Bg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги
ИмеBg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги
Дата на преобразуване18.12.2012
Размер170.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/000511206.docx
00051-2012-0006BG-гр. Видин: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Добромир Дилов - Зам.-кмет на община Видин, Р. България 3700, гр. Видин, Тел.: 094 609414, E-mail: kmet@vidin.bg, Факс: 094 601132

Място/места за контакт: гр. Видин, Община Видин - Зам.- кмет на община Видин

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vidin.bg.

Адрес на профила на купувача: http://vidin.bg/?page_id=207.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Консултантска услуга за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и осъществяване на функциите на Инженер при изпълнение на договор по договорните условия на ФИДИК (Жълта Книга) с предмет „Инженеринг за обект „Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Строителната площадка, находяща се в землището на с. Жеглица, местност Рамова ливада (Козя гърбина), на 13 км. от гр. Видин, поземлен имот № 000090, ЕКАТТЕ 29043
Код NUTS: BG311

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на поръчката е консултантска услуга за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и осъществяване на функциите на Инженер при изпълнение на договор по договорните условия на ФИДИК (Жълта Книга, издание 1999 г.) с предмет „Инженеринг за обект „Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предмет на поръчката е консултантска услуга за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и осъществяване на функциите на Инженер при изпълнение на договор по договорните условия на ФИДИК (Жълта Книга, издание 1999 г.) с предмет „Инженеринг за обект „Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин”.

Прогнозна стойност без ДДС

258667 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци

33


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие: 1.1.Гаранцията за участие е в размер на 2 000 лева. 1.2.Гаранцията за участие е в размер до 1% от прогнозната стойност на поръчката, представена в една от следните форми: внесена по банков път или под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. 1.3. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за тази обществена поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично е посочено, че е за тази процедура. Сумата следва да бъде внесена по банков път по следната сметка на Община Видин: Сметка в лв (BGN) IBAN: BG79DEMI92403300046030 BIC: DEMIBGSF Наименование на банката: “Търговска банка Д” АД–клон Видин 1.4.Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. 2. Гаранция за изпълнение 2.1. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде под формата на банкова гаранция, тя трябва да следва формата приложена в настоящата документация. 2.2. При представяне на гаранцията под формата на платежно нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договорното споразумение, за което се представя гаранцията. 2.3. При представяне на гаранцията във вид на платежното нареждане - паричната сума се внася по сметка на Община Видин IBAN: BG79DEMI92403300046030, BIC: DEMIBGSF, “Търговска банка Д” АД - клон Видин. 2.4. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка. 2.5.Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 2.6. Банковите разходи за издаването на гаранции се поемат от Изпълнителя. 2.7.Разходите за евентуалното усвояване на гаранциите се поема от Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят следва да плати на Изпълнителя по банков път: 1. Авансовото плащане е в размер на 20 (двадесет) % от общата стойност на договора; Авансовото плащане се извършва след представени от Изпълнителя и одобрени от Възложителя встъпителен доклад и фактура – оригинал за авансовото плащане. Авансовото плащане е платимо до 10 (десет) календарни дни от датата на одобряването на документите от възложителя 2. Първото междинно плащане е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора и се заявява след издаване на разрешение за строеж. Първото междинно плащане е платимо в срок до 10 (десет) календарни дни от подписване на приемо-предавателния протокол от Приемателната комисия на Възложителя. Размерът на всяко едно от останалите междинни плащания представлява % от стойността на договора, базиран на процента сертифицирани дейности по договора за инженеринг, до изчерпване на 90 % от стойността на настоящия договор. Последното междинно плащане в размер на 5 % от стойността на договора, се извършва след съставяне на Констативен акт обр. 15 за строежа. Междинните плащания, последващи първото междинно плащане, се заявяват от Изпълнителя след изтичане на всеки следващ период, считано от първия период от датата на сключване на договора. Междинните плащания са платими в срок до 10 (десет) календарни дни от подписване на приемо-предавателния протокол от Приемателната комисия на Възложителя. Окончателното плащане по този договор представлява 5% от стойността на договора. Окончателното плащане се извършва след въвеждане на строежа в експлоатация и представяне от Изпълнителя на Възложителя на: 1. окончателен доклад за извършената работа по този договор, придружен с копие на сертификатите за окончателно приемане; 2. фактура – оригинал за окончателно плащане; 3. приемо-предавателен протокол, подписан от Приемателна комисия на Възложителя за окончателно приемане на работата на Изпълнителя. Окончателното плащане е платимо в срок до 10 (десет) календарни дни от подписване на приемо-предавателния протокол от Приемателната комисия на Възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Необходимите документи, които участникът трябва да представи, са: 1. Оферта, включително списък на документите съдържащи се в офертата, подписани и подпечатани от Участника. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е регистрирано, печатът е на представляващия обединението (по образец); 2. Документ за закупена документация за участие (копие); 3. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал. В случай че е избрана формата на банковата гаранция - по образец - Формата на образеца е препоръчителна, но не е задължителна; 4. Административни сведения за Участника (по образец); 5. Регистрационни документи на Участника: • единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от ЗТР или копие от документа за регистрация – копие заверено с подпис и печат на лицето определено по съдебна регистрация да представлява дружеството (за юридическо лице, което е регистрирано в България); • документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде представен в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); • Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат и удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, като документът бъде представен в официален превод на български език, Същия следва да бъде издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, (извлечение от търговския регистър или друг аналогичен документ, издаден от съд, регистър на дружества, търговска камара или друга институция, надлежно упълномощена по законите на юрисдикцията, които съдържат изрично и ясно разкриване на самоличността на законния/те представител/и на участника, като документът бъде представен в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); • датата на издаване на удостоверението за актуално състояние (представя се aкo не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР), или на еквивалентен документ от съответната държава трябва да е до 6 месеца преди крайния срок за подаване на оферти за обществената поръчка; 6. Декларации: a) Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката (по образец) - оригинал; b) Декларации, в съответствие с член 47, алинея 1, алинея 2 и алинея 5 от Закона за обществените поръчки (по образец) - оригинали; c) Декларация за участието на подизпълнители (по образец) - оригинал; d) Декларация/и от подизпълнител/и (по образец) – оригинал; e) Декларация за приемане на условията в проекта на договора (по образец); f) Декларация по чл. 166, ал. 3 и 4 от ЗУТ (по образец) - оригинал; 7. Документи, съгласно раздел III.2.2) от настоящото обявление; 8. Изрично пълномощно от управляващия и представляващия Участника, с което упълномощеното лице да представлява Участника в процедурата (изисква се когато избраното лице не е законен представител на Участника, прокурист или друг търговски пълномощник, който да може да задължава дружеството, съгласно документите за търговска регистрация). 9. Изрични пълномощни от всички членове на обединението, упълномощаващи едно лице, в случай че не е упоменато в споразумението за обединение (изисква се само когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1.1. Декларация за изпълнение на финансовите изисквания – по образец. 1.2. Копие от балансите и отчетите за приходите и разходите за 2009, 2010 и 2011 г. Представя се копие на подписаните от управителя на съответното лице и заверени съгласно Закона за счетоводството документи, като копието трябва да бъде заверено от управителя с гриф „вярно с оригинала”. Чуждестранните физически или юридически лица следва да представят документи, съгласно законодателството по регистрация. В този случай документите трябва да бъдат придружени с превод на български език. 2. Копие от застраховка за „Професионална отговорност”, съгласно чл. 171 от ЗУТ за извършване на консултантска дейност по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ, съгласно националното законодателство на участника.
Минимални изисквания: 1. Оборотът на участника (самостоятелно лице или обединение) от сходни с предмета на поръчката дейности за последните 3 (три) финансови години: 2009, 2010 и 2011 година, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, да бъде не по-малко от 350 000 лева (триста и петдесет хиляди лева). Забележка: Под сходен предмет следва да са разбира извършване на консултантска дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. 2.Участникът следва да притежава издадена на негово име валидна застраховка за "Професионална отговорност", съгласно чл. 171 от ЗУТ, за извършване на консултантска дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на участника. Застраховката "Професионална отговорност" трябва да покрива минималната застрахователна сума за този вид услуги, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.). В случай че участникът е обединение/консорциум, изискването за минимална застрахователна сума се отнася до всеки един от участниците в обединението/консорциума. Застрахователната полица по застраховката "Професионална отговорност" трябва да бъде в сила в срока на валидност на офертите. В случай, че срокът на застраховката изтича в периода на валидност на офертите, участникът, респ.всеки подизпълнител или всеки един от членовете на обединението/консорциума трябва да декларират, че ще удължат срока на застраховката.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1.1. Списък с основните договори, изпълнени през последните три години (2009 – 2011г.). Списъкът трябва да съдържа следната информация: • предмет на договора, основни дейности, извършени само от участника в настоящата процедура; • период на изпълнение на договора (дд/мм/гггг – дд/мм/гггг); • възложител по договора (клиент). Списъкът (по Образец) трябва да включва единствено договори с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, а не всички договори, които участникът е изпълнил през последните три години Доказването на изпълнението на гореописаните договори се извършва с представяне на копие от разрешение за строеж и разрешение за ползване, както и конкретна препоръка (писмо), указваща доброто изпълнение. В тези препоръки се посочват датата и мястото на извършване на консултантските услуги, както и дали те са изпълнени професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Забележка: В случай че участникът е бил подизпълнител по даден договор, следва да представи нарочна препоръка за целите на настоящата поръчка от основния изпълнител по договора, с което да удостовери дейностите/частта от дейностите, които е изпълнявал в качеството му на подизпълнител, както и качеството на изпълнение. 1.2. Доказването на изпълнението на гореописаните договори се извършва с представяне на конкретна препоръка (писмо), указваща доброто изпълнение. В тези препоръки се посочват, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Забележка: В случай че участникът е бил подизпълнител в даден обект, следва да представи нарочна препоръка за целите на настоящата поръчка от основния изпълнител на обекта, с което да удостовери частта от обекта и дейността, която е изпълнявал в качеството му на подизпълнител и качеството на изпълнение. 2. Документите, доказващи изискванията към ключовите експерти са: • • Списък на екипа за изпълнение на поръчката (Образец № 14); • Професионални биографии на експертите, включени в екипа за изпълнение на поръчката (Образец № 15); • Копия от документи, удостоверяващи образованието, професионалната им квалификация и компетентности; • За експертите, за които се изисква конкретна правоспособност, се представят копия от документите, удостоверяващи съответната правоспособност; • За ръководителя на екипа – копие на сертификат за проведено обучение по правилата на FIDIC; • Декларация за разположение на предложените ключови експерти (Образец № 16). 3. Заверено копие от сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на поръчката. 4. Заверено копие на удостоверение за членство във ФИДИК, издадено от БААИК.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да има доказан опит в извършване на консултантска дейност, сходна с предмета на поръчката. Участникът следва да е изпълнил през последните три години (2009, 2010 и 2011 г.): • най-малко три договора за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, завършили с издадено разрешение за строеж, и най-малко три договора за упражняване на строителен надзор по време на строителството, завършили с издадено разрешение за ползване, или •най-малко 3 договора за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството или изпълнение на дейността „Инженер”, съгласно Общите условия на ФИДИК – Жълта книга, завършили с издадено разрешение за ползване на строежа. 2. Участникът трябва да предложи екип за изпълнение на поръчката, включващ експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на предмета на поръчката. Участникът следва да предложи в екипа си най-малко следните ключови експерти - физически лица с необходимата компетентност и правоспособност, съгласно нормативните изисквания за всяка конкретна позиция: 2.1.Ръководител на екипа •Трябва да има завършено висше образование, с минимална степен-магистър–строителен инженер; •Цялостен опит в оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор - минимум 10 г (кумулативно); •Да е ръководил като строителен надзор или представител на „Инженера” поне два проекта по околна среда в съответствие с Договорните условия на FIDIC (Жълта книга); •Да е преминал курсове за обучение по правилата на FIDIC. 2.2. Инженер (Експерт) – технолог •Трябва да има завършено висше образование, с минимална степен агистър троителен инженер; •Опит в организацията и ръководенето на строежи /техн. ръководство/ по околна среда или упражняване на инвеститорски контрол - минимум 5 г (кумулативно); 2.3.Инженер (Експерт) по част „Конструктивна” •Трябва да има завършено висше образование, с минимална степен-магистър–строителен инженер, специалност ПГС или ССС; •Опит в осъществяване на технически контрол по част „Конструктивна” - минимум 10 г 2.4. Минимум по един инженер (експерт) по следните части на проекта: „Архитектурна”, „Конструктивна“, „Геология”, „Геодезия”, „ВиК”, „Пътно строителство”, „Електрическа”, „Автоматизация, „ОВК”, „ОВОС”, „Паркоустройство и благоустройство”, „Пожарна и аварийна безопасност” и „ПБЗ“, които: •Да имат завършено висше образование, с минимална степен – магистър по съответната специалност •Да притежават професионален опит в упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционните проекти - минимум 5 г (кумулативно) Забележка: Един инженер (експерт) може да отговаря за повече от една част на проекта, в случай че докаже необходимите правоспособност, опит и квалификация за всяка част 3. Участикът следва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват сходен с предмета на поръчката Забележка: Под сходен обхват се разбира консултантска дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството и/или изпълнение на дейността „Инженер”, съгласно Общите условия на ФИДИК. 4. Участникът следва да бъде пълноправен член на ФИДИК.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДА


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: предлагана цена; тежест: 60
Показател: Анализ на заданието и Анализ на заданието и определяне на ключовите моменти от изпълнението ; тежест: 10
Показател: Подход и методология за изпълнение на дейностите; тежест: 10
Показател: Организация на персонала; тежест: 10
Показател: График на дейностите (работна програма); тежест: 10


IV.3) Административна информация

ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 464175 от 11.01.2012 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

03.07.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 25 BGN

Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това на адрес: гр. Видин, Информационен център на Община Видин, пл."Бдинци' № 2, ет. 1, в работното време на Информационния център на Община Видин (от 9:00 до 17:00 часа), след издаване на фактура. Закупуването на документация за участие се извършва на касата, находяща се в Информационния център на Община Видин или по банков път, по сметка в лева, както следва: IBAN: BG44DEMI92408400046021, BIС: DEMIBGSF, код за вид плащане: 447000 Наименование на банката: “Търговска банка Д” АД – клон Видин Възложителят не може да откаже изпращане на документацията за сметка на лицето, отправило искането, съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗОП. Изпращането на документацията става за сметка на лицето, след получаване на писмено искане с приложено платежно нареждане за внесена сума за закупуване на документацията, в което лицето трябва да посочи необходимата информация за участника, съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗОП: име, адрес, телефон, факс, лице за контакт, както и да посочи куриерската служба, с която следва да бъде изпратена документацията за участие. След заплащането на документацията за участие по банков път, Участникът следва да изпрати искане/писмо до Възложителя, с минимално съдържание от: цитиран адрес за кореспонденция, име и обект/предмет на обществената поръчка и документ удостоверяващ, заплащането/закупуването на документацията за участие. Искането/Писмото може да бъде изпратено и по факса на Възложителя, който факс е цитиран в Обявлението.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

13.07.2012 г. Час: 17:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 14.07.2012 г. Час: 13:00

Място

Сградата на Община Видин, находяща се в гр. Видин, пл. "Бдинци" № 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

На отварянето на офертите могат да присъстват участници или техни упълномощени представители, представители на средства за масова информация, както и юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Обектът се изпълнява във връзка с проект № DIR-5102117-1-12 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин", Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.", съфинансирана от Европейския фонд за Регионално Развитие и от Кохезионния фонд на Европейската Общност, в изпълнение на Договор № DIR-5102117- С001 от 28.06.2011 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Видин в партньорство с другите общини от област Видин за безвъзмездна финансов помощ"

VI.3) Допълнителна информация

Община Видин предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://vidin.bg/?page_id=207, до изтичане на срока за закупуване на документацията, посочен в раздел IV, т. 3.3. от обявлението за поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна подлежат на обжалване от всяко заинтересовано лице пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата, в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. Срокът за обжалване на решението за откриване тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.06.2012 г.

Свързани:

Bg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги iconBg-софия: 27 Други услуги обявление за малка обществена поръчка услуги
Мнистерство на земеделието и храните, бул. Христо Ботев №55, За: Е. Сотирова, България 1040, София, Тел.: 02 98511346, e-mail:, Факс:...
Bg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги iconBg-софия: 27 Други услуги обявление за малка обществена поръчка услуги
Министерство на културата, бул. "Александър Стамболийски" №17, За: Ангел Ангелов, директор на дирекция "кпп", р българия 1040, София,...
Bg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги iconBg-силистра: 27 Други услуги обявление за малка обществена поръчка услуги
Многопрофилна болница за активно лечение Силистра"АД, Ул."Петър Мутафчиев"№80, За: Г. Георгиев, р българия 7500, Силистра, Тел.:...
Bg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги iconBg-разлог: 27 Други услуги обявление за малка обществена поръчка услуги
...
Bg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги iconBg-софия: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп услуги
Проучване и добив на нефт и газ ад, ул. Стефан Караджа №2, За: г-н Любомир Ненков, Република България 1080, София, Тел.: 02 9461498,...
Bg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги iconBg-разлог: 27 Други услуги обявление за малка обществена поръчка услуги
...
Bg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги iconBg-разлог: 27 Други услуги обявление за малка обществена поръчка услуги
...
Bg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги iconBg-карлово: 27 Други услуги обявление за малка обществена поръчка услуги
Община Карлово, ул. Петко Събев №1, За: инж. Евгени Доралийски, рбългария 4300, Карлово, Тел.: 0335 99300, Факс: 0335 99333
Bg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги iconBg-ямбол: 27 Други услуги обявление за малка обществена поръчка услуги
...
Bg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги iconBg-ракитово: 27 Други услуги обявление за малка обществена поръчка услуги
Община Ракитово, ул."Иван Клинчаров" №57, За: Любомир Петков кмет на община Ракитово, България 4640, Ракитово, Тел.: 03542 2044
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом