Правилни к за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в пгтмд гр. София раздел I. Общи положения
ИмеПравилни к за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в пгтмд гр. София раздел I. Общи положения
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер140.55 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pgtmd-sofia.com/ZBYT.doc
София, ул.”Балша”2, www.pgtmd-sofia.com

тел: 952-23-05, 952-26-77 , 852-34-11


УТВЪРДИЛ:………………

инж. ТАТЯНА СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР


П Р А В И Л Н И К


за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ПГТМД - гр. София


РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


 1. Правилникът е разработен на основание Инструкция на МОНТ от 5 юли 1996 г. и във връзка с ПМС № 9 от 1995 г. на Министерски съвет за неотложни мерки за осигуряване на безопасни условия на труд (Д.В. бр.9 от 1995 г.) и наредба № 4 от 1994 г. за осигуряване на безопасни условия на труд (Д.В. бр. 76 от 1994 г.).

 2. Правилникът се отнася за учениците, педагогическия и непедагогически персонал от ПГТМД в учебните сгради, работилниците, физкултурните площадки и терени на училището.

 3. Правилникът има за цел да определи основните изисквания, които трябва да се спазват при провеждане на възпитателна , учебна (теоретично и практическо обучение) и извънучилищна дейност, и при извършване на трудови дейности в училището и извън него.

 4. Отговорност за изпълнение на Правилника носят всички служители (педагогически и непедагогически персонал на училището).


РАЗДЕЛ II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПГТМД


 1. На директора на ПГТМД

5.1. Да сключва договор с фирми и заготвителни предприятия за условията, при които ще се провежда учебно-производствената практика на учениците. В него подробно се изписват задълженията, както на фирмата или предприятието, така и на училището по безопасността и охраната на труда на учениците по време на учебно-производствената им дейност.

5.2. Да се осигурява прилагането и спазването на настоящия правилник и действащите правилници, и действащите правилници и норми по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана, а също така и указанията на МОМН и СГИТ по тези въпроси.

5.3. Да осигурява спазването и прилагането на държавни стандарти по безопасността и охраната на труда, и противопожарната охрана при въвеждане на нови машини, инсталации, съоръжения, апарати и др. в учебните кабинети, лаборатории и работилници.

5.4. Да осигури своевременното снабдяване на учащите се с полагащите им се работни облекла, лични предпазни средства, противоотрови и др.

5.5. Да осигурява щателен преглед на цялото училище след основен ремонт и в началото на всяка учебна година от специална комисия, която да обръща особено внимание на закрепването на вратите, горните прозорци, глобусите и други предмети по таваните, монтирането на машините и съоръженията в кабинетите, лабораториите и работилниците, заземяването и зануляването им, поставяне на предохранителни капаци, знаци по безопасност и охрана на труда, и противопожарна охрана и др.

5.6. Да осигурява контрола по преподаването на предвидения по учебните планове и програми, материал по безопасността на труда в съответния предмет.

5.7. Ежегодно да докладва на педагогическия съвет за състоянието по безопасността и охрана на труда при провеждане на обучението, за броя на трудовите злополуки, причините за тях и предприетите мерки за отстраняването им.

5.8. При всяка аварийна, трудова или смъртна злополука се задължава да уведомява РИО- София-град, МОМН и съответните контролни органи, посочени в Правилника за регистриране и отчитане на трудовите злополуки


6. На помощник-директора по учебно-производствената дейност на ПГТМД:

6.1. Да осигурява работа на учениците с напълно обезопасени машини, уреди и апарати, съгласно изискванията на съответните правилници и норми, и да съдейства за редовното провеждане на инструктажа и обучението за правилна и безопасна работа.

6.2. Да изисква от учителите по практика да поставят на всички работни места инструкции и предупредителни знаци по безопасност на труда и противопожарна охрана.

6.3. Съвместно с медицинското лице на училището да предприемат мерки за отстраняване на вредностите при работа с определени препарати и химикали и за спазване продължителността на ученическия работен ден.

6.4. Да спира работата на машини и съоръжения, когато има непосредствена опасност за живота и здравето на учениците, когато не са обезопасени според действащите правилници и норми или има опасност да предизвикат пожар.

6.5. Да осигурява провеждането на учебната или производствена практика с използване на работно и специално работно облекло, и лични предпазни средства.

 1. По време на учебно-производственото обучение да не допуска възлагането на несвойствени за учениците работи.


7. На председателя на комисията по ЗБУВОТ:

7.1. Да провежда задължителен инструктаж с щатния персонал и учениците

 1. Да провежда следните видове инструктаж:

 • начален инструктаж

 • инструктаж на работното място

 • периодичен инструктаж

 • извънреден инструктаж

7.3. Началният инструктаж се извършва с цел да се дадат на новопостъпилите служители, учители и ученици общи познания за установения ред в ПГТМД, за характера на работата, учебния процес и учебната практика, за запознаване с основните изисквания и правилата по ТБТ и ПО, така че да се гарантира безопасна работа. Началният инструктаж се провежда групово или индивидуално, като се извършва запознаването със следните по-важни въпроси:

 • Правилникът за вътрешния трудов ред на ПГТМД

 • Безопасност на движението

 • Опасни машини и съоръжения

 • Правилата и изискванията по ПО, противопожарна наредба на ПГТМД.

 • Електрически уреди и съоръжения, и правила за безопасното им използване. Правилата се конкретизират за учебните кабинети, работилници и работни места, и се поставят на определени за целта места. Началният инструктаж се документира в книга за инструктаж, съхранявана от ПДАСД и служебна бележка, съхранявана в личното досие на служителя.

 1. Да провежда периодичен инструктаж:

 • За щатния персонал - на всеки три месеца

 • За учениците при начално обучение в кабинет или работилница на всеки 3 месеца. Периодичният инструктаж съдържа въпроси, отнасящи се до поведението и работата на учениците с всяка машина, като се обръща внимание какво е позволено да извършват и какво е абсолютно забранено.

 1. Извънреден инструктаж се провежда след всяка тежка трудова злополука, пожар, природно бедствие и пр. Тематиката се определя в зависимост от причината, която е наложила неговото провеждане.


8. На учителите по учебно-производствено обучение при провеждане на практика в работилниците на ПГТМД

8.1. Началният инструктаж на ученици се извършва в началото на учебната година, документира се в специална “Книга за инструктажа”, която да е прошнурована, прономерована и подпечатана с печата на училището и се съхранява от ПДАСД.

8.2. Инструктажът на работното място е практическо запознаване на ученика с конкретните изисквания за безопасно изпълнение на трудовата (практическата) му дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа. Инструктажът се провежда на основата на действащите правила, норми и изисквания, и утвърдените от Директора инструкции за безопасна работа, като тематиката и продължителността им се съобразяват и с всички други изисквания, регламентирани в специфичните за дадена дейност или вид работа нормативни актове.

8.3. Да знаят всеки момент местопребиваването на всеки ученик от поверената им група.

8.4. Да упражняват контрол и взискателност спрямо учениците за спазване на правилата и нормите за безопасен труд; използването на специално работно облекло и лични предпазни средства при провеждане на учебно-производственото обучение. При системни нарушения по безопасността на труда да отстраняват учениците от работа и ги предлагат на педагогическия съвет за наказания.

8.5. Да не допускат до работа ученици, които са без работно облекло и без да използват лични предпазни средства. За неизпълнение на настоящите изисквания, учителите носят административна, дисциплинарна и наказателна отговорност, съгласно чл. 12, т. ”д” от “Правилник по безопасност на труда в училищата, учебно-възпитателните заведения и техникумите”, шифър В-10-01-01.

8.6. Преди започване на работа внимателно да проверят всички блокиращи устройства, спирачни системи, спирачни и пускови механизми, състоянието на режещите инструменти (здравината, заточването, закрепването, балансирането и състоянието на заготовките, които ще се изработват.

8.7. През време на провежданата практика да следят работата на машините, съоръженията, апаратите и при забелязване на най-малките неизправности, незабавно да ги изключат от работа.

8.8. Да наблюдават системно работата на учениците със съответните механизми, машини, съоръжения и в случай на нарушаване на правилата за безопасна работа незабавно да предприемат съответните мерки, включително и отстраняване от практика.

8.9. Да разясняват на учениците възможните последствия от евентуални нарушения на изискванията по безопасността на труда и неправилното боравене със съответната техника.

8.10. Строго да изискват от учениците съблюдаването на установените правила и норми за дадено производство или дейност, съобразно правилниците по безопасността на труда и настоящия правилник.

8.11. При злополука да вземат спешно необходимите мерки за оказване на медицинска помощ и да съобщават на Директора на училището.

 1. Да дават на учениците ясни и недвусмислени нареждания, които не противоречат на действащите у нас правилници и други нормативни документи.


9. На учителите по учебно-производствена практика, провеждащия във фирми.

9.1. Да изискват от службите или отговорниците по безопасност на труда към фирмите, подробно да разясняват на учениците специфичните технически и технологични условия на съответното производство или дейност, и най-правилния начин на безопасна работа.

9.2. Да контролират спазването на утвърдените с учебните планове и програми на МОН дейности и начин на труд на учениците по време на провеждане на учебно-производственото обучение от страна на техническите ръководители и бригадири във фирмата. При констатиране на груби нарушения в този смисъл, са длъжни незабавно да сигнализират президента на фирмата, пом. директора по учебно-производствената дейност на училището и директора на училището.

9.3. Да следят спазването на работния ден според учебните планове и програми на МОН, като осигуряват на учениците минимум две почивки.


10. На учениците от ПГТМД, провеждащи учебно-производствено обучение.

 1. Да изслушват внимателно инструктажа и всички форми на обучение по безопасността и охраната на труда, и противопожарната охрана, които се провеждат от учителите по учебна практика, инструкторите, техническите ръководители, бригадирите и работниците.

 2. Да се разписват в книгата за инструктажа в училището, фирмата, предприятието, с което удостоверяват, че са им известни правилата за безопасност на труда и се задължават най-стриктно да ги спазват .

 3. Строго да спазват установеното време за производствена практика.

 4. Строго да спазват разпоредбите по безопасността на труда и правилата за вътрешния ред във фирмите и училището, като изпълняват стриктно дадените им указания в това направление и поддържат ред и чистота на работното място.

 5. Да ползват задължително обикновеното и специално работно облекло, личните предпазни средства и противоотрови, които се полагат.

 6. Да познават устройствата и принципите на действие на машините, съоръженията, инсталациите, приборите, механизмите, с които работят и строго да спазват всички специфични изисквания от технологическо естество и инструкциите за безопасна работа със съответните машини.

 7. Преди започване на работа да огледат внимателно работното си място и при забелязване на най-малки неизправности, веднага да уведомят преподавателя или майстора.

 8. По време на работа да изпълняват с голямо внимание и съсредоточеност само определените според технологическата последователност дейности. Всяко разсейване, отклоняване на погледа, разговори и други могат да доведат до трудови злополуки и нещастни случаи.

 9. При злополука своевременно да съобщават на учителите си или ръководителите на учебната или производствена практика, за да се вземат бързи мерки за спасяване здравето и живота на пострадалия.

 10. На учениците строго е забранено:

а) самоволно да напускат или сменят работното си място, да заемат работни уреди от съучениците си; да се пресягат през работните машини, да разговарят по време на работа;

б) самоволно да извършват поправки на ел. уреди, инструменти, работни машини, съоръжения, приспособления и др.;

в) облягането и сядането върху предпазните капаци на машините, на огражденията и парапетите за обезопасяване;

г) да разхвърлят безразборно около мястото на работа детайли, инструменти, материали и др., тъй като това може да бъде причина за нещастен случай.


РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧИЛИЩНИТЕ РАБОТИЛНИЦИ, ЛАБОРАТОРИИ И КАБИНЕТИ


11. Във всички работилници, лаборатории и кабинети трябва да има хигиенно допустими метеорологични условия на въздушната среда, като се осигуряват хигиенните показатели за токсичните вещества, за температура влажност и скорост на движение на въздуха.

12. За всеки ученик трябва да е осигурена минимална кубатура 13 куб. м. и площ 4 кв. м.

13. Подовете на работилниците трябва да са равни, гладки, без възможност за подхлъзване.

 1. Учебните работилници трябва да се поддържат в образцов ред.

 2. Работилниците да се почистват редовно - ежедневно. Почистването да бъде влажно, за да не се вдига прах. Прахът от работните маси, пода, столовете да се почистват редовно преди и след работа. Веднъж седмично да се прави основно почистване на подовете, прозорците, осветителните тела, таваните, стените (съгласно чл. 60 от “Правилника по безопасността на труда в училищата, учебно-възпитателните заведения и техникумите” - шифър В-10-01-01”.

 3. При работа свързана с голямо физическо напрежение или движение, температурата на работните помещения през зимните месеци трябва да бъде 16-18 0 С, а в останалите и при седяща работа в лаборатории, кабинети и др. - 18-200 С.

 4. Необходимо е да се поддържа постоянна температура в работните помещение с помощта на отоплителни тела, които трябва да не влошават микроклимата на помещението, да имат приспособления за регулация по повърхността на радиаторите, при централно отопление не трябва да бъде по висока от 20 0 С.

 5. При използване на калорифери, максималната температура на въздуха, който постъпва в помещенията на трябва да превишава 20 0С. Струята въздух трябва да се подава на височина най-малко 2.5 м. от пода и на разстояние 2 м. от работните места.

 6. В работните помещения трябва да се осигурява проветряване чрез отваряне на прозорци и чрез аерация между срещуположни прозорци на височина по-голяма от 2 м.

 7. В междучасията и през почивките трябва да се осигурява неколкократна обмяна на въздуха в учебните помещения.

 8. Движението на въздуха в учебните кабинети, лаборатории и работилници не трябва да превишава 0.20 - 0.30 м/сек.

 9. Където е необходима вентилация, тя трябва да се устройва съгласно изискванията на противопожарните СТН.

 10. В работилниците и битовите помещения трябва да се съблюдават действащите норми за осветление на промишлени предприятия.

 11. Във всички работилници и лаборатории трябва да се вземат мерки за максимално използване на естественото осветление. Изискванията за естествено осветление се определят от “Норми за проектиране на естествено осветление на всички нови и реконструирани сгради”.

 12. Изкуственото осветление с осветителни тела трябва да осигурява светлинен комфорт на зрителния анализатор. Изискванията за изкуствено осветление се определят съобразно “Норми за изкуствено осветление на промишлени предприятия”.

 13. Не се допуска работа само с локално осветление, тъй като то предявява големи изисквания към адаптацията на зрителния анализатор.

 14. В кабинета по физика и химия е наложително наличието на резервно осветление. То трябва да се осигурява от независим източник.

 15. Прозорците и осветителните тела в помещенията с незначително отделяне на прах, дим, сажди се почистват най-малко два пъти месечно, а помещения със значително отделяне на прах, дим, сажди се почистват всяка седмица.


РАЗДЕЛ IV. ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА РАБОТА В УЧЕБНИТЕ КАБИНЕТИ, ЛАБОРАТОРИИ И РАБОТИЛНИЦИ.


29. При провеждане на практически занятия в учебните работилници, лаборатории и кабинетите е необходимо да се създадат благоприятни условия на работа, така че ученикът да заема винаги правилна и удобна поза. Това ще осигури минимално напрежение на нервната система и сърдечно-съдовата дейност, ще намали умората, а от там и опасността от злополуки.

30. При закупуване и внедряване в учебните кабинети, лаборатории и работилници на нови технически средства, машини, апарати, химически вещества, инструменти и др., учениците трябва да се обучават за безопасна работа с тях.

31. Забранено е да се монтират машини, съоръжения или агрегати върху каналите, по които оттичат отпадъчни и др. води. Забранено е също така затрупването им с материали или готова продукция.

32. Забранено е ремонтирането и ръчното смазване на машините по време на работа.

33. Работното място трябва да бъде добре почистено преди започване на работа, поддържано в ред през цялото време на практическите или лабораторни занятия и цялостно почистено след завършване на работа.

34. Учениците трябва подробно да се информират за вероятните аварии на машините, които могат да предизвикат трудова злополука, за местата около машините, на които не трябва да се застава поради застрашаваща опасност, за работни пози, за вида на движенията, които е допустимо и необходимо да се извършват по време на работа и съответно онези, които не трябва да се извършват или са строго забранени.

35. Забранено е да се затрупват проходите и работните места със суровини и различни предмети, съоръжения, готова продукция и др.

36. При ремонт на машините, апаратите или съоръженията трябва да се постави надпис “РЕМОНТ, НЕ ВКЛЮЧВАЙ!”

37. Забранено е да се работи с неизправни, изхабени и несъответстващи за работа ръчни инструменти. За негодните инструменти в складовете трябва да има специално място.


РАЗДЕЛ V. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА ПРИ РАБОТА В УЧЕБНИТЕ КАБИНЕТИ И ЛАБОРАТОРИИ ПО ФИЗИКА, ХИМИЯ, ПРИ ЗАНИМАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА.


38. Кабинетите и лабораториите трябва да имат в непосредствено съседство хранилище, да бъдат подходящо осветени и да са с приспособления за бързо затъмняване, когато се провеждат специални опити или се налага прожектиране на филми и др.

39. Учениците са задължени да спазват безупречен ред и чистота в лабораториите, и всички правила за качествено и безаварийно провеждане на опитите.

40. За безопасно протичане на лабораторните занятия носи отговорност учителят-специалист.


А. КАБИНЕТ ПО ФИЗИКА

41. Задължително е наличието на централно разпределително табло с постоянен, променлив и трифазен ток.

42. В кабинета да има задължително мивка, което ще осигури възможност за опити с турбина, водна помпа и др.


Б. КАБИНЕТ ПО ХИМИЯ

43. Кабинетите да са обзаведени и с приспособления за промиване на очите от капки киселина, основа и др., аптечка за първа помощ по преценка на училищния лекар и пожарогасителни средства.

44. Преди започване на лабораторни занятия, е необходимо учителят да инструктира учениците по безопасните методи на провеждане на предстоящите опити, като обърне вниманието им върху опасните моменти.

 1. Забранено е на учениците:

 • да опитват на вкус веществата;

 • да използват неизмити съдове;

 • да хващат реактивни стъкла и банки с мокри или сапунени ръце;

 • да насочват отворите на епруветките към хора или към собствените си лица;

 • да изнасят извън кабинетите химически вещества;

 • да внасят храна и да се хранят в химическите лаборатории.

46. Учителят е длъжен строго да спазва нормите за допустимото количество опасни за живота и здравето вещества за съхранение, съобразно кубатурата на хранилището.


В. МЕСТА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

47. Уредите трябва да бъдат здрави и неподвижно закрепени. Не се допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност от нараняване.

48. Да се поддържа ред, последователност при изпълнение на упражненията, които са свързани с повишена динамика, равновесие, статични напрежения и др. и крият опасност от сблъсквания, падания, разсейване на вниманието или уплаха и др.

49. Учителят трябва да оказва помощ при изпълнението на трудни елементи от упражнението и да осигурява пазене в случай на несполучливи опити (например при прескоци, отскоци и др.). Абсолютно необходимо е учителят да следи за физическото и психическото състояние на учениците и при наличие на отклонения от нормалното, да не се изисква изпълнение на трудни елементи.

Физкултурна площадка:

50. Баскетболните табла, хандбалните врати, волейболните колони и др. трябва да бъдат закрепени здраво и стабилно, или стабилизирани с тежести.

51. Местата за занимания по физическа култура трябва да отговарят на хигиенните изисквания за осветление, чистота на въздуха, температура, настилка, разположението на уредите и др.


Правилникът е актуализиран на ПС - ПРОТОКОЛ No 15 / 31. 08. 2010 г. и въведен със заповед на Директора Nо 366 / 01. 09. 2010г.ПЗБУОВТ Професионална гимназия по текстил и моден дизайн


Свързани:

Правилни к за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в пгтмд гр. София раздел I. Общи положения iconЗа създаване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд в одз "дружба" гр. Аксаково, обл. Варна
Воп учители, медицински сестри, помощниквъзпитатели и останалия обслужащ персонал- чистачи, куненски персонал, перач/ касиер, параджии...
Правилни к за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в пгтмд гр. София раздел I. Общи положения iconКодекс на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 124/1997г., изм и доп., бр 70/2004 г.), Закон за мвр ( дв, вр.
За осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд в VII соу “ кузман шапкарев”- благоевград
Правилни к за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в пгтмд гр. София раздел I. Общи положения iconИнструкция за изискванията за безопасни условия на възпитание
Чл. С тази инструкция се определят изискванията за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветните...
Правилни к за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в пгтмд гр. София раздел I. Общи положения iconПланзаработана пс
Приемане на Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд
Правилни к за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в пгтмд гр. София раздел I. Общи положения iconПрофесионална гимназия по механотехника русе
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Правилни к за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в пгтмд гр. София раздел I. Общи положения iconПравилни к за
Правилникът се разработва на основание чл. 5 от Инструкция от 5 юли 1996 г за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение...
Правилни к за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в пгтмд гр. София раздел I. Общи положения iconПравилни к за осигуряване на безопасни условия
Всички служители са длъжни да изпълняват правилата от Правилника за безопасни условия на труд и противопожарна защита. От назначаването...
Правилни к за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в пгтмд гр. София раздел I. Общи положения iconПриет с решение на педагогическия съвет протокол №17
Іі. Права, задължения и отговорнисти на педагогическия и непедагогическия персонал за осигуряване и спазване на безопасни условия...
Правилни к за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в пгтмд гр. София раздел I. Общи положения iconКлимент Охридски" 3400 гр. Монтана ул. "
С този правилник се определят изискванията за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в пмг «Св. Климент...
Правилни к за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в пгтмд гр. София раздел I. Общи положения iconСвети Климент Охридски „ с. Константиново Утвърждавам: Директор : / И. Георгиева
Чл с този правилник се определят изискванията за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в Основно училище...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом