Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
ИмеЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Дата на преобразуване18.12.2012
Размер52.75 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1330907089.doc
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА” – ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ


П О К А Н А


за

приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-20013 година (ПРСРС)


Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с посредничеството на МИГ,,Преспа”.


I. Срок за подаване на заявления: В срок от 13.01.2012 год. до 13.04.2012 год. МИГ,,Преспа”- Баните, Лъки, Чепеларе ще приема заявления за кандидатстване по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”. Заявленията ще се приемат до 16.00 часа на 13.04.2012 година в офисите на МИГ”Преспа” в Баните,Лъки и Чепеларе. 10 дни преди началния срок за прием на заявленията за кандидатстване ще бъде изнесена информация на електронната страница на МИГ ”Преспа”-www.migprespa.com.


II.Общата стойност на финансиране за поканата по мярката е 450 000 лева (четиристотин и петдесет хиляди лева).


III. За подпомагане могат да кандидатстват:

Обхват на мярката: Територията на МИГ Преспа и съгласно Наредба № 24 от 29.07.2008 г. на МЗХ за реда и условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката.

1. общини Баните, Лъки и Чепеларе - за дейности, указани в чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 и 6 от Наредба № 24 от 29.07.2008 г.

2. читалища, регистрирани по Закона за народните читалища - за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 24 от 29.07.2008 г

3. местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон - за дейности чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба № 24 от 29.07.2008 г

4. граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради и външни прилежащи пространства, включени в интегриран план за обновяване на населеното място в общините Баните, Лъки и Чепеларе по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Наредба № 24 от 29.07.2008 г.

5. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от Наредба № 24 от 29.07.2008 г.


За всяко подпомагане към стратегията за местно развитие се кандидатства след подадени заявки на окончателно плащане по предходните проекти.


IV.Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности:

Подпомагат се проекти, които отговарят на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет.

1. рехабилитация на обществени зелени площи - паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т.ч. доставка на съоръжения;

2. реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

3. реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

4. ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място;

5. реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление;

6. изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място, ако планът включва някоя от изброените инвестиционни дейности.

Финансова помощ не се предоставя за реконструкция (рехабилитация), ремонт на паметници на културата от национално значение, обявени за такива от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).

В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работи, не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди посещението на място по чл. 26, ал. 2, с изключение на разходите по чл. 21, ал. 1, т. 4 от Наредба № 24 от 29.07.2008 г.


V. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният – левовата равностойност на 200 000 евро.


VI .Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:

1.Финансовата помощ е в размер 100 % от общите допустими разходи за проекти на общини и за проекти, подадени от кандидати - юридически лица с нестопанска цел, читалища или местни поделения на вероизповедания, които не генерират приходи и са в обществен интерес.

2. Финансовата помощ е в размер на 70 % от общите допустими разходи за проекти извън случаите по чл.7,ал. 1 от Наредба № 24 от 29.07.2008 г.

3.Когато кандидатите са граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради, финансовата помощ е в размер 50 % от общата стойност на допустимите разходи и при спазване на чл. 9 от Наредба № 24 от 29.07.2008 г.

Разликата между пълния размер на допустимите разходи и размера по ал. 2 и 3 от Наредба № 24 от 29.07.2008 г.се осигурява от кандидата.

Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.


VII.Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:


1.Да имат седалище на територията на МИГ,,Преспа”.

2.Дейностите по проекта да се изпълняват на територията на МИГ,,Преспа”.

3.Основният предмет на дейност да е свързан с дейността, услугата, за която кандидатстват за ЮЛНЦ.

4.Нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие”;

5.Не са в открито производство на несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

6.Не са в производство по ликвидация;

7.Нямат изискуеми публични задължения към държавата.


Подробната информация относно обхвата на дейностите, финансовите условия, изискванията към кандидатите, изискванията към проектите и допустимите разходи можете да намерите в Наредба № 24 от 29.07.2008 г.

За всички неуредени в текстовете по мярката случаи се прилага нормативната уредба по Наредба № 24 от 29.07.2008 г. и Наредба № 23/18.12.2009 на МЗХ. За неуредените въпроси, противоречие или тълкуване на приложимото право във връзка с прилагането на мерките от СМР превес имат нормите на Наредба № 23/ 18.12.2009 г. на МЗХ.

Заявленията за подпомагане се подават в офисите на МИГ,,Преспа”- Баните, Лъки и Чепеларе. Не се приемат и регистрират документи, подадени след 16.00 часа на съответния работен ден. Не се приемат документи, подадени след крайния срок за набиране на заявления, посочен в обявата.

Заявлението за подпомагане може да бъде предоставено в офисите на МИГ,,Преспа” и е публикувано на електронната страница на МИГ,,Преспа” -www.migprespa.com.

На същата страница е публикувана и Наредба № 24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” на МЗХ, наръчника за кандидатстване, както и всички документи, необходими за кандидатстването по тази мярка.


Консултациите ще се извършват всеки работен ден, по предварителна уговорка, в офисите на МИГ,,Преспа” на територията на трите общини - Баните, Лъки и Чепеларе от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа от експертите по прилагане дейностите на СМР (Стратегията за местно развитие). Кандидатите могат да бъдат консултирани и в модула „Въпроси и отговори” на електронната страница на МИГ”Преспа”-www.migprepsa.com.


Офисите на МИГ,,Преспа се намират на следните адреси:

Офис на МИГ,,Преспа”- село Баните- Център за услуги и информация”, гише 8, Людмила Кадишева – 0888 007 126.

Офис на МИГ,,Преспа”- град Лъки- ул.”Възраждане”18, Надежда Бабугерова 0882 42 11 13.

Офис на МИГ,,Преспа”- град Чепеларе – ул.”Беломорска”46 , 1-ви етаж на сграда /колеж/, бивш „Дом за деца и юноши”. Телефон: Румен Попов- 0886 680 366; Екатерина Янкова - 0888 615 956.


Свързани:

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 32/12. 09. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 23/14. 07. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Изпълнение на Стратегия за местно развитие на „миг- карнобат” с №41-04-24/ 07. 11. 2011 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом