Списък на научните публикации
ИмеСписък на научните публикации
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер22.91 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/3057/1988003451944138145.doc
СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ:

/публикувани след 2000- година/


Монографии:


Петров П.В. и др. Географията вчера, днес, утре.Универс.изд.”Св.Кл.Охридски”,2004.


Карастоянов Ст. и П.В.Петров Цялостност и комплексност на географската наука.Универс.изд. „Св.Кл.Охридски”, 2005.


Студии, статии и публикувани доклади

Петров П.В. и Б.Давидков Ландшафтно-екологични предпоставки за създаване на пршрждин порк”Централни Родопи”.В сб.докл.”Проблеми и перспективи за развитие на Източните Родопи”,Ардино, 2001.

Златунова Д. ... П.В.Петров Хармонизиране на българското законодателство по околна среда с изискванията на европейското. В.сб-част „Защита на природата”,София,2001.

Петров П.В. Геоекологичен статус на Кърджалийската котловина. Год-на СУ,ГГФ, том 911 кн.2, География,2001.


Петров П.В. Оценка на щетите върху ландшафтите при минно-добивните дейности по открит способ. International Conference of Modern Management of Mine Producingq2002.

Петров П.В. Геоекологията – наука за опазване на околната среда. В сб. «Китен-2000 «География и туризъм.Унив. изд.во «,Св.Кл.Охридски»,2002.

Петров П.В. и Ем.Патарчанова Ландшафтна структура на НП «Рила»-основа за иновации в екологичното образование. Год.на Песаг.колеж Дупница, 2002.

Петров П.В. Ландшафтно-екологичен статус на Велинградското /Чепинската/ котловина. В сб.»40 години песагогическо образование в гр.Смолян»,2002.

Петров П.В. Морфометрична характеристика на природен парк «Русенски Лом». В сб(«Геополитика, регионално развитие, геогпафско образование»,Варна, 2002.

Петров П.В. и др. Оценка на щетите върху ландшафтите при минно-добивните дейности по открит способ. В сб. Jnternational Conference of Modern Management of Mine Producing,София, 2002.

Петров П.В. Геоекологичен статус на Севлиевската котловина В Юбил.сб. „30 години катедра ЛОПС, София, 2003.


Петров П.В. и др.Геоекологични предпоставки за обявяване на природен парк „Централни Родопи”.Год на ПУ „П.Хилендарски”,филиал Смолян,том втори,2004.


Petrov P.V. & Stanchev I. Gefecological state of the Smolian Basin. Год.на СУ,ГГФ, кн.2, География, том 97, 2005.

Petrov P.V. and J.Stanchev The main problem of the Contemporary Global science for jhe Earth. In Human dimensions of Global change in Bulgaria, Sofia, 2005.

Petrov P.V. and J.Stanchev Geoecological State of jhe Smolian Basin. Год. На СУ,ГГФ, том97, кнл2, География, 2005

Берберова Д., П.В.Петров и др. Поддържан резерват „Балтата” и буферна зона. В сп.”Ландшафтен дизайн”, бр.1,С., 2005


Petrov P.V. and B.Borisova Jnterpretation of the European Landscape Convention. In Global Changes and New Challenges of 21st Century, Sofia,2006.

Karastoyanov St. and P.V.Petrov. On the Ehtily avd Complexity of Geographic Science. in”Global Changes and New Challenges of 21st Century,Sofia,2006.

Петров П.В. Актуальные вопросы фундаментальной географической терминилогии. В сб. „Ландшафтоведение”, Москва, 2006.

Petrov P.V. and I.Stanchev Global and National Terminology in Geographical Science. in „Global Changes and Regional Challenges”, Univers=Press,Sofia,2007.

Петров П.В. Буйновското ждрело – ландшафтна структура на една природна забележителностл в сп.”Rhodopica””, 2007.

Petrov P.V. and I.Stanchev Geoecological State of the Chepeldre Basin. Год. на СУ, ГГФ, том 98, кн-2,География,2007.

Petrov P.V. and I. Stanchev Geoecological State of the Hvoina Basin. Год.на СУ, ГГФ, том 99, кн.2, География, 2007.

Петров П.В. XI международна ландшафтна конференция. Год. На СУ, ГГФ, том 100, кн.2, География, 2008.

Петров П.В. и Д.Полеганова Нова монография на проф.д-р Стефан Карастоянов. Год.на СУ, ГГФ, том 1001 кн.2, География, 2008.

Petrov P.V. and I.Stanchev Mor,hography and Toponymy in Bulgarien Geography. in „Global Changes and Problems Theory and Practice”,Sofia,2008.

Petrov P.V. and I.Stanchev Geoecological state of the Devin Basin. Год.на СУ, ГГФ, том100, кн.2, География, 2008.

Петров П.В. Планините.Mountains. в монография „Природата на България”, изд.къща „Тангра”, София, 2008.

Petrov P.V. and I. Stanchev Geoecological state of the Dospat Basin. Год.на СУ, ГГФ, том 101, кн.2, География, 2009.

Petro P.V. and I. Stanchev Regional Development and Environment. in „Global Change and Environment”, Sofia, 2009.


.

Свързани:

Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации
Научни публикации по дисертационния труд за придобиване на научна степен „доктор” по научна специалност 02. 18. 02 Механизация и...
Списък на научните публикации iconЧавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles

Списък на научните публикации iconСписък на научните трудове и публикации
Мaritza-est”. Еnergies & matières premières / lettre No23 / décembre, France, рр. 23-27
Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации
Красимира Лиджи, 2006. Оценка начини на отглеждане на женски телета и юници за разплод. Автореферат, с. 41
Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации
Ладыгина М. Е., Едрева А. М. 1976. Биохимические механизмы патогенеза при пероноспорозе и точечном некрозе у табака
Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации
Научна конференция с международно участие, Ямбол 9-11 октомври 2002, сборник доклади, isbn 954-9978-24-9
Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации, на преподаватели на потп
Дамянов, Б. Как да разглеждаме произведения на изкуството. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2010 г монография
Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации на
Белоконски, Е. Лапароскопска холецистектомия – усложнения и тяхното лечение. // Дисертационeн труд за присъждане на научна степен...
Списък на научните публикации iconСписък на научните трудове на доц д-р инж. Георги П. Щерев
А. Публикации по темата на дисертацията за присъждане на образова-телната и научна степен”доктор” – 7
Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации на Катерина Каролова Караджова
Алтернативни средства за въздействие при деца с умствена изостаналост(в съавторство),уи „Св. Климент Охридски”, С. 2009
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом