Общински съвет пловдив
ИмеОбщински съвет пловдив
Дата на преобразуване19.12.2012
Размер55.12 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.plovdiv.bg/plovdiv/images/stories/obs/prot15/2012_15_362.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ
Р Е Ш Е Н И Е


362

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 15 ОТ 13. 09. 2012 г.


О Т Н О С Н О : Вземане на решение за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за недвижим имот- публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 125, а именно: поземлен имот с идентификатор 56784.520.1398.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед № КД-14-16-770/08.06.2011 г. на Началник на СГКК- Пловдив, с площ от 1558 кв.м., предназначение: сграда за търговия, брой етажи-1, брой самостоятелни обекти-40, който имот по плана на ЦГЧ, одобрен със Заповед № 1155/1982 г. представлява: пешеходен подлез баня „Старинна” /„Чифте баня”/, при граници: север, юг- бул. „Цар Борис ІІІ Обединител”, изток, запад- бул. „Шести септември”, с „Перла1” ЕООД, ЕИК 115862591, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 6, представлявано от Управителя и едноличен собственик на капитала Нерман Кемалова Алиева, определен за концесионер, съгласно влязло в сила на 18.02.2009 г. Решение № 252, взето протокол № 17 от 16.09.2005 г. на общински съвет- Пловдив


ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив


На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 55, ал.6, чл. 60, ал.1, т.5 от Закона за концесиите и предвид изложените в предложение с вх. № 12ХІ-374 от 17. 08. 2012 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив


Р Е Ш И :


1. Прекратява процедура за предоставяне на концесия за услуга за недвижим имот- публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 125, а именно: поземлен имот с идентификатор 56784.520.1398.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед № КД-14-16-770/08.06.2011 г. на Началник на СГКК- Пловдив, с площ от 1558 кв.м., предназначение: сграда за търговия, брой етажи-1, брой самостоятелни обекти-40, който имот по плана на ЦГЧ, одобрен със Заповед № 1155/1982 г. представлява: пешеходен подлез баня „Старинна” /„Чифте баня”/, при граници: север, юг- бул. „Цар Борис ІІІ Обединител”, изток, запад- бул. „Шести септември”, с „Перла1” ЕООД, ЕИК 115862591, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 6, представлявано от Управителя и едноличен собственик на капитала Нерман Кемалова Алиева, определен за концесионер, съгласно влязло в сила на 18.02.2009 г. Решение № 252, взето протокол № 17 от 16.09.2005 г. на Общински съвет- Пловдив.

2.Възлага на кмета на община Пловдив да предприеме необходимите действия по изпълнение на решението.


МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 55, ал.6, чл. 60, ал.1, т.5 от Закона за концесиите, като взе предвид, че с Решение № 81, взето с протокол № 9 от 21.04.2005 г. общински съвет- Пловдив, в качеството му на концедент е открил процедура по предоставяне на концесия върху обект- публична общинска собственост, а именно: пешеходен подлез баня „Старинна”/ „Чифте баня”/, представляващ недвижим имот- публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” и бул. „6-ти септември”, до баня „Старинна”/ „Чифте баня”/ по плана на ЦГЧ, одобрен със Заповед № 1155/1982 г., при граници на целя имот: от север- юг- бул. „Цар Борис ІІІ Обединител”, от изток- запад- бул. „6-ти септември”, с площ на цялото съоръжение- около 1 700 кв.м., за осъществяване на търговска дейност; като взе предвид, че с Решение № 252, взето с протокол № 17 от 16.09.2005 г. на общински съвет- Пловдив, за концесионер на гореописания недвижим имот е обявен „ПЕРЛА 1” ООД. Влизането в сила на решението на общински съвет- Пловдив е обусловено от влизането в сила на съдебното решение по реституционни претенции на наследниците на Христо Димитров Дончев. Възложено е на кмета на община Пловдив да внесе в общински съвет- Пловдив проекта на договора за предоставяне на концесия за одобрение от концедента; като взе предвид, че с решение № 60 от 18.01.2008 г., постановено по ах.д. № 333/2006 г. по описа на Пловдивски окръжен съд е отхвърлена жалбата на наследниците на Христо Димитров Дончев, срещу Заповед № 2544/29.12.2000 г. на Областен управител на област Пловдив, постановена по Заявление вх. № 96-00-481/20.02.1998 г., в частта относно начина на обезщетение за одържавения по ЗОЕГПНС имот, който не съществува и върху него е изградено кръстовището на бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” и бул. „6-ти септември”- с жилищни компенсаторни записи, съгласно чл.3, ал.1, т.3, във връзка с чл.5, ал.1 от ЗОСОИ, като неоснователна. Решението на Пловдивски окръжен съд е потвърдено с Решение № 2256/18.02.2009 г. на ВАС на Република България, постановено по адм. дело № 4326/2008 г.; като взе предвид, че по време на висящността на съдебното производство, между община Пловдив и „ПЕРЛА 1” ООД, на 12.06.2006 г. е подписано споразумение, с което дружеството се задължава да стопанисва и държи гореописания недвижим имот до влизане в сила на съдебното решение по ах.д. № 333/2006 г. на Окръжен съд- Пловдив. След влизане в сила на съдебното решение по ах.д. № 333/2006 г. на ПОС отпадат пречките за сключване на концесионния договор; като взе предвид, че от гореописаната фактическа е видно, че концесионната процедура е проведена по отменените разпоредби на Закона за общинската собственост, касаещи предоставяне на особено право на ползване- концесия. Видно от разпоредбата на § 3 от действащия Закон за концесиите: „Когато към датата на влизане в сила на този закон има прието решение на Министерския съвет по чл. 7, ал. 1 от отменения Закон за концесиите или решение на общински съвет по отменения с § 16, т. 3 чл. 71, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост, процедурата се довършва по досегашния ред. От анализа на последната законова разпоредба е видно, че процедурата по сключване на договор за концесия следва да бъде проведена по реда на действащия Закон за концесиите, в изпълнение на която и предвид наличието на приключилото съдебно производство по реституция на концесионния имот, което е било условие за влизане в сила на решението за обявяване на концесионер, както и в изпълнение на предложение 2, т.ІІ от Решение № 252, взето с протокол № 17 от 16.09.2005 г. на общински съвет- Пловдив, с Решение № 501, взето с протокол № 38 от 01.12.2011 г. общински съвет- гр. Пловдив, на основание чл. 2, чл. 62, чл.63, чл.64, §3 от ПЗР на Закона за концесиите, е одобрен проект на концесионен договор, със страна- „ПЕРЛА 1” ООД; като взе предвид, че за решението на общински съвет- Пловдив, концесионерът е уведомен с писмо изх. № 10Ф 5302/3/ от 18.01.2012 г. на кмета на община Пловдив. В писмото под цитирания номер е указано, че срокът за сключване на концесионния договор е едномесечен и тече от влизане в сила на решението на общински съвет- Пловдив и крайната дата за сключването му е 22.01.2012 г. Видно от протокол на служители на община Пловдив, на 18.01.2012 г. на адреса на седалището на „ПЕРЛА 1”ООД, а именно: ул. „Бозвели” № 4, поради неоткриване на управителя на дружеството, връчването на уведомлението е извършено по реда на чл. 61, ал.3 от АПК, а именно: чрез залепване на копия от гореописаното писмо на входните врати и прилежащите към адреса сгради; като взе предвид, че срещу Уведомление изх. № 10Ф 5302/3/ от 18.01.2012 г. и Решение № 501, взето с протокол № 38 от 01.12.2011 г. на общински съвет- Пловдив, чрез кмета на община Пловдив до Административен съд- Пловдив е депозирана жалба от „ПЕРЛА 1” ООД, представлявано от Нерман Кемалова Алиева, с оплаквания за незаконосъобразност на двата акта, по повод на която е образувано адм. дело № 297/2012 г. на Административен съд- Пловдив. Делото е прекратено с Определение № 476/21.02.2012 г. и преписката е изпратена на Комисия за защита на конкуренцията, която е уведомила жалбоподателя за отстраняване на нередовности по жалбата, включително и внасяне на държавна такса за образуване на производство и поради неизпълнение на указанията за отстраняване на нередовностите по жалбата, с Разпореждане № РоткЗК-2/29.03.2012 г. КЗК е отказала да образува производство по реда на чл. 83 от ЗК и е върнала жалбата на „ПЕРЛА 1” ООД. Разпореждането не е обжалвано от дружеството и същото е влязло в сила; като взе предвид, че в настоящия случай, концесионерът е надлежно уведомен за Решение № 501/01.12.2011 г. на общински съвет- Пловдив, с което е приет проекта на концесионен договор, същият е поканен да се яви и да сключи договора за концесия в указания от влизане в сила на решението срок, видно от уведомление изх. № 10Ф 5302/3/ от 18.01.2012г. на кмета на община Пловдив, което е връчено чрез залепване на същата дата, на основание чл. 61, ал.3 от АПК, видно от протокол на служители на община Пловдив; като взе предвид, че неявяването на концесионера за сключване на концесионен договор за описания по- горе недвижим имот в указания едномесечен срок от влизане в сила на Решение № 501/01.12.2011 г. на общински съвет- Пловдив, който е изтекъл на 22.01.2012 г., представлява отказ от страна на концесионера за сключване на концесионния договор, което е основание за прекратяване на процедурата по концесия, съгласно чл. 60, ал.1, т.5 от Закона за концесиите.


БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51

БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ

НА ГЛАСУВАНЕТО: 35

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Арх. Илко Николов/

Свързани:

Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив решени е
Община Пловдив и чл. 10 ал. 7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, предвид фактическите основания в предложение...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Избор на Временна комисия за подбор и внасяне на предложение в Общински съвет – Пловдив за избор на кандидати за...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Осигуряване на средства за бюджетни мероприятия от резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на Община...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
Георги Кръстев, в качеството му участник в Конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център I пловдив” еоод,...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 35, ал. 1 от зос, чл. 39, ал. 3, т. 1, чл. 46, ал. 2, т. 1, чл. 91, чл. 92 от нрпурои,...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Изменение и допълнение на Решение №45, взето с Протокол №2/02. 02. 2012 г на Общински съвет – Пловдив за преобразуване...
Общински съвет пловдив iconОбщина пловдив
Нрпурои, приета с Решение №172 / 27. 05. 2010 г., изм и доп с Решение №225 / 24. 06. 2010 г., Решение №73 / 17. 03. 2011г и Решение...
Общински съвет пловдив iconОбщина пловдив
Нрпурои, приета с Решение №172 / 27. 05. 2010 г., изм и доп с Решение №225 / 24. 06. 2010 г., Решение №73 / 17. 03. 2011г и Решение...
Общински съвет пловдив iconПроект на правилник за почетните отличия и звания на град пловдив и реда за удостояване и връчване
Димитър Цветков – общински съветник от ппгос от герб, Зам председател на Общински съвет Пловдив
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Избор на управител на „Диагностично-консултативен център VІІ пловдив” еоод търговско дружество със 100% участие на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом