Догово р за наем на къмпираща площ
ИмеДогово р за наем на къмпираща площ
Дата на преобразуване18.12.2012
Размер62.43 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.iffavorit.com/files/Dogovor.doc
Д О Г О В О Р

за наем на къмпираща площ


Днес ..................2012 г. в град Бургас между:

 1. „ИФ Фаворит” с адрес на управление, град Бургас, ул.Индустриална №47, адрес за кореспонденция гр.Царево, п.к. 43, с ЕИК 831564918, банкова сметка BG88UNCR76301063026215, в Уникредит Булбанк АД, гр.Царево, с банков код UNCRBGSF, представлявано от Стамо Тодоров Стамов – управител, тел/факс 0550 36086, e-mail: iffavorit@abv.bg www.iffavorit.com

наричано по-долу Наемодател

и

 1. Име..........................................................................................................................................

адрес:.....................................................................................................................................

л.к..................................изд.от.................................дата на издаване.................................

валидност....................................

дом.тел..............................мобилен тел............................... e-mail.......................................

наричано по-долу Наемател


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


 1. Предметът на Договора е временно и възмездно ползване под наем на къмпираща площ до 70 /седемдесет/ кв.м. находяща на к-г Юг, к-г Оазис или к-г Китен, за максимален период от 10.06.2012г. до 10.09.2012г., наричана за краткост „Обект”.

 2. Основни услуги включени в общата цена:

Дата на настаняване


Дата на напускане


Къмпинг

Описание на настаняването

/каравана, кемпър, палатка, вкл.рег.номер/

Зона

Място
ІІ. НАЧИН И СРОК НА ПЛАЩАНЕ


 1. Общата цена определена съгласно Ценоразписът, зона..........., място....................... е в размер на .................................. лв, платима в брой или по банков път в срок както следва:

  1. Депозит в размер на..................... лв. Депозитът се внася в момента на сключване на Договора.

  2. Окончателно плащане в размер на ................................лв. в срок до ..................................................


III. ОБЩИ УСЛОВИЯ


 1. Този Договор влиза в сила от датата на подписването му и е валиден до крайната дата на напускане описана в т.2 в максимален период съгласно т.1.

 2. Наемателят декларира, че и той и записаните са запознати и приемат Общите условия, описани по-долу.

 3. Страните се споразумяват, че подписаните и разменени по факса и интернет договори имат силата на оригинал.

 4. Договорът се подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.Наемодател: Наемател:

.................................... .....................


Общи условия за наем на къмпираща площ


І. Наемане на къмпираща площ

 1. Заявяване и наемане на определена къмпираща площ е възможно по телефон, факс, интернет или директно в администрацията на къмпинга стопанисван от Наемодателя. Резервацията се пази 24 часа и се счита за валидна след внасяне на депозит.


ІІ. Настаняване

 1. Настаняването на ползвателите на къмпиращи площи за каравани /кемпъри/, палатки, става от упълномощен служител на Наемодателя, на определен терен, съгласно предварително договорената и заплатена зона на съответния къмпинг и с определени граници.


III. Цена и плащане. Неустойки

 1. Цената се определя съгласно Ценоразпис, неразделна част от настоящия Договор, в т.ч. и промоционални цени за ранни записвания и специални оферти.

 2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Наемодателя в определените в Договора и Ценоразписа срокове.

 3. Наемодателят има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Наемателя не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ съгласно ЗС и ЗДДС.

 4. Ако Наемателят е внесъл депозит и е извършено настаняване на наетата площ, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена по Договор, то Наемодателя удържа следните неустойки:

  1. отпада намалението по промоционални оферти за ранни записвания и специални оферти, като Наемателят се задължава да извърши доплащането до пълния размер на описаната в Ценоразписа цена без отстъпките в определените срокове и без да е необходима покана.

  2. при напускане на наетата площ по желание на Наемателя, депозитът не се възстановява.

 5. В случай на отказ от настаняване и прекратяване на договора от страна на Наемателя, Наемодателя удържа следните неустойки:

  1. 30 и повече дни преди датата на настаняване - без неустойки

  2. по-малко от 29 дни преди датата на настаняване - в размер на депозита.

 6. Всички плащания, съгласно предходните точки се правят по следната банкова сметка в лева на Наемодателя:

Банка: Уникредит Булбанк АД, гр.Царево

BIC код UNCRBGSF

Разплащателна сметка: BG88UNCR76301063026215


IV. Права и задължения на Наемателя

 1. Наемателят се задължава:

  1. да заплати определената цена за целия престой съгласно ценоразпис преди настаняването или приетия график на плащане съгласно Ценоразписа.

  2. да настанява в караваната /кемпър, палатка/ до 4 /четири/ човека над 3 /три/ години и паркинг за един автомобил. За настанените над максимално определения брой туристи се заплаща цена за туристическа услуга по ценоразпис.

  3. да използва къмпираща площ до 70 /седемдесет/ кв.м. с граници определени от представител на Наемодателя, в които са монтирани форцел, шатра, баня или умивалник, монтирани пред караваната /кемпър, палатка/.

  4. да спазва правилника за вътрешен ред за ползване на къмпиращи площи.

 2. Наемателят има право:

  1. да получи определен терен за временно ползване съгласно условията на Договора.

  2. да се възползва от всички права породени от задълженията на Наемодателя.

  3. да предоставя за временно ползване наетия съгласно Договора терен на трети лица, които се задължават да се регистрират преди настаняване за определения период, съгласно законовите разпоредби, и за които се счита, че поемат всички права и задължения произтичащи от настоящия Договор и Общи условия.


V. Права и задължения на Наемодателя

 1. Наемодателят се задължава:

  1. да настани ползвателите на къмпиращи площи на определен терен и определени граници съгласно предварително договореното.

  2. да осигурява ел.енергия максимум 2kw и вода до монтираните ел.табла и водопроводни възли в периода от 10.06 до 10.09 на текущата година.

  3. да осигурява поддръжка и охрана на общите части, като не носи отговорност за охрана на личните вещи на туристите.

  4. да съблюдава за спазване правилника за вътрешен ред за ползване на къмпиращи площи.

 2. Наемодателят има право:

  1. да получи определената цена съгласно Договора.

 3. Наемодателят не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

  1. наемателя

  2. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора.

  3. непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Наемодателя и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.


VI. Спорове и прекратяване на договора

 1. При неизпълнение на задълженията в т.ч. финансови по настоящия Договор изправната страна изпраща на неизправната покана за изпълнение в срок от 5 /пет/ календарни дни от констатираното несъответствие. Неизправната страна има задължението в срок от 5 /пет/ календарни дни от получаване на поканата да изпълни задълженията си по Договор.

 2. При неспазване на срокове за изпълнение по т.13 изправната страна има право да прекрати едностранно действието на Договора.

 3. При прекратяване на Договора по реда на т.13 и т.14 поради финансови задължения на Наемателя, то последния е задължен в срок от 24 часа от прекратяване на Договора да демонтира собственото си имущество и да освободи наетия терен.


VII. Общи условия

 1. Срока на Договора изтича с крайната дата на напускане на наетия терен.

 2. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора, а за всички неуредени въпроси се прилага българското законодателство.

 3. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

 4. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се отпадат след уреждане на финансовите взаимоотношения.

 5. Наемодателят гарантира, че предоставените от Наемателя лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.Свързани:

Догово р за наем на къмпираща площ iconРепубликабългари я национален статистически институт
За провеждане на търг за отдаване под наем на част от покривно пространство с площ от 125,00 М2 и самостоятелно помещение с площ...
Догово р за наем на къмпираща площ iconДогово р
Днес, г., в гр. София, се сключи настоящият договор за наем на недвижим имот между
Догово р за наем на къмпираща площ iconДогово р
Днес, г., в гр. София, се сключи настоящият договор за наем на недвижим имот между
Догово р за наем на къмпираща площ iconСъобщени е
Община Летница, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем или аренда на мери и пасища от общинския поземлен фонд...
Догово р за наем на къмпираща площ iconСъобщени е
Летница, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем или аренда на мери и пасища от общинския поземлен фонд в землището...
Догово р за наем на къмпираща площ iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Относно: Предложение за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с площ
Догово р за наем на къмпираща площ iconРешение №776
За провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ водоем с площ от 67 000 кв м.,...
Догово р за наем на къмпираща площ iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Жалбоподателката счита, че застроената площ на сградата и прилежащия й терен обхващат площ от 4 600 кв м., като свободна от застрояване...
Догово р за наем на къмпираща площ iconОбщина долна митрополия, област плевен
Във връзка с промяна в характера на собствеността на недвижим имот, представляващ гараж с площ 54 кв м., находящ се в упи ІІ, кв....
Догово р за наем на къмпираща площ iconОбщинабрацигов о списъ к
На имотите-представляващи пасища с обща площ 1695. 808дка в землището на село Жребичко,община Брацигово, които са обявени за отдаване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом