Програма за управление на качеството на въздуха
ИмеПрограма за управление на качеството на въздуха
страница1/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.27 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://eea.government.bg/bg/nsmos/air/roukav/obshtini/ruse/Progrramme_Ruse.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

ОБЩИНА РУСЕ

MINISIPALITY OF ROUSSE

АДРЕС TOWN HALL

пл. “Свобода”6 6. SVOBODAsq.

Русе 7000 ROUSSE 7000

тел./факс: + 359 82/222508 tel./fax: + 359 82/222508

тел.: + 359 82/222739 tel.: + 359 82/222739

e-mail: mayor@elit.rousse.bg

www.rousse.bg


КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА


ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ И ДОСТИГАНЕ НА НОРМИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ


/ПРОЕКТ – ПРЕДВАРИТЕЛЕН/


гр. Русе, 2004 год.


КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА


ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ И ДОСТИГАНЕ НА НОРМИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ


/ПРОЕКТ – ПРЕДВАРИТЕЛЕН/


СЪСТАВИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА: ОБЩИНА РУСЕ


АДРЕС: пл. “Свобода”6 6. SVOBODAsq.

Русе 7000 ROUSSE 7000

тел./факс: + 359 82/222508 tel./fax: + 359 82/222508

тел.: + 359 82/222739 tel.: + 359 82/222739

e-mail: mayor@elit.rousse.bg

www.rousse.bg


ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ

на общинската програма 2004 2015 год.


Програмата за управление на отпадъците на Община Русе е приета на ..... Сесия на Общински съвет Русе .......................

ВЪВЕДЕНИЕ


Комплексната програма за намаляване на емисиите на замърсители и достигане на нормите на замърсители и достигане на нормите за вредни вещества в атмосферния въздух на Община Русе е изготвена на база закона за чистотата на атмосферния въздух и други подзаконови актове.

Програмата следва да включва:

 • целите, етапите и сроковете за тяхното постигане.

 • средствата за обезпечаване на програмата;

 • системата за отчет и контрол за изпълнението и системата за оценка на резултатите;

 • мерки по организиране и регулиране движението на автомобилния транспорт. 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА РУСЕ

  1. Географска характеристика на територията на Община Русе.

   1. Географска и топографска характеристика.

В рамките на Община Русе влизат следните населени места:

Гр. Русе, с. Мартен, с. Николово, с.Сандрово,с. Басарбово, с.Тетово, с. Червена вода, с.Ново село,с.Семерджиево, с.Просена, с.Хотанца, с.Долно Абланово, с.Ястребово. Град Русе дължи своето възникване и съществуване на благоприятното си географско положение. Още през древността освен Дунавския воден път оттук минавал важен път от Скандинавия и Русия към Егея, Анадола и Леванта. Реката била най-важният елемент в географската среда на селището, упражнявала главна икономическа функция, реката била негова съдба. Сексагинта Пристис, Пристаполис, Руси, Русчук, Русе през различните епохи бил седалище на флотилии. Като пристанищен град на Дунав, днес Русе се свързва с пристанищата на десетте дунавски страни, както и страните по Рейн и каналните връзки на Западна и Централна Европа, чрез "Европа канал" Рейн - Майн - Дунав.

По своето географско разположение Община Русе се намира в Североизточна България. Разположена е на високия десен бряг на р. Дунав и граничи с Общините: Сливо Поле, Вятово, Иваново и Кубрат.

Разположението на Община Русе на територията на Република България е графично посочено на карта - Приложение № 1.

Разположението на Община Русе спрямо съседните общини и посочено на Карта - Приложение №2.

Центърът на Общината - гр. Русе е разположен североизточно от устието на р.Русенски Лом. Неговата територия заема най-западната част на най-голямата крайдунавска низина - Побрежие. Средната му надморска височина е 46м.

Терасният комплекс е особено добре изразен североизточно от Русе и е съчетан от наличието на две заливни тераси от 4 до 7м. и три над заливни тераси: 15-22м; 30-66м и 54-65м.

Територията, която Русе заема, има очертанията на елипса, ориентирана с дългата си ос успоредно на реката по протежение на 11 км. Градът обхваща територията по високия терасиран дунавски бряг, включена между слетия със сушата остров Матей и устието на р. Русенски Лом от запад и до височината Сръбчето на изток. Старото градско ядро заема най-обширната тераса, около която Дунав прави плавна дъга. В западния й край, след намесата на човека, за девет десетилетия са станали значителни изменения. До началото на миналия век Дунав е достигал до подножието на Флотската кула, където са били флотските казарми и старото устие на р. Русенски Лом. След като се появява и образува остров Матей, устието на р. Русенски Лом е коригирано и преместено на запад, оформя се лиманът - пристанище Русе-Запад, зимовище на корабите, правят се насипи по заливната тераса, изменя се бреговото очертание и самият дунавски бряг и фарватер се преместват значително на север.

Върху най-старата железопътна гара (сега Национален музей на транспорта и съобщенията), разположена на заливната тераса, е отбелязана надморска височина 22,8 метра. По-голямата част от град Русе лежи на надморска височина между 35 и 45 м. На юг хълмистият терен е увенчан от Саръбаир, висок 159 м. Върху него, до Левент табия, се издига Телевизионната кула, висока 206 м с антената. Това е най-високата кула в България. Физикогеографите приемат, че средната надморска височина на Русе е 45,5 метра.

Геолого-геоморфоложкия профил на територията разкрива речни наноси върху льос, льосовидни отложения и аптски варовици. Съвременните морфогенетични процеси имат широко проявление, особено в негативен аспект. Това са плоскостната ветрова и водна ерозия, разрушаваща структурата на почвената покривка, а също така и въздействието на дълбоката линейна ерозия.

По своето местоположение Община Русе се явява важен национален транспортен комуникационен и търговски възел с намиращи се на нейна територия гранични пунктове на р. Дунав и в Свободна безмитна зона. Разстоянието по шосе от Русе до София е 331 км, до Варна 203 км, до Пловдив 293 км, до Плевен 153 км, до Велико Търново 107 км, до Силистра 124 км. Мостът на р. Дунав между България и Румъния, в района на Русе и Гюргево, "приближава" още повече румънската столица Букурещ на 72 км и пропуска през Русе влакове за Букурещ, Киев, Москва, Будапеща, Братислава, Прага, Берлин, Варшава, за София, Варна, Бургас. През моста преминава голям поток автомобили към българското курортно Черноморие и вътрешността на страната. От север към града се събират няколко важни пътя: Будапеща - Брашов - Букурещ - Русе, Варшава - Лвов - Букурещ - Русе и Москва - Киев - Букурещ - Русе - София и оттам към Македония и Албания.

В настоящия момент преминаването на р. Дунав с авто- и ж.п. транспорт се осъществява единствено в източната част на Балканския полуостров през "Дунав мост", край гр. Русе. Вероятно тази ситуация ще се запази, тъй като строителството на втори мост, все още е в процес на проучване и съгласуване с Румънското правителство. Целият национален и транзитен ж.п. трафик към/от Централна, Северна и Източна Европа преминава през гр. Русе. Това се отнася и до значителна част от автомобилния трафик и водния транспорт.

Град Русе е пресечна точка на няколко от най-големите европейски транспортни коридори, а именно:

 • транспортен коридор Nо7 - Майн - Рейн - Дунав.

 • транспортен коридор Nо4 - Берлин - Прага - Братислава - Будапеща - Букурещ - Русе - Солун/Истанбул - Близкия Изток.

 • транспортен коридор Nо9 - Хелзинки - Киев/Москва - Одеса/Кишинев - Букурещ - Русе - Пловдив - Солун/Истанбул.

 • транспортен коридор Nо8 - Дурас - Тирана - Скопие - София - Русе/Варна/Бургас - ОНД и др. страни от черноморския басеин.

   1. Климатични и метеорологични фактори.

Районът на Община Русе попада в умерено континенталната климатична област, характеризираща се със студена зима (абсолютна минимална температура -27°) и сухо, топло лято (абсолютна максимална температура + 42,2°С). Крайдунавската тераса, включително и в района на Община Русе, е открита за североизточните ветрове. Това е причина за горещите лета и студените зими. Есента и пролетта са краткотрайни. Въпреки студената зима, поради малката надморска височина пролетта настъпва рано, но е по-студена от есента. Резкия контраст между зимните и летните условия характеризират климата в района, като подчертано континентален. Това се потвърждава и от средната годишна амплитуда, която е около 26°С и е най-голямата за страната.

ТАБЛИЦА 1. Температурни данни от ХМС - Русе

Показатели

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Ср. год.

Дневна температура, °С

-2,1

0,7

5,6

13,0

18,1

21,8

24,1

23,6

19,2

13,0

7,1

1,2

12,1

Максимална дневна температура, °С

1,0

4,5

10,8

18,8

24,1

27,5

30,0

29,8

25,7

19,1

10,9

4,3

17,2

Минимална дневна температура, °С

-5,5

-3,0

1,6

7,5

12,6

16,1

18,0

17,2

13,3

8,2

3,5

-1,7

7,3

Абсолютен максимум,

°С

10,1

14,3

22,5

27,5

31,6

34,4

36,3

36,7

33,5

28,6

21,4

15,2

26,0

Абсолютен минимум,

°С

-14,4

-12,5

-6,8

0,9

6,8

11,2

13,6

12,4

7,1

1,5

-3,3

0,0

1,4Районът на гр. Русе е сравнително сух, като средната годишна сума на валежите е 562 мм, а средния годишен брой на дните с валежи е 138,9 дни.

Снежната покривка е с дебелина около 14 см, а средния годишен брой на дните със снежна покривка е 48,4. Валежния режим поставя редица проблеми, свързани с повърхностното оттичане и канализацията, особено поради наличието на високи подпочвени води.


ТАБЛИЦА 2. Средна месечна и годишна сума на валежите в района на Русе

Показатели

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Ср. год.

Относителна влажност, %

85,0

81,0

73,0

65,0

65,0

66,0

63,0

62,0

64,0

73,0

82,0

85,0

72,0

Сума на валежите, мм

43,6

36,2

38,6

82,3

63,9

79,8

60,4

46,9

37,2

36,2

45,7

45,6

586,4

Скорост на вятъра, м/сек

2,1

2,4

2,8

2,5

2,4

2,2

1,8

1,8

1,7

1,9

2,1

2,2

2,2

Облачност десети

7,0

6,7

6,2

5,6

5,3

4,8

3,5

3,0

3,4

4,7

6,9

7,3

5,4

Дневна температурна амплитуда

°С

6,5

7,5

9,2

11,3

11,5

11,4

12,0

12,6

12,4

10,9

7,4

6,0

9,9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Свързани:

Програма за управление на качеството на въздуха iconУправление на качеството програма за осигуряване на качеството фактори, прегледи, оценяване Проблемът за управление на качеството Производството на софтуер, е резултат на процес
Управление на качеството програма за осигуряване на качеството фактори, прегледи, оценяване
Програма за управление на качеството на въздуха iconПрограма за управление качеството на
Разработването на настоящата програма за управление качеството на атмосферния въздух (кав) от община Панагюрнище е на основание Уведомително...
Програма за управление на качеството на въздуха iconКомисията започна допитване за подобряване на политиката на ес по отношение на качеството на въздуха
Брюксел, 30 юни 2011 г. — Близо 49 % от европейците живеят в райони, където целите на ес за качество на въздуха все още не са постигнати,...
Програма за управление на качеството на въздуха icon1. въздух, климатични фактори изясняване на настоящето състояние на качеството на въздуха
Екологична оценка и swot анализ Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново...
Програма за управление на качеството на въздуха iconКомплексна програма за намаляване емисиите на прах и подобряване качеството на атмосферния въздух (кав) в Община Средец VIII. План за действие
Целта се определя от необходимостта да се защити здравето на хората, животните и растенията, природните и културни ценности от вредни...
Програма за управление на качеството на въздуха iconУправление на качеството програма за осигуряване на качеството отчитане на грешки, анализ на тенденциите, закон на деМарко, проследимост, социални фактори

Програма за управление на качеството на въздуха iconРешение 86/277/еес за присъединяване към Протокола за Програмата emep
Рамкова Директива 96/62/ес за оценка и управление качеството на атмосферния въздуха (кав) и дъщерните директиви към нея
Програма за управление на качеството на въздуха iconОбщинска програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Горна Оряховица за периода ІX 2003 ІX 2010 година
Обща теоретична част относно допустимите концентрации на атмосферни замърсители и техните стойности, регламентирани в нормативните...
Програма за управление на качеството на въздуха iconЦентър за европейско качество задочно обучение за магистър по управление на качеството
Химикотехнологичния и металургичен университет ще проведе обучение по задочна магистърска програма по Управление на качеството. Програмата...
Програма за управление на качеството на въздуха iconПрограма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух
Настоящата Праграма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (кав), намаляване на емисиите и достигане на установените...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом