Информационен бюлетин Участие на Младежки Делегати на България на Сесията на Трети Комитет на Общото Събрание на ООН
ИмеИнформационен бюлетин Участие на Младежки Делегати на България на Сесията на Трети Комитет на Общото Събрание на ООН
Дата на преобразуване18.12.2012
Размер22.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bgyouthdelegate.org/wp-content/uploads/2009/03/Информационен-бюлетин.doc
Информационен бюлетин


Участие на Младежки Делегати на България на Сесията на Трети Комитет на Общото Събрание на ООН


5-11 октомври 2009 г.


Младежките делегати на България в ООН за 2009 г. Кристина Попова и Атанас Михнев взеха участие в сесиите на Трети комитет на Общото cъбрание на ООН в периода 5-18 октомври 2009 г. Заедно с младежките представители на 26 държави, ние представихме интересите и отстоявахме позициите на младото поколение. Основните дейности, върху се концентрира работата ни включваха:


 • Официално изказване пред Трети комитет на Общото cъбрание на ООН, което представи позицията на българската младеж по Световната програма за действие за младежта (WPAY) и изрази необходимостта от промяна на фокуса на работата на ООН от “Какво ООН може да направи за нас” към “Какво ние можем да направим за себе си”;

 • Официална среща и дискусия с генералния секретар на ООН Бан Ки Мун;

 • Участие в неформални консултации върху резолюцията за младежта и представяне на предложения за подобряване;

 • Участие в координационни срещи на страните-членки на ООН, които целяха хармонизиране на националните позиции по обсъжданите проекти за резолюции;

 • Участие в неформални събития, включващи кръгли маси, работни закуски и дискусии на следните теми: глобално затопляне, младеж и въоръжени конфликти, младежко участие в живота на обществото, безработица сред младото поколение и младеж и миграция. Тези събития бяха организирани и проведени под ръководството на младежките делегати;

 • Участие в изготвяне и разпространение на ежедневен бюлетин на младежките делегати в ООН, който целеше популяризиране на позицията и представяне на участниците във световния форум през 2009.


Активното участие на младежките делегати в процеса на обсъждане и изработване на резолюцията за младежта беше от изключително значение за превръщането й в един конкретен текст, който ясно и недвусмислено представя ангажиментите и отговорностите на страните-членки към подобряване състоянието на младите хора.


Основните послания на младежките делегати, изказани на срещата с генералния секретар Бан Ки Мун, но също така представени на неформални дискусии и консултации, бяха загрижеността и обвързаността на младото поколение с глобалното затопляне и необходимостта от подкрепа и насърчаване на повече страни-членки на ООН да институционализират позицията младежки делегат.


Information Brief


Participation of Bulgarian Youth Delegates in the Third Committee of the General Assembly of the UN


5-11 October 2009


The Bulgarian Youth Delegates to the UN for 2009 Kristina Popova and Atanas Mihnev participated in the sessions of the Third committee of the General Assembly of the UN in the period of 5-18 October 2009. In concerted efforts with the youth delegates of 26 other countries, we presented the interests and advocated the positions of the world’s young generation. The main activities around which our responsibilities were centered included:


 • Official statement in front of the Third committee of the General Assembly of the UN, which presented the position of Bulgarian youth on the World Program of Action for Youth (WPAY) and emphasized the need to shift the focus of UN’s work from “What the UN can do for us” to “What we can do for ourselves”;

 • Official meeting and discussion with the General Secretary of the UN Ban Ki Moon;

 • Participation in informal consultations on the resolution on youth and introduction of proposed changes for its improvement;

 • Participation in EU member states coordination meetings, which were aimed at harmonizing national positions on the resolutions under discussion;

 • Participation in informal events, which included round table discussions, working breakfasts and discussions on the following topics: climate change, youth and armed conflict, youth participation in the life of society, unemployment among the young generation and migration. These events were entirely organized and led by youth delegates.

 • Participation in designing and distributing a daily bulletin of the youth delegates at the UN, which sought to popularize the position of a youth delegate and present the participants in the world forum for 2009.


The active participation of youth delegates in the process of revising and discussing the resolution on youth proved instrumental to creating a concrete text, which clearly and unambiguously outlines the commitments and responsibilities of the signatory states to address the problems of youth and enhance their physical and mental well-being.


The most important messages of the youth delegates, voiced during the meeting with the General Secretary Ban Ki Moon, but also put forward in the informal discussions and consultations covered the concern and involvement of youth with climate change and the need for support of and encouragement for the institutionalization of the position youth delegates to the UN in more member states.

Свързани:

Информационен бюлетин Участие на Младежки Делегати на България на Сесията на Трети Комитет на Общото Събрание на ООН iconПокана за участие
Организационният комитет на xvii-ти Балкански младежки фестивал “Младостта на Балканите” (бмф) и програмата “Български младежки делегати...
Информационен бюлетин Участие на Младежки Делегати на България на Сесията на Трети Комитет на Общото Събрание на ООН iconСтани следващият български младежки делегат в ООН за 2012-2013!
Искате ли да бъдете част от делегацията на България на 67-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през октомври 2012 г и да...
Информационен бюлетин Участие на Младежки Делегати на България на Сесията на Трети Комитет на Общото Събрание на ООН iconДоклад на одитния комитет
Одитният комитет на “зенит имоти” адсиц е създаден с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството от 24. 06. 2009г. Функциите...
Информационен бюлетин Участие на Младежки Делегати на България на Сесията на Трети Комитет на Общото Събрание на ООН iconКамара на архитектите в българия
Арх. Янка Сачкова: От 394 избрани делегати на общите събрания на регионалните колегии на каб, досега са се регистрирали над необходимия...
Информационен бюлетин Участие на Младежки Делегати на България на Сесията на Трети Комитет на Общото Събрание на ООН iconКонвенция за правата на хората с увреждания
Общото събрание на оон, в съответствие с Резолюция 60/232 на Общото събрание, заключителния доклад на осмата сесия на Специалния...
Информационен бюлетин Участие на Младежки Делегати на България на Сесията на Трети Комитет на Общото Събрание на ООН iconДелегати на шестото общото събрание на каб 2008 година

Информационен бюлетин Участие на Младежки Делегати на България на Сесията на Трети Комитет на Общото Събрание на ООН iconДелегати на десето общото събрание на каб 2012 година

Информационен бюлетин Участие на Младежки Делегати на България на Сесията на Трети Комитет на Общото Събрание на ООН iconДелегати на девето общото събрание на каб 2011 година

Информационен бюлетин Участие на Младежки Делегати на България на Сесията на Трети Комитет на Общото Събрание на ООН iconВъпрос за времето за въпроси h-000143/2011 Съвета Период на сесията: Април 2011
Ес в него, приет от еп през февруари 2009 г., Еп силно се застъпва за въвеждането на критерии за членство в този важен орган на ООН....
Информационен бюлетин Участие на Младежки Делегати на България на Сесията на Трети Комитет на Общото Събрание на ООН iconОбщинскисъвет варна
Относно: Упълномощаване представителя на Община Варна в Общото събрание на "Варна-Шеле"-оод за участие в Общото събрание на съдружниците,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом