Министерство на здравеопазването национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация еад
ИмеМинистерство на здравеопазването национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация еад
Дата на преобразуване19.12.2012
Размер153.24 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rehabilitacia-ovchakupel.com/ohrana-07-12.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


НАЦИОНАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ЕАД


Бул. “Овча купел” 2-в тел. 02/ 9 555 273

1618, София факс 02/ 8 55 30 23

www.rehabilitacia-ovchakupel.com e-mail: nsbftread@abv.bg


УТВЪРДИЛ:

Д-Р ТАТЯНА АНГЕЛОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


ДОКУМЕНТАЦИЯ


ЗА


УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА:


Денонощна невъоръжена физическа охрана на терена и прилежащите сгради на Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация – ЕАД в гр. София, бул. „Овча купел” №2В и извършване на обход и наблюдение посредством дежурни автомобили, два пъти в денонощие на недвижими имоти, находящи се на следните адреси: гр. София, кв. „Горна Баня”, ул. „Равнище” №6, гр. София к.в. „Горна Баня”, ул. „Христо Стефчов” №2, гр. София к.в. „Горна Баня”, ул. „Георги Манасиев” №1”


Юли 2012 год.


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


НАЦИОНАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ЕАД


Бул. “Овча купел” 2-в тел. 02/ 9 555 273

1618, София факс 02/ 8 55 30 23

www.rehabilitacia-ovchakupel.com e-mail: nsbftread@abv.bg

УСЛОВИЯ


За участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем “а” от ЗОП с предмет: „Денонощна невъоръжена физическа охрана на терена и прилежащите сгради на Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация – ЕАД в гр. София, бул. „Овча купел” №2В” и извършване на обход и наблюдение посредством дежурни автомобили, два пъти в денонощие на недвижими имоти, находящи се на следните адреси: гр. София, кв. „Горна Баня”, ул. „Равнище” №6, гр. София к.в. „Горна Баня”, ул. „Христо Стефчов” №2, гр. София к.в. „Горна Баня”, ул. „Георги Манасиев” №1


І. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. НСБФТР – ЕАД, ЕИК 121461642 гр. София – 1618, бул. „Овча купел” №2В публикува публична покана в регистъра на обществените поръчки и на електронната страница на лечебното заведение до неограничен кръг участници за предоставяне на оферта за: „Денонощна невъоръжена физическа охрана на терена и прилежащите сгради на Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация – ЕАД в гр. София, бул. „Овча купел” №2В и извършване на обход и наблюдение посредством дежурни автомобили, два пъти в денонощие на недвижими имоти, находящи се на следните адреси: гр. София, кв. „Горна Баня”, ул. „Равнище” №6, гр. София к.в. „Горна Баня”, ул. „Христо Стефчов” №2, гр. София кв. „Горна Баня”, ул. „Георги Манасиев” №1”


2.Вид на процедурата- чрез публична покана по чл.101а от глава осма”а” на ЗОП.

3. Срок за изпълнение –12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на договора за изпълнение.

4. Място и начин на изпълнение :

4.1.Имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящо се в гр. София, бул. „ Овча купел” №2В, представляващо: Триетажна масивна сграда стационар / болница/, едноетажна сграда / лекарски кабинети/ вътрешен двор със складове и гаражни клетки и прилежащия терен, всичките на адрес гр. София, бул. „Овча купел” №2В, Имот с идентификатор: 68134.4336.550

4.2. Необитаеми сгради собственост на Възложителя, находящи се на следните адреси: гр. София, кв. „Горна Баня”, ул. „Равнище” №6, гр. София к.в. „Горна Баня”, ул. „Христо Стефчов” №2, гр. София кв. „Горна Баня”, ул. „Георги Манасиев” №1

Охраната да се осъществява както следва:

По т.4.1 Денонощна физическа невъоръжена охрана.

Охраната да се извършва от четири броя охранители – един посменен пост от един служител на смяна.

По т. 4.2. Посредством дежурни автомобили, два пъти в денонощие.

5.Всеки кандидат трябва да предложи месечна цена на услугата и обща цена за 1 (една) година, без включен ДДС.

6.Срок на валидност на офертите – 90 дни от крайния срок на получаване на офертите.

7.Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане:

Предлаганата цена се образува от общата годишна крайна цена на услугата в лева, с включени всички разходи по нейното извършване, за целия срок на договора – 12 месеца, за всички обекти на Възложителя.

8. Начин на плащане по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя до 15- то число на следващия календарен месец, след представяне на оригинална надлежно оформена фактура от Изпълнителя .


ІІ ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

1. Критерии за оценяване и класиране на кандидатите е „най – ниска” предложена цена.


ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ.

1. Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на изискванията и условията на Възложителя.

2. Всеки кандидат трябва да представи офертата си в посочения от възложителя срок.

3. Кандидатите/участниците /следва да представят

3.1 Списък на представените документи;

3.2. Удостоверение за актуално състояние

3.3Актуален ЛИЦЕНЗ за извършване на частна охранителна дейност издаден на основание чл.4 във вр. с чл.5 ал.1 от ЗЧОД.

3.4 Удостоверение,че е регистриран като администратор на лични данни в

Комисията за защита на личните данни.

3.5. План на обходен маршрут за обектите

3.6. Ценово предложение / в отделен запечатан плик/


ІV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА.

1. При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно

към обявените от възложителя условия.

2. Всяка оферта трябва да съдържа: изискванията на чл.101в от ЗОП

3. Всички документи, представени от кандидатите, трябва да са в оригинал или заверени ксерокопия от кандидата с гриф ”вярно с оригинала”, подпис и печат.

4. Кандидати, представили неточна или непълна оферта с приложенията към нея и които не отговарят на изискванията и условията на Възложителя, се отстраняват от участие .

5. Предложение, представено след изтичане на крайния срок – 18.07.2012г.

12.00 ч., в деловодството на НСБФТР – ЕАД не се приема и разглежда от комисията.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Преди подписване на договора участникът определен за изпълнител следва да представи:

1.Гаранция за изпълнение на договора в размер 1% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя под формата на безусловна банкова гаранция или парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя – „ СЖ Експресбанк”, IBAN: BG08TTBB94001521054526, BIC: TTBBBG22

2. Свидетелство за съдимост съгласно чл. 47 ал.1 т.1

3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5

4.Данни за банковата сметка на изпълнителя


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ:..........................................................................................................................

(наименование на участника)

................................................................................................................................

(седалище по регистрация)

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ..........................

регистриран по ф.д. № .......................... / ..........г. по описа на ........................................съд, ЕИК/БУЛСТАТ: ...............................................и подписано от.............................. в качеството му на ……………………...............................................

/длъжност/


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Предлагам за изпълнение на предмета на поръчката следните финансови условия:

Обща годишна цена за изпълнение на поръчката в размер на:

1. без ДДС………………………………………………………лв.


2. С ДДС………………………………………………………..лв.


Начин на формиране на цената:

  1. за един месец общо ………………………………….лв. без ДДС

1.1. за денонощна невъоръжена физическа охрана на терена и прилежащите сгради на Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация – ЕАД в гр. София, бул. „Овча купел” №2В” ……………………………….. лв. без ДДС

за извършване на обход и наблюдение посредством дежурни автомобили, два пъти в денонощие на недвижими имоти, находящи се на следните адреси: гр. София, кв. „Горна Баня”, ул. „Равнище” №6, гр. София к.в. „Горна Баня”, ул. „Христо Стефчов” №2, гр. София к.в. „Горна Баня”, ул. „Георги Манасиев” №1 ………………………………… лв. без ДДС


Тази цена включва всички разходи за комплексното изпълнение на поръчката, както и всичките данъци,такси, осигуровки, които се дължат на територията на Р.България


Срок на валидност на ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ...................дни.


Дата,………………2012 год.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

/Име,фамилия/


ПЪЛНО ОПИСАНЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА


Предоставяне на охрана по чл. 101а от глава осма „ а” във вр. с чл. 14 ал.4 т.2 от ЗОП на НСБФТР – ЕАД, гр. София, бул. „Овча купел” №2В.

.

Охраната включва :


І. „Денонощна невъоръжена физическа охрана на терена и прилежащите сгради на Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация – ЕАД в гр. София, бул. „Овча купел” №2В”

1. Триетажна масивна сграда стационар / болница/,

2. Едноетажна сграда / лекарски кабинети/

3. Вътрешен двор със складове и гаражни клетки;

4.Прилежащия терен, всичките на адрес гр. София, бул. „Овча купел” №2В, Имот с идентификатор: 68134.4336.550

Охраната на обекта е денонощна.

На територията на охраняваните обекти има монтирана сигнално – охранителна техника и видео наблюдение.

Ежемесечно охраната проверява състоянието на огражданията на обекта, вратите и прозорците на сградите и тяхното укрепване и незабавно докладва за необходимите мерки по подобряване на физическата и техническата безопасност и защитеност на обекта.


ІІ. Извършване на обход и наблюдение посредством дежурни автомобили, два пъти в денонощие на недвижими имоти, находящи се на следните адреси: гр. София, кв. „Горна Баня”, ул. „Равнище” №6, гр. София к.в. „Горна Баня”, ул. „Христо Стефчов” №2, гр. София к.в. „Горна Баня”, ул. „Георги Манасиев” №1

Охраната се извършва чрез обход и наблюдение, посредством дежурни автомобили два пъти в денонощието.

Сградите са необитаеми и нямат монтирана сигнално – охранителна техника и видео наблюдение.

Охраната проверява състоянието на сградите и следи за предотвратяване на посегателства върху тях.


ПРОЕКТ!!!


Д О Г О В О Р

ЗА ОХРАНА


Днес …………………….. в гр. София на основание протокол от ………………… на комисия назначена със Заповед № ……………………..г. на изпълнителния директор на НСБФТР – ЕАД за определяне на изпълнител и чл. 101е от глава осма”а” от ЗОП се сключи настоящия ДОГОВОР

между :

НСБФТР – ЕАД, ЕИК 121461642, с адрес на управление гр. София, п.к. 1618, бул. „Овча купел” №2В, представлявано от д-р Татяна Ганчева Ангелова- изпълнителен директор, наричана накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и от

друга страна:

……………………… с адрес на управление ……………………………………..

представлявано…………………………………………………..ЕИК…………………….наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.С настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва организиране и осъществяване на:

/1/Денонощна физическа невъоръжена охрана с четири бр. охранители /един посменен пост/ на имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящо се в гр. София, бул. „Овча купел” №2В , представляващо:

- Триетажна масивна сграда стационар / болница/;

- Едноетажна сграда / лекарски кабинети/

- Вътрешен двор със складове и гаражни клетки;

- Прилежащия терен, всичките на адрес гр. София, бул. „Овча купел” №2В, Имот с идентификатор: 68134.4336.550

/2/ Извършване на обход и наблюдение посредством дежурни автомобили, два пъти в денонощие на недвижими имоти, находящи се на следните адреси: гр. София, кв. „Горна Баня”, ул. „Равнище” №6, гр. София к.в. „Горна Баня”, ул. „Христо Стефчов” №2, гр. София к.в. „Горна Баня”, ул. „Георги Манасиев” №1


ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪЩИЯ.

Чл. 2.Настоящият договор се сключва за срок от една година считано

от………………………………………………………………

1. Договорът се прекратява:

а/ с изтичане на договорения срок;

б/ преди изтичане на договорения срок:

- при отнемане лиценза за осъществяване на ЧОД – незабавно;

- по взаимно съгласие, с двустранно писмено споразумение;

- при неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 30 /тридесет/ дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

- при системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, установено с протоколи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 10/десет/ дневно писмено предизвестие . Системност е налице ако лошо или ненавременно изпълнение се установи не по- малко от три пъти за срока на договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа внесената гаранция за изпълнение,


ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.3. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършената услуга по договорената цена ………………………………….. без ДДС месечно, платима до …………………………….. дни, след изтичане на месеца за изпълнение на услугата и издаване на надлежната фактура за услугата.

Чл.4 Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обектите за охрана с приемно-предавателен протокол.

Чл.5. Да осъществява контрол върху работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и върху дневника за обхода, за извършване на охранителната му дейност.

Чл.6. Да осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен достъп до обектите..

Чл.7. При констатирани нередности в осъществяване на охранителната дейност по договора да информира на следващия работен ден представителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.8. При промяна на нормативната уредба да съгласува с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Настъпилите промени.

Чл.9. Да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при промяна на обстановката в обектите, касаещи осъществяване на дейността по договора.

Чл.10. Да предостави подходящо помещение за охранителите през зимния сезон за обектите находящи се в гр. София, бул. „Овча купел” №2В.

Чл.11. Запознава сътрудниците по охраната с установения от него пропускателен режим, с регламентираното работно време, с евентуални промени, с разпоредбите на вътрешния ред, с правилата за противопожарна опасност и други.

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.12. Длъжен да :

1. осъществява добросъвестно дейността по договора съобразно плана за обход на обектите.

3. на тримесечие да отчита дейността си пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми;

5. писмено да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при констатирани пропуски в обезопасеността и защитеността на обектите и да предлага съответни мерки;

6. да изпълнява нормативните изисквания, касаещи организацията и осъществяване охраната на обектите.

7. да не разгласява служебни тайни станали известни при или по повод изпълнение на договора.

8. да направи необходимото съгласно законовите изисквания и обезпечи задържането от специализираните органи – МВР на лицата в района на охраняемите обекти, когато:

8.1 извършено престъпление в района му.

8.2 с действията си създава опасност за живота и здравето на намиращите се в района на охранявания обект лица или уврежда имуществото им.

9 сътрудниците осъществяващи охраната на обекта да бъдат облечени с униформено облекло и отличителни знаци.

10. при природни бедствия незабавно да уведомяват дежурния лекар и ръководството за настъпилите аварии.

11.Да представи банкова или парична гаранция за изпълнение на договор в размер на 1% върху стойността на поръчката.

Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право :

1.Да получи цената на услугата в договорения размер и срок,след представяне на оригинална фактура.

2.Да получи подходящо помещения за настаняване на охранителите.

3.Да получи пълно съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при решаване на възникналите при изпълнение на договора проблеми.

Чл.15 Да организира и осъществява охраната на обектите така че да предотвратява неконтролируемото проникване в същите с цел отнемане на материални, парични и други ценности, или увреждането му, с грижа на добър стопанин.

Чл. 16 Да поддържа професионалната и специална подготовка на охранителите си.


ІV. ЦЕНИ, ПЛАЩАНЕ

Чл.17. Общата стойност на договора за неговия срок е …………лв.

Чл.18.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ежемесечно заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата,

………………………………. без ДДС. Горната сума ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в срок до …………………………. календарни дни след изтичане на месеца на изпълнение на услугата срещу представена оригинална фактура.

Чл.19. При неспазване на сроковете на плащане се дължи законна лихва за забавата съгласно лихвения процент на БНБ.

Чл.20 Начин на плащане – с платежно нареждане по банков път, след представена оригинална фактура от Изпълнителя по сметка: ……………………………


V. ОТГОВОРНОСТ.

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на една месечна вноска за имуществени щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ причинени по негова вина в резултат на неправомерни действия и при незалавяне на извършителя. Когато щетата надвишава обезщетението от едномесечната вноска на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният дължи действителната й стойност.

Чл. 22. Имуществените щети ще се доказват с протокол подписан от двете страни за липса или повреждане на вещи в обектите управлявани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и наличие на виновно неизпълнение на договорените задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи обезщетение когато:

1. Бъде установено че щетата е настъпила в следствие на инсценировка или въвеждане заблуждение охраната, чрез използване на служебни карти, отличителни знаци или униформено облекло на МВР, откраднати или фалшифицирани документи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други подобни, използвани от служители и работници на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. Охраната на обекта ще бъде поставена в обективна невъзможност да изпълни задълженията си за предотвратяване настъпването на вредни последици по независещи от нея причини.

3. Щетата е предизвикана от неизпълнение на задълженията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. или вредоносните последици са в резултат на съпричиняване.

4. Щетата е предизвикана от случайно събитие, непреодолима сила или поради неизпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на противопожарните мерки.


VІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.24. Внесената гаранция за изпълнение в размер на лв. без ………………………..ДДС , се възстановява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приключване срока на договора, освен в случаи на чл.2, т.1, буква”б”, предложение четвърто.

Чл.25. По неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл.26 (1) Данни за страните : НСБФТР – ЕАД гр. София, бул. „Овча купел” №2В ЕИК BG 121461642.

(2) „…………………………………………………………………………………………

(3) При промяна на данни съответната страна е длъжна незабавно да уведомява другата страна.

Чл. 27.(1) Писмено уведомление и покана, изискващи по настоящия договор, може да бъдат валидно предадени по пощата, чрез факс или на ръка. До получаване на уведомлението или поканата, съответните обстоятелства се считат за не настъпили по отношение на страната, която трябва да бъде уведомена или поканена.

(2) Ако някоя от страните не е уведомила другата страна по посочения ред за настъпила промяна в адреса или факса й, писмените документи, изпратени на стария й адрес или факс ще се считат за редовно връчени.


Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра по един за всяка от договарящите страни.


Неразделна част от договора са :

1.Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2.Обходен план на обектите;

3.Документ за банкова или парична гаранция за изпълнение;.

4.Свидетелство за съдимост съгласно чл.47 ,ал.1 т.2 от ЗОП;

5.Декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ,

Свързани:

Министерство на здравеопазването национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация еад iconМинистерство на здравеопазването национална специализирана болница по физикална терапия и рехабилитация –еад бул. „Овча купел №2-в тел. 955 52 73
Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация еад има сертификати за качество iso 9001: 2008, Лойд-Германия...
Министерство на здравеопазването национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация еад iconФизикална терапия и рехабилитация при болести на дихателната система
При физикална терапия и рехабилитация при болести на дихателната система като основна диагноза се поставя код z 50. 9, а като първо...
Министерство на здравеопазването национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация еад iconСпециализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания – Национална кардиологична болница – еад
Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания – Национална кардиологична болница – еад – София
Министерство на здравеопазването национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация еад iconДрес:, " специализирана болница за рехабилитация – тузлата" еоод
Оп „Периодична доставка по предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на „Специализирана болница за рехабилитация -тузлата”...
Министерство на здравеопазването национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация еад iconКлинична пътека (КП) №236 Физикална терапия и рехабилитация (фтр) при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
Във връзка с предстоящото договаряне на услугите по Клинични пътеки за нрд 2011 г и поради необходимостта от подобряване на качеството...
Министерство на здравеопазването национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация еад iconКонспект за изпит по физикална терапия и рехабилитация
Плевен, Медицински Университет, Студенти по Медицина V курс, зимна сесия 2009-2010
Министерство на здравеопазването национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация еад iconКодове на болести по мкб-10
Кп №241 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
Министерство на здравеопазването национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация еад iconКодове на болести по мкб-10
Кп №244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
Министерство на здравеопазването национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация еад iconКодове на болести по мкб-10
Кп №244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
Министерство на здравеопазването национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация еад iconСпециализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести- мездра" еоод гр. Мездра, обл. Враца, ул. „Манастирище" №100, тел.: 0910/92706; факс: 0910/92042 до
Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести- мездра” еоод
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом