Последваща проверка
Име Последваща проверка
страница4/6
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер0.6 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/data/instructions/Check_list.doc
1   2   3   4   5   6

9 Физични и химични свойства

9.1 Описана ли е ясно проявата на свойствата?


Данни за външния вид с агрегатното състояния (твърдо, течно, газообразно), също прах, гранулат или паста, и за цвета в състоянието при доставка;

 • Информация за мирис . Когато липсва собствен мирис, съответно указание за това.

9.2 Съответства ли описанието на продукта? (напр. как изглежда, свойства и др.)
НПОтговаря се само ако има проба на разположение, в противен случай се попълва полето „не съответства“.

9.3 Има ли информация (дори и ако не е подходяща или е отрицателна) за всеки един от изброените параметри и данните съответстват ли на данните от глави 14 и 15 по отношение на класификацията според разпоредбите за опасни товари, опасни вещества и за околна среда?
Изброяването в подточка 9.3 не е окончателно. Поради това допълнителни данни могат да бъдат необходими като напр. също и за способността за смесване, проводимост, температура/температурен интервал на топене, температура на самовъзпламеняване и т.н.

 • Особено при химичните вещества проверката за правдоподобност на данните може да бъде извършена чрез проучване, напр.:

 • в химичната база данни на Merck Chemdat (на адрес http://chemdat.merck.de ),

 • в информационната система за опасни хим. вещества на промишлените професионални организации Gestis с (на адрес www.hvbg.de/bgia/stoffdatenbank) или

в Центъра за специализирана химична информация на адрес: http://www.fiz-chemie.de/infotherm/servlet/infothermSearch • При препаратите по правило се прави само сравнение със сравними продукти (проучване в интернет, търсене по CAS-или EО-№).

 • По правило при препаратите се посочват свойствата на препаратите, доколкото е възможно и целесъобразно. Ако е необходимо да се посочат данни за свойствата на отделните компоненти, трябва да се отбележи, за какво се отнасят тези свойства.

 • Данните за физикохимичните свойства трябва да съдържат и означение на методите за изпитване съгласно Приложение 3 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати. Информация относно методите и употребата на физикохимичните данни в ИЛБ може да бъде намерена напр. на интернет страницата на GISBAU (Информационна система за опасни химични вещества на браншовата камара на строителната индустрия): http://www.gisbau.de/service/SDB/lehrgang/9.htm.

 • pH-стойност
НППосочва се pH-стойността на веществото или на препарата в състоянието при доставяне, доколкото това измерване е възможно и смислено. В противен случай, е възможно и в състояние на воден разтвор, като се посочва концентрацията.

 • pH-стойността е важна за класифицирането на водоразтворими препарати с екстремна (прекалено висок/ниска) pH-стойност (справка Приложение 2 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати Т. 3.2.5). Когато е налице екстремна (прекалено висока/ниска) pH-стойност (pH ≥ 11,5 или pH ≤ 2), трябва да се посочи и киселинната/алкална резерва (буферен капацитет) съгласно J.R. Young и др.

 • Сравни с класифициране в глава 3 (Корозивно действащ. R34 или R35). В случай, че не е осъществено класифициране като корозивно действащ, това обяснява ли се в глава 3, 11 или 16?

 • Сравни също и с класифициране при опасни товари Глава12 (Категория 8 ADR, раздел 2.2.8). Указания за класифициране на опасни товари като корозивно действащи въз основа на екстремна pH-стойност дава Института за оценка на риска (BfR) на адрес: http://www.bfr.bund.de/cm/252/leitfaden_zur_klassifizierung_von_gefahrgut.pdf

 • пламна точка и температура на самовъзпламеняване
НПИнформацията за пламната точка трябва да бъде ориентирана според граничните стойности при класифициране (0 ºC, 21 ºC, 55 ºC), разпоредбите за транспортиране и съхранение. Сведения като „негорим“, „незапалим“могат да бъдат целесъобразни, в случай, че са уместни.

 • Сравни с класифициране в глава 3:

  • Течни вещества/препарати с пламна точка < 0 ºC и температура на кипене ≤ 35 ºC  F+;R12;

  • Течни вещества/препарати с пламна точка < 21 ºC, но не изключително запалими  F; R11;

  • Течни вещества/препарати с пламна точка ≥ 21 ºC и ≤ 55 ºC  R10

(виж Приложение 2 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати Т. 2.2.3 и следващи).

 • запалимост (твърдо вещество, газ)
НП     

 • експлозивни свойства
НПОпасност от експлозия. При необходимост да се посочат също указания за възможни експлозивни смеси от прах/въздух. Горна и долна граница на взривоопасност в г/м3 или %.

 • Данните са важни във връзка с класифициране като експлозивен, E; R2 или R3 или изключително запалим, F+; R12 (Справка: Приложение 2 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати Т. 2.2.1 и сл.).

 • точка на кипене
НП     

 • коефициент на разпределение n-октанол/вода
НПКоефициент на разпределение n-октанол/вода (Pow, обикновено логаритмично: log Pow).

 • Тази информация е релевантна за класифициране като опасен за околната среда, виж в глава 12 и сравни с глава 13(Правила за класифициране, справка Приложение 2 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати Т 5.2)).

 • колкото по-висок Pow, толкова по-липофилно респ. по-хидрофобно е веществото.

 • При препаратите е смислено Pow да се отнася само към отделните компоненти.

 • оксидиращи свойства
НПВажна информация за класифициране като оксидиращ O; R7, R8 или R9 (справка т. 2.2.2 на Приложение 2 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати ).

 • парно налягане
НП • посочената стойност измерена ли е, или е пресметната? За кое вещество/кои вещества се отнася тя?

 • Изхождайки от парното налягане може да се прецени разпределението на веществото в околната среда. колкото по-високо е парното налягане, толкова е по-висока летливостта на веществото.

 • Едно вещество се означава като летливо органично съединение (VOC, когато парното налягане на веществото при 20°C p = 0,01 kPa (Сравни с глава 15 Нормативна уредба).

 • Парното налягане се използва в сферата на транспортирането на опасни товари като критерий за номерата по списъка на ООН (сравни с глава 14).

 • относителна плътност
НППри твърдите вещества допълнително или като алтернатива може да бъде посочена и насипната плътност.

 • разтворимост във вода
НППри препаратите следва да се посочват данни за разтворимостта във вода само отнесено към отделните компоненти.

 • Разтворимостта е от значение за оценката на екотоксичността. Като опорни точки за оценката могат да важат следните стойности за вещества разтворимост във вода < 10 мг/л като трудно разтворими вещества с разтворимост във вода от 10 мг/л до 1 г/л като разтворими и вещества с разтворимост във вода > 1г/л като силно разтворими..

 • При силно разтворимите в мазнини вещества/препарати трябва да се посочат сведения за разтворимостта в мазнини, като се назове и разтворителят.

 • вискозитет

 • Кинематичен вискозитет съгласно т. 3.2.3 Дир. 67/548/ЕИО

 • вискозитет (време на изтичане) съгласно транспортните разпоредби


НПНеобходимо е да се посочи методът и температурата, при която се провежда измерването.

 • За класифициране на въглеводороди респ. на съдържащи въглеводороди препарати (от 10%) с R65 (Вреден: Може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане), кинематичният вискозитет се определя съгласно метод, който е специфициран в т.3.2.3 на Приложение 2 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.

 • Сравни с класифициране в глава 3: Означава се с R65, когато времето за изтичане е < 30 секунди (ISO-съд, 3 мм, ISO 2431, 40 ºC), или кинематичният вискозитет е 7 x 10 -6 м2/с (ISO 3104/3105 или ISO 3219, 40 ºC).

 • Съществува едно изключение, когато повърхностното напрежение, измерено с Nuoy-тензиометър или по измервателен метод съгласно Приложение 3 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати Част A.5, е > 33 mN/m (при 25 ºC).

 • Отделни изпитвания за разтворители

От значение при класифицирането на течни и вискозни препарати във връзка с пламната точка и вискозитета при група на опаковане III в ADR Глава 2.2.3.1.4 и 2.2.3.1.5 (Сравни с глава14).

 • Корозия на алуминий/желязо (особено при висока или ниска pH-стойност)

важно при опаковането, съхранението и транспортирането.

9.4 Указани ли са всички данни от глава 9, които са важни за класификацията – според разпоредбите за опасни товари, опасни вещества и за околна среда, така че да не остава съмнение за класификацията и данните?


По правило е възможна само качествена оценка от страна на проверяващия.

10 Стабилност и реактивоспособност

Посочва се стабилността при определени употреби, както и при отделяне/ изпускане в околната среда. Тук трябва да се вземат под внимание както предвидената така и евентуалната, не по предназначение употреба на продукта.

  1. Има ли информация за:

 • стабилността на веществото или препарата, както и за

 • евентуална опасна реакция при определени условия на приложение?
НП • Дава се информация относно условията, които трябва да се избягват, като температура, налягане, светлина, вибрации и др., които могат да доведат до опасна реакция. Напр. при употреба на R-фрази като R2, R3, R5, R44.

 • Изискват се данни също и за веществата, които трябва да бъдат избягвани, като киселини, основи, вода, въздух, оксидиращи средства или за всяко друго вещество, което може да предизвика опасна реакция.

 • Напр. при употребата на R-фрази като:

 • при реакции с вода R14, R15, R29

 • при реакции с въздуха R17, R18, R19

 • при реакции с горими вещества R8, R9

 • при реакции с оксидиращи средства R16;

 • при реакции с киселини R31, R32

 • при реакции с други материали R4.

Относно приложението на R-фразите, справка Приложение 2 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати

10.2 Данните за “опасни разпадни продукти” посочени ли са ясно по отношение на данните от глава 9?
НПОпасни продукти при разпад = опасни химични вещества, които могат да се получат при разпадането на продукта в значителни количества.

Особено важно е да се посочи информация относно:

 • необходимостта от стабилизатори или тяхното наличие в продукта,

 • възможността от опасна екзотермична реакция,

 • въздействия върху безопасността при промяна на агрегатното състояние и

 • възможно разпадане на нестабилни продукти

Сравни с глава 9 за правдоподобност.

1   2   3   4   5   6

Свързани:

 Последваща проверка iconI. Проверка на хипотези
Проверка на хипотези. Правила за проверка. Равенство за проверка. Еднократност за дисперсия. Критерй за откриване на грешка. Дисперсионен...
 Последваща проверка iconДлъжностна характеристика
Извършва предварителна и последваща обработка на продуктите(измиване,почистване,нарязване и др необходими действия )
 Последваща проверка iconТехническо задание за избор на обучител
Проект: Създаване на модел от социални услуги за последваща грижа за пациенти с онкологични заболявания
 Последваща проверка iconКонкурс за иновативен дизайн
Новата бутилка е произведение на изкуството, създадено за да провокира креативността на потребителите да измислият различни идеи...
 Последваща проверка iconДоклад за извършена проверка на
Риосв – Пловдив беше извършена проверка на „вмз” еад гр. Сопот – площадка Иганово. Комплексната проверка от експерти на риосв-пловдив...
 Последваща проверка iconДоклад за извършена проверка на
На основание Заповед №рд-534/21. 09. 2012 г на Директора на риосв – Пловдив е извършена проверка на16. 10. 2012 г на „Техно Акташ”...
 Последваща проверка iconДоклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Последваща оценка на събитието „Европейски столици на културата“ за 2011 г. (Талин и Турку)
 Последваща проверка iconЗаседание е направено уточнение от процесуалния представител на оспорващата
Рднск-югозападен район за извършване на проверка по жалба на М. Ж иска се К. на О. Г. Д. да бъде задължен да извърши проверка
 Последваща проверка iconДогово р
Изготвяне на пълна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията...
 Последваща проверка iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Сектор “УО” – проверка по жалба – дадено предписание и изготвен отговор до жалбоподателя, проверка на „Екобулхарт”еоод във връзка...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом