Добрички общински съвет, град добрич
ИмеДобрички общински съвет, град добрич
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер43.44 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.dobrichka.bg/_files/attch/
ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГРАД ДОБРИЧ


Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; тел.: 058/603 119

факс: 058/603124; ел.поща:diordanova@dobrichka.bg

График за провеждане на заседание на ПК

26.12.2011 г.

по

редПК по:
Дата и час на

провежданеВъпроси за обсъждане:

1234

1.

Заседание на ПК , земеделие, екология, услуги и транспорт


19.12.11г

Понедел-

ник

час: 13:00


1. Докладна записка относно: Отчет по изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда 2008 – 2012 г. в Община Добричка през 2011 г.


Внася: Петко Петков

Кмет на Община Добричка

2.

Заседание на ПК по култура, младежки дейности, вероизповедания, спорт и туризъм

19.12.11г

Понедел-

ник

час:

13:30


1.Докладна записка относно: Програма за развитие на читалищната дейност през 2012 г.

Внася: Петко Петков

Кмет на Община Добричка


3.

Заседание на ПК по финанси

и бюджет, икономическа и инвестиционна политика, евроинтеграция и международно сътрудничество

19.12.11г

Понедел-

ник

час:

13:50


1.Докладна записка относно: Осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по чл. 222 ал.3.

Внася: Златка Тодорова

Председател на настоятелството при читалище „Пробуда” с. Победа.


2.Докладна записка относно: Осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по чл. 222 ал. 3


Внася: Добринка Костова

Председател на настоятелството при читалище „ Д-р Йосиф Йосифов” с. Карапелит.


3. Разглеждане на мотивирано искане.

Внася: Пламен Димов Тодоров- директор на ОУ „Христо Ботев” с. Стожер, Община Добричка


4.

Съвместно заседание на ПК по финанси

и бюджет, икономическа и инвестиционна политика, евроинтеграция и международно сътрудничество; Председателите на ПК; Председателския съвет към ОбС и представителите на групите на ПП „ЗНС” и ПП „ПД Соц. Демократи” към председателския съвет.


19.12.11г

Понедел-

ник

час:

14:30


1.Докладна записка относно: Одобряване на общата численост и структура на общинската администрация на Община Добричка


Внася: Петко Петков

Кмет на община Добричка


2.Докладна записка относно: Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2012 г.


Внася: Петко Петков

Кмет на Община Добричка


5.

Съвместно заседание на ПК по общинска собственост, устройство на територията и строителството; Председателите на ПК; Председателския съвет към ОбС и представителите на групите на ПП „ЗНС” и ПП „ПД Соц. Демократи” към председателския съвет.

19.12.11г

Понедел-

ник

час:

16:00


1. Докладна записка относно: Писмо от СНЦ „Управление на отпадъците – регион Добрич”.


Внася: Петко Петков

Кмет на Община Добричка

6.

Заседание на ПК по общинска собственост, устройство на територията, и строителство.


19.12.11г

Понедел-

ник

16.00 ч

1. Докладна записка относно: Промяна на подробния устройствен план - План за регулация на с. Паскалево за УПИ № 1 - училище, кв. 18 и образуване на нови четири имота за училище и жилищно строителство.

Внася: Петко Петков

Кмет на Община Добричка


2.Докладна записка относно: Учредяване на право на прокарване на въздушно електропровопдно отклонение от ВЕЛ 20 KV извод „Киселово”през общински улици на територията на Община Добричка.

Внася: Петко Петков

Кмет на Община Добричка


3.Докладна записка относно: Учредяване на право на прокарване на подземен електропровод през имоти общинска собственост в землището на с.Дончево, община Добричка


Внася: Петко Петков

Кмет на Община Добричка


4.Докладна записка относно: Учредяване на право на преминаване на витло на вятърен генератор през засегнати общински имоти в землището на с. Дебрене, община Добричка


Внася: Петко Петков

Кмет на Община Добричка


5.Докладна записка относно: Учредяване на право на преминаване на витло на вятърен генератор през засегнат общински имот в землището на с. Дебрене, община Добричка


Внася: Петко Петков

Кмет на Община Добричка


6.Докладна записка относно: Съгласие за временна реконструкция на общински имоти, чрез полагане на трошенокаменна настилка в землището на с.Дебрене, община Добричка


Внася: Петко Петков

Кмет на Община Добричка


7.Докладна записка относно: Допълнително учредяване право на прокарване на подземен електропровод Ср.Н от ветрогенератори в ПИ 77390.21.69, ПИ 77390.26.44 и ПИ 77390.27.70 в землището на с.Храброво, община Балчик до подстанция „Нона” в ПИ 72624.620.23 град Добрич, по общинските тротоари и зелени площи на улици в с.Одърци и с.Славеево, община Добричка


Внася: Петко Петков

Кмет на Община Добричка


8.Докладна записка относно: Предложение за прекратяване на съсобственост на имот – частна общинска собственост в село Ведрина , община Добричка от физическо лице.


Внася: Петко Петков

Кмет на Община Добричка
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:__/ п /__

Д-р Д.Йорданова

Свързани:

Добрички общински съвет, град добрич iconДобрички общински съвет, град добрич ул."Независимост" №20 справка за приетите решения от проведено заседание на Добрички Общински съвет, град Добрич протокол №6/ 11. 01. 2012г. От общо 21 общински съветника на заседанието присъстват 21
Относно: Писмо от Кмета на Община Добричка с рег. № Од-01-073/14. 12. 11 г относно писмо на снц „Управление на отпадъците – регион...
Добрички общински съвет, град добрич iconДобрички общински съвет, град добрич ул."Независимост" №20 справка за приетите решения от проведено извънредно заседание на Добрички Общински съвет, град Добрич протокол №53/ 20. 09. 2007 г
Относно: Докладна записка относно: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство и кмет на община
Добрички общински съвет, град добрич iconДобрички общински съвет, град добрич
Относно: Информация за състоянието на транспортното обслужване на населените места в община Добричка, гр. Добрич
Добрички общински съвет, град добрич iconДобрички общински съвет, град добрич
Относно: Информации от рцз и рзок гр. Добрич за работата по здравеопазването в населените места на Община Добричка, гр. Добрич и...
Добрички общински съвет, град добрич iconОбщински съвет град добрич докладна записка
Почетен гражданин на град Добрич” се проведе съгласно изискванията на Статута на символите на Община град Добрич, почетните звания...
Добрички общински съвет, град добрич iconОбщински съвет град добрич докладна записка
Процедурата за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Добрич” е определена в Статута на символите на Община град Добрич,...
Добрички общински съвет, град добрич iconДобрички общински съвет, град добрич
Ул.”Независимост” №20, централа: 058/600 889; тел.: 058/603 119факс: 058/603124
Добрички общински съвет, град добрич iconЗаседание общински съвет
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от змсма, приема Програма за оптимизация на училищната мрежа...
Добрички общински съвет, град добрич iconДо общински съвет град добрич докладназаписк а
Относно: Даване съгласие на “дкц- II- добрич” еоод град Добрич за теглене на банков кредит – тип Овърдрафт
Добрички общински съвет, град добрич iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център I- добрич” оод град Добрич
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом