Последваща проверка
Име Последваща проверка
страница3/6
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер0.6 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/data/instructions/Check_list.doc
1   2   3   4   5   6

3.3 Споменати ли са също и опасностите, които не са взети под внимание при класифицирането и обозначаването (напр. опасност от задушаване, запалване ?)
НРМоже да е необходимо, доколкото са известни, да се посочат също и други опасности, които не изискват класифициране (напр. разпрашаване, опасност от задушаване, от замръзване, от запалване, въздействие върху околната среда като опасност за организмите в почвата)

4 Мерки за оказване на първа помощ

4.1 Указани ли са мерките за оказване на бърза помощ кратко и разбираемо?
НРЧесто проверяващият може да прецени това само качествено. (Ев. сравни с глава 4 от ИЛБ на сравними вещества напр. на електронен адрес: http://chemdat.merck.de/ ).

 • Общи указания за първа помощ при токсичност могат да бъдат получени от централа за токсично замърсяване на адрес: http://www.giftinfo.uni-mainz.de/Deutsch/erste-hilfe/Erste_Hilfe_Massnahmen.htm,

 • Указания за специални медикаменти или антидот на адрес: http://www.giftinfo.uni-mainz.de/Deutsch/antidotarium/alphabetische_liste_der_speziell.htm.

 • Може да се получи също информация и в ICSC-базата данни на ILO (International Chemical Safety Cards) на адрес: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm (Възможно е търсене по CAS-, ICSC-№ или химическо наименование).

 • Взето ли е под внимание, че първа помощ може да бъде оказана от необучени помощници? Когато мерките за първа помощ не може и не трябва да бъдат оказани от необучен персонал, това трябва да бъде отбелязано.

 • Посочени ли са незабавни мерки, доколкото това е необходимо?

 • Посочва ли се възможността за евентуално отдалечено въздействие?

 • Трябва ли на работното място да са на разположение специални средства/медикаменти за оказване на незабавна медицинска помощ?

4.2 Обобщени ли са симптомите и въздействията и кореспондират ли те с описаните в глава 11 “Токсикологична информация ”?

Често проверяващият може да прецени това само качествено (справка 4.1).

4.3 Посочено ли е кога е необходима лекарска помощ – веднага или в по-късен момент?
НРЧесто проверяващият може да прецени това само качествено.

4.4 Посочени ли са подробни мерки за оказване на първа помощ при по-специфична опасност от продукта (напр. R20 Вреден при вдишване)?

Сравни глава 3 съотв. 15 относно специфични R-фрази, които указват определени пътища на експозиция. Често проверяващият може да прецени това само качествено.

5 Мерки при гасене на пожар:

  1. Посочени ли са ясно средствата за гасене на пожар?- Посочени ли са средствата, неподходяши за гасене на пожар от съображения за сигурност?
НР • Прави ли се разграничение между подходящи средства за гасене на пожар и средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност? Средствата, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност, са такива, които. могат да доведат до допълнителен риск, напр. чрез очаквана опасна химична реакция.

 • Относно проверка за правдоподобност, справка напр. CEFIC-"Emergency Response Intervention Cards" (ERI-Cards) на адрес http://www.ericards.net/ с указания за пожарната при аварийно изпускане и гасене на пожар. Ограничение: Ericards са изготвени за произшествия/аварии с опасни товари при сухопътен транспорт, при които участват по-големи количества и поради това, не са адекватно приложими при произшествия в други ситуации. (търсене по ООН-номер или наименование на веществото съответстващо н таблица A: Списък на опасните товари в ADR – международни правила за автомобилен транспорт).

 • Може да се получи също информация и в ICSC-базата данни на ILO (International Chemical Safety Cards) на адрес: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm (Възможно е търсене по CAS-, ICSC-№ или химическо наименование).

5.2 Указани ли са – ако е необходимо – специфични опасности, предизвикани от веществото, препарата или газовете от пожара?
НРПримери:

 • Отделяне на експлозивни пари, когато разредители се отделят от лакове.

 • Възможност за експлозия на контейнера при нагряване, когато съдържащото се вещество е чувствително на топлина или има склонност към полимеризация.

5.3 Има ли – в случай, че е необходимо - указания за опасни вещества възникнали от аварийно изпускане?
НПВиж 5.2.

5.4 Има ли данни за личните предпазни средства в случай на пожар/ за гасене на пожар?
НПОтносно проверка за правдоподобност, справка напр. ERI-Cards на адрес http://www.ericards.net/ с указания за пожарната при аварийно изпускане и гасене на пожар. Ограничение: Ericards са изготвени за произшествия/аварии с опасни товари при сухопътен транспорт, при които участват по-големи количества и поради това, не са адекватно приложими при произшествия в други ситуации. (търсене по ООН-номер или наименование на веществото съответстващо н таблица A: Списък на опасните товари в ADR – международни правила за автомобилен транспорт).

5.5 Има ли – в случай, че е необходимо- указания за третиране на остатъка след гасене на пожар?

Тези указания ясни и коректни ли са? Указния относно събирането и съхранението на водата от гасенето на пожар се намират в Ръководството за складиране на химични вещества и препарати.

6 Мерки при аварийно изпускане

6.1 Данните от ИЛБ съвпадат ли и ясни ли са спрямо данните от глави 11, 12 и 15 по отношение на въздействието върху човека и околната среда?


Възможна е употреба на подходящи S-фрази.

Относно проверка за правдоподобност, справка напр. ERI-Cards на адрес http://www.ericards.net/ с указания за пожарната при аварийно изпускане и гасене на пожар. Ограничение: Ericards са изготвени за произшествия/аварии с опасни товари при сухопътен транспорт, при които участват по-големи количества и поради това, не са адекватно приложими при произшествия в други ситуации. (търсене по ООН-номер или наименование на веществото съответстващо н таблица A: Списък на опасните товари в ADR – международни правила за автомобилен транспорт).

6.2 Коректни и ясни ли са посочените “методи за пречистване” по отношение на физикохимичните свойства (глава 9)? (напр. абсорбиращи средства при “течни вещества” и т.н.)

При необходимост могат да бъдат споменати и средства за неутрализация и такива средства, които по никакъв начин не бива да бъдат използвани. Относно третирането на отпадъците виж също глава 13.

6.3 Има ли данни за лични предпазни мерки?

напр. отстраняване на възпламеними източници, осигуряване на достатъчна вентилация, данни за лични предпазни средства (ев. препратка към глава 8 е достатъчна) да се избягва образуването на прах.

6.4 Указани ли са предпазни мерки относно опасности за околната среда? (напр. улавяне, третиране на отпадъци, предпазване от попадане в канализационната мрежа, от замърсяване на повърхностни и подземни води и почви)

За проверка на правдоподобността виж също и Ръководството за реда и начина на складиране на химични вещества и препарати. Относно третирането на отпадъците виж също глава 13.

7 Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1 Работа с веществото/препарата

7.1.1 Указани ли са технически предпазни средства? (напр. вентилация, противопожарни мерки, пречистване на замърсен въздух и др.)
НП • напр. заграждения, вентилация, вентилация на отходните газове мерки за предотвратяване образуването на аерозоли и прах, предотвратяване на пожари.

 • Също предохранителни мерки за защита на околната среда като напр. използване на филтри или газови пречистватели за пречистване на отходните газове, употреба на събирателни вани или системи за херметизация, мерки за събиране и отстраняване на материала при изтичане.

 • Указания за безопасно складиране, справка 7.2.

7.1.2 Вземат ли се под внимание данните за опасност при работа с продукта?
НП • Също подходящи или недопустими методи на работа или уреди.

 • Сравни с глави 3 и 9, напр. ниско прахови технологични процеси при прахообразни продукти. Сравни с данните от техническия информационен лист за продукта, ако е наличен. Необходими ли са лични предпазни средства, сравни също с глава 8. Относно проверката за правдоподобност:

7.1.3 Указва ли се опасността на взривоопасна смес, в случай че данните в глава 9 са посочени спрямо долната и / или горната гранична концентрация?

Справка глава 9.

7.2 Съхранение

7.2.1 Има ли данни за условията на съхранение, респ. за стабилността и те достатъчно ясни и точни ли са по отношение на данните от глави 9, 10 и 15?
НПСправка глави 9, 10 и 15. Общи изисквания към складовете и концепцията за съвместно складиране се съдържат в Ръководството за складиране на химични вещества и препарати. Посочват се:

 • напр. специални изисквания към помещенията или съдовете за съхранение (включително преградни стени и вентилация), несъвместими материали, условия на съхранение (граница и области на температура и влажност, осветеност, инертни газове,), специално електрическо оборудване

 • Ограничения за количествата в зависимост от условията на съхранение, в случай на необходимост.

 • Специални изисквания като вида на материала, използван в опаковките/контейнерите на веществото или препарата.

 • Често е целесъобразно да се посочи и максималния период на съхранение.

 • Ако в газовото пространство на контейнера опасните вещества биха могли да повишат концентрацията си, би трябвало да последва съответно указание.

 • За крайните продукти, предназначени за специфична употреба, допълнително се посочва подробни и близки до практиката препоръки във връзка с предвижданата употреба.

7.2.2 Посочени ли са защитни мерки срещу пожар и експлозия?

Справка: Глави 9 и 10, евентуално и глава 5.

8 Контрол при експозиция и лични предпазни средства

8.1 Граници на експозиция

8.1.1 Посочени ли са актуалните за страната гранични стойности на работното място по отношение на компонентите от глава 2?
НП • Виж глава 2 относно компонентите, за които трябва да бъдат упоменати граничните стойности за експозиция на работното място.

 • Също и компонентите в препарати с концентрация под граничните стойности би трябвало да бъдат посочени, когато експозицията не може да бъде изключена (Може да бъде установено от проверяващия само при представяне на рецептата на препарата).

 • Важат българските граници за експозиция на работното място (виж Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експлоатация на химични агенти при работа).

 • Да се спазват ли пиковите ограничения?

 • Ако съществуват биологични стандарти, то те трябва също да бъдат назовани (виж Приложение №2 на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експлоатация на химични агенти при работа

8.1.2 Посочени ли са граничните стойности за работното място на изброените в глава 10 продукти от разпад, които се получават при употреба?

Виж глава 10 относно евентуалните продукти от разпад и Приложение №1 на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експлоатация на химични агенти при работа относно граничните стойности за експозиция на работното място.

8.1.3 Съответстват ли посочените гранични стойности на работното място на заложените в националното законодателство?
НПАктуална версия, справка Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експлоатация на химични агенти при работа

8.2 Лични предпазни средства

Йерархия на мерките за защита:

 1. Мерки за субституция/заместване,

 2. Мерки за проектиране на работното място и на апаратурата за управление и контрол,използване на подходящи работни средства и материали

 3. Провеждане на колективни предпазни мерки и на мерки отнесени към източниците на опасност, организационни мерки

 4. провеждане на индивидуални предпазни мерки включително употреба на лични предпазни средства (ЛПС).

Към информацията за ЛПС принадлежат също и указания, при каква употреба/какви гранични условия трябва да се носят ЛПС (напр. ако се надвишат граничните стойности за експозиция на работното място, трябва да се носят средства за дихателна защита…).

8.2.1 При избора на лични предпазни средства взети ли са в предвид разпоредбите за лични предпазни средства и указват ли се съответните норми на Европейския комитет по стандартизация (CEN)?
НПНаредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място8.2.2 Има ли информация относно защитата на дихателните пътища, на ръцете, на очите и на кожата и тялото?
НП • Дава ли се спецификация за вида, типа и категорията на ЛПС, при необходимост като се вземе под внимание работата при известно предназначение на веществото или на препарата?

 • Подробни данни се изискват особено тогава, когато г глава 15 е посочена една от R-фразите R20, 21, 23, 24, 26, 27, 34 до 43, 45, 46, 49, 60 до 68 самостоятелно или в комбинация с друга.

8.2.4 Има ли конкретни данни за маски, респ. тип на филтъра – доколкото е препоръчителна защитата на дихателните пътища?
НПДопълнително указано ли е също и ограничение за периода на носене при средствата за дихателна защита?

8.2.6 Има ли данни за материала и устойчивостта (срокът/периодът на експлоатация) на ръкавиците?
НП • Максимално време за устойчивост = времето за износване на материала в зависимост количеството и продължителността на експозиция на кожата в практически условия.

 • Изискват ли се средства за защита на ръцете като продукти за защита, почистване и грижа на ръцете?

 • Производителите на защитни ръкавици за работа с химикали предлагат от части подкрепа при избора на подходящи предпазни ръкавици (напр. Kächele-Lama Latex GmbH, www.kcl.de).

8.2.7 Има ли евентуално материали, които не са подходящи?

     
1   2   3   4   5   6

Свързани:

 Последваща проверка iconI. Проверка на хипотези
Проверка на хипотези. Правила за проверка. Равенство за проверка. Еднократност за дисперсия. Критерй за откриване на грешка. Дисперсионен...
 Последваща проверка iconДлъжностна характеристика
Извършва предварителна и последваща обработка на продуктите(измиване,почистване,нарязване и др необходими действия )
 Последваща проверка iconТехническо задание за избор на обучител
Проект: Създаване на модел от социални услуги за последваща грижа за пациенти с онкологични заболявания
 Последваща проверка iconКонкурс за иновативен дизайн
Новата бутилка е произведение на изкуството, създадено за да провокира креативността на потребителите да измислият различни идеи...
 Последваща проверка iconДоклад за извършена проверка на
Риосв – Пловдив беше извършена проверка на „вмз” еад гр. Сопот – площадка Иганово. Комплексната проверка от експерти на риосв-пловдив...
 Последваща проверка iconДоклад за извършена проверка на
На основание Заповед №рд-534/21. 09. 2012 г на Директора на риосв – Пловдив е извършена проверка на16. 10. 2012 г на „Техно Акташ”...
 Последваща проверка iconДоклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Последваща оценка на събитието „Европейски столици на културата“ за 2011 г. (Талин и Турку)
 Последваща проверка iconЗаседание е направено уточнение от процесуалния представител на оспорващата
Рднск-югозападен район за извършване на проверка по жалба на М. Ж иска се К. на О. Г. Д. да бъде задължен да извърши проверка
 Последваща проверка iconДогово р
Изготвяне на пълна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията...
 Последваща проверка iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Сектор “УО” – проверка по жалба – дадено предписание и изготвен отговор до жалбоподателя, проверка на „Екобулхарт”еоод във връзка...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом