Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница1/2
Дата на преобразуване18.12.2012
Размер394.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nus-bg.org/docs/ind/rms805-ers-2012.doc
  1   2


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

Препис


Р Е Ш Е Н И Е № 805

от 4 ноември 2011 година


за изменение на Решение № 265 на Министерския съвет от 2011 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012 г., изменено и допълнено с Решение № 668 на Министерския съвет от 2011 г.М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:


1. Точка 14 се изменя така:

„14. При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение № 7.”

2. В приложение № 2 към т. 2 таблица 1 се изменя така:

„Таблица 1


К1 = 41,21 лв./ж.

К5 = 13,17 лв./ж.

К9 = 12,56 лв./ж.

К2 = 26,19 лв./ж.

К6 = 12,79 лв./ж.

К Варна = 13,47 лв./ж.

К3 = 18,49 лв./ж.

К7 = 10,86 лв./ж.

К Пловдив = 13,47 лв./ж.

К4 = 15,48 лв./ж.

К8 = 9,86 лв./ж.

К София = 10,79 лв./ж.
3. В приложение № 5 към т. 4 се правят следните изменения:

а) раздел А „Образование” се изменя така: 

Държавни дейности

Мярка

Годишен размер на стандарта (в лв.)1

2

3

4

A

ОБРАЗОВАНИЕ

І.

Детски градини

 

 

1.

Целодневна детска градина и обединено детско заведение за деца от 3 до 5 години включително

дете

1 428,00

2.

Целодневна детска градина и обединено детско заведение за деца от 3 до 5 години включително в населено място с до 1500 жители1

дете

1 543,00

3.

Яслена група към целодневна детска градина и обединено детско заведение

дете

1 001,00

4.

Подготвителна целодневна група в детска градина и обединено детско заведение

дете

1 652,00

5.

Подготвителна полудневна група в детска градина, обединено детско заведение или училище

дете

870,00

6.

Специална детска градина за деца с умствена изостаналост, нарушено зрение, езиково-говорни нарушения и увреден слух

дете

4 234,00

ІІ.

Общообразователни училища2

 

 

1.

І група

ученик

1 195,00

 

ІІ група

ученик

1 218,00

 

ІІІ група

ученик

1 252,00

 

ІV група

ученик

1 282,00

 

V група

ученик

1 355,00

 

VІ група

ученик

1 375,00

 

VІІ група

ученик

1 475,00

2.

Паралелка с профил "Изкуства" - музика, изобразително изкуство, хореография и християнско изкуство

ученик

2 180,00

ІІІ.

Спортни училища

ученик

2 141,00

ІV.

Професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи и паралелки за професионална квалификация в СОУ и гимназии

 

Дневна форма на обучение

 

 

1.

Транспорт

ученик

2 011,00

2.

Селско, горско, рибно стопанство и ветеринарна медицина

ученик

1 926,00

3.

Физически науки, информатика, техника, здравеопазване, опазване на околната среда, производство и преработка, архитектура и строителство

ученик

1 551,00

4.

Услуги за личността

ученик

1 391,00

5.

Стопанско управление и администрация и социални услуги

ученик

1 253,00

6.

Изобразителни изкуства, дизайн, художествени занаяти

ученик

2 187,00

V.

Училища за изкуство и култура

 

 

1.

Музикални и сценични изкуства

ученик

3 041,00

2.

Изящни и приложни изкуства

ученик

2 297,00

3.

Училище по култура

ученик

2 180,00

VІ.

Специални училища

 

 

1.

Училище за ученици с умствена изостаналост

ученик

3 437,00

2.

Училище - интернат за ученици с умствена изостаналост

ученик

6 269,00

3.

Болнично училище

ученик

1 448,00

4.

Оздравително училище І-VІІІ клас

ученик

3 251,00

5.

Оздравителна гимназия

ученик

3 958,00

6.

Център за ресурсно подпомагане

ученик

1 768,00

7.

Социално-педагогически интернат

ученик

8 241,00

8.

Възпитателно училище интернат

ученик

9 451,00

9.

Училище интернат за ученици с нарушено зрение

ученик

7 437,00

10.

Училище интернат за ученици с увреден слух

ученик

7 156,00

11.

Добавка за обучавани в училища към местата за лишени от свобода

ученик

448,00

VIІ.

Други форми на обучение

 

 

 

вечерна форма на обучение

ученик

1 115,00

 

задочна форма на обучение

ученик

748,00

 

индивидуална форма на обучение3

ученик

2 475,00

 

самостоятелна форма на обучение

ученик

300,00

VIIІ.

Обслужващи звена

 

 

1.

Общежитие

ученик

1 245,00

2.

Обсерватория

 

 

 

в община с под 100 000 жители - не повече от 80 на сто от средствата за текуща издръжка за 2011 г.

 

40 000,00

 

в община с над 100 000 жители - не повече от 80 на сто от средствата за текуща издръжка за 2011 г.

 

60 000,00

ІХ.

Добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата на ученик от дневна форма на обучение

ученик

24,00

Х.

Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини4

дете/
ученик

293,00

ХІ.
  1   2

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом