Bg-смолян: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
ИмеBg-смолян: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Дата на преобразуване18.12.2012
Размер107.73 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/002951202.docx
00295-2012-0002

BG-Смолян: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване иканализация"-ЕООД- Смолян, ул."П.Р.Славейков" № 2, За: инж.Златка Стаматова, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62475, E-mail: vik_zl.stamatova@abv.bg, Факс: 0301 62629

Място/места за контакт: "Водоснабдаве и канализация"-ЕООД

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: vik-smolyan.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на горива и смазочни материали"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: гр.Смолян,гр.Девин,гр.Доспат,гр.Златоград,гр.Неделино,гр.Мадан,гр.Рудозем, гр.Чепеларе ,с.Баните ,с.Смилян
Код NUTS:

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Зареждане на автомобилите и механизацията на възложителя с горива и змазочни материали :безоболвен бензин и дизелово гориво в експлоатационните райони Смолян,Девин,Доспат,Златоград,Неделино,Мадан,Рудозем,Чепеларе,Баните ,Смилян.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

За Смолян -безоловен бензин А -95Н -60000литра,дизелово гориво-72000литра:за район Девин-безоловен бензин А -95Н-5000литра,дизелово гориво-4000 литра;за район Доспат;за район Златоград-безоловен бензин А -95Н-5000литра,дизелово гориво-4000 литра;-безоловен бензин А -95Н-5000литра,дизелово гориво-4000 литра;за район Неделино-безоловен бензин А -95Н-2000литра,дизелово гориво-2000 литра;за район Баните-безоловен бензин А -95Н-2000литра,дизелово гориво-2000 литра;за район Мадан-безоловен бензин А -95Н-2500литра,дизелово гориво-2500 литра;за район Рудозем-безоловен бензин А -95Н-3500литра,дизелово гориво-3500 литра;а район Чепеларе-безоловен бензин А -95Н-3500литра,дизелово гориво-2500 литра;а район Арда-безоловен бензин А -95Н-2500литра,дизелово гориво-2000 литра;Смазочни масла и препарати-2000литра.

Прогнозна стойност без ДДС

250000 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за уастие в процедурата-позиция 1-2600лв,позиция 2-180лева,позиция 3-180лева,позиция 4-180лева,позиция 5-180лева,позиция 6-150лева,позиция 7-150лева,позиция 8-150лева,позиция 9-100лева,позиция 10-100лева,по сметка на възложителя IBAN BG91IABG74911000795600 BIG IABGBGSF -Асет банк -клон Смолян.Гаранция за изпълнение на договора-позиция 1-13000лв,позиция 2-900лева,позиция 3-900лева,позиция 4-500лева,позиция 5-500лева,позиция 6-750лева,позиция 7-750лева,позиция 8-500лева,позиция 9-500лева,позиция 10-400лева,по сметка на възложителя IBAN BG91IABG74911000795600 BIG IABGBGSF -Асет банк -клон Смолян

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащането се извършва в лева по банков път -разсрочено съгласно прието предложение на изпълнителя след надлежно оформена фактура

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1.Копие за съдебна регистрация 2.Удостоверение за данъчна регистрация.Булстат 3.Регистрация по ЗДДС 4.Удостоверение за актуално състояние 5.Декларации за отсъствие на обстоятелставата по чл.47 ал.1,2 и 5 от ЗОП.Наличието на някои от обстоятлствата по чл.47 ал.1,2 и 5,чл.60 ал.1 и чл. 70 ал.3 от ЗОП води до отстраняване на кандидата от участие в процедурата

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Съгласно чл.50 ал.1 т.2 и з от ЗОП

ІІІ.2.3) Технически възможности

Съгласно чл.51,ал.1 т.6 и т.9-кандидатът да притежава собствена или наета бензиностанция на територията на гр.Смолян,гр.Девин,гр.Доспат,гр.Златоград,гр.Неделино,гр.Мадан,гр.Рудозем,гр.Чепеларе с.Баните,с.Смилян.Горивата да отговарят на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива,условията ,реда техния контрол-. ПМС № 156/15,07,2003г.(ДВ бр.66 от 2003година)

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕ


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: Предложена цена ; тежест: 80
Показател: Срок на разсрочено плащане; тежест: 20

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

№1/2012

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

23.07.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена

60 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата се закупува от дружеството срещу не възстановима сма от 60лв без ДДС платени в касата на дружеството от стая 204 след публикуване на обявата от 8 до 12 часа и от 13 до 17 час

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

30.07.2012 г. Час: 17:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 31.07.2012 г. Час: 14:00

Място

Заседателна зала на " Ви К"-ЕООД-Смолян ул."П.Р.Славейков" № 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участници в процедурата или техни упълномощени представители


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.06.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Доставка на горива за експлоатационни райони -Смолян,Хубча,Превала и централно управление

1) Кратко описание

Доставка на горива за експлоатационни райони -Смолян,Хубча,Превала и централно управление-безоловен бензин А 95Н-60000литра ,дизелово гориво -72000литра ,смазочни масла -2000л

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

Безоловен бензин А 95Н-60000литра;дизелово гориво-72000литра;смазочни масла-2000литра

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Доставка на горива и смазочни материали за експлоатационен район Девин

1) Кратко описание

Доставка на горива и смазочни материали за експлоатационен район Девин-безоловен бензин А 95Н-5000литра;дизелово гориво-4000литра

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

безоловен бензин А 95Н-5000литра;дизелово гориво-4000литра

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 / Наименование Доставка на горива и смазочни материали за експлоатационен район Доспат-безоловен бензин А95Н-5000литра;дизелово гориво-4000 литра

1) Кратко описание

Доставка на горива и смазочни материали за експлоатационен район Доспат-безоловен бензин А95Н-5000литра;дизелово гориво-4000 литра

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

безоловен бензин А95Н-5000литра;дизелово гориво-4000 литра

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 / Наименование Доставка на горива и смазочни материали за експлоатационен район Златоград-безоловен бензин А95Н-5000литра;дизелово гориво-4000 литра

1) Кратко описание

Доставка на горива и смазочни материали за експлоатационен район Златоград-безоловен бензин А95Н-5000литра;дизелово гориво-4000 литра

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

безоловен бензин А95Н-5000литра;дизелово гориво-4000 литра

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 / Наименование Доставка на горива и смазочни материали за експлоатационен район Неделино -безоловен бензин А95Н-2200литра;дизелово гориво-2000 литра

1) Кратко описание

Доставка на горива и смазочни материали за експлоатационен район Неделино -безоловен бензин А95Н-2200литра;дизелово гориво-2000 литра

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

безоловен бензин А95Н-2200литра;дизелово гориво-2000 литра

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 / Наименование Доставка на горива и смазочни материали за експлоатационен район Баните -безоловен бензин А95Н-2000литра;дизелово гориво-2000 литра

1) Кратко описание

Доставка на горива и смазочни материали за експлоатационен район Баните -безоловен бензин А95Н-2000литра;дизелово гориво-2000 литра

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

безоловен бензин А95Н-2000литра;дизелово гориво-2000 литра

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 / Наименование Доставка на горива и смазочни материали за експлоатационен район Мадан -безоловен бензин А95Н-2500литра;дизелово гориво-2500 литра

1) Кратко описание

Доставка на горива и смазочни материали за експлоатационен район Мадан -безоловен бензин А95Н-2500литра;дизелово гориво-2500 литра

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

безоловен бензин А95Н-2500литра;дизелово гориво-2500 литра

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 / Наименование Доставка на горива и смазочни материали за експлоатационен район Рудозем -безоловен бензин А95Н-3500литра;дизелово гориво-3500 литра

1) Кратко описание

Доставка на горива и смазочни материали за експлоатационен район Рудозем -безоловен бензин А95Н-3500литра;дизелово гориво-3500 литра

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

безоловен бензин А95Н-3500литра;дизелово гориво-3500 литра

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 / Наименование Доставка на горива и смазочни материали за експлоатационен район Чепеларе -безоловен бензин А95Н-3500литра;дизелово гориво-2500 литра

1) Кратко описание

ка на горива и смазочни материали за експлоатационен район Чепеларе -безоловен бензин А95Н-3500литра;дизелово гориво-2500 литра

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

безоловен бензин А95Н-3500литра;дизелово гориво-2500 литра

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 / Наименование Доставка на горива и смазочни материали за експлоатационен район Арда -с.Смилян-безоловен бензин А95Н-2500литра;дизелово гориво-2000 литра

1) Кратко описание

Доставка на горива и смазочни материали за експлоатационен район Арда -с.Смилян-безоловен бензи А95Н-2500литра;дизелово гориво-2000 литра

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

безоловен бензин А95Н-2500литра;дизелово гориво-2000 литра

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Свързани:

Bg-смолян: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-смолян: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация" оод, ул. "Ал. Стамболийски" №2, За: Александър Александров, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223,...
Bg-смолян: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Пламена Павлова експерт търговия "Доставки/тец варна", р българия 9168, с. Езерово,...
Bg-смолян: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-смолян: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-смолян: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Софийска вода" ад, Район "Младост", ж к. "Младост іv", ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Сергей Поборников, България 1766, София,...
Bg-смолян: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване-Дунав" еоод разград, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р. България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, e-mail:,...
Bg-смолян: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-кърджали: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."България" №88, За: Иванка Павлова, Република България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 65202, Факс: 0361 64655
Bg-смолян: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация Варна" оод, ул."Прилеп" №33, За: Милен Панайотов – ръководител отдел “мр и сс”, България 9010, Варна,...
Bg-смолян: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация Варна" оод, ул."Прилеп" №33, За: Милен Панайотов – ръководител отдел “мр и сс”, България 9010, Варна,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом