Bg-тополовград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
ИмеBg-тополовград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване18.12.2012
Размер62.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/007211201.docx
00721-2012-0001

BG-Тополовград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Тополовград, пл. " Освобождение" №1, За: Пламен Йорданов, България 6560, Тополовград, Тел.: 0470 52140, E-mail: oba_top.grad@abv.bg, Факс: 0470 54157

Място/места за контакт: Община Тополовград

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на горива/ дизелово гориво, бензин А95 и автогаз/ чрез покупка за нуждите на МПС, собственост на Община Тополовград.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: Община Тополовград
Код NUTS:

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнителят да зарежда с горива / дизелово гориво, бензин -А95 и автогаз/ моторните превозни средства, собственост на Община Тополовград. Количеството е прогнозно и е както следва: дизел 25 820 л.; бензин А96-7 820 л.; автогаз- 3 270л. л.Зареждането с горива на МПС собственост на община Тополовград да се извършва на бензиностанциите на изпълнителя в Община Тополовград или другаде в страната, ако изпълнителят разполага с такива. Зареждането да става чрез карти за безналично плащане, като за издаването и ползването на картите възложителят не заплаща такса. На изпълнителя след подписване на договор за изпълнение ще бъде предоставен списък на МПС- собственост на Община Тополовград с вида, марката, регистрационен номер.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09130000, 09132000, 09134200, 09120000

Описание:

Нефт и негови дестилати
Бензин
Дизелово гориво
Газообразни горива

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството е прогнозно и е както следва: дизел 25 820 л.; бензин А96-7 820 л.; автогаз- 3 270л.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата- парична сума в размер на 850 лв./ осемстотин и петдесет лева/. Гаранцията се внася касово в община Тополовград или по Банкова сметка на община Тополовград- IBAN BG35STSA93003300704111, BIC STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, клон Тополовград.Гаранцията за участие се освобождава или задържа при условията и сроковете посочени в НВМОП. 2.Гаранция за изпълнение на договора - парична в размер на 1,5 % от стойността на поръчката.Гаранцията за изпълнение се внася касово в община Тополовград или по Банкова сметка на община Тополовград- IBAN BG35STSA93003300704111, BIC STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, клон Тополовград. Гаранцията за изпълнение се освобождава или задържа съгласно условията в договора за обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Определени в договора

ІІІ.1.4) Други особени условия

В случай,че автомобил собственост на Община Тополовград, се намира на територия, където липсва търговски обект на изпълнителя на поръчката/бензиностаниция/ и зареденото количество гориво е недостатъчно за пристигане на автомобила до мястото на домуване, възложителя има право да зарежда гориво от трети лица, като това няма да се счита за нарушение на сключения между страните договор.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверение за регистрация в търговски регистър, издадено от Агенция по вписванията , а когато е физическо лице- копие от документ за самоличност; 2. Удостоверение за наличие или липса на задължение по чл.87, ал.6 от ДОПК към НАП 3.Документ за регистрация по ДДС- заверено копие; 4.Документ за регистрация по БУЛСТАТ- заверено копие; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47,ал.1; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47,ал.2; 7.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47,ал.5; 8.Декларация относно предлагания срок на валидност на офертата; 9. Документ за закупена документация за участие; 10. Документ за внесена гаранция за участие; 11. Докуменент за липса на задължения по договори към Община Тополовград/ извлечение от сметка/. 12 Удостоверение за наличието или липса на зъдължение по чл.87, ал.6 от ДОПК по местни данъци такси към Община Топоолвград. 13. Декларация за липса на наложени санкции относно качеството на горивата през последните 2 години. Участниците следва да представят всички изискуеми документи подробно описани в документацията за участие.Участниците ще бъдат отстранявани при непредставяне на изискуемите документи и наличия на обстоятелствата в чл.69 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1.копие от счетоводния баланс и отчета за приходи и разходи за последните две финансови години /2010, 2011г./ 2. информация за общия оборот за последните две финансови години /2010, 2011г./
Минимални изисквания: Изисква се положителен финансов резултат за предходните две финансови години /2010, 2011г./

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Договор с производител или доставчик на горива, придружен с документ удостоверяващ качеството на течните горива- заверени копия.
Минимални изисквания: Договор с производител или доставчик на горива, придружен с документ удостоверяващ качеството на течните горива- заверени копия.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

02.05.2012 г. Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN

Условия и начин на плащане

В брой на касата на община Тополовград или по банкова сметка IBAN BG 61 STSA93008400942400, BIC STSABGSF при Банка ДСК АД- клон Тополовград/ Цена на тръжната документяация с ДДС- 12.00 лева.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

09.05.2012 г. Час: 16:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 16.05.2012 г. Час: 13:30

Място

Зала на Общински съвет-Тополовград


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Комисия за защита на конкуренцията

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.03.2012 г.

Свързани:

Bg-тополовград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-тополовград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Bg-тополовград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Брегово, пл. "Централен", За: Анета Тлаченска, р българия 3790, Брегово, Тел.: 09312 2433
Bg-тополовград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-харманли: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Харманли, пл.'Възраждане'№1, За: Лиляна Йорданова, рб 6450, Харманли, Тел.: 0373 82015, e-mail
Bg-тополовград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-тополовград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" 5, За: Ваня Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9301461, e-mail:, Факс:...
Bg-тополовград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-гр. Главиница: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Соу васил левски, Оборище 57, За: Еленка Борисова, България 7630, гр. Главиница, Тел.: 08636 2245, e-mail
Bg-тополовград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
...
Bg-тополовград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: Янислава Георгиева Костадинова, България 1092, София, Тел.: 02 9220676, e-mail:,...
Bg-тополовград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом