I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
ИмеI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Дата на преобразуване18.12.2012
Размер207.6 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/08190112.docx

Строителство
Номер 8 от 19.01.2012

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: СБАЛАГ "МАЙЧИН ДОМ" ЕАД

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 1000

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа контакти: отдел "Обществени поръчки"

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща: maichindom_zop@abv.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 02 9520305

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес: ул. "Здраве" № 2

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: София

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛице за контакти: Мария Михайлова

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за изпращане на заявления: Друго: моля, попълнете Приложение А.III

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на възложителя: http:/ / www.maichindom.com/

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 02 9172499

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на профила на купувача

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОт името на други възложители: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОсновна дейност на възложителя: Здравеопазване

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид на възложителя: Публичноправна организация

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНаименование: Избор на изпълнител на СМР за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Извършване на строително-ремонтни работи в СБАЛАГ „Майчин дом” - ЕАД, по проект за енергийна ефективност

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКод NUTS: BG411

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто на изпълнение: гр. София, ул. "Здраве" № 2

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип доставки

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКатегория услуга

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПредназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngРамково споразумение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой изпълнители

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбосновка на рамково споразумение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност (валута)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в години

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧестота и стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМакс. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой изпълнители

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: ”Избор на изпълнител на СМР за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Извършване на строително-ремонтни работи в СБАЛАГ „Майчин дом” - ЕАД, по проект за енергийна ефективност”. Видовете СРР са описани в техническата спецификация и количествената сметка.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngOсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДоп. предмети: 45261400: Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДоп. предмети: 45420000: Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбособени позиции: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПодаване на оферти: 0

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПриемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Обхват на строителството и дейностите по проекта-съгласно документацията

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност: 715000

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от/до - валута

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност до

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОпции: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКрайна дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в дни: 180

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНачална дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: 1. Участникът следва да представи гаранция за участие в размер на 7 000.00 лв. /седем хиляди лева/, като сам избира формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение както следва: а) Парична сума - внася се по сметка на СБАЛАГ "Майчин дом" - ЕАД, IВАN: BG66SOMB 9130 1051 2582 03ВIС SOMBBGSF, БАНКА: Общинска банка - АД, като в платежното нареждане задължително следва да бъде записано: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: “ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ В СБАЛАГ „МАЙЧИН ДОМ” - ЕАД, ПО ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” б) Банкова гаранция - неотменима банкова гаранция в полза на СБАЛАГ "Майчин дом" - ЕАД, София: 1.1. Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или легализация, в случай че е издадено от чуждестранна банка. 1.2. Гаранцията за участие в парична сума следва да бъде на български език или легализация. - Документът, удостоверяващ платената гаранция за парична сума следва да бъде в оригинал. В случай на електронно банкиране, участникът следва да завери съответния документ с подпис и печат. 1.3. Срокът на валидност на гаранцията за участие трябва да бъде със срока на валидност на офертата. 2. Участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % /три на сто/ от стойността на договора без ДДС.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение, парична сума или банкова гаранция, чийто срок на валидност е с три месеца по дълъг от срока за изпълнение на поръчката, с цел същата да е валидна до издаване на разрешение за ползуване на обекта. 3. Когато участникът е обединение гаранцията за участие се внася /представя/ от името на обединението, а гаранцията за изпълнение от името на новосъздаденото ЮЛ.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: Проектът е финансиран съгласно сключен договор за дългосрочен банков кредит.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискване: В случай, че участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица преди подписването на договора за обществена поръчка следва да се представи регистрация на обединението като самостоятелно юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруги особени условия: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: 1. В случай, че участникът е обединение, което не е юридичеко лице документите по т.т. 1.2.5: 1.2.6: 1.2.7: 1.2.8: 1.2.9: 1.2.10: 1.2.11: 1.2.12: 1.2.13: 1.2.14: 1.2.15: 1.2.16: 1.2.17: 1.2.18: 1.2. 22 посочени в раздел І от документацията за участие се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.В дадения случай офертата се подава общо и се подписва от името на обединението от упълномощеният представляващ. Участникът следва да представи нотариално заверени учредителен акт на обединението и пълномощни към упълномощения представляващ. 2. Изискванията за минимален общ оборот от дейността за последнити три години /2008, 2009, 2010/ трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло, а не от всеки член на обединението. 3. Когато по обективни причини участникът не може да представи изискваните от Възложителя документи, той може да докаже икономическото си и финансово състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзисквания: Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, включително техни обединения. При участие на обединение се представя учредителен акт за създаването на обединението. - Заверено от участника копие от Документ за регистрация по ДДС или декларация от участинка, че не е регистриран по ДДС, За чуждестранните лица – еквивалентен документ съобразно с националното им законодателство, придружен с официален превод на български език; - Удостоверение за актуално състояние (заверено копие) – изисква се, ако участниците са юридически лица или еднолични търговци и не са посочили ЕИК. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени придружен с официален превод на български език. Обединенията представят такива удостоверения за всички лица, включени в обединението. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на представяне на офертата за участие в откритата процедура. - Когато участникът е физическо лице - заверено копие от документ за самоличност; - Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо лице, копието на документа за самоличност следва да бъде представено с официален превод на български език.Когато участникът е неперсонифицирано обединение, задължително се представя оригинал или нотариално заверено копие на документ за създаването на обединението, от който да бъдат видни лицата, които го представляват, както и посоченият документ да удостоверява, че обединението отговаря на следните задължителни изисквания: - лицата в обединението са солидарно отговорни за поетите от него задължения; водещият член на обединението /консорциума/ е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението /консорциума/; - всички членове на обединението /консорциума/ са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП;за подизпълнител - Декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП; подписват се и от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. - Декларация по чл. 56, ал.1, т. 10 от ЗОП: за мин. цена на труда - Декларация за запознаване със строителния обект, предмет на поръчката; - Заверено от участника копие на валидна застрахователна полица съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството съгласно чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна при участие на чуждестрани лица. При участие на обединение, което не е юридическо лице, застраховката следва да бъде представена от всеки един от членовете в него, изпълняващ СМР. - Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; - Документ за закупената документация за участие; - Нотариално заверено пълномощно в случай, че участникът се представлява от лице, различно от законния му представител; - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител Непредставянето на посочените документи и неизпълнението на въведените изисквания води до отстраняване на участника от процедурата.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: За юридически лица: 1. Заверени от участника копия от годишния баланс и отчета за приходите и разходите за всяка от предходните три години (2008, 2009 и 2010 г.) съгласно изискванията на Закона за счетоводството.За физическите лица; 2. Официални документи в оригинал или нотариално заверено копие удостоверяващи дохода на физическото лице за всяка от предходните три години (2008, 2009 и 2010 г.); 3.Справки по чл. 51, ал. 1 от ЗОП - предоставени са образци в документацията Непредставянето на посочените документи и неизпълнението на въведените изисквания води до отстраняване на участника от процедурата.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: 1. Участникът следва да има минимален документално доказан общ оборот от извършени по договори за СМР дейности за предходните три финансови години (2008, 2009 и 2010 г.), в размер на 3/три/ пъти прогнозната стойност на СМР без ДДС - общо за трите години; 2. Участникът следва да има минимален документално доказан оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката за предходните три финансови години (2008, 2009 и 2010 г.), в размер на 2/два/ пъти прогнозната стойност на СМР без ДДС - общо за трите години; 3. В случай, че Участникът е обединение, изискванията по отношение на минимални икономически и финансови възможности се отнасят общо за всички участници в обединението.

ІІІ.2.3) Технически възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за строителство, включително договори сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 5 (пет) години – от 2006 до 2010 г. и до датата на подаване на офертата, придружен с препоръки за добро изпълнение, с посочване на предмет, обекти, дати на сключване и изпълнение, контрагенти и стойности. както и дали строителството е изпълнено професионално, в срок и в съответствие с нормативните изисквания.2.Списък на техническите ръководители (свободен текст), които ще ръководят изпълнението на СМР, придружен с документи, удостоверяващи техническата правоспособност на лицата, включени в списъка и професионални автобиографии. В списъка трябва да се посочат трите имена на техническите ръководители, придобитата от тях квалификация и професионалния им опит като технически ръководители. 3. Списък на наличната и наета механизация, придружена от документи за собственост или ползуване/Извлечение от материалната книга, договори за наем, придружени от документи за собственост на съответните машини/. 4. Заверено от Участникът копие на валидна застрахователна полица съгласно чл. 171 от ЗУТ за задължително застраховане в проектирането и строителството. 5. Внедрена система за управление съгласно стандарт ISO 9001:2000 (или еквивалент) за управление на качеството в строителството. 6. Сертификати за качество на дограмата със Система за управление на качеството при производсвото й ISO 9001:2000 (или еквивалентно), удостоверения за коифициент на топлопреминаване и мостри на ъгли със стъклопакет и обков. Участниците могат да представят и други документи доказващи технически и професионални възможности за осъществяване предмета на поръчката.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: 1. Участниците трябва да са изпълнили или участвали в изпълнението на 3 /три/ договора за строителство, през последните 3 (три) години /2008, 2009 и 2010 г./, в които да са изпълнявали строителни дейности и дейности с обхват сходен с предмета на поръчката (под обхват сходен с предмета на поръчката да се има в предвид доставка и монтаж дограма, топлоизолационни работи) в размер на СМР без ДДС минимум 2/два/ пъти прогнозната стойност. 2. Участникът следва да е регистриран в ЦПР на строителите към Камарата на строителите в България за съответната категория строеж - Първа група, Четвърта категория или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - заверено от участника копие за чуждестранни лица.За обединение, което не е юридическо лице, посоченото удостоверение се представя от тези членове на обединението, които, според направеното разпределение на дейностите в договора за обединение ще вземат участие в конкретните СМР на обекта, съобразно категорията му, съобразена с разпоредбите на ЗУТ. 3. Участникът следва да е застрахован съгласно чл. 171 от ЗУТ за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство. Участникът представя валидна застрахователна полица за сключена застраховка, покриваща посочените в цитираната наредба минимални рискове и размер на минимални застрахователни суми за Четвърта категория строежи или еквивалентна при участие на чуждестрани лица. При участие на обединение, което не е юридическо лице,застраховката следва да бъде представена от всеки един от членовете в него, които ще изпълняват СМР. 4. Участникът трябва да разполага с минимум 20 работници, както и нужният ръководен персонал ръководител на обект : - ръководител на обект : строителен инженер с квалификация „Магистър”, ПГС и да има минимум пет години доказан професионален опит по специалността.- технически ръководители - двама : строителен техник, Архитектура и строителство и да имат минимум три години доказан професионален опит по специалността .- Ръководител ЗБУТ и отговорник по контрол на качеството , които да притежават съответните удостоверения. 5. Средно-списъчния годишен брой на работниците, служителите и ръководния персонал на участника трябва да е минимум 20 човека за всяка от последните 3 години. 6. Участникът трябва да разполага с минималното изискуемо техническо оборудване – подпорно тръбно скеле, пробивни инструменти, бъркалки, машини за полагане на полиуретанова пяна необходими при изпълнение на СМР. 7. Участникът трябва да има валиден сертификат по ISO 9001:2000 или еквивалентен за управление на качеството в строителството. 8. Сертификати за качество на дограмата със Система за управление на качеството при производството й ISO 9001:2000 или еквивалентно, удостоверения за коифициент на топлопреминаване и мостри на ъгли със стъклопакет и обков. 9. В случай, че Участникът е обединение, изискванията по отношение на минимален технически възможности се прилагат общо за участниците в обединението.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗапазени поръчки

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа изпълнението на услугата се изисква определена професия

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТрябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзбрани кандидати

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид процедура: Открита

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОснования и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимален брой

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКритерии

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНамаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКритерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоказател: Предлагана цена (тежест : 50)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоказател: Срок за изпълнение (тежест : 20)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоказател: Гаранционен срок (тежест : 20)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоказател: Предложен срок на отложено плащане (тежест : 10)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЩе се използва електронен търг: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДопълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНомер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПредишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид на публикацията: Предварително обявление за ОП

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНомер на обявлението в ДВ: 118 от 01/03/2011

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруги предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПлатими документи: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧас: 15:00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЦена: 20.4

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: Цената на документацията е с ДДС. Заинтересуваните лица могат да закупят документацията в отдел "Обществени поръчки" на СБАЛАГ "Майчин дом", в гр. София, ул. “Здраве” № 2, всеки работен ден между 8:30 ч. - 12.30 ч. и 13.30 ч. - 15.00 ч., срещу заплащане на посочената цена в брой или по банков път: Общинска Банка - АД -BICSOMBBGSF, IBAN BG23SOMB 9130 1051 2582 01. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 07/02/2012

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВалута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧас: 15:00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 17/02/2012

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруг език: Български

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕзик/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой дни: 120

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто: СБАЛАГ "Майчин дом", в гр.София, ул. “Здраве” № 2, втори етаж - рапортна зала

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧас: 11:00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛица: Право да присъстват имат кандидати и/или техни представители по закон и/ или пълномощия, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 20/02/2012

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТова представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПроект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДопълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 1000

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща: cpcadmin@cpc.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 02 9807315

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес: бул. Витоша № 18

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: София

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес: http://www.cpc.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 02 9884070

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнформация относно крайния срок: Съгласно чл. 120 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 18/01/2012

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа контакти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛице за контакти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа контакти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛице за контакти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: "СБАЛАГ - Майчин дом" - ЕАД

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 1431

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа контакти: Р.Иванова

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес: ул.Здраве №2

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: София

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛице за контакти: отдел "Деловодство"

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 02 9172420

Свързани:

I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Националния осигурителен институт, Териториално поделение гр. Стара Загора
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Сливен
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Пловдив
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Община Айтос Дирекция "Образование, култура, вероизповедание, спорт и туризъм"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Второ средно общообразователно училище "Н. Й. Вапцаров" Монтана
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Териториално поделение Държавно ловно стопанство "Осогово"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Териториално поделение гр. Габрово
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград" еоод
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Балчик" еоод
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом