Последваща проверка
Име Последваща проверка
страница1/6
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер0.6 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/data/instructions/Check_list.doc
  1   2   3   4   5   6

Чек лист за проверка на информационен лист за безопасност (ИЛБ) съгласно Приложение 16 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химичните вещества и препарати


 Първоначална проверка
 Последваща проверка

на:     

чрез:     

Продукт:     

Фирма:     

Информационен лист за безопасност от:

     
Обща информация

да

не

частично

не съответства

Указания

I Наличен ли е информационният лист за безопасност на български език и в оригинал- на езика на производителя, в съответствие с чл. 43 на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химичните вещества и препарати?


НР[НР = нарушение на разпоредбите, член 43 на Наредбата за реда и начина на класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и препарати/

 1. Попълнени ли са данните по всички 16 глави?


НРДа се отбележат липсващите глави/данни.

Глави в информационния лист за безопасност

да


не


Указания:

По време на проверката да се отбелязват бележки към главите, напр. когато към съответната глава е необходима допълнителна информация относно рецептурата, примеси, други физикохимични свойства, вида на предпазните ръкавици,…. Да се отбележи също и ако определени глави не са проверени.

 1. Наименование на веществото/препарата и фирмата/предприятието

 1. Състав на препарата/данни за съставките

 1. Описание на опасностите

 1. Мерки за оказване на първа помощ

 1. Мерки при гасене на пожар

 1. Мерки при аварийно изпускане

 1. Работа с веществото/препарата и съхранение

 1. Контрол при експозиция и лични предпазни средства

 1. Физични и химични свойства

 1. Стабилност и реактивоспособност

 1. Токсикологична информация

 1. Информация за околната среда

 1. Третиране на отпадъците

 1. Информация за транспортиране

 1. Информация , съгласно действащата нормативна уредба

 1. Друга информацияОбща информация

да

не

частично

не съответства

Указания

 1. Обобщени ли са данните кратко и ясно?


В края на проверката се извършва оценка. Данните разбираеми ли са? Оценката се извършва по преценката на проверяващия.

 1. Дават ли данните от информационния лист за безопасност възможност за оценка на всички рискове, възникващи при употреба, с цел безопасност на здравето?


Създава се връзка със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Важно е за производствената трудова безопасност и защита. В края на проверката се извършва оценка.

Да не се отговаря на въпроса с „да“, ако става въпрос за универсално приложима суровина или основeн химикал или подобно вещество, така че целта на приложение и типичните заводски и производствено-технологични гранични условия могат да бъдат описани само частично.

 1. Посочени ли са датата на изготвяне, датата на преработка, търговското наименование, идентификация на производителя/доставчика, номерата на страниците и общия брой на страниците?


По-смислено е тези данни да се посочват в титулната част на всяка страница на ИЛБ. Датата на изготвяне е достатъчно да се посочи на първата страница.

 1. Достатъчно ясно ли са обозначени промените, настъпващи при преработка на ИЛБ?


НРнапр. чрез чертички от страни или изброяване на промените пасажи в глава 16.

 1. Внимава ли се да не се използват прекалено много препратки (виж глава 8 и др.) и по този начин особено в указаните места от текста да се натрупа ненужна информация?

Има се в предвид препратки към правни източници и литература, които трябва да информират читателя (потребителя на продукта), а не да го объркват.
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

 Последваща проверка iconI. Проверка на хипотези
Проверка на хипотези. Правила за проверка. Равенство за проверка. Еднократност за дисперсия. Критерй за откриване на грешка. Дисперсионен...
 Последваща проверка iconДлъжностна характеристика
Извършва предварителна и последваща обработка на продуктите(измиване,почистване,нарязване и др необходими действия )
 Последваща проверка iconТехническо задание за избор на обучител
Проект: Създаване на модел от социални услуги за последваща грижа за пациенти с онкологични заболявания
 Последваща проверка iconКонкурс за иновативен дизайн
Новата бутилка е произведение на изкуството, създадено за да провокира креативността на потребителите да измислият различни идеи...
 Последваща проверка iconДоклад за извършена проверка на
Риосв – Пловдив беше извършена проверка на „вмз” еад гр. Сопот – площадка Иганово. Комплексната проверка от експерти на риосв-пловдив...
 Последваща проверка iconДоклад за извършена проверка на
На основание Заповед №рд-534/21. 09. 2012 г на Директора на риосв – Пловдив е извършена проверка на16. 10. 2012 г на „Техно Акташ”...
 Последваща проверка iconДоклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Последваща оценка на събитието „Европейски столици на културата“ за 2011 г. (Талин и Турку)
 Последваща проверка iconЗаседание е направено уточнение от процесуалния представител на оспорващата
Рднск-югозападен район за извършване на проверка по жалба на М. Ж иска се К. на О. Г. Д. да бъде задължен да извърши проверка
 Последваща проверка iconДогово р
Изготвяне на пълна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията...
 Последваща проверка iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Сектор “УО” – проверка по жалба – дадено предписание и изготвен отговор до жалбоподателя, проверка на „Екобулхарт”еоод във връзка...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом