Изпълнителна агенция
ИмеИзпълнителна агенция
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер26.21 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.gli.government.bg/upload/docs/2012-08/Annex_5_CO.doc

Изпълнителна агенция

Главна инспекция по труда”

ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.06-0001-C0001 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”Приложение №4.5


ДО


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

“ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

БУЛ. “КНЯЗ АЛ. ДОНДУКОВ” № 3

ГР. СОФИЯ, П.К. 1000
ЦЕНОВА ОФЕРТА


във връзка с участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” по проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”


От: _________________________________________________________________

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ___________________________________, ЕИК ______________, регистриран по ф.д. № ______ /______ г. по описа на ________ съд, представляван от _______________________, ЕГН _____________


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


След запознаване с документацията за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” по проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, заявявам(е) следното:

За поръчката с предмет: „Разработване и внедряване на информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” по проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, ПРЕДЛАГАМ(Е) следната цена за изпълнение:

Обща стойност на услугата _______________ /словом: ________________/ лв. без ДДС, или _______________ /словом: ________________/ лв. с ДДС.


Стойността, вида и дела от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от подизпълнител/и: _____________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________


Предлаганата цена е окончателна и не подлежи на увеличение. Тя включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.


Настоящото предложение е валидно за период от 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за _______________________ (посочва се наименованието или името на участника), като то може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

В случай на приемане на настоящото предложение от страна на Възложителя, съм/ сме съгласен/-ни да представя/-им гаранция за добро изпълнение в размер на 3% от стойността на договора.

До сключване на официалния договор (в рамките на срока на валидност на офертата), настоящата оферта заедно с писменото потвърждение от Ваше страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


________________ Име, длъжност, подпис и печат: ________________

(дата на подписване) ________________Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Инвестира във вашето бъдеще!

Свързани:

Изпълнителна агенция iconИзпълнителна агенция
...
Изпълнителна агенция iconИзпълнителна агенция
...
Изпълнителна агенция iconИзпълнителна агенция
...
Изпълнителна агенция iconИзпълнителна агенция
...
Изпълнителна агенция iconИзпълнителна агенция
...
Изпълнителна агенция iconИнформационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
Отчет на основните параметри на бюджета на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” -3
Изпълнителна агенция iconАгенция за държавни вземания изпълнителна агенция "пътища"
Чл. С тази инструкция се регламентират редът и начинът за осъществяване на взаимодействието между Агенцията за държавни вземания...
Изпълнителна агенция iconУказания на изпълнителна агенция по трансплантация за органно донорство
Д-р Теодора Джалева – Изпълнителен директор на Изпълнителна Агенция по трансплантация
Изпълнителна агенция iconРепублика българия изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Изработка и доставка на униформено облекло за служителите на изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и териториалните й структури,...
Изпълнителна агенция iconПостановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция
Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на Устройствен правилник на Министерството...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом