Национална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
ИмеНационална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
Дата на преобразуване18.12.2012
Размер53.39 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.napos-bg.org/wp-content/uploads/2009/03/vt_pokana_blanka.doc
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

http://www.nadpos-bg.org


Ви кани на Национална конференция

на Председателите на Общински съвети

в Република България на тема


финансова децентралиЗация

и административна реформа


03-04 Февруари’ 2006 год.

Гранд хотел „Велико Търново”, гр. Велико Търново


В партньорство с Делегацията на Европейската комисия в Република България, Националното сдружение на общините в Република България, Инициатива местно самоуправление на Американската агенция за международно развитие, Фондацията за реформа в местното самоуправление


С участието на представители и експерти от 40-то НС,

МФ, МРРБ, МДААР и областни управи


С научната подкрепа на

Университета за национално и световно стопанство - гр. София

Стопанска академия “Д.А.Ценов” – гр. Свищов

http://www.unwe.acad.bg/

http://www.uni-svishtov.bg/

Защо е необходима конференцията?

В третата година от мандата на местната власт (2004-2007 год.), на прага на пълноправното членство в Европейския съюз и в условията на мащабна нормативна конвергенция е наложително да се дебатира доколко законодателната уредба на общинската власт е ефективния и работещ регулатор за самоуправление на местните общности чрез делегираните органи на властта. Взаимодействието между местната власт, областните администрации и ресорните министерства при усвояването на предприсъединителните и структурни фондове на ЕС изисква от Общинските съвети и общинските администрации развитие на работещи механизми за програмиране и проектно управление, съгласно утвърдените национални и регионални цели.


Каква е целта на конференцията?

Да дебатира рамката за законодателни промени за по-отговорни местни власти в РБългария чрез развитие процесите на децентрализация на финансовите ресурси, отговорностите и правомощията в условията на пълноправно членство в ЕС.


Основни моменти:

Финансовата децентрализация (2006-2008 год.) – постигнатото за периода 2003-2005 год. и необходимите следващи стъпки; изграждане на вътрешния одит като институция за разширяване капацитета на Общинския съвет и местната администрация при управлението на бюджетните ресурси и общинските активи.


Развитие капацитета на местната власт за достъп до предприсъединителни и структурни фондове – синхронизиране процесите на финансова децентрализация с регионалното развитие; интегриране на годишните бюджетни процедури с многогодишните общински планове за развитие.


Приемане на програми за реализация на Общинските планове за развитие (2007-2013 год.), съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за регионалното развитие – мерки за развитие, проекти и финансови ресурси за тяхното изпълнение, звена за управление на проектите, дейности за информация и публичност, контрол и оценка на изпълнението на програмите.

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ


03 февруари 2006 год. /Петък/

11,00-13,30

Пристигане, настаняване

12,00-14,00

Регистрация

14,00-14,20

Официално откриване и приветствия

14,20-14,30

Церемония по награждаване на „Общински финансист на 2005 год.” под патронажа на Министъра на финансите на Република България доц. д-р Пламен Орешарски

14,30-15,00

Кафе-пауза/Пресконференция

15,00-16,15

Първа пленарна сесия

16,15-16,45

Кафе-пауза

16,45-18,15

Втора пленарна сесия

20,00-

Тържествена вечеря

04 февруари 2006 год. /Събота/

8,00-9,30

Закуска

9,00-9,30

Заседание на УС и КС на НАДПОС в РБ

9,30-11,30

Трета пленарна сесия

11,30-12,00

Обобщаване на резултатите и приемане на заключителен документ на конференцията

12,00-

Закриване и отпътуване


Организатор на форума е Националната асоциация на действащите председатели на общински съвети в Република България, която е учредена на 16,07,2004 год. в гр. Пловдив, регистрирана с Решение No1/ 26,10,2004 год. по ф.д.10165/2004 на Софийски градски съд, вписана в Централния регистър на Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерство на правосъдието под No 20041117007, с БУЛСТАТ 131321336, Дан. No 1223137608 и адрес на управление,

гр. София, р-н “Оборище”, бул. “Княз Дондуков” No 9.


Организационен екип на конференцията – Управителен съвет на НАДПОС в РБ:

Доц. Андрей Захариев – Свищов (председател на УС); Даниела Русева – Шумен; Добринка Монева – Разград; Делян Дамяновски – Мездра (изпълнителен директор) ; Евгени Василев – Чирпан; Живко Желев – Ямбол; Иван Туджаров – Сандански; Красимир Кръстев – Ивайловград; Линка Чуткина – Съединение (зам.-председател на УС); Лена Енева – Габрово; Маджид Мандаджъ – Стамболово; Д-р Марин Пейчев – Силистра (зам.-председател на УС); Доц. Иван Андреев – Сливен; Ксе­ния Йотова – Монтана; Александър Михайлов – Летница; Контролен съвет на НАДПОС в РБ : Любомир Спиридонов – Бяла (обл. Русе); Иван Павлов – Етрополе; Илия Ганчев – Пър­во­май; Володя Казаков – Ботевград; Фередин Шен – Минерални бани (председател на КС).

ТАЛОН ЗА РЕГИСТРАЦИЯ


За да потвърдите Вашето участие изпратете на факс: 062-600768

или на Е-майл в сканиран формат: TIC_VT@MOBIKOM.COM

не по-късно от 20-ти януари 2006 год. следните данни:


.............................................................................................................................. –

/трите имена/

Община гр./с./ ................................................

Област ...............................................

E-mail .........................................................................

Моб. тел. .........................................................................

Факс: .........................................................................

Позиция: Председател на ОбС □ Кмет □ Гост □


Таксата участие за председателите на Общински съвети – членове на НАДПОС-РБ е в размер на 70 лв. (седемдесет лева), а за всички останали е в размер на 80 лв. (осемдесет лева) и покрива всички разходи по пребиваването в Гранд хотел „Велико Търново” за дните на Националната конференция. Настаняването е в самостоятелни стаи. За тържествената вечеря е осигурена забавна програма. Таксата участие се превежда не по-късно от 27-ми януари 2006 год. по банкова сметка:

Титуляр: „Царевград Търнов” ЕООД

Общинска банка АД

Клон Велико Търново, Ул. “Ст. Стамболов” 67

Банкова сметка: 101 002 3108

Банков код: 13075616

Придружаващият шофьор желая да бъде настанен в х-л „Интерхотел” в:

□ двойна стая □ нямам придружаващ шофьор.

Нощувката на шофьора в размер на 34 лв. (тридесет и четири лева) се заплаща на място, за което се издава фактура от „Царевград Търнов” ЕООД.


Данни за Общината за издаване на фактурите:

МОЛ: .............................................................................................................

No от НДР: .............................................................................................................

БУЛСТАТ: .............................................................................................................

Адрес по регистрация: ................................................................................................

........................................................................................................................................

За допълнителна информация:

0889-532408 (Председател на УС на НАДПОС в РБ)

0889-228558 (Изпълнителен директор на НАДПОС в РБ)

062-622148, 088-8206113 (Туристическа агенция „Царевград Търнов” ЕООД)

Свързани:

Национална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия iconНадпос- рб национална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
От втората национална конференция на Председателите на Общински съвети в Република България
Национална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия iconУстав на националната асоциация на председатели на общински съвети глава първа
Чл. 1 (1) Сдружение с нестопанска цел “Национална асоциация на председатели на общински съвети”, наричано за краткост (напос) е доброволно...
Национална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия iconПротоко л от общо събрание на националната асоциация на действащите председатели на общински съвети в
Днес, 24 октомври 2008 год от 14. 00 ч в град Велико Търново в заседателната зала на „интерхотел” се проведе Общо събрание на Националната...
Национална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия iconРешение №233
Разглеждане на обръщение с вх. №Ос-с-64/01. 09. 2008г от Управителния съвет на надпос (Национална асоциация на действащите председатели...
Национална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия iconНадпос- рб национална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на държавната администрация...
Национална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия iconОбщинскисъвет варна
Община Варна за спечелен национален конкурс на надпос-рб /Национална Асоциация на действащите председатели на общински съвети в рбългария/...
Национална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия iconНадпос- рб национална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
Министерството на финансите, начело с Министър Пламен Орешарски, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството...
Национална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия iconДневен ред : На Заседание 38 на ос – Варна, проведено на 22. 02. 2006 г
Община Варна за спечелен национален конкурс на надпос-рб /Национална Асоциация на действащите председатели на общински съвети в рбългария/...
Национална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия iconНадпос рб национална асоциация на действащите председатели
Общински съвети, общински съветници и двама кметове на общини проведе пътуващ семинар за запознаване и посещение на Европейските...
Национална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия iconНадпос- рб национална асоциация на действащите председатели
Правомощия на Общинските съвети при изпълнение ангажиментите на вътрешния одит в българските общини”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом