Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
ИмеЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Дата на преобразуване18.12.2012
Размер68.03 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1330907048.doc
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.


МИГ,,ПРЕСПА’’-БАНИТЕ, ЛЪКИ, ЧЕПЕЛАРЕ


ПОКАНА

за

приемане на заявления за подпомагане по мярка 321 ,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-20013 година (ПРСРС)


Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с посредничеството на МИГ,,Преспа”


I.Срок за подаване на заявления: В срок от 13.01.2012 година до 13.04.2012 година МИГ,,Преспа”- Баните, Лъки и Чепеларе ще приема заявления за кандидатстване по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Заявленията ще се приемат до 16.00 часа на 13.04.2012 година в офисите на МИГ ,,Преспа” в Баните, Лъки и Чепеларе.

10 дни преди началния срок за прием на заявленията за кандидатстване ще бъде изнесена информация на електронната страница на МИГ”Преспа”-www.migprespa.com.


II.Общата стойност на финансиране по мярката за поканата е 350 000 лева (триста и петдесет хиляди лева).


III.За подпомагане могат да кандидатстват:

Обхват на мярката: Територията на МИГ,,Преспа” и съгласно Наредба № 25 от 29.07.2008 г. на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката.


1.Общините Баните, Лъки и Чепеларе, с изключение на дейности по чл.4 (1), т.9, буква ,,аи буква ,,в от Наредба № 25 от 29.07.2008 г.

,,Чл.4 (1), т 9. изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:

а) грижи за деца (детски ясли, детски градини), включително специализиран транспорт

в) (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г.) за деца и младежи, предвидени в Националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в Република България” и Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в Република България”, включително специализиран транспорт”.

2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по закона на ЮЛНЦ и с дейност на територията на МИГ,,Преспа” и със седалище на територията на МИГ,,Преспа”.

3.Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища и със седалище на територията на МИГ,,Преспа”.

Мярката ще предоставя финансова помощ за инвестиции, насочени към подобряване на основните услуги за населението и икономиката на селските райони, подпомагани с цел бъдещото развитие на пътната, водоснабдителната и канализационната инфраструктура, както и подобряването на достъпа до културни, спортни, социални услуги и услуги, свързани със свободното време и отдих, с информационните и комуникационни технологии. За всяко подпомагане към стратегията за местно развитие се кандидатства след подадени заявки за окончателно плащане по предходните проекти, с изключение на общините.


IV.Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности:

Подпомагат се проекти, които отговарят на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет.


1.Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове;

2.Строителство /реконструкция/ рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;

3.Строителство /реконструкция/ рехабилитация на канализационни системи и съоръжения;

4.Изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските отпадъци (само трупосъбирателни площадки);

5.Изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство на топлинна и/или електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или сгради, които предоставят различни обществени услуги от възобновяеми енергийни източници, изграждане на разпределителна мрежа за био-горива или произведена от биомаса или други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) топлинна/електрическа енергия;

6.Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради,използвани за предоставяне на обществени услуги;

7.Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;

8.Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.);

9.Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:

б)грижи за възрастни хора и хора с увреждания (като дневни центрове и др.), включително специализиран транспорт;

10.Изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.), включително създаването на мобилни центрове.

- Един проект може да включва различни допустими дейности, в т.ч. за различни населени места на територията на МИГ,, Преспа”.


V.Финансова помощ няма да се предоставя за следните дейности:

1.Реконструкция /рехабилитация на паметници на културата от национално значение, обявени за такива от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН);

2.Инфраструктура за широколентов достъп до Интернет;

3.Инвестиции в сгради за обучение и здравеопазване, с изключение на здравеопазване в центрове за социални услуги, както и в центрове за здравни съвети, предоставящи услуги, базирани на използването на информационни и комуникационни технологии;

4.Инвестиции за голф, скално катерене, лов и риболов.


VI.Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният - 200 000 евро при спазване на условията за минимална помощ за кандидати, различни от общините.


VII.Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:

1) 100% от общите допустими разходи по проект, чийто бенефициент е община и по проекти, подадени от кандидати-юридически лица с нестопанска цел, или читалища, които не генерират приходи и са в обществен интерес.

2) 70% от общите допустими разходи за проекти извън описаните случаи в

точка 1.

Разликата между пълния размер на одобрените разходи по проекта и размера по точка 2 се осигурява от кандидата.

Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.


VIII.Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:


1.Да имат седалище на територията на МИГ,,Преспа”.

2.Дейностите по проекта да се изпълняват на територията на МИГ,,Преспа”.

3.Основният предмет на дейност да е свързан с дейността, услугата, за която кандидатстват при кандидати Юридически лица с нестопанска цел-ЮЛНЦ.

4.Нямат изискуеми задължения към Държавен фонд “Земеделие”;

5.Не са в открито производство на несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на общини.

6.Не са в производство по ликвидация, с изключение на общини.

7.Нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на общини.


Заявленията за подпомагане се подават в офисите на МИГ,,Преспа”- Баните, Лъки и Чепеларе.

. Не се приемат и регистрират документи, подадени след 16.00 часа на съответния работен ден. Не се приемат документи, подадени след крайния срок за набиране на заявления, посочен в обявата.

Заявлението за подпомагане може да бъде предоставено в офисите на МИГ,,Преспа” и е публикувано на електронната страница на МИГ,,Преспа”-www.migprespa.com.

На същата страница е публикувана и Наредбата за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”- Наредба 25 от 29.07.2008 год. на МЗХ, в която са изяснени всички специфични условия и документи относно кандидатстването по мярката.

На страницата са поместени наръчника за кандидатстване и всички нормативни документи , необходими за кандидатстването по тази мярка.


За всички неуредени в текстовете по мярката случаи се прилага нормативната уредба по Наредба № 25 от 29.07.2008 г. и Наредба № 23/18.12.2009. За неуредените въпроси, противоречие или тълкуване на приложимото право във връзка с прилагането на мерките от СМР превес имат нормите на Наредба № 23/ 18.12.2009 г

Подробната информация относно обхвата на дейностите, финансовите условия, изискванията към кандидатите, изискванията към проектите и допустимите разходи можете да намерите в Наредба № 25 от 29.07.2008 г.


Консултациите ще се извършват всеки работен ден, по предварителна уговорка, в офисите на МИГ ”Преспа” на териториите на трите общини-Баните, Лъки и Чепеларе от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа от експертите по прилагане дейностите на СМР (Стратегията за местно развитие) . Кандидатите могат да бъдат консултирани и в модула „Въпроси и отговори” на електронната страница на МИГ”Преспа”-www.migprepsa.com.


Офисите на МИГ,,Преспа се намират на следните адреси:

Офис на МИГ,,Преспа”- село Баните- “Център за услуги и информация”, гише 8, Людмила Кадишева – 0888 007 126.

Офис на МИГ,,Преспа” град Лъки- ул.”Възраждане”18, Надежда Бабугерова 0882 42 11 13.

Офис на МИГ,,Преспа”- град Чепеларе – ул.”Беломорска”46 , 1-ви етаж на сграда /колеж/, бивш „Дом за деца и юноши”. Телефон: Румен Попов- 0886 680 366; Екатерина Янкова - 0888 615 956.
Свързани:

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 32/12. 09. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 23/14. 07. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Изпълнение на Стратегия за местно развитие на „миг- карнобат” с №41-04-24/ 07. 11. 2011 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом