Запове д №573 гр. Трявна, 10. 08. 2012 г
ИмеЗапове д №573 гр. Трявна, 10. 08. 2012 г
Дата на преобразуване18.12.2012
Размер55.45 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://tryavna.acstre.com/assets/Tyrgove/2012/Zapoved 573.docframe1


З А П О В Е Д

573

гр.Трявна, 10.08.2012 г.


На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 37, ал. 1, чл. 88, ал.1, ал.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповед №371/07.08.2012 год. на кмета на община Трявна, във връзка с Решение №16/28.12.2011 год., Решение №17/28.12.2011 год. и Решение №132/27.07.2012 год. на Общински съвет – Трявна

Н А Р Е Ж Д А М :І. Откривам процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:


Поземлен имот с идентификатор номер 02563.516.4, в местността „Новаковско

дере”, село Бангейци, с площ на имота 2789 кв.м. Категория на земята при неполивни условия: 9. Трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Неизползвана нива (Угар, Орница), при граници на поземлен имот с идентификатор 02563.516.4: север - поземлен имот с идентификатор 02563.19.161; изток – поземлен имот с идентификатор 02563.516.13, поземлен имот с идентификатор 02563.516.6, юг – поземлен имот с идентификатор 02563.516.7, поземлен имот с идентификатор 02563.516.9, поземлен имот с идентификатор 02563.516.10, поземлен имот с идентификатор 02563.516.11; запад – поземлен имот с идентификатор 02563.516.2, поземлен имот с идентификатор 02563.516.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-83/10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София (АОС № 119/04.11.2011 год.).

ІІ. Публичният търг да се проведе при следните условия:


ІІ.1. Начална тръжна цена 15 719 (петнадесет хиляди седемстотин и деветнадесет) лева.

ІІ.2. Стъпка на наддаване в размер на 1600 (хиляда и шестотин) лева.

ІІ.3. Договорът със спечелилият участник се сключва в 10 дневен срок след влизане в сила на заповедта по чл. 97, ал. 1 от НРПУРОИ, след представяне на платежни документи за цената на имота, в която влиза 10 % депозит за участие в търга, 1 % режийни разноски и 2 % данък по чл.47 от ЗМДТ.

ІІ.4. Собствеността върху имота предмет на продажба се прехвърля от датата на сключване на договора.

ІІ.5. Вписването на договора в Служба по вписванията при Районен съд - Трявна се извършва от спечелилия участник.

ІІ.6. Тръжна документация, която е на стойност 100 (сто) лева, без ДДС се закупува от стая № 102 в община Трявна, всеки работен ден до 17.00 часа на 03.09.2012 год. включително, срещу квитанция за внесена сума от касата на общината.

ІІ.7. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена се

внася по банкова сметка – Банка ДСК АД Трявна, Община Трявна,

IBAN: BG81STSA93003304591237, BIC: STSABGSF, или в стая 307 на общината до 17.00 часа на 10.09.2012 година включително.

ІІ.8. Оглед на имота, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжна документация.

ІІ.9. Участниците в публичния търг представят на комисията за провеждане на

съответната процедура поставени в запечатан, непрозрачен плик необходимите документи, посочени в тръжната документация в деня и часа на провеждане на търга.

ІІ.10. Върху плика се отбелязва името на участника и наименованието на

предмета на търга.

ІІ.11. Публичният търг ще се проведе на 14.09.2012 год. от 11.00 часа в сградата на община Трявна.

ІІ.12. Публичният търг ще се проведе по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


ІІІ. Утвърждавам тръжна документация, включваща:


 • Заявление за участие (по образец):

 • Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг;

 • Решение №17/28.12.2011 год., Решение №16/28.12.2012 год. и Решение

№132/27.07.2012 год. на ОбС – Трявна;

 • Акт за собственост на имота;

 • Скица на имота;

 • Пазарна оценка на имота;

 • Извадка от Наредбата за реда на придобиване, управление и

разпореждане с общинско имущество за условията за провеждане на публичен търг.

 • Декларация за извършен оглед на имота (по образец);

 • Декларация за запознаване с условията за провеждане на публичния търг с

явно наддаване (по образец);

 • Удостоверение за липса на задължения към община Трявна (по образец);

 • Декларация за обработка на лични данни (по образец);


ІV. Условия за участие:


ІV.1. Участниците в публичния търг представят на комисията в деня и часа за

провеждане на съответната процедура, поставени в запечатан, непрозрачен плик следните необходими документи, посочени в тръжната документация:

ІV.1.1. Заявление за участие в търга (по образец);

ІV.1.2. Декларация за извършен оглед на имота (по образец).

ІV.1.3. Декларация за запознаване с условията за провеждане на публичен търг с явно наддаване (по образец).

ІV. 1.4. Декларация за обработка на лични данни (по образец);


ІV.1.5. Удостоверение, че кандидата няма парични задължения към община Трявна. Същото се представя и за управителите и за управителните органи на кандидатите, когато кандидатът е физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон (по образец).

ІV.1.6. Документ за внесен депозит.

ІV.1.7. Документ за внесена сума за закупена тръжна документация.

ІV.1.8. Удостоверение от НАП, че физическото или юридическото лице, няма задължения към държавата, установени с ревизионен акт. Същото се отнася и за управителите и за управителните органи на кандидатите, когато кандидатът е физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон (оригинал или заверено копие)

ІV.1.9. Нотариално заверено пълномощно за участие в публичния търг (при участие на пълномощник).

ІV.1.10. ЕИК, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР, (заверено копие).

ІV.1.11. Удостоверение, че кандидатът не е обявен и не се намира в открито производство по несъстоятелност, когато кандидатът е физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон (оригинал или заверено копие).

ІV.1.12. Удостоверение, че кандидатът не е обявен в ликвидация, когато кандидатът е физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон (оригинал или заверено копие).

Документите т. ІV.1.5, т. ІV.1.8, т. ІV.1.11 и т. ІV.1.12 трябва да са с дата на

издаване, предшестваща датата на търга, не повече от 1 месец или да са в срок на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях. Заверката на верността на копието се извършва с подпис и печат на кандидата. При представяне на заверено копие, кандидатът представя за проверка пред комисията оригинала на съответния документ.


V. Не се допускат до участие в публичния търг кандидати, които не са представили някои от изискуемите документи и/или при наличие на следните обстоятелства:


 • кандидатът е обявен в несъстоятелност или е в открито производство по

несъстоятелност - отнася се за лица регистрирани по търговския закон;

 • е в производство по ликвидация - отнася се за лица регистрирани по

търговския закон;

 • има парични задължения към държавата;

 • има парични задължения към община Трявна;

 • при наличие на обстоятелствата за отстраняване на участник, посочени в

Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 • закупуване на тръжна документация, след обявения срок;

 • депозит за участие, внесен след обявения срок;

 • изискуемите документи не са поставени в запечатан, непрозрачен плик

и/или върху плика не е отбелязано името на участника и наименованието на предмета на търга.

При непровеждане на публичния търг ще се проведе повторен търг при същите условия на 05.10.2012 год. от 11.00 часа в сградата на общината. Документи за участие ще се закупуват от стая № 102 в община Трявна, всеки работен ден до 17.00 часа на 01.10.2012 год. включително. Депозит ще се внася до 17.00 часа на 02.10.2012 год. включително.


Препис от заповедта да се връчи на Дирекция СДУР, Дирекция Финансово – счетоводно и административно обслужване за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се публикува в местен вестник и на интернет страницата на общината. Същата да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.


ГЕОРГИ ПЕНЧЕВ,

За Кмет на община Трявна

Заповед №371/07.08.2012 год.

на Кмета на община Трявна


Съгласувал:

Вероника Димиева

Юрисконсулт

Свързани:

Запове д №573 гр. Трявна, 10. 08. 2012 г iconПокана №14 Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиква м: Общински съвет Трявна на заседание на 20. 09. 2012 г от 14. 00 ч в залата на Община Трявна, стая №403, при следния проект за дневенре д
Общински съвет Трявна на заседание на 20. 09. 2012 г от 14. 00 ч в залата на Община Трявна, стая №403, при следния проект за
Запове д №573 гр. Трявна, 10. 08. 2012 г iconИ за да се произнесе взе в предвид следното
Хіі-461, с. М., О. Г. Д нарушението е установено с констативни актове № гд-573-1 и № гд-573-2 от 28. 11. 2008 година. Административнонаказващия...
Запове д №573 гр. Трявна, 10. 08. 2012 г iconОбщина трявна
Приложение към програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Трявна – Решение №129, взето на заседание...
Запове д №573 гр. Трявна, 10. 08. 2012 г iconBg-трявна: Проектиране и изпълнение обявление за поръчка строителство
Община Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, За: арх. Люция Декова, рбългария 5350, Трявна, Тел.: 0677 62496/121/, e-mail:, Факс: 0677...
Запове д №573 гр. Трявна, 10. 08. 2012 г iconДо Община Трявна Регионална Инспекция по околната среда и води
След запознаване с проекта на оуп на община Трявна и в качеството си на граждани, родом от град Трявна, заинтересувани от устойчивото...
Запове д №573 гр. Трявна, 10. 08. 2012 г iconОбщина трявна обявлени е
Уведомяваме Ви, че със Заповед №317/04. 07. 2011 г на Кмета на община Трявна е допуснато чрез възлагане от заинтересованите лица...
Запове д №573 гр. Трявна, 10. 08. 2012 г iconBg-община Трявна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Трявна, ул. Ангел Кънчев №21, За: инж. Боряна Иванова, рбългария 5350, Община Трявна, Тел.: 0677 62410, e-mail:, Факс: 0677...
Запове д №573 гр. Трявна, 10. 08. 2012 г iconОбщина трявна
Приложение №1 към решение №4, взето на заседание на общински съвет трявна на 29. 01. 2010 Г., Протокол №1
Запове д №573 гр. Трявна, 10. 08. 2012 г iconКалина Палас", гр. Трявна, Конферентна зала „Трявна"

Запове д №573 гр. Трявна, 10. 08. 2012 г icon17. 08. 07 Арх. Тотева: „Сега Трявна е в най-привлекателния си вид Минка минчева
Възхищават на ця­лостния облик на Трявна. Как се постига продължа­ването на традицията във възрожденската архи­тектура днес, когато...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом