Последваща проверка
Име Последваща проверка
страница2/6
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер0.6 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/data/instructions/Check_list.doc
1   2   3   4   5   6
Глава

да

не

частично

не съответства

Указания

1 Наименование на веществото/препарата и фирмата/предприятието

1.1 Наименование на веществото/препарата

1.1.1 Съвпада ли наименованието на препарата с означението на етикета?

НРДа се отбелязват отклоненията. Попълва се полето “не съответства”, когато няма представен етикет/проба. Други наименования могат да бъдат посочени в глава 1.

1.1.2 Отговаря ли химиченото наименование на веществото на това, посочено вПриложение I на Наредбата за реда и начина на класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и препарати или (ако не фигурира в списъка) на международно призната химическа номенклатура (напр. IUPAC, EINECS / ELINCS, CAS)?
НРОтнася се само за веществата (не за препаратите). Сравни наименованието на веществата с Приложения 1, 4 и 6 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати респ. с EINECS съотв. ELINCS на интернет адрес http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/, ESIS (Търсене с CAS-или EО-№)

1.2 Употреба на веществото/препарата

1.2.1 Указаното приложение отговаря ли на данните, посочени и обяснени в техническия информационен лист за продукта?

 • Да се посочи предвидената или препоръчана употреба – това по правило е възможно при крайните продукти. Сравни с данните от техническия информационен лист за продукта в случай, че е налице.

 • При суровини, основни вещества или подобни вещества това често не е възможно (попълва се полето “не съответства”), тъй като възможностите за приложение могат да бъдат многообразни. В такъв случай следва да се посочат най-важните/честите възможности за употреба.

 • Тази информация е важна за производствената охрана на труда. Указанията за работа (глава 7) и мерките за безопасност (глава 8) се организират с оглед на целта на предназначение.

1.3 Наименование и адрес на производител/вносител

1.3.1 Изписан ли е точно адресът (улица, №, пощенски код, телефонен номер) на разпространителя (производител, вносител, търговец)?
НРПосочва се лицето, което е отговорно за пускането на пазара на този продукт в Европейската общност/България. Ако производителят е със седалище извън ЕО/България, то се посочват данните за вносителя в ЕО/България.

1.3.2 Посочено ли e място, където може да се получи техническа информация?


Ако не е посочено, би трябвало най-малко в глава 16 да се назове лицето, отговорно за съдържанието на ИЛБ.

1.4 Номер за бърза помощ

1.4.1 Посочен ли е номер за бърза помощ (по възможност в рамките на ЕО/България)?
НРНомерът за бърза помощ трябва да е достъпен 24ч, на него да може да се получава компетентна информация и по възможност да се говори на български език.

2 Състав на препарата/Данни за съставките

2.1 Изброени ли са всички опасни за здравето или околната среда вещества над граничните концентрации?
НРСравни с рецептурата, техническия информационен лист, резултат от анализ на проба от материала, в случай, че е налична.

- Относно граничните концентрации на опасни вещества, които влизат в състава на класифицираните като опасни препарати, справка член 19, ал. 1 и 2 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.

- Относно граничните концентрации на опасни вещества, влизащи в състава препарати, които не са класифицираните като опасни важи следното 1 тегловен процент (за негазообразни препарати) респ. 0,2% (за газообразни препарати).

2.2 Указани ли са също и компонентите, които не са класифицирани, но имат гранична стойност за експозиция на работното място (виж глава 8)?
НРСравни с рецептурата, техническия информационен лист, резултат от анализ на проба от материала, в случай, че е налична. Сравни с данните от глава 8 (Граници на експозиция).

 • При препарати, класифицирани като опасни: Всички вещества, които не са обхванати от подточка 2.1 с обща гранична стойност за експозиция на работното място.

 • При препарати, които не са класифицирани като опасни, относно компонентите с обща гранична стойност за експозиция на работното място важи следното за гранична концентрация - 1 тегловен процент (за негазообразни препарати) респ. 0,2% (за газообразни препарати).

 • Обща гранична стойност за експозиция на работното място, справка Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експлоатация на химични агенти при работа

2.3 Съответства ли класификацията на компонентите на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химичните вещества и препарати, доколкото тези компоненти съществуват в списъка?
НРСравни класифицирането с това в Приложение 1 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати. (Търси напр. по CAS-№ или EО-№.) Посочва се класификацията на веществото от съответната колона на Приложение 1 на Наредбата, а не класификацията на веществото, в съответствие с концентрацията му в състава на препарата.

Класифицирането се означава с латинската буква от символ на опасност и R-фразите. Пълният текст на R-фразите не трябва да се посочва, той се предава в глава 16. Пример:Канц. Кат.2; R45, Xi; R38-41.

2.4 Правдоподобна ли е класификацията на компоненти, които не са включени в Приложение I на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати?
НРАко се съдържат „вещества не от списъка“ (вещества, които не са включени в Приложение I на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати), то се препоръчва да се извърши проверка за правдоподобност! Напр. чрез:

 • Проучване в Интернет (напр. в Базата данни за опасни вещества на провинциите в Германия (GdL) на адрес http://www.gefahrstoff-info.de/, информационната система за опасни хим. вещества на промишлените професионални организации Gestis на адрес: http://www.hvbg.de/bgia/stoffdatenbank, Базата данни на Merck Chemie Chemdat на адрес: http://www.chemdat.de/mda/de/index.html • Информационни листове за безопасност на сравними продукти (търсене напр. по CAS-№ или EG-№, сравнение винаги между повече източници.).

 • Може да се получи също информация и в ICSC-базата данни на ILO (International Chemical Safety Cards) на адрес: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm (Възможно е търсене по CAS-, ICSC-№ или химическо наименование).

2.5 Съответстват ли обозначенията на компонентите на обозначения от Приложение I на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати или (ако е вещество извън списъка) на международно позната химическа номенклатура (напр. IUPAC, EINECS / ELINCS, CAS)?
НРСравни обозначенията на веществата с Приложения 1, 4 и 6 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати EINECS съотв. ELINCS на адрес: http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/, ESIS (Търсене по CAS- или EО-№)

2.6 Посочен ли е EО-номерът на компонентите?
НРПосочва се ЕО № (= EINECS, съотв. ELINCS-№), в случай, че е наличен. Ако не е установен ЕО №, то по заместване се посочва CAS № (препоръчително е при всички случаи) или IUPAC №.

Сравни EINECS, съотв. ELINCS № на адрес: http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/, ESIS (Търсене по CAS- или EО-№)

2.7 Позволяват ли посочените концентрационни граници проверка на класификацията (доколкото се класифицира според Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химичните вещества и препарати)?

Отнася се само за препарати или вещества с примеси, добавки или отделни компоненти (Приложение 2 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати Т. 1.7.2.1). Пример: Гранична концентрация за класифициране Xi; R36: 20 %, Определяне на областта на концентрация на: 10 до < 20% (не 15 - 25%).

3 Описание на опасностите

  1. Посочените опасности (класификация) обяснени ли са поне чрез

 • Приложение I на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (вещества, включени в списъка),

 • данните от глави 9, 10, 11 и 12 (вещества, които не са в списъка) или

 • при прилагане на конвенционалния метод, чрез данните от глави 2, 9 и 10 (препарати)?
НРПосочват се опасните свойства (обозначение(я) на опасностите) и прилежащите R-фрази (с дословен текст).

 • При законно класифицирано вещество се посочва пълното класифициране съгласно Приложение 1 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати в случай, че това вече не е направено е глава 2. Сравни класифициране с Приложение I (Търсене по CAS-№ или ЕО-№).

 • Ако веществото не е законово класифицирано, то производителят трябва сам да класифицира по принципа на дефинициите. Препоръчва се проверка на правдоподобността на това класифициране, напр. чрез:

  • Проучване в Интернет (напр. в Базата данни за опасни вещества на немските провинции (GdL) на адрес http://www.gefahrstoff-info.de/, информационната система за опасни хим. вещества на промишлените професионални организации Gestis на адрес: http://www.hvbg.de/bgia/stoffdatenbank, Базата данни на Merck Chemie Chemdat на адрес: http://www.chemdat.de/mda/de/index.html

  • Информационни листове за безопасност на сравними продукти (търсене напр. по CAS-№ или EG-№, сравнение винаги между повече източници.).

 • При препаратите по правило класификацията се извършва по конвенционалния метод (Целесъобразно е да се посочи съответно указание). Сравни тук данните от глава 2 (компоненти, области на концентрация) както и глава 9 (физикохимични свойства). Ако съществуват резултати от изпитвания, справка също и с глава 11 (токсикологична информация) и глава 12 (екотоксичност)

 • Ако едно вещество или препарат не е класифицирано като опасно, то това трябва ясно да произтича от данните.

3.2 Достатъчно добре ли са описани всички опасности за човека и околната среда, които мога да възникнат от веществото или препарата?
НРЧесто проверяващият може да прецени това само качествено.

 • Имат се предвид най-важните вредни физикохимични ефекти (сравни с глава 9), вредни за здравето ефекти (сравни с глава 11) и опасните за околната среда въздействия (сравни с глава 12)

 • Посочват се също и симптомите, свързани с употребата или възможната неправилна употреба.
1   2   3   4   5   6

Свързани:

 Последваща проверка iconI. Проверка на хипотези
Проверка на хипотези. Правила за проверка. Равенство за проверка. Еднократност за дисперсия. Критерй за откриване на грешка. Дисперсионен...
 Последваща проверка iconДлъжностна характеристика
Извършва предварителна и последваща обработка на продуктите(измиване,почистване,нарязване и др необходими действия )
 Последваща проверка iconТехническо задание за избор на обучител
Проект: Създаване на модел от социални услуги за последваща грижа за пациенти с онкологични заболявания
 Последваща проверка iconКонкурс за иновативен дизайн
Новата бутилка е произведение на изкуството, създадено за да провокира креативността на потребителите да измислият различни идеи...
 Последваща проверка iconДоклад за извършена проверка на
Риосв – Пловдив беше извършена проверка на „вмз” еад гр. Сопот – площадка Иганово. Комплексната проверка от експерти на риосв-пловдив...
 Последваща проверка iconДоклад за извършена проверка на
На основание Заповед №рд-534/21. 09. 2012 г на Директора на риосв – Пловдив е извършена проверка на16. 10. 2012 г на „Техно Акташ”...
 Последваща проверка iconДоклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Последваща оценка на събитието „Европейски столици на културата“ за 2011 г. (Талин и Турку)
 Последваща проверка iconЗаседание е направено уточнение от процесуалния представител на оспорващата
Рднск-югозападен район за извършване на проверка по жалба на М. Ж иска се К. на О. Г. Д. да бъде задължен да извърши проверка
 Последваща проверка iconДогово р
Изготвяне на пълна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията...
 Последваща проверка iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Сектор “УО” – проверка по жалба – дадено предписание и изготвен отговор до жалбоподателя, проверка на „Екобулхарт”еоод във връзка...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом