През последните години сме свидетели на засилена кредитна експанзия от страна на редица банки
ИмеПрез последните години сме свидетели на засилена кредитна експанзия от страна на редица банки
Дата на преобразуване18.12.2012
Размер16.82 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/bills/40/754-01-135.rtf
ÐÅÏÓÁËÈÊÀ ÁÚËÃÀÐÈß

×ÅÒÈÐÈÄÅÑÅÒÎÒÎ ÍÀÐÎÄÍÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ

Ïðîåêò!


Ç À Ê Î Í

çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà

Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ


Ïàðàãðàô åäèíñòâåí.  ÷ë. 220 ñå ñúçäàâà àë. 3 ñúñ ñëåäíîòî ñúäúðæàíèå:

              “(3) Ñ íàêàçàíèåòî ïî àë. 2 ñå íàêàçâà äëúæíîñòíî ëèöå, êîåòî å ðàçðåøèëî îòïóñêàíåòî íà êðåäèò áåç íàäëåæíî îáåçïå÷åíèå è êðåäèòúò å îñòàíàë íåèçäúëæåí.”

 

26 ñåïòåìâðè 2007 ã.


Íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè:

                    Ìèí÷î Õðèñòîâ


             Ñòåëà Áàíêîâà


Ì Î Ò È Â È


През последните години сме свидетели на засилена кредитна експанзия от страна на редица банки.

Предложеният законопроект не е насочен срещу принципите на “разумното банкиране”, а създава предпоставки за разумно и отговорно кредитиране. С този текст ще бъдат намалени изкушенията за недобросъвестни банкери да облагодетелстват себе си и трети лица, ощетявайки съответните банки и техните вложители.

Важно е да се отбележи, че за да бъде приложен текстът на ал. 3 е необходимо да бъдат изпълнени кумулативно две условия – кредитът да е отпуснат без надлежно обезпечение и да е останал неиздължен. Разпоредбите на ал. 3 предвиждат наказание за виновно поведение, а не за поемане на риск.


26 ñåïòåìâðè 2007 ã.


Íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè:

          Ìèí÷î Õðèñòîâ


             Ñòåëà Áàíêîâà
2Свързани:

През последните години сме свидетели на засилена кредитна експанзия от страна на редица банки iconПлащане с карти
През последните години традиционната кредитна карта, създадена през 50-години на миналия век, претърпя развитие. Сега има няколко...
През последните години сме свидетели на засилена кредитна експанзия от страна на редица банки iconСтандарти за подготовка на специалисти за социална работа с бежанци 1
Промените в световен, регионален и национален мащаб през последните петнадесет години, поставиха във фокуса на вниманието на обществото...
През последните години сме свидетели на засилена кредитна експанзия от страна на редица банки iconАграренуниверситет пловди в агрономически факултет
Последните години сме свидетели на изключително безпокойство сред широката научна общественост по проблемите, свързани с околната...
През последните години сме свидетели на засилена кредитна експанзия от страна на редица банки iconАграренуниверситет пловди в агрономически факултет
Последните години сме свидетели на изключително безпокойство сред широката научна общественост по проблемите, свързани с околната...
През последните години сме свидетели на засилена кредитна експанзия от страна на редица банки iconНационално научно-техническо дружество по дефектоскопия
Авторът се позовава на собствени есета, докладвани през последните години на конференциите „Дни на безразрушителния контрол” както...
През последните години сме свидетели на засилена кредитна експанзия от страна на редица банки iconЗащо точно 14?
Ще започна настоящата презентация с няколко илюстрации за отношенията банки клиенти през последните 14 години. Защо точно 14?
През последните години сме свидетели на засилена кредитна експанзия от страна на редица банки iconДипломна работа На тема: Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие
От друга страна сме свидетели на глобализацията и интернационализацията световната икономика, а това е пряк резултат от международната...
През последните години сме свидетели на засилена кредитна експанзия от страна на редица банки iconЦентър за психологическо консултиране и обучение
Йордан Славчев Ангелов е психолог, специалист по Организационна и Семейна психология, нлп, Делова и Бизнес комуникация. През последните...
През последните години сме свидетели на засилена кредитна експанзия от страна на редица банки iconКакви са най-важните събития за Вас през последните 20 години на 20-ти век?
Д. К.: Може да започнем с един такъв базов въпрос и по-общ, така да се каже. Какви са най-важните събития за Вас през последните...
През последните години сме свидетели на засилена кредитна експанзия от страна на редица банки iconДебаланси по търговията с чужбина
Развитието на българската външна търговия за последните десетилетия не отговаря на тези изисквания. През последните три години, например,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом