Последваща проверка
Име Последваща проверка
страница5/6
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер0.6 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/data/instructions/Check_list.doc
1   2   3   4   5   6
11 Токсикологична информация

11.1 Указани ли са обобщено и разбираемо данните за токсикологичното действие на веществото или препарата?
НППо правило е възможна само качествена оценка от страна на проверяващия.

 • Ефектите могат да се опишат с помощта на резултатите от изпитвания и на R-фразите, които произлизат от това.

 • Желателно е, а при препаратите е особено препоръчително допълнително описание на ефектите с общоразбираеми думи.

 • Когато става въпрос за фармакологично или биологично активно вещество или подобен препарат, е целесъобразно този ефект да бъде указан.

11.2 Във всяко поле ли има информация? (напр. „неопределено“ или „няма налични данни“)

Задължително се попълват полетата с данни относно:

 • Остра токсичност (LD50/LC50-стойности, които са релевантни при класифицирането),

 • специфични ефекти при опити с животни

 • дразнещо или корозивно действие (върху кожата, очите)

 • сенсибилизиращ ефект (на кожата, дихателната система),

 • ефекти от повторна или дълготрайна експозиция,

 • субхронична и хронична токсичност,

 • ефекти като канцерогенност, мутагенност и токсичност за репродукцията

Дори твърдението „неопределено“ или „няма налични данни“ е смислено.

11.3 Данните изписани ли са поотделно според пътя на експозиция (вдишване, поглъщане, контакт с кожата и очите)?
НП     

11.4 Дадени ли са стойностите, методите за определяне и начина на приемане при летални дози/летални концентрации LD 50 / LC 50?

 • При вещество, включено в списъка, могат да не се посочват стойностите при препратка към Приложение 1 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати. Опорни точки за токсичните ефекти/данни за вещества се намират в IUCLID-досиета с данни, които за много стари вещества са на разположение в базата данни ESIS на Европейското бюро за химикалите (ECB) ESIS на адрес в интернет http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/bankzur (Търсене по CAS- или ЕО-№ или по химическо наименование).

 • Препаратите по правило не се изпитват, а се класифицират по конвенционалния метод. Възможните ефекти върху човешкото здраве трябва да се опишат с общи фрази, напр. въз основа от данните за опасните за здравето свойства на компонентите. Трябва да са показани пропуски в данните или когато резултатите се отнасят само за отделните съставки на препарата.

 • Би трябвало да се извърши изброяване на данните, сортирани по начини на приемане/ пътищата на постъпване и като се посочват вида, получените стойности и методът на определяне (предпочитан съгласно Приложение3 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати респ. съответен OECD-метод). Пример: LC50 дихателно, плъх = 0,2 мг/л/4ч, метод B.2 Остра токсичност (Инхалация) Приложение3 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати

 • Сравни LD50-/LC50-стойностите с класификацията в глава 3 и с посочените R-фрази съгласно Приложение3 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати

11.5 Взети ли са в предвид опитите с животни или работата на хора, особено когато определени опасности не са в резултат на продукта?

     

11.6 Очевидно ли е при препаратите, че данните се отнасят само за отделните им компоненти?

При препаратите е разумно да се представят токсикологичните данни за всички компоненти.

11.7 При „позитивен AMES-тест“ (тест за мутагенност) проведени ли са допълнителни тестове или резултатът е описан в глава 3 чрез описания на опасностите за човека и околната среда”)?

Резултатът от AMES-теста може да се посочи също и в глава 3.

11.8 Отговарят ли данните на информацията в глави 3 (класифициране), и 14 (транспортиране)?

Справка: 3.1 респ. 14.2 и следващи

11.9 Оценени ли са – доколкото това се изисква – физикохимични данни като екстремна pH-стойност/ буферен капацитет или кинематичен вискозитет при въглеводороди?

 • Оценката спрямо опасния признак „корозивен” има връзка с резултатите от изпитванията за определяне на pH-стойността/за буферен капацитет.

 • Оценката на риска от белодробна аспирация има връзка с резултатите от изпитванията за кинематичен вискозитет или времето на изтичане. Справка: 9.3.

12 Информация за околната среда

12.1 Има ли данни за екотоксичност?
НП • При вещество, включено в списъка, могат да не се посочват стойностите при препратка към Приложение1 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати

 • При вещества, които не са включени в списъка в Приложение I, трябва да бъдат посочени данни за остра и хронична водна токсичност за риби, дафнии (водна бълха), водорасли и при необходимост за други водни растения. Също и токсичността за микро- и макроорганизми в почвата както и други релевантни за околната среда организми, стига такива данни да са налични. Разумно е да се укажат пропуските в данните, когато не са представени данни за екотоксичност или не са определени никакви данни.
  Важат методите за изпитване съгласно Част C на Приложение3 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати


 • Препаратите по правило се класифицират по конвенционалния метод. В определени случаи могат да бъдат проведени изпитвания, но се отнасят само за водната токсичност. При препаратите, класифицирани по конвенционалния метод, трябва да се посочи съответното указание.

12.2 Има ли данни за поведението на продукта в пречиствателни станции?

Ако едно вещество или препарат въздейства на микроорганизмите, като възпрепятства тяхната активност, то трябва да се укажат възможните ефекти от поведението му в пречиствателни станции за отпадни води.

12.3 Има ли данни за мобилността, елиминирането и потенциала за биоакумулиране?

НПМобилност:

 • Посочва се информация относно очакваното разпределение в компонентите на околната среда, повърхностно напрежение, абсорбция/десорбция.

 • Оценка за качеството на мобилността гласи: Колкото са по-високи парното налягане и водоразтворимостта или колкото е по-бърза десорбция, толкова е по-голяма мобилността. Колкото по-висок е коефициентът на разпределение n-октанол/вода, по-високо повърхностното напрежение, абсорбцията, толкова по-ниска е мобилността.

Елиминиране (устойчивост/разградимост):

 • Дава се информация за напр. периода на полуразпад на биологичното разграждане или на други процеси на разграждане като оксидиране или хидролиза.

 • За веществата, които по предназначение или при процеси на пречистване попаднат в отпадните води, се прави характеристика на тяхното поведение в пречиствателни инсталации, най-добре като се посочат ХПК - химична потребност от кислород (chemical oxygen demand) или БХПК – биохимична потребност от кислород (biochemical oxygen demand)

Потенциал за биоакумулиране:

 • Тук се посочват данни примерно за коефициента на разпределение n-октанол/вода Pow и за индекса за биоконцентрация (BCF-био-концентрационен фактор)

 • Потенциалът за биоакумулиране може да бъде определен от log Pow, от повърхностното напрежение и от поведението на абсорбция.

 • Фразата „няма указание за потенциал за биоакумулация“може да бъде използвана, когато веществата не са повърхностноактивни (s > 50mN/m при концентрация от < 1 г/л), притежават log Pow < 3 и не показват силна абсорбция.

 • Определени категории вещества (напр. дисооциирани киселини или основи, соли, йонизирани тензиди) не са подходящи за определяне на поведението им на разпределение в системата n-октанол l вода.


Мобилността, елиминирането както и потенциалът за биоакумулация са свойства, които са специфични за всяко вещество, и поради това не могат да бъдат посочени за препаратите. При препаратите могат да бъдат посочени данни, доколкото такива съществуват и са релевантни, за компонентите на препарата.

 • Важат методите за изпитване съгласно Част C на Приложение3 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати Наредба CPL CSP Приложение III .
12.4 Ясно ли е указанието за адсорбиращи се органични халогенни (АОХ) съединения?

AOX = адсорбиращи се органични халогенни съединения. Когато продуктът съдържа органични адсорбиращи се халогени, трябва да бъде използвано указание като, напр.: „Продуктът съдържа органични адсорбиращи се халогени. Може да се обясни с AOX-стойността.“

12.5 Съществуват ли данни, които да позволяват да се изчисли фактора на биоконцентрация? (напр. log Pow)

     

12.6 Посочени ли са данни за екотоксичността на продукта, които да позволяват определяне на риска за водна среда (виж глава 15) и класификация съгласно разпоредбите за опасни товари, опасни вещества и за околна среда?

Виж. 3.1 респ. 14.2 и следващи

12.7 Съществуват ли други опасни за околната среда ефекти?

Други опасни за околната среда ефекти, като потенциала за разрушаване на озоновия слой, за фотохимично образуване на озон и за глобално затопляне на климата.

13 Третиране на отпадъците

13.1 Посочени ли са подходящи методи за третиране на отпадъците, съдържащи веществото и препарата, както и на замърсените опаковки?
НП • Методи за третиране на неизползвани количества от продукта, на остатъчни количества, на засъхнал и втвърден продукт, на замърсени опаковки. Методи за третиране на отпадъците са изгаряне, рециклиране, депониране и др.

 • Трябва да са посочени също и специалните средства за почистване на варелите, в случай, че е необходимо. A

 • Освен това се посочват специалните за ЕО разпоредби, в случай, че още не са постановени - национални съотв. регионални разпоредби относно третирането на отпадъци.

13.2 Актуален ли е кодът на отпадъците от веществото/препарата и отпадъците от опаковките съгласно Наредба ¹ 3 за класификация на отпадъците и избрани ли са в съответствие с употребата на продукта/веществото/ препарата?I

Предсказуем ли е произходът на отпадъците така, че да може да се посочи код за отпадъци съгласно Наредбата № 3 от 01.04. 2004 г. за класификация на отпадъците Употребата би трябвало да бъде посочена в глава 1 на информационния лист за безопасност.

13.3 Съвпадат ли данните за третиране на отпадъците с данните от глави 6, 7, 12, 13, 14 и 15?

 • Глава 13 разглежда преди всичко третирането на отпадъците. Но също и глава 6 (Мерки при аварийно изпускане), глава 7 (Работа и съхранение), глава 12 (Информация за околната среда), глава 14 (Информация за транспортиране) и глава 15 Информация, съгласно действащата нормативна уредба) могат да съдържат информация, която засяга третирането на отпадъците. Да се избягват противоречия..

 • Така на пример Т 6.2 на Приложение 2 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати препоръчва във връзка с етикетирането опасните вещества и препарати, при чието третиране се изискват специални инструкции, да бъдат означени с:

 • S35 (Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин),

 • S56 (Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци) или

 • S60 (Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък)

В случай, че отпадъкът е опасен, третирането му може да се извършва само от лица, притежаващи разрешение за дейсности с отпадъци по чл. 37 от Закон за управление на отпадъците.

1   2   3   4   5   6

Свързани:

 Последваща проверка iconI. Проверка на хипотези
Проверка на хипотези. Правила за проверка. Равенство за проверка. Еднократност за дисперсия. Критерй за откриване на грешка. Дисперсионен...
 Последваща проверка iconДлъжностна характеристика
Извършва предварителна и последваща обработка на продуктите(измиване,почистване,нарязване и др необходими действия )
 Последваща проверка iconТехническо задание за избор на обучител
Проект: Създаване на модел от социални услуги за последваща грижа за пациенти с онкологични заболявания
 Последваща проверка iconКонкурс за иновативен дизайн
Новата бутилка е произведение на изкуството, създадено за да провокира креативността на потребителите да измислият различни идеи...
 Последваща проверка iconДоклад за извършена проверка на
Риосв – Пловдив беше извършена проверка на „вмз” еад гр. Сопот – площадка Иганово. Комплексната проверка от експерти на риосв-пловдив...
 Последваща проверка iconДоклад за извършена проверка на
На основание Заповед №рд-534/21. 09. 2012 г на Директора на риосв – Пловдив е извършена проверка на16. 10. 2012 г на „Техно Акташ”...
 Последваща проверка iconДоклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Последваща оценка на събитието „Европейски столици на културата“ за 2011 г. (Талин и Турку)
 Последваща проверка iconЗаседание е направено уточнение от процесуалния представител на оспорващата
Рднск-югозападен район за извършване на проверка по жалба на М. Ж иска се К. на О. Г. Д. да бъде задължен да извърши проверка
 Последваща проверка iconДогово р
Изготвяне на пълна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията...
 Последваща проверка iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Сектор “УО” – проверка по жалба – дадено предписание и изготвен отговор до жалбоподателя, проверка на „Екобулхарт”еоод във връзка...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом