписват клетвен лист.

§5. Дипломираните експерт-счетоводители, придобили правоспособност до 31.XII.2001 г., могат да извършват независими финансов одит от 1 януари 2003 г. след получаване на сертификат от Института на дипломираните експерт-счетоводители за успешно положен изпит по Международните счетоводни стандарти.

§6. Лицата, които имат успешно положени изпити за дипломирани експерт-счетоводители по реда на отменения Закон за счетоводството, но не са получили правоспособност към датата на влизане в сила на този закон,полагат следващите се изпити по реда на отменения закон.

§7. Обхватът на професионалния стаж по чл. 16 се определя от Управителния съвет на института на дипломираните експерт-счетоводители.

§8. Изпълнението на този закон се възлага на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

§9. Законът влиза в сила от 1 януари 2002 г.


Вносител: Народен представител: Иван Искров

Мотиви

към проекта на Закон за независимия финансов одит

На проведената на 17.09.2001 г. работна среща между ръководството на КБФ при Народното събрание и представители на специализираната общност, беше постигнат консенсус, че по-добрият подход е дейносттите свързани с независимия одит да бъдат отделени в отделен от Закона за счетоводството закон.

С предложеният проект на Закон за независим финансов одит се цели постигане на максимално съответствие на законодателството в Република България с изискванията на Осма (84/253/ЕО) Директива на Европейската общност и създаване на предпоставки за приемане и пълно прилагане на Международните одиторски стандарти за осъществяването на независимия финансов одит.

С предлагания проект на Закон за независимия Финансов одит се постига:

1. Установяване на единни правила за обхвата, организацията, документирането и осъществяването на независимия финансов одит в Република България;

2. Гарантиране качеството на одиторската работа, чрез приемането на Международните одиторски стандарти и Етичния кодекс на Международната федерация на професионалните счетоводители;

3. Създаване на необходимата увереност в потребителите на информацията от финансовите отчети, че дипломираните-експерт счетоводители работят по единна професионална методика;

4. Създаване на единни професионални изисквания за осъществяване на независимият финансов одит.

5. Установяване на единни норми за приемане на одиторски ангажимент и регламентиране на взаимоотношенията между дипломираните експерт-счетоводители и предприятията.

6. Пълно възприемане на изискванията на Осма директива на Европейската общност за придобиването на правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители.

7. Определяне на правила за упражняване на професията на дипломираните експерт-счетоводители, в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти и Етичния кодекс на Международната федерация за професионалните счетоводители.

8. Разфаничаване отговорността на ръководствата на предприятията от тази на дипломираните експерт-счетоводители по отношение на съставянето на годишните финансови отчети и изразеното независимо одиторско мнение относно тяхната достоверност.

9. Регламентиране на правата, задълженията и професионалната отговорност на дипломираните експерт-счетоводители и статута на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

10. Създаване на възможност за широко обществено признаване на професията на дипломираните експерт-счетоводители.

Най-съществените моменти в проекта за Закон за независим Финансов одит са:

1. Определяне на обхвата, целта и принципите за осъществяването на независимия финансов одит.

2. Регламентиране на изключителните права на дипломираните експерт-счетоводители да изразяват независимо мнение относно достоверността на'финансовите отчети на предприятията, чрез членство в Института на дипломираните експерт-счетоводители.

3. Определяне на професията на дипломираните експерт-счетоводители като саморегулираща се и независима.

4. Установяване на единни правила за организиране, документиране и изразяване на заключения, произтичащи от независимия одит.

Въвежда се изискването за създаване на необходимата документация при осъществяването на одита в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти. Това изискване ще допринесе за подобряване на качеството на извършвания одит.

Определя се изискване за документиране на приемането на ангажимента за извършване на независимия одит с "Писмо за приемане на одиторски ангажимент".

В съответствие с Търговския закон се регламентира изискването ръководството на предприятието да представи на дипломирания експерт-счетоводител финансовия отчет за одит след неговото приемане, заедно с отчета за управление. Това представяне се извършва с подписано "Представително писмо от ръководството" и е изискване на Международните одиторски стандарти.

Регламентират се единни норми за начина за представяне на заключението, произтичащо от независимия финансов одит. Независимото одиторско мнение се изразява в доклад за заверка. Съдържанието на докладите е стандартизирано в съответствие с Международните одиторски стандарти.

Заверката на финансовия отчет се удостоверява от дипломирания експерт-счетоводител с личния му подпис и печат. Когато одиторският ангажимент е приет чрез специализирано одиторско предприятие, се поставя и подписът на управляващия и печата на предприятието, за целите на одита.

Със законопроекта се регламентира формата и текстът на личния печат на дипломирания експерт-счетоводител и на одиторското предприятие за целите на одита. Печатите ще се издават от Института на дипломираните експерт-счетоводители.

5. Регламентиране на. изисквания за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител.

Определени са задължителните квалификационни и професионални изисквания към кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители. Изискването за висше образование е обвързано с различните степени на висшето образование на тези лица, със съответстващия им професионален стаж. Определени са и дисциплините за полагане на изпити от кандидатстващите за правоспособност лица, които нямат висше икономическо образование и в университетското си образование не са придобили такива знания.

Определените дисциплини, по които се полагат изпити от кандидатстващите за правоспособност лица, са съобразени с изискванията на чл. 6 от Осма директива.

Правоспособността на дипломирани експерт-счетоводители се придобива след успешно положени писмени и устни изпити. Обхватът на изпитите е определен в съответствие с чл. 4 от Осма директива. Изпитите се организират и провеждат от Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Въведено е изискването за тригодишна практическа подготовка в областта на одитирането от лицата, кандидатстващи за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, което е в съответствие с чл.8 от Осма директива на Европейската общност. Практическият одиторски стаж се осъществява в специализирано одиторско предприятие или в предприятие на дипломиран експерт-счетоводител.

Въвежда се правото на местно или чуждестранно физическо лице, придобило правоспособност в чужбина, да изразява одиторско мнение по финансови отчети. То се осъществява след представяне на легализиран документ за правоспособност и след успешно положен изпит на български език по данъчно и търговско законодателство. Този регламент е в съответствие с изискването на чл. 11 от Осма директива.

6. По отношение упражняването на професията на дипломирания експерт-счетоводител:

Изключителното право за упражняване на професията на дипломирания експерт-счетоводител се извършва пряко от лицето, придобило правоспособност, или чрез участието му в специализирано одиторско предприятие.

За специализираното одиторско предприятие е поставено изискването за регистрация по Търговския закон, както и изискването повече от половината от гласовете в общото събрание на съдружниците да принадлежат на дипломирани експерт-счетоводители и мнозинството на членовете на неговия управителен орган да са дипломирани експерт-счетоводители, придобили правоспособност по този закон.

Тези изисквания съответстват на Осма директива. Така на практика се постига повишаване качеството на одита, квалификацията на одиторите и осъществяване на контрол върху дейността им от страна на Контролния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Определен е редът, по които дипломираният експерт-счетоводител, успешно положил изпитите може да стане член на Института на дипломираните експерт-счетоводители и да получи правото за упражняване на професията.

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители ежегодно публикува в Държавен вестник списъците на дипломираните експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприятия.

Включените в списъците на дипломираните експерт-счетоводители получават личен печат, с което придобиват право да одитират.

Възстановява се изискването за полагане на клетва и подписване на клетвен лист от дипломираните експерт-счетоводители. Полагането на клетва е възприето в редица европейски страни. Това изискване е било прието през

1931 г. по отменения през 1946 г. Закон за заклетите експерт-счетоводители в България.

Въведени са ограничения за дипломираните експерт-счетоводители при извършването на независимия одит, както и изискването за контрол върху дейността на дипломираните експерт-счетоводители и специализираните одиторско предприятия от Контролния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводител

7. В законопроекта се определени правата и задълженията на дипломираните експерт-счетоводители.

Делегира се изключителното им право да извършват независим финансов одит на финансовите отчети на предприятията (без бюджетните). Освен това изключително право, дипломираните експерт-счетоводители могат да извършват експертизи, консултантски и други услуги, свързани с финансовите отчети на предприятията. Предоставя се право на Министерския съвет да определя и други функции, които могат да бъдат изключително право на дипломираните експерт-счетоводители.

8. Регламентирани са професионалните задължения на дипломираните експерт-счетоводители.

Те могат да се систематизират в два аспекта - задължения произтичащи от осъществяването на независимия финансов одит, и задължения - свързани с членството им в Института на дипломираните експерт-счетоводители.

9. По отношение на професионалната отговорност на дипломираните експерт-счетоводители.

Определена е имуществена отговорност както на дипломираните експерт-счетоводители, така и на специализираните одиторски предприятия във връзка с техни действия или бездействия при упражняване на професионалните им си задължения. Разграничена е отговорността на ръководствата на предприятията от тази на дипломираните експерт-счетоводители по отношение на съставянето на годишните финансови отчети. В действуващия Закона за счетоводството не са достатъчно добре застъпени, както правата така и отговорностите на дипломираните експерт-счетоводители и специализираните одиторски предприятия.

10. По отношение на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Запазва се статутът Института на дипломираните експерт-счетоводители. Формулирани са по-конкретно неговите функции и изисквания,. Визирани са областите в които ще работи Института на дипломираните експерт-счетоводители, като юридическо лица с нестопанска цел и на самостоятелна издръжка.

Определени са органите за управление и източниците за издръжка на Института на дипломираните експерт-счетоводители.


11. Със законопроекта са предвидени и административни санкции за дипломираните експерт-счетоводители и специализир предприятия при неизпълнение на законовите разпоредби.

Свързани:

Закон за независимия финансов одит iconДо всички заинтересовани лица
Извършване на независим финансов одит от регистриран одитор /специализирано одиторско предприятие/ на финансовите отчети на “Бургасбус”...
Закон за независимия финансов одит iconДоклад за прозрачност
Емилия Янчева Гочева само по отношение на законовия одит на предприятия, които осъществяват дейност от обществен интерес, така както...
Закон за независимия финансов одит iconВъзложител: държавно предприятие "пристанищна инфраструктура"
Обект: „Извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на дп „Пристанищна инфраструктура” за 2012 година по...
Закон за независимия финансов одит iconКонсолидиран финансов отчет 31 декември 2004 г. Доклад на независимия одитор до акционерите на албена ад
Отговорността за изготвянето на този консолидиран финансов отчет се носи от ръководството на Групата. Нашата отговорност се свежда...
Закон за независимия финансов одит iconПрограма за прилагане на на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Законовата среда в България предоставя солидна рамка за добро корпоративно управление: Търговският закон, Законът за публичното предлагане...
Закон за независимия финансов одит iconДоклад за прозрачност
Настоящия доклад се изготвя във връзка с изискванията на чл. 401м от Закона за независимия финансов одит /знфо
Закон за независимия финансов одит iconДоклад по чл. 40м от Закона за независимия финансов одит
Дурин и партньори” оод е специализирано одиторско предприятие, регистриран одитор под №0038 в регистъра на Института на дипломираните...
Закон за независимия финансов одит iconОтчет за дейността на одитния комитет на „их българия ад през 2009 г
Правилника за дейността на ок, устава на дружеството, както и в съответствие с чл. 40 от Закона за независимия финансов одит /знфо/,...
Закон за независимия финансов одит iconОтчет за дейността на одитния комитет на „машстрой ад, гр. Троян през 2009 г
Правилника за дейността на ок, устава на дружеството, както и в съответствие с чл. 40 от Закона за независимия финансов одит /знфо/,...
Закон за независимия финансов одит iconПравила за работа на Одитния комитет sofia hotel balkan ad
Одитният комитет подпомага „София Хотел Балкан ад” („Дружеството”) във връзка със задълженията му да назначи външни одитори и да...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом