Bg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
ИмеBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Дата на преобразуване18.12.2012
Размер74.45 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/006571203.docx
00657-2012-0003

BG-Габрово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"В и К" ООД, бул."Трети март" № 6, За: инж.Розалин Парашкевов, Р.България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, E-mail: office_vikgb@mbox.contact.bg, Факс: 066 801178

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на полиетиленови тръби висока плътност (ПЕВП) от Ф 25 мм до Ф 400 мм за нуждите на "В и К" ООД - Габрово

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: гр.Габрово
Код NUTS: BG322

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Периодични доставки на полиетиленови тръби с висока плътност, използвани в пряката дейност на дружеството. Доставките се извършват по текущи заявки с транспорт на доставчика. Начин на образуване на цената - в лева без ДДС франко складовата база на "В и К" ООД в град Габрово.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44162000

Описание:

Тръби

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

общото количество се формира на база поръчките на възложителя през срока на договора

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1/ Гаранция за участие в процедурата в размер на 3000 (три хиляди) лева и 2/ Гаранция за изпълнение на договора в размер на 6000 (шест хиляди) лева. Гаранциите се внасят в брой в касата на дружеството - възложител или се превеждат по банковата му сметка в "Банка Пиреос България“ АД: IBAN: BG97PIRB 74611600720806, BIC: PIRBBGSF, или под формата на безусловна и неделима банкова гаранция обхващаща целия срок на процедурата (респ. на сключения договор).

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащанията ще се извършват в левове по банков път, съгласно приетата оферта.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, притежаващи необходимата квалификация и опит в доставката на обекти с предмета на конкретната поръчка и необходимата материално - техническа обезпеченост, отговарящи на изискванията на ЗОП, ППЗОП, решението и обявлението за обществена поръчка, и условията на възложителя и по отношение на които не са налице обстоятелствата, визирани в чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. При подаването на офертата обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП се доказват с представянето на декларацията по образец от документацията за участие, като при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи. Участникът тряБва да е производител

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Участникът да има положителен финансов резултат след данъчно облагане за всяка от трите финансови години (2009г., 2010г. и 2011г.). Ако участникът е обединение / консорциум, който не е юридическо лице, изискването се отнася за всеки един от членовете на обединението / консорциума. За доказване на тези обстоятелства участниците представят заверени от тях копия от баланса и отчета за приходите и разходите, съгласно приложимите счетоводни стандарти за посочените три финансови години - 2009г., 2010г. и 2011г.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Участникът следва да е реализирал оборот на стоки, идентични със стоките предмет на поръчката за не по-малко от 1 000 000 лева без ДДС през последните три години. За доказване на това обстоятелство участникът представя списък на договори за доставки на стоки, идентични с тези, предмет на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение от възложителите по договорите. Участникът следва да е изпълнявал договори с предмет, аналогичен с предмета на настоящата поръчка с поне едно „В и К“ дружество в Република България през всяка една от последните три години. Изискуеми документи за доказване съответствието на предлаганите от участниците изделия с техническата спецификация на възложителя: а/ Дългосрочна декларация от производителя (за 2010г. и 2011г.), удостоверяваща произхода на произвежданата продукция; б/ Декларация от производителя за техническа спецификация на предлаганите полиетиленови тръбидоказваща, че посочените произвеждани диаметри и SDR отговарят на изискваните от възложителя: SDR 11 /16 атм./, SDR 17 /10 атм./, SDR 26 /6 атм./; в/ Документ, удостоверяващ физиологична благонадеждност издаден от производителя на тръбите гарантиращ, че произвежданите тръби са разрешени за пренос на питейна вода и материалът, използван като суровина не служи като хранителна среда за микроорганизми, и не се атакува от тях; г/ Сертификат за поддържане на система за управление на качеството на производителя по международни (ISO 9001, 9002; DIN 8074/8075; IES; UNI; ITU и др.), европейски (CEN, CENELEC) и/или национални (БДС) стандарти; д/ Сертификат за съответствието на ПЕВП тръби за питейна вода съгласно НСИСОССП, извършена от лице, притежаващо разрешение от МРРБ за извършване оценка на съответствието със съществените изисквания удостоверяващ, че ПЕВП тръбите отговарят на стандарта БДС EN 12201-2; е/ Документ за хигиенно - токсикологична благонадеждност на тръби / санитарно разрешително; ж/ Документ за произход на суровината, влагана за производството на изделията; з/ Сертификат за въведена система на качеството от производителя на суровината, влагана при производството на ПЕВП тръби; и/ Сертификат за въведена система за качеството от лабораторията за изпитване на продуктите предмет на поръчката; к/ Сертификат за произход на готовата продукция; л/ Свидетелства за извършени заводски изпитания върху изделията, показващи резултатите на физико-механични параметри за напор, размерност, дълготрайна якост, издръжливост и др.; м/ Указания за транспортиране, складиране, съхранение, монтаж и експлоатация на български език; н/ Сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 на кандидата, който да отговаря на предмета на поръчката; о/ Документ за гаранционен срок на предлаганите изделия, предмет на обществената поръчка, издаден от производителя.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕ


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: ЦЕНА; тежест: 70
Показател: РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ; тежест: 20
Показател: СРОК НА ДОСТАВКАТА; тежест: 10

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

14.05.2012 г. Час: 16:30

Платими документи

ДА

Цена

5 BGN

Условия и начин на плащане

В брой на касата на дружеството или чрез превод по банковата сметка на дружеството.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

22.05.2012 г. Час: 16:30

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 23.05.2012 г. Час: 11:00

Място

седалището на дружеството в град Габрово, бул."Трети март" № 6

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

лицата, посочени в чл.68, ал.3 от ЗОП - участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.04.2012 г.

Свързани:

Bg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация" оод, ул. "Ал. Стамболийски" №2, За: Александър Александров, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223,...
Bg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Пламена Павлова експерт търговия "Доставки/тец варна", р българия 9168, с. Езерово,...
Bg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Софийска вода" ад, Район "Младост", ж к. "Младост іv", ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Сергей Поборников, България 1766, София,...
Bg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване-Дунав" еоод разград, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р. България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, e-mail:,...
Bg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-кърджали: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."България" №88, За: Иванка Павлова, Република България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 65202, Факс: 0361 64655
Bg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация Варна" оод, ул."Прилеп" №33, За: Милен Панайотов – ръководител отдел “мр и сс”, България 9010, Варна,...
Bg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация Варна" оод, ул."Прилеп" №33, За: Милен Панайотов – ръководител отдел “мр и сс”, България 9010, Варна,...
Bg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-смолян: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване иканализация"-еоод- смолян, ул."П. Р. Славейков" №2, За: инж. Златка Стаматова, България 4700, Смолян, Тел.: 0301...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом