Проект фолклор на етносите в българия – ромски фолклор
ИмеПроект фолклор на етносите в българия – ромски фолклор
Дата на преобразуване18.12.2012
Размер50.53 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://coiduem.mon.bg/upload/docs/Sofia.docПРОЕКТ

ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ В БЪЛГАРИЯ – РОМСКИ ФОЛКЛОР


106 ОУ „ Григорий Цамблак”,

гр. София


Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства


Времетраене на проекта: от 30.09.2008 . до 30.06.2009


Екипът на 106 основно училище “Григорий Цамблак” дълги години работи активно и успешно за интегрирането на деца от ромски произход. Те са разпределени в паралелки: детска полудневна група 3-5 годишни, подготвителна детска група от 6 годишни деца и ученици от І до VІІІ клас. Часовете по извънкласна дейност «Фолклор на етносите в България - Ромски фолклор» през учебната 2008/2009, са с цел възпитание в етническа толерантност и опознаване, с което да се възпита у децата и техните родители взаимното уважение, толерантност и разбирателство, да се завиши интереса и активноста на децата към училищния живот и учебно-възпитателния процес.

Учителската колегия полага изключителни усилия за привличането на деца и техните родители от етническите малцинства за приобщаването им към училищния живот. Тези часове са едно удачно средство за привличане и задържане на ромските деца в училище, както и запазване на тяхната културна и етническа идентичност.

Именно с часовете за извънкласна дейност «Ромски фолклор» се разширяват слабо застъпените мултикултурни елементи в учебното съдържание и децата да разберат, че училището е място за всички.


Цели и задачи на проекта:


 • Чрез извънкласните дейности по “ Фолклор на етносите в България-Ромски фолклор” се цели създаване на ефикасен модел за възпитаване на етническа толерантност, гордост и приятелство, както и за привличане и задържане на децата в училище, чрез изучаването на ромски фолклор.

 • Сформиране на хетерогенни групи.

 • Оползотворяване на свободното време на децата, чрез културно наситени познавателни и развиващи дейности.

 • Взаимно опознаване на историята, културата, бита, религията, традициите и обичаите на ромите.

 • Да се търсят допирни точки между ромския и българския фолклор.

 • Събиране на ромски приказки, песни и различни празнични обичаи.

 • Запознаване на ромските и български ученици с ромската култура, история и фолклор

 • Подобряване на междуетническия и междукултурен диалог чрез формиране на умения за работа по определени проблеми на деца от 2-8 клас в мултиетнически екипи.

 • Противодействие срещу проявите на расизъм и дискриминация в училище.

 • Създаване на предпоставки за преодоляване  на предрасъдъците срещу ромите от страна на другите етноси.

 • Пресъздаване на традиции и обичаи с цел изграждане у децата на нравствени и естетически ценности.

 • Ангажираност и пряко включване на родителите в учебния процес.

 • Въвеждане на нова педагогическа практика, с цел задържане на ромските деца в училище.

 • Провокиране на положителни емоции и формиране на ценности.

 • Използването на интерактивни методи, множество забавни игри, извънкласни дейности.

 • Премахване на неравностойното положение на ромите съгласно клаузите на приетата Национална рамкова програма за равностойно интегриране на ромите в българското общество, при гарантиран достъп на образование на всички деца и създаване на условия за тяхното образователно и културно израстване. Целева група:


В проекта са включени пряко ученици от втори до осми клас. Първоначално са сформирани две хетерогенни групи с по тринадесет-петнадесет ученика. Първата група обхваща децата от втори до четвърти клас, а втората група обхваща децата от пети до осми клас. Така се създава по - добра среда и възможност за съвместни инициативи между децата с различен етнически произход.

Непреките участници са всички ученици и учители от 106 ОУ “Григорий Цамблак”, родители, а също и цялата квартална общност на кв. Левски в р-н Подуяне.


Екип:


Росица Митрева – ръководител

Татяна Борисова-Вартабедян – координатор

Марияна Вълчева – водещ заниманията

Елена Хараламбиева – водещ заниманията

Генка Панчова– технически сътрудник

Жулиета Велкова – счетоводител


Дейности:


 • Оборудване на зала за интерактивно обучение и освежителен ремонт.

Направен е освежителен ремонт на кабинет, в който са провеждани заниманията, за да могат децата да работят в приятна среда, с нетрадиционен за класната стая интериор. Ремонтните дейности са извършени през неучебно време, с оглед да не се нарушава учебния процес.

 • Обучение от ЦМЕДТ „ Амалипе” с учителите , преподаващи „ Фолклор на етносите в България- Ромски фолклор”

Обучението с учителите, водещи извънкласните дейности по “Фолклор на етносите – Ромски фолклор” 106 ОУ „ Григорий Цамблак„ има заявено участие за обучителен семинар в гр. Велико Търново.

 • Направена е среща с родитилите на заявилите желание за учестие деца. Разяснена е целта на този проект и чрез писмени заявления са сформирани двете групи 2-4 клас и 5-8 клас.

 • Провеждане на обучителни модули по два часа седмично със сформираните две групи ученици 2-4 и 5-8 клас. Проведени са часове за подготовка на отделните празници. Работа с работните тетрадки към учебниците, изрисуване на керамични фигури.

 • Събиране на ромски приказки и различни празнични обичаи.

Включване на майки и възрастни хора, за да запознаят децата с бита на различните етноси, да разкажат за празнуването на различните обичаи и да разкажат приказки чути от техните майките и баби.

 • Сформиране на самодеен състав и трупа.

Осем ученички от 2-8 клас и две момчета с тарамбуки, направиха ромски танц, с който се представиха на Международния ден на ромите, на Лазаровден, на проведените празници в училище и на VІ ромски фестивал “Отворено сърце”, проведен в град Велико Търново.

 • Провеждане на вечери на етносите

С групата от начален курс, е направена драматизация на характерен за ромите от квартал Левски обичай, Гергьовден. Гадаене с коприва , приготвяне на гергьовско агне.

 • Дейности „извън класната стая”: концерти и тържества- по повод Василица/ Банго Васил/ - Ромската Нова Година, 8 април- Международния ден на ромите , Великден, Гергьовден, 24 май в края на учебната година.

 • Отпечатване на книжки със събраните приказки, разкази, гатанки.

Страниране, отпечатване и подвързване на 72 бр. книжки „Край училищното огнище”.


Резултати:


Чрез извънкласните дейности е създаден ефикасен модел за възпитание на етническа толерантност, приятелство. Създадени са условия за опознаване на историята, културата, бита, религията, традициите и обичаите на ромите. Пресъздаването на традиции и обичаи изгражда у децата нравствени и естетически ценности. Наблюдавано е намаляване проявите на расизъм и дискриминация в училище. Извънкласните дейности с множеството забавни игри, изнасянето на празнични програми и използването на интерактивни методи, провокират формирането на редица ценности и положителни емоции, което води до подобряване на междуетническия диалог. При работа в екип те съумяват да планират общи цели, да работят съвместно, при реализацията на конкретни задачи. Родителите все по-често са изявили желание да се включат в различни дейности. Присъствието им в училище се забелязва по-често, проявяват по- голям интерес към училищния живот и към постиженията на децата си.Свързани:

Проект фолклор на етносите в българия – ромски фолклор iconХарактеристика на ромския фолклор
Големите ромски празници се отбелязват от всички ромски групи в България. Поради тази и много други причини, съществуват спорове...
Проект фолклор на етносите в българия – ромски фолклор iconУчебна програма За сип „Фолклор на етносите-Ромски фолклор Изготвил: Дияна Димитрова
Възпитаване на всички ученици в дух на етническа толератност, търпимост, и уважение към културата и ценностите на Другите
Проект фолклор на етносите в българия – ромски фолклор iconСип „Фолклор на етносите – Ромски фолклор – още една възможност за позитивна нагласа към училището
Сип „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” – още една възможност за позитивна нагласа към училището
Проект фолклор на етносите в българия – ромски фолклор iconУчебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година
Човекът и обществото”. Стремежът е да се възпитава ученикът в дух на етническа толерантност и уважение към традициите на всички етноси...
Проект фолклор на етносите в българия – ромски фолклор iconПрограма намаляване на отпадането на ромските
Проектът надгражда богатия опит на Център Амалипе по въвеждане на сип „Фолклор на еносите – ромски фолклор” в десетки (и дори стотици)...
Проект фолклор на етносите в българия – ромски фолклор iconФолклор на етносите в България иновационен модел за образование на деца- билингви в начален етап на основната образователна степен
Интегриране на сип „Информационни технологии” и сип „Фолклор на етносите в България” иновационен модел за образование на деца- билингви...
Проект фолклор на етносите в българия – ромски фолклор iconXiі– ти национален музикално – фолклорен конкурс
От 11 часа камерни групи за автентичен фолклор, групи за автентичен фолклор, камерни групи за обработен фолклор, групи за обработен...
Проект фолклор на етносите в българия – ромски фолклор iconXi – ти национален музикално – фолклорен конкурс
От 10,30 часа групи за автентичен фолклор, камерни групи за автентичен и обработен фолклор, народни хорове, народни обичаи,словесен...
Проект фолклор на етносите в българия – ромски фолклор iconXiі – ти национален музикално – фолклорен конкурс
От 9,00 часа групи за забавни песни, народни хорове, камерни групи за автентичен фолклор, групи за автентичен фолклор, групи за обработен...
Проект фолклор на етносите в българия – ромски фолклор iconНационален фестивал на българския фолклор
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом