Общи положения
ИмеОбщи положения
Дата на преобразуване18.12.2012
Размер78.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://media.wix.com/ugd/167c38_6abeab04d591a3379187f15e6e960f0f.doc?dn=Ob6ti+usloviq+-+depoziti
Общи условия за откриване и водене на срочни депозити на физически лица


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Банка УТБ „УНИКРЕДИТ ДЖУНИЪР” АД открива и сключва договори за физически лица за следните видове срочни депозити:

- Срочни депозити за 1, 3, 6 и 12 месеца;

- Срочни за срок от 18, 24, 36 и 60 месеца.

1.2. Срочни депозити се откриват чрез внасяне на пари в наличност или чрез прехвърляне на суми от други влогове и сметки открити в БАНКАТА.

1.3. БАНКАТА изисква минимална сума за откриване на срочен депозит.

2.1. Договореният срок по срочен депозит е времето от датата на откриване до последния ден на срока, за който е сключен договорът. Срокът изтича след съответен брой месеци на същото число, на което е открит депозитът. Ако месецът, в който изтича срока няма същото число, срокът изтича в последният му ден.

2.2. При изтичане на договореният срок, БАНКАТА го подновява служебно при същите условия и срок, без да е необходимо явяването на титуляра. Служебно подновеният срок също се счита за договорен.

3. Лицето, на чието име е открит срочният депозит е титуляр на депозита. ТИТУЛЯРЪТ се разпорежда със средства по депозита лично или чрез пълномощник с нотариялно заверено пълномощно срещъ представяне на договора за срочен депозит и анекс към него, ако има такъв и на документ за самоличност. БАНКАТА не носи отговорност за изплатени суми и извършени разпореждания по пълномощно, когато не и е съобщено, че то е оттеглено.

4.1.1. БАНКАТА олихвява сумите по срочните депозити с лихвени проценти, определяни и обявени от БАНКАТА.

4.1.2. БАНКАТА има право едностранно да променя лихвените проценти, за което уведомява ТИТУЛЯРА по подходящ начин. Промяната може да бъде извършена при наличие на някое от следните условия:

а) при изменение от поне 1% за месец на стойностите на LEONA, EURIBOR, LIBOR;

б) при изменение от поне 0.5% за месец на индекса на потребителските цени за България (CPI);

в) въвеждане на рестрикции от страна на Централната банка върху банковата система и/или върху УТБ „УниКредит Джуниър” АД;

г) промени в нормативните актове, както и в регулациите на Централната банка, засягащи фухкционирането и изискванията на банките;

д) при изменение от поне10% за месец на стойностите на средните годишни пазарни лихвени нива по привлечените депозити от нефинансови институции, обявявани в статистиката на Централната банка;

е) съществена промяна в пари1ната политика на Централната банка, като премахване на валутния борд, обезценка на лева, деноминация на лева, смяна на парите.

4.2. Начислените лихви по срочните депозити се капитализират или прехвърлят по друга сметка при изтичане на договорения срок, ако не е уговорено друго, или при закриване на депозита. Сметката, по която се прехвърля лихвата, не може да се променя и/или закрива до съществуването на срочния депозит.

5.1. При закриване на срочен депозит на падеж, върху внесената сума се начислява опредлената за срочния депозит лихва.

5.2. При закриване на срочен депозит в първи ден след падежа, не се начислява лихва за един ден.

5.3. При закриване на сроче депозит преди изтичане на договорения срок, върху внесената сума се начилсява лихва по – ниска от опредленената за срочния депозит.

5.4.1. Срочният депозит се закрива, като при изтегляне на общата сума на депозита, така и при частично теглене на суми.

5.4.2. При довнасяне или теглене на суми от срочния депозит, ТИТУЛЯРЪТ трябва да предостави на БАНКАТА номера, с който БАНКАТА означава депозита, посочен в договора за откриването му. Операциите по довнасяне и теглене се извършват в същият ден, в който са наредени от титуляра.

5.4.3. В случай, че сумите, които се изтеглят от депозита ще се превеждат по друга банкова сметка, ТИТУЛЯРЪТ предоставя на БАНКАТА IBAN на сметката на получателя и BIC на БАНКАТА на получателя. Преводите се изпълняват в рамките на същия работен ден, в който е нареден превода, ако съответните нареждания за тях са получени от ТИТУЛЯРА в рамките на оповестените от БАНКАТА крайни часове за приемане на нареждания за преводи за изпълнение през същия ден.

5.4.4. За платежните операции на т.т. 5.4.2. и 5.4.3. титулярът заплаща такса и комисионни, съгласно ТАРИФАТА на БАНКАТА към датата на извършането на операцията, за които титулярът се уведомява преди извършване на опрецията.

5.4.5. В случаите, в които валутата на срочния депозит е различна от валутата на сметката, по която ще бъде получена сумата, БАНКАТА уведомява ТИТУЛЯРА за приложимия валутен курс за обмяна преди извършване на операцията. Това не се отнася за случаите, когато сметката на получателя се води при друга банка.

6.1. Фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по срочните депозити на клиентите са банкова тайна и сведения по тях могат да се дават освен на титулярите и упълномощените от тях с нотариално заверено лица, и по устоновения от Закона за кредитните институции ред.

6.2. Сведения за наличните депозити на починал титуляр се дават на наследниците му към датата на смъртта, след представяне на удостоверение за наследници.

7.1. При загубване, унищожаване или открадване на договора за срочен депозит, ТИТУЛЯРЪТ е длъжен да уведоми писмено БАНКАТА. БАНКАТА не носи отговорност, ако преди получаване на уведомлението добросъвестно е платила съми на лице, което въз основа на недвусмислени обстоятелства се явява овластено да получи сумата.

7.2. БАНКАТА приема и изпълнява запори по срочните депозити съгласно действащо законодатетлство.

ІІ. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ ЗА 1, 3, 6 И 12 МЕСЕЦА:

8.1. Срочен депозит може да се открие на всяко пълнолетно или непълнолетно местно или чуждестранно лице в лева.

8.2.1. ТИТУЛЯРЪТ на депозита определя начина на изплащане на начислената лихва – чрез капитализиране или чрез прехвърляне по друга сметка, като:

- при капитализиране на лихвата, начислента лихва е платима след изтичане на срока, за който е сключен договорът за срочен депозит, заедно с внесената сума. Ако депозитът не се закрие при изтичане на договореният срок, лихвата се прибавя (капитализира) към внесената сума и за следващия предоговорен срок, лихвата се начислява върху общата сума;

- при прехвърляне на лихвата по друга сметка, начислената лихва е платима най – рано след изтичане на първоначално договорения срок. Лихвата се начислява върху всеки договорен срок само върху внесената сума.

8.2.2.ТИТУЛЯРЪТ може да промени начина на изплащане на лихвата, без да се прекратява сключеният договор. За промяна се подписва анекс към договора.

8.3. По открит срочен депозит може да се внесе допълнителна сума по всяко време на договореният срок, без да е необходимо да се подписва анекс.

8.4. При предсрочно закриване на срочен депозит, лихва по ниска от определената за срочния влог се начислява от датата на откриване/служебно подновяване до датата на закриване.

8.5. Разпореждане със срочен депозит, открит на името на малолетно или непълнолетно лице, независимо от кога са внесени сумите, се извършва с разрешение на районния съд, както следва:

- за малолетно лице – от законния му представител;

- за непълнолетно лице – от него, заедно с родител или попечител.

8.7. Срочен депозит за 1, 3, 6 и 12 месеца не може да се прехвърля на други лица.

ІІІ. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ ЗА 18, 24, 36 И 60 МЕСЕЦА:

9.1. Срочен депозит може да се открие на всяко пълнолетно или непълнолетно местно или чуждестранно лице в лева.

9.2. На всеки шест месеца от датата на откриване (служебно подновяване на срочния депозит за 18 месеца и на всеки дванадесет месеца от датата на откриване) служебно подновяване на срочния депозит за срок от 24, 36 и 60 месеца, начислената за изтеклия период лихва се прехвърля по разплащателната сметка на името на ТИТУЛЯРА, открита в БАНКАТА в съответната валута.

9.3. По открит срочен депозит може да се внесе допълнителна сума само ако при изтичане на договорения срок (на падежа), за което се подписва анекс към договора. Когато датата на изтичане на договорения срок е неработен ден, се допуска довнасяне на суми в първият работен ден, без да се променя датата на срока на договора.

9.4. При предсрочно закриване на срочния депозит за срок от 18 месеца, за непълния 6 месечен период се начислява и изплаща лихва по – ниска от определената за срочния депозит.

9.5. При предсрочно закриване на срочния депозит за срок от 24, 36, и 60 месеца, за непълния 12 месечен период се начислява и изплаща лихва по – ниска от определената за срочния депозит.

9.6. Срочният влог може да се прехвърля на друго физическо лице, без да се счита, че е налице закриване на депозита, за което се сключва нов договор.

ІV. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ С НАРАСТВАЩА ЛИХВА:

10.1 Срочен депозит с нарастваща лихва за срок от 9, 12 и 15 месеца може да се открие на всяко пълнолетно местно или чуждестранно лице в лева.

10.2. Договореният срок се разделя на три равни лихвени периода. За всеки следващ лихвен период сумите се олихвяват с нарастващи лихвени проценти, посочени в договора или в анекси към него. След изтичане на договореният срок, олихвяването се повтаря по посочена схема.

10.3. При изтичане на всеки лихвен период, начислената за изтеклия период лихвата се прехвърля по разплащателната сметка на името на ТИТУЛЯРА, открита в БАНКАТА в съответната валута.

10.4. По открит срочен депозит може да се внесе допълнителна сума по всяко време на договореният срок, без ограничения в размера на довнасяната сума. За депозити в лева се приемат суми без ограничения за първия и втория лихвен период, а за последния – се приемат суми до 10 пъти на първоначално внесената сума. При довнасяне на суми по срочен депозит се подписва анекс към договора.

10.5. При закриване на срочния депозит на падеж, върху внесената сума се начислява и изплаща определената за последния лихвен период лихва.

10.6. При закриване на срочния депозит в деня на изтичане на първия или вторият лихвен период, върху внесената сума се начислява и изплаща определената за съответния лихвен период лихва.

10.7. При предсрочно закриване на срочние депозит, освен в случаите по т.10.6., за лихвения период, през който се закрива депозитът не се заплаща лихва.

10.8. Срочен депозит с нарастваща лихва не може да се прехвърля на други лица.


Срочните депозити на непълнолетни титуляри могат да се използват за обезпечение във всички предвидени от закона случаи.

Паричните средства на титуляра в УТБ „УниКредит Джуниър” АД, приети на депозит при обявени от банката условия, вкл. Начислени лихви, са гарантирани от Фонда за гарантиране на депозитите в банките в общ размер до 100 000 лв.

Не се предоставя гаранция на депозити с общ размер над посочения. Както и депозитите, възникнали или свързани със сделки и действия представляващи „изпиране на пари” по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Не се изплащат гарантираните размери на депозитите в БАНКАТА на:

 1. Лицата, на които са били предоставени привилигировани лихвени условия в отклонение от обявените от БАНКАТА условия, които тя е длъжна да прилага към своите вложители;

 2. Лицата, притежаващи акции, които им осигуряват пове4е от 5 на 100 от гласовете в общото събрание на БАНКАТА;

 3. Членовете на управителния и надзорния съвет, съответно и съвета на директорите на БАНКАТА. На прокуристите и на членовете на органите й за вътрешен контрол;

 4. Физически лица, които са съдружници в одиторски предприятия, избрани или назначени по установения в закона ред да заверят годишни финансов отчет на Банката;

 5. Съпрузите и роднините по права и по съребрена линия до втора степен включително на лицата по т.2, 3 и 4;

 6. Банките, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка;

 7. Финансовите институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции;

 8. Застрахователите;

 9. Пенсионните и осигурителни фондове, с изключение на фондивете за допълнително задължително и пенсионно осигуряване;

 10. Инвестиционните посредници, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка;

 11. Инвестиционните дружества от затворен тип, колективните инвестиционни схеми и дружествата със специална инвестиционна цел;

 12. Държавата и държавните институции;

 13. Общините;

 14. Фонда за гарантиране на депозитите в банките, Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа и Гаранционния фонд по чл. 287 от кодекса за застраховането.

Обслужването на срочни депозити се извършва от БАНКАТА в съответствие с относимото банкоео и общо законодателство.

БАНКАТА си запазва правото да променя настоящите общи условия, като своевременно и по подходящ начин уведомява титулярите за направените промени.

Свързани:

Общи положения icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Общи положения iconПърви общи положения
Чл. Тази Наредба установява основните положения и задължения на физическите и юридическите лица, свързани с организацията и безопасността...
Общи положения iconЧаст първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
Общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
Общи положения iconПравила за работа с потребителите
Общи положения
Общи положения iconУстав на сдружение с нестопанска цел
I. общи положения
Общи положения iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Първа. Общи положения
Общи положения iconНаредб а рекламна дейност на територията на община варна общи положения общи изисквания
Приложение методика за определяне на наемни цени за кв м рекламна площ от нрдов при разполагане на рие върху места, общинска собственост...
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом