Коспект досциплина „управление на фирма бакалавър, специалности – пту, ттт, ттоос, хпт
ИмеКоспект досциплина „управление на фирма бакалавър, специалности – пту, ттт, ттоос, хпт
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер58.1 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://194.141.15.48/prep/discs/284/4db324734a5b4_Konspekt.doc
КОСПЕКТ

ДОСЦИПЛИНА „УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМА”

БАКАЛАВЪР, СПЕЦИАЛНОСТИ – ПТУ, ТТТ, ТТООС, ХПТ


1. ПРЕДМЕТ НА ДИСЦИПЛИНАТА “УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМА”.

Място на дисциплината в икономическата наука. Предприятието, като обект на дисциплината “Управление на фирма”. Основни аспекти в дейността на фирмата. Класификация на фирмите (предприятията)

2. МЕТОДИ НА ДИСЦИПЛИНАТА “УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМА”.

3. “УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМА” – КРАТКА ИСТОРИЯ НА ДИСЦИПЛИНТА.

4. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ФИРМАТА.

Правни норми. Географски особености. Общи икономически величини

5. ПРАВНИ ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ.

Еднолична фирма. Държавни и общински предприятия. Търговски дружества - Събирателно дружество (СД), Командитно дружество (КД), Дружество с ограничена отговорност (ООД), Акционерно дружество (АД). Кооперации

6. ОБЩИ УСТРОЙСТВЕНИ РЕШЕНИЯ.

Имуществена отговорност. Права при разпределението на печалбата

7. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА .

Вертикална организационна структура. Системи за управление. Линейна организационна структура. Функционална структура. Организационни структури от смесен тип. Матрична организация. Централизирана - децентрализирана организация. Стил на ръководство и организационна структура. Форми на управление - чрез делегиране, чрез задаване на цели, по изключения (management by exception), други форми на управление.


8. ФИРМАТА, КАТО ОТВОРEНА СОЦИАЛНО – ИКОНОМЧЕСКА СИСТЕМА.

Общи положения. Производствени фактори. Ръководството (мениджмънтът) на предприятието, като равнище на вземане на решения. Целеполагане. Формиране на целите. Система от цели. Измерение на целта. Класификация на целите според тяхната съвместимост. Конфликти и компромиси между целите. Планиране - планиране на производството и на производствения капацитет. Агрегатно планиране. Планиране на материалните потребности и запаси. Оперативно планиране на производството. Бизнес планиране. Маркетинг процес и планиране на маркетинг дейността на предприятието (фирмата). Маркетинг обкръжение – същност и фактори. Новата управленска технология – РЕИНЖЕНЕРИНГ - възникване и развитие на концепцията за реинженеринг, етапи, подбор и организация на участниците в проекта по реинженеринг във фирмата (предприятието). Модел на реинженирано индустриално предприятие (фирма)

9. ЧОВЕШКИЯТ ТРУД ВЪВ ФИРМАТА.

Равнище на качеството на изпълнителския труд. Форми на трудово възнаграждение. Повременно възнаграждение. Възнаграждение на база резултат. Премии. Участие в разпределение на оборота и печалбата. Социални придобивки. Измерване на човешкия труд. Планиране на персонала и подбор на сътрудници. Трудово-правни отношения и трудово законодателство в Р. България. Колективни трудови правоотношения. Индивидуални трудови правоотношения.

10. АКТИВИ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА АКТИВИТЕ.

Материални дълготрайни активи и тяхното използване. Използване на дълготрайните материални активи. Форми на амортизация. Оборотни средства и тяхното използване

11. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ.

Търговски книги. Текущо счетоводно отчитане. Активи. Инвентаризация. Периодично счетоводно отчитане. Баланс. Съставители на годишни финансови отчети. Съхраняване на счетоводната информация. Административно наказателни разпоредби

12. МАЛКАТА ФИРМА В БЪЛГАРИЯ – ПРАКТИКИ.

Снабдяване. Управление на запасите. Правила за управление на запасите по видове и по стойност. Производство и услуги. Маркетинг и продажби. Себестойност и ценообразуване. Счетоводство. Планиране дейността на фирмата - Планиране на продажби и разходи. Вашият бизнес план. Преценка на продажбите. Пресмятане на преките разходи. Изчисляване на непреките разходи. Нови инвестиции. Избор на нови машини. Практичеси съвети за бизнес планирането. Организация на офиса и документацията - Контакти с клиенти. Бизнес-писма. Съхранение на информация. Картотекиране. Заплати. Командировки. Данни за фактуриране. Копия от издадени от Вас фактури. Фактури от доставчици. Данъчен архив. Архив на писма. Бизнес архив. Офис техника.

13. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМА В УСЛОВИЯ НА ИНФЛАЦИЯ. ИНФЛАЦИЯ – ПОНЯТИЕ И СЪЩНОСТ.

Причини, последствия и борба с инфлацията. Счетоводно отчитане на инфлацията. Отражение на обезценяването на парите върху годишния отчет и отчетената печалба. Отстраняване на последиците от обезценяването на парите

14. КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ.

Природа и движещи сили. Принципи, норми, механизми. Модели на корпоративно управление. Корпоративно управление при икономиките в преход и на българската икономика в частност.

15. БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ

Същност и механизми. Общи положения. Междуличностни бизнескомуникации. Бизнес комуникации в организацията. Управление на бизнескомуникациите - Комуникационен процес и комуникационни връзки. Бизнес – преговори.

16. ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – същност и съдържание.

17. ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ.

Съветът на Европейския съюз («Съветът»). Европейският парламент. Европейската комисия. Европейски съд. Сметна палата. Европейски съвет. Европейски омбудсман. Европейски икономически и социален комитет. Европейска централна банка. Европейска инвестиционна банка. Комитет на Регионите. Служба за официални публикации на Европейските общности. Служба за подбор на персонала на Европейските общности. Агенции на Европейската общност.. Агенции на Общата политика в областта на външните отношения и сигурността. Агенции за полицейско и съдебно сътрудничество за борба с престъпността.

18. ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС).

Обща характеристика на правото на общността. Правни източници в ЕС. Международни споразумения с участието на ЕС. Вземането на решения в ЕС – процедури за влизането в сила на новите му закони.

19. ЕДИНЕН ПАЗАР НА ЕС.

Общ пазар. Единен пазар. Единен европейски акт (SЕА). Фундаментите на свободното движение. Четирите свободи. Свободно движение на хора (чл. 39-48 на Договор за ЕО).

20. ЗАКОН ЗА КОНКУРЕНЦИЯТА.

Политика спрямо конкуренцията. Европейски закон за държавните помощи. Регулаторни органи и процедура на държавната помощ.

21. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

22. ЛИСАБОНСКИ ДОГОВОР.

23. ИНВЕСТИЦИИТЕ – ОСНОВА НА РАСТЕЖА И БОГАТСТВОТО.


24. ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ, КАТО ФАКТОР ЗА МАКСИМИЗИРАНЕ НА БОГАТСТВАТА.

25. ПРОДУКТОВА ИНОВАЦИЯ.

26. ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ И СТРАТЕГИИ.

27. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОСНОВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ НОСИТЕЛИ.

Инвестиционен риск и възвръщаемост на инвестициите. Диапазони на очаквана възвръщаемост. Измерители на диапазона на възвръщаемостта. Разпределение на вероятната възвръщаемост.

28. ИНТЕГРИРАНЕ НА РИСКОВИЯ КОМПОНЕНТ В ОЦЕНКАТА НА ИП.

Портфейлен риск. Диверсификация и пропорция: систематичен и несистематичен риск. β-бета коефициенти. Коефициент на вариация

29. ИНВЕСТИРАНЕ И КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ.

Особености на формиране на паричните потоци. Методи за инвестиционна оценка. Метод за изчисляване срока на възвръщаемост. Метод на средната рентабилност. Дисконтов метод на вътрешна норма на възвръщаемост. Дисконтов метод на чистата нетна настояща стойност. Дисконтов метод на изчисляване индекса на рентабилност. Метод на изчисляване дисконтовия срок на възвръщаемост.

  1. КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ И РИСК.

Самостоятелен (единичен) риск. Пазарен риск – ранг и стандартно отклонение. Измерване на пазарния риск на проекта. Коефициентът β (бета).

31. АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ТРАДИЦИОННИ ИНВЕСТИЦИОННИ НОСИТЕЛИ.

Анализ на инвестициите в обикновени и привилегировани акции. Обикновени акции. Привилегировани акции. Анализ на инвестициите в облигации.

32. ПОРТФЕЙЛНА ТЕОРИЯ.

Етапи в развитието на портфейлната теория. Безрисков актив. Същност и значение на теоремата на Джон Тобин. За прерастването на инвестиционните решения във финансови.

33. МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КАПИТАЛОВИ АКТИВИ.

34. ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.

Същност и характеристика на инвестициите в материални активи. Инвестиции в материални активи.

35. ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ И СТРАТЕГИИ.

36. РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ.

Инвестиционен проект – обхват и цели. Инвестиционни разходи.

37. ВИДОВЕ ДОГОВОРИ.

38. АВТОБИОГРАФИЯ (CV)

39. ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КЛАСИФИКАЦИЯ И ПРИМЕРНИ ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

40. МОТИВАЦИОННО ПИСМО.

Свързани:

Коспект досциплина „управление на фирма бакалавър, специалности – пту, ттт, ттоос, хпт iconВъпросни к по физика
Мтт”, „ттт”, „пту”, „хпт”, „тмм”, „ИИ”, „ттоос” редовно обучение – 2007/08 година
Коспект досциплина „управление на фирма бакалавър, специалности – пту, ттт, ттоос, хпт iconБиография на преподавател в професионалното направление 1 "Машинно инженерство"
Електротехника и електроника – лаб упражнения, сп. Мтт, му, тмм,зтт,ттт,тут, хпт, ми
Коспект досциплина „управление на фирма бакалавър, специалности – пту, ттт, ттоос, хпт iconОкс "Бакалавър" Специалности: "Технология и управление на транспорта" и
Катедра “Технология, организация и управление на транспорта”, вту “Т. Каблешков” – София
Коспект досциплина „управление на фирма бакалавър, специалности – пту, ттт, ттоос, хпт iconОкс "Бакалавър"
Специалности: “Транспортна техника и технологии”, “Инженерна логистика и строителна техника”, “Технология и управление на транспорта”,...
Коспект досциплина „управление на фирма бакалавър, специалности – пту, ттт, ттоос, хпт iconОкс "Бакалавър" Специалности: "Индустриален мениджмънт", "Стопанско управление" Учебна
ОМ, прогнозирането в ом, формирането и разпределението на годишната производствена програма, нормативната база, методите за съгласуване...
Коспект досциплина „управление на фирма бакалавър, специалности – пту, ттт, ттоос, хпт iconДневник за качество на обучението на Факултет «Техника и технологии»
Приравнени учебни планове за преминаване на обучение на студентите от окс „професионален бакалавър” в окс „бакалавър”, като се осигурява...
Коспект досциплина „управление на фирма бакалавър, специалности – пту, ттт, ттоос, хпт iconСпециалности: Финанси, счетоводство и контрол, бакалавър

Коспект досциплина „управление на фирма бакалавър, специалности – пту, ттт, ттоос, хпт iconСпециалности за кандидатстване в ту софия
Всички специалности са за образователно-квалификационна степен (окс) “бакалавър” с продължителност на обучението 4 години, с изключение...
Коспект досциплина „управление на фирма бакалавър, специалности – пту, ттт, ттоос, хпт iconАдминистрация на сигурността и отбраната
«бакалавър» и «магистър» по специалности от професионалните направления «Администрация и управление», «Национална сигурност» и «Военно...
Коспект досциплина „управление на фирма бакалавър, специалности – пту, ттт, ттоос, хпт iconОтчет на Транспортен факултет за календарната 2007 година
Транспортният факултет е акредитиран през 2006 год да обучава студенти по окс “бакалавър” и окс “магистър” специалности Транспортна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом