Република българия
ИмеРепублика българия
Дата на преобразуване19.12.2012
Размер110.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bd-ibr.org/files/File/CONTROL/STOPANISVANE/2012/TEHNI4ESKO_ZADANIE_VELINGRAD.doc


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите

Източнобеломорски район с център Пловдив
Утвърдено със Заповед №


на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите

в Източнобеломорски район с център Пловдив


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ


Текущ ремонт на водовземните съоръжения и обслужващите сгради и съоръжения към тях, включително на мерителните и разходомерни устройства за общия добив на находищата на минерална вода - – изключителна държавна собственост по Приложение №2, към чл.14, т.2, Закон за водите

17. Велинград - Лъджене - област Пазарджик, община Велинград, Велинград и

18. Велинград - Чепино - област Пазарджик, община Велинград, Велинград”


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- №17. „Велинград – Лъджене” - област Пазарджик, община Велинград, Велинград


І. Описание на предмета на поръчката:


1.Предмет на малката обществена поръчка: Текущ ремонт на водовземните съоръжения и обслужващите сгради и съоръжения към тях, включително на мерителните и разходомерни устройства за общия добив на находище на минерална вода - – изключителна държавна собственост №17. „Велинград – Лъджене” - област Пазарджик, община Велинград, Велинград


2.Цел на заданието


Да посочи изискванията на Възложителя във връзка с извършване на текущ ремонт на водовземните съоръжения и обслужващите сгради и съоръжения към тях, включително на мерителните и разходомерни устройства за общия добив на находището на минерална вода „Велинград – Лъджене” .


ІІ. Вид на поръчката:


II.1 Съществуващо положение


Находището на минерални води "Велинград-Лъджене"" административно се намира на територията на квартал „Лъджене на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, изцяло в урегулирана територия на гр.Велинград, в долината на р. Луковица.

Предвидените ремотни дейности включват 11 водоизточника с обслужващи сгради и съоръжения към тях, съответно:


 • В Западна зона, обхващаща участъка на 2000-2500м югозападно от устието на р.Луковица - каптираните естествени извори КЕИ №6 ”Вельова баня”, КЕИ №7 ”Вельова баня”, КЕИ №11”Вельова баня”, сондаж №1ВКП с КЕИ №8”Вельова баня” и сондаж №7КГ "Вельова баня":

 • В Средната зона, около Кремъчна баня в централната част на квартал”Лъджене” - каптираните естествени извори КЕИ №19, КЕИ №28 с КЕИ№29 и сондаж №7ВКП "Кремъчна баня”

 • В Източната зона, на 300-400 м югозападно от устието на р. Луковица и на 30м. от левия й бряг - сондаж № 8 КГ "Топилата"


Оглед на обекта може да се извършва от всички желаещи участници съвместно с представител на БД УВ ИБР – Плводив, след предварително заявяване, от 9.00 часа до 17.30 часа, всеки работен ден на тел.032/604743


II.2 Изисквания към обекта на обществената поръчка – количество и обем


Необходимите ремонтни дейности са подробно описани в количествената сметка - приложение №1-Лъджене, което е неразделна част към техническото задание. Посочените количества са неангажиращи за Възложителя и са ориентиращи за Изпълнителя за формиране на началната цена на офертата.

Всички материали, консумативи, резервни части, командировъчни и транспортни разходи са за сметка на Изпълнителя и следва да се включат в единичната цена.


ІІІ. Общи положения:


 1. Качеството на извършените ремонтни работи да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

 2. Качеството на влаганите материали да се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.

 3. Гаранционните срокове са съгласно чл.160 ал.4 и ал. 5 от ЗУТ и чл.20 и чл.21 на Наредба № 2 от 2003 год. на МРРБ.

 4. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 год. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.

 5. Извършените СМР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя

 6. Изготвянето на необходимите актове и протоколи по време на строителството се изготвят от Изпълнителя и се проверяват и приемат от упълномощени представители на Възложителя

 7. Изготвянето на необходимите финаносово-счетоводни документи по време на строителството се изготвят от Изпълнителя и се проверяват и приемат от упълномощени представители на Възложителя

 8. Непредвидените допълнително възникнали работи не могат да превишават 10% върху стойността на предвидените ремонтни работи.

 9. Във връзка с чл.151, ал.1, т.4 от ЗУТ извършеният текущ ремонт се приеме с приемно- предавателен протокол между Изпълнител и Възложител.

 10. Всички процедури при започване на ремонтните работи, свързвани с уведомяване и съгласуване в Общинска администрация и с други заинтересовани ведомства, включително съгласуване и одобряване на строителни книжа, са извършва от Изпълнителя, съвмество с представител на Възложителя.

 11. При приключване на ремонтните работи, Изпълнителят предава на Възложителя, екзекутивни чертежи на всички установени съществуващи съоръжения и тръбопроводи, както и на всички възстановените или подменени такива. Екзекутивните чертежи да са комплектовани с актовете и протоколите, съставени по време на ремонтните дейности, както и с декларации на съотвествието на всички вложени материали и технически продукти. Да се представят на Възложитела в 3 броя на хартиен носители и 3 броя на магнитен носител.ІV.Изисквания към участниците в процедурата.


Участници, в настоящата процедура, могат да бъдат физически или юридически лица, отговарящи на изискванията на Закона за камарата на строителите/ЗКС/, вписани в централни професионален регистър на строителя и притежаващи удостоверение за четвърта група- строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, от първа до пета категория.


В състава на изпълнителя да са включени проектанти по част”ВК” и част”Строителни конструкции”, членове на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), притежаващи пълна проектантска правоспособност, които да предложат проектно решение по част”ВиК” и част „Строителни конструкции” в случай на необходимост при извършваните ремонтни и възстановителни работи.


1.1. Участниците следва да представят:

-фирмена регистрация

-актуална състояние

-копие от документи, удостоверяващи професионалната им квалификация;

-копие на удостоверение издадено от КИИП, КИГ за пълна проектантска правоспособност;

-застраховка професионална отговорност;


2. Участниците да притежават опит в ремонтни и строителни дейности, аналогични с предмета на поръчката.


2.1. Участниците следва да представят:


- списък ремонтни и строителни дейности, аналогични с предмета на поръчката, в които е участвал кандидатът за последните 2 (две) години.


V.Място на изпълнение на поръчката - област Пазарджик, община Велинград, гр.Велинград


VІ.Срок за изпълнение на обществената поръчката


Срок, по предложение на участниците, но не по–късно от 10.12.2012г.


VІІ.Показател за избор на изпълнител:


Показател за избор е „най-ниска цена”


Приложения:


 • Приложение №1 – находище”Велинград-Лъджене”- количествена сметка за КЕИ №6 ”Вельова баня”, КЕИ №7 ”Вельова баня”, КЕИ №11”Вельова баня”, сондаж №1ВКП с КЕИ №8”Вельова баня” и сондаж №7КГ "Вельова баня”, КЕИ №19, КЕИ №28 с КЕИ№29 и сондаж №7ВКП "Кремъчна баня”, сондаж № 8 КГ "Топилата"ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2- №18. „Велинград – Чепино” - област Пазарджик, община Велинград, Велинград


І. Описание на предмета на поръчката:


1.Предмет на малката обществена поръчка: Текущ ремонт на водовземните съоръжения и обслужващите сгради и съоръжения към тях, включително на мерителните и разходомерни устройства за общия добив на находище на минерална вода - – изключителна държавна собственост №18. „Велинград – Чепино” - област Пазарджик, община Велинград, Велинград


2.Цел на заданието


Да посочи изискванията на Възложителя във връзка с извършване на текущ ремонт на водовземните съоръжения и обслужващите сгради и съоръжения към тях, включително на мерителните и разходомерни устройства за общия добив на находището на минерална вода „Велинград – Чепино” .


ІІ. Вид на поръчката:


II.1 Съществуващо положение


Находище на минерална вода „Велинград - Чепино" административно се намира на територията на община Велинград, област Пазарджик, извън регулационната територия на гр. Велинград и е на разстояние от около 1,3 км ЮЮЗ от кв."Чепино" на гр. Велинград, на десния бряг на р.Чепинска.

Предвидените ремотни дейности включват 5 водоизточника с обслужващи сгради и съоръжения към тях , съответно:

 • сондаж №1, сондаж№3, сондаж№4, каптираните естествени извори КЕИ №1/стар каптаж/ , КЕИ №2/нов каптаж/, събирателна шахта”Хидравличен каптаж-Чепино”


Оглед на обекта може да се извършва от всички желаещи участници съвместно с представител на БД УВ ИБР – Пловдив, след предварително заявяване, от 9.00 часа до 17.30 часа, всеки работен ден на тел.032/604743


II.2 Изисквания към обекта на обществената поръчка – количество и обем


Необходимите ремонтни дейности са подробно описани в количествената сметка - приложение №1-Чепино, което е неразделна част към техническото задание.


ІІІ. Общи положения:


 1. Качеството на извършените ремонтни работи да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

 2. Качеството на влаганите материали да се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.

 3. Гаранционните срокове са съгласно чл.160 ал.4 и ал. 5 от ЗУТ и чл.20 и чл.21 на Наредба № 2 от 2003 год. на МРРБ.

 4. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 год. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.

 5. Извършените СМР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя

 6. Изготвянето на необходимите актове и протоколи по време на строителството се изготвят от Изпълнителя и се проверяват и приемат от упълномощени представители на Възложителя

 7. Изготвянето на необходимите финаносово-счетоводни документи по време на строителството се изготвят от Изпълнителя и се проверяват и приемат от упълномощени представители на Възложителя

 8. Непредвидените допълнително възникнали работи не могат да превишават 10% върху стойността на предвидените ремонтни работи.

 9. Във връзка с чл.151, ал.1, т.4 от ЗУТ извършеният текущ ремонт се приеме с приемно- предавателен протокол между Изпълнител и Възложител.

 10. Всички процедури при започване на ремонтните работи, свързвани с уведомяване и съгласуване в Общинска администрация и с други заинтересовани ведомства, включително съгласуване и одобряване на строителни книжа, са извършва от Изпълнителя, съвмество с представител на Възложителя.

 11. При приключване на ремонтните работи, Изпълнителят предава на Възложителя, екзекутивни чертежи на всички установени съществуващи съоръжения и тръбопроводи, както и на всички възстановените или подменени такива. Екзекутивните чертежи да са комплектовани с актовете и протоколите, съставени по време на ремонтните дейности, както и с декларации на съотвествието на всички вложени материали и технически продукти. Да се представят на Възложитела в 3 броя на хартиен носители и 3 броя на магнитен носител.ІV.Изисквания към участниците в процедурата.


Участници, в настоящата процедура, могат да бъдат физически или юридически лица, отговарящи на изискванията на Закона за камарата на строителите/ЗКС/, вписани в централни професионален регистър на строителя и притежаващи удостоверение за четвърта група- строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, от първа до пета категория.

В състава на изпълнителя да са включени проектанти по част”ВК” и част”Строителни конструкции”, членове на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), притежаващи пълна проектантска правоспособност, които да предложат проектно решение по част”ВиК” и част „Строителни конструкции” в случай на необходимост при извършваните ремонтни и възстановителни работи.


1.1. Участниците следва да представят:

-фирмена регистрация

-актуална състояние

-копие от документи, удостоверяващи професионалната им квалификация;

-копие на удостоверение издадено от КИИП, КИГ за пълна проектантска правоспособност;

-застраховка професионална отговорност;


2. Участниците да притежават опит в ремонтни и строителни дейности, аналогични с предмета на поръчката.


2.1. Участниците следва да представят:


- списък ремонтни и строителни дейности, аналогични с предмета на поръчката, в които е участвал кандидатът за последните 2 (две) години.


V.Място на изпълнение на поръчката - област Пазарджик, община Велинград, гр.Велинград


VІ.Срок за изпълнение на обществената поръчката


Срок, по предложение на участниците, но не по–късно от 10.12.2012г.


VІІ.Показател за избор на изпълнител:


Показател за избор е „най-ниска цена”


Приложения:


 • Приложение №1 – находище”Велинград-Чепино”- количествена сметка за сондаж №1, сондаж№3, сондаж№4, каптираните естествени извори КЕИ №1/стар каптаж/ , КЕИ №2/нов каптаж/, събирателна шахта”Хидравличен каптаж-Чепино”

4000, Пловдив, ул.”Булаир” 26 /

Тел: (+35932) 604-720, Факс: (+35932) 604-721, www.bd-ibr.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg

Свързани:

Република българия iconИкономически отношения между Република България и Република Молдова
Република Молдова е традиционен външноикономически партньор на Република България. Тя върви по стъпките на Република България към...
Република българия iconДо Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска
Обръщаме се към Вас от името на всички представители на българското население, живеещо на територията на Република Молдова
Република българия iconОрганизация за Черноморско икономическо сътрудничество (чис) Дата на учредяване на организацията
Страни членки – Република Албания, Република Армения, Азербайджанска република, Република България, Грузия, Република Гърция, Република...
Република българия iconПо отношение на Народна република България физически лица, които са граждани на Народна република България, и юридически лица, които имат седалище в Народна република България или са регистрирани там; б
Спогодба Между Народна Република България и Кралство Белгия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
Република българия iconОтчет за дейността на Комисията по българско
През посочения период Вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от Президента на Република България правомощия...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция по присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема напълно достиженията на правото на Европейската общност по раздел 29 "Финансови и бюджетни въпроси" и ще...
Република българия iconНационална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
В партньорство с Делегацията на Европейската комисия в Република България, Националното сдружение на общините в Република България,...
Република българия iconЧетиридесет и първо народно събрание
Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за...
Република българия iconРепублика българия и китайската народна република
Министерство на образованието и науката обявява конкурс за финансиране на съвместни научноизследователски проекти за двустранно научно-техническо...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия
България се позовава на своята Преговорна позиция по глава “Образование и обучение” (conf-bg 9/00)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом