Последваща проверка
Име Последваща проверка
страница6/6
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер0.6 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/data/instructions/Check_list.doc
1   2   3   4   5   6
14 Информация за транспортиране

14.1 Данните за транспорта достатъчни ли са, за да може продукта да се изпрати?
НПИзискват се данни поне за начина/пътя на транспортиране, по който продуктът достига до потребителя. за морски транспорт - IMDG, за автомобилен транспорт – Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шоси ( ADR) и Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари за железопътен транспорт – Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) и Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари,, за въздушен - Наредба № 18 от 04.03.1999г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха (вкл. ICAO/IATA) .

 • Изисква се информация поне за:

 • номер по списъка на ООН

 • клас на опасност

 • точното име на пратката (Proper Shipping Name)

 • група на опаковане (Packing Group)

 • вещество, замърсяващо морската вода (Marine Pollutant)

 • Базата данни за опасни товари на BAM (Институт за изследване и изпитване на материалите) предлага на интернет адрес http://www.dgg.bam.de/index.htm подробна информация за транспортирането на опасни товари (Търсене напр. чрез име или номер по списъка на ООН).

 • Списък на веществата по азбучен ред, за които се представя класификация като опасни товари, се намира в ADR, Част 3 (http://www.bmvbw.de/Anlage/original_942060/ADR-2005-Kapitel-3.2-2.pdf,

 • Разяснения към таблицата, справка на адрес http://www.bmvbw.de/Anlage/original_942059/ADR-2005-Kapitel-3.2-1.pdf


 • Указания, когато веществото не представлява опасен товар спрямо избрания път за транспортиране или за всички начини за транспорт.

14.2 Съгласувана ли е класификацията според разпоредбите за опасни товари с класификацията за опасни вещества? Ако не е, тогава се дава обосновка чрез “Забележки” или други данни в ИЛБ, защо това не е така?

Може да има различна класификация на продукта според разпоредбите за опасни вещества и препарати и разпоредбите за опасни товари .

14.3 Данните актуални ли са?
НПИнформация може да бъде получена от Интернет страниците на Министерство на транспорта www.mt.government.bg и неговите Изпълнителни агенции, както и от Държавен вестник, програмите APIS, SIELA и т.н.

14.4 Морски транспорт: данните за вещество, опасно за морската вода, отговарят ли на категорията на опасност за водата и на данните от глави 2,12 и 15? (напр. съдържа > 10 % от опасното вещество и не е опасно за морската популация, респ. не е клас 9.)

Пример: Отбелязва се веществото, което замърсява морската вода или се класифицира в категория на опасност 9, когато напр. в продукта се съдържат > 10% от опасно за околната среда вещество?

14.5 Ясна ли е групата на опаковката въз основа на данните от глава 9 (напр. точка на възпламеняване, вискозитет)?

Сравни с данните от глава 9 (физични и химични свойства).Повече информация предлага базата данни за опасни товари на BAM на адрес в интернет http://www.dgg.bam.de/index.htm (Търсене напр. чрез име или номер по списъка на ООН).

15 Информация, съгласно действащата нормативна уредба

15.1 Етикетиране

Всички данни, свързани със защита здравето на човека и околната среда и безопасността, които трябва да бъдат посочени в етикета съобразно Раздел III на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати

15.1.1 Съвпадат ли данните от ИЛБ с данните от етикета?
НППроверката е възможна само при представяне на етикет или на оригинална проба.

 • Ако се вземат предвид изключенията от разпоредбите за етикетиране, които засягат етикета, - напр. отпадането на R- и/или S-фрази при определени вещества и препарати в опаковки до 125 мл. – то в глава 15 трябва да бъде предоставено пълното етикетиране на разположение на професионалните потребители. Относно разпоредбите за изключения, справка член 12и 36 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати Съществуват и особености (разлики между етикета и информацията за етикетирането в глава 15) във връзка с етикетирането при транспортиране – Чл. 15 и чл. 36 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати

 • В случай на многократно/многопластово опаковане изискванията относно правните разпоредби за етикетиране на опасни вещества и препарати се смятат за изпълнени, когато най-външната опаковка отговаря на международните транспортни разпоредби. Вътрешната опаковка (опаковката при продажба) при все това е етикетирана съгласно разпоредбите за етикетиране по Раздел III на Глави II и III на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати

 • В случай на единична опаковка изискванията относно правните разпоредби за етикетиране на опасни вещества се смятат за изпълнени, когато тази опаковка отговаря на съответните международни транспортни разпоредби.както и съдържа наименованието на веществото/препарат, пълно име и адрес на разпространителя, R-фразите както и при веществата ЕО-номер и при необходимост указание „EО-номер“ (само за вещества от списъка). При специални типове опаковка като напр. преносими стъклени бутилки допълнително важат и специалните разпоредби съгласно Приложение II на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.

15.1.2 Съответстват ли посочените символи, описание на опасностите и R-фразите на класификацията в глава 3?
НППосочват се:

 • Означение и символи на опасност

 • Състав: … (опасни химически вещества, които се влизат в състава на препарата и трябва да бъдат упоменати върху етикета)

 • R-фрази

 • S-фрази както и

 • специфично етикетиране на определени препарати.

Разпоредбите относно етикетирането се съдържат в Раздел III на Глави II и III на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати. Специални разпоредби за етикетиране са посочени в Приложение XIII както и Приложение II Т. 8 и 9 на наредбата.

15.1.3 Ясен ли е изборът на S-фрази и достатъчни ли са те за безопасна употреба.
НПОпределяща при избора на S-фрази е класификацията (глава 3). Разпоредбите относно класифицирането се намират в Т. 6.2. от Приложение II на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.

 • Съществуват S-фрази, които са задължителни. Те могат да бъдат наложени без проблеми от компетентния орган.

 • Други S-фрази имат само препоръчителен характер – в такъв случай производителят/разпространителят би трябвало ясно да може да обясни, когато се отклони от препоръката.

 • По правило 6 S-фрази са достатъчни, за да се формулира подходящ набор от съвети за безопасност (една комбинирана S-фраза се счита за една фраза.).

15.1.4 Цитиран ли е коректно текстът на R- и S-фразите?
НПСравни с Приложения VIII и IX на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати относно коректния текст на R- и S-фразите.

15.1.5 Достатъчни и логични ли са посочените за етикетирането компоненти по отношение на техните гранични концентрации съгласно глава 2?
НП • При веществата се посочва наименованието в съответствие с чл. 8 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати съобразно Приложение I (вещества., включени в списъка) или когато веществата не са включени в списъка , съобразно EINECS (Приложение IV) или ELINCS (Приложение VI), или като заместител съобразно международно признатата номенклатура.

 • Разпоредбите относно избора на компонентите, които се посочват на етикета, при препаратите, могат да бъдат намерени в член 30 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати

 • При препарати, класифицирани като T+, T или Xn, е необходимо да бъдат посочени само съответните компоненти, които са класифицирани като T+, T или Xn, чиято концентрация достига или надвишава най-ниската граница на концентрация за класифициране на препарата като Xn (за вещества от списъка, справка Приложение I, в останалите случаи справка таблица 1 до 3А Приложение XII на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати

 • При препарати, класифицирани като C, е необходимо да бъдат посочени само сготвените компоненти, които са класифицирани като C, чиято концентрация достига или надвишава най-ниската граница на концентрация за класифициране на препарата като Xi член 30 ал. 4 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (за вещества от списъка, справка Приложение I, в останалите случаи справка таблица 4 и 4А Приложение XII на наредбата).

 • При всички случаи компонентите с R39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 60, 61, 62, 63 или 68 трябва да бъдат упоменати в етикета, когато тяхната концентрация е толкова висока, че препаратът трябва да бъде класифициран с една от тези R-фрази или с комбинация от R-фразите.

15.2 Нормативна уредба

Специални общовалидни разпоредби по отношение защита здравето на човека и на околната среда, както и релевантните национални правни разпоредби, с които се въвеждат тези нормативни актове на ЕО и други релевантни национални мерки.

   1. Има ли данни за националното законодателство и това на ЕО, особено за:

 • забрани и ограничения за търговия и употреба съгласно Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба.

 • ограничаване на трудовата заетост за младежи, бъдещи или кърмещи майки

 • СЕВЕЗО

 • опазване чистотата на въздуха

 • други нормативни разпоредби?
НП

Кодекса на труда и Закона за защита срещу дискриминацията и подзаконовите им нормативни актове

15.2.1 Има ли данни за категория на опасност на водата и те правдоподобни ли са?

Сравни с класифицирането (глава 3). Вещества/препарати опасни за водна среда съгласно Ръководството за складиране на химични вещества и препарати са тези вещества/препарати, които проявяват поне едно от следните качества:

 • T+ (силно токсичен),

 • T (токсичен),

 • C (корозивно действащ),

 • Xn (вреден),

 • N (опасен за околната среда) или

 • R52 (Вреден за водни организми) или

 • R53 (Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда).

15.2.2 Зададена ли е летливостта (изпарими органични разтворители) и тя ясна ли е по отношение на глави 2 и 9?
НПЕдно вещество се означава като летлив органичен въглеводород (VOC), когато парното налягане на веществото при20°C е p = 0,01 kPa (сравни с глава 2 компоненти и глава 9 парно налягане). Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

15.2.6 Указани ли са съответните подзаконови нормативни актове (напр. за канцерогенните, мутагенните и токсичните за репродукцията веществата)?

Българска нормативна уредба, с която се въвеждат европейските нормативни актове, също ръководства и т.н.

16 Друга информация

 1. Изписан ли е пълният текст на R-фразите, които са изброени в глава 2?

     

 1. Указани ли са браншови споразумения и обучения?

     

 1. Използвани ли са нови научни познания, доколкото тези не са засегнати чрез класификацията и обозначаването съгласно Приложение 1 на НАРЕДБАТА за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати?

Примерно нови научни познания за канцерогенните, мутагенните и токсичните за репродукцията свойства или сенсибилизиращите свойства, които обаче още не са взети под внимание в Приложение 1 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати

 1. Посочени ли са препоръки и/или ограничения за приложението?

     

 1. Посочени ли са най-важните източници на информация, които са използвани за изготвянето на информационния лист за безопасност?

     

 1. Посочена ли е институцията (фирмата/предприятието) за контакт, доколкото тя не фигурира в глава 1?

Лице за контакт при въпроси, свързани със съдържанието на ИЛБ.
Д-р. Анита Хилмер, VW AG, Норберт Клугер, GISBAU, страница от изготвен на: 20.02.06
Барбара Шмидт, Правителствен президиум Касел
1   2   3   4   5   6

Свързани:

 Последваща проверка iconI. Проверка на хипотези
Проверка на хипотези. Правила за проверка. Равенство за проверка. Еднократност за дисперсия. Критерй за откриване на грешка. Дисперсионен...
 Последваща проверка iconДлъжностна характеристика
Извършва предварителна и последваща обработка на продуктите(измиване,почистване,нарязване и др необходими действия )
 Последваща проверка iconТехническо задание за избор на обучител
Проект: Създаване на модел от социални услуги за последваща грижа за пациенти с онкологични заболявания
 Последваща проверка iconКонкурс за иновативен дизайн
Новата бутилка е произведение на изкуството, създадено за да провокира креативността на потребителите да измислият различни идеи...
 Последваща проверка iconДоклад за извършена проверка на
Риосв – Пловдив беше извършена проверка на „вмз” еад гр. Сопот – площадка Иганово. Комплексната проверка от експерти на риосв-пловдив...
 Последваща проверка iconДоклад за извършена проверка на
На основание Заповед №рд-534/21. 09. 2012 г на Директора на риосв – Пловдив е извършена проверка на16. 10. 2012 г на „Техно Акташ”...
 Последваща проверка iconДоклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Последваща оценка на събитието „Европейски столици на културата“ за 2011 г. (Талин и Турку)
 Последваща проверка iconЗаседание е направено уточнение от процесуалния представител на оспорващата
Рднск-югозападен район за извършване на проверка по жалба на М. Ж иска се К. на О. Г. Д. да бъде задължен да извърши проверка
 Последваща проверка iconДогово р
Изготвяне на пълна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията...
 Последваща проверка iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Сектор “УО” – проверка по жалба – дадено предписание и изготвен отговор до жалбоподателя, проверка на „Екобулхарт”еоод във връзка...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом