Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
ИмеBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер218.32 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/000521207.docx
00052-2012-0007

BG-Велико Търново: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Многопрофилна областна болница за активно лечение"Д-р Стефан Черкезов"АД, ул.Ниш № 1, За: Здравка Михайлова, РБългария 5000, Велико Търново, Тел.: 062 640922, E-mail: mobal_sch@yahoo.com, Факс: 062 640829

Място/места за контакт: МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mobaltarnovo.com.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на медицински консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново”, за срок от 12 месеца по общо 269 позиции, разпределени в 13 обособени групи.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки
Покупка
Основно място на изпълнение: Болнична аптека на МОБАЛ"Д-р Стефан Черкезов"АД
Код NUTS: BG321

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Доставка на медицински консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново.В предмета на поръчката са включени следните обособени групи: І. Интродюсери и диагностични водачи за кардиологична дейност –включва от 1-ва до 19-та позиция. ІІ. Диагностични катетри за кардиологична дейност – включва от 20-та до 24-та позиция. ІІІ. Балони за кардиологична дейност – включва от 25–та до 43-та позиция. ІV. Дилатационни водачи за кардиологична дейност – включва от 44-та до 65-та позиция. V. Специални катетри за кардиологична дейност – включва от 66-та до 69-та позиция. VІ. Въвеждащи коронарни катетри за кардиологична дейност – включва от 70-та до 73-та позиция. VІІ. Допълнителен консуматив за кардиологична дейност – включва от 74-та до 140-та позиция. VІІІ. Стентове за кардиологична дейност – включва от 141-ва до 170-та позиция. ІХ. Пейсмейкъри – включва от 171-ва до 181-ва позиция. Х. Помощни консумативи за кардиостимулатор – включва от 182-ва до 207-ма позиция. ХІ. Балони за периферна ангиопластика – включва от 208-ма до 214-та позиция. ХІІ. Стентове за периферна ангиопластика – включва от 215-та до 230-та позиция. ХІІІ. Протези и интродюсери за периферна ангиопластика – включва от 231-ва до 269-та позиция. Предметът на обществената поръчка включва 13 (тринадесет) обособени групи с общо 269 (двеста шестдесет и девет) позиции, посочени в Приложение №2 от документацията за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33111710, 33182200

Описание:

Принадлежности за ангиография
Система за стимулиране на сърдечна дейност

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Спецификацията на медицинските консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика е разделена на 269 позиции, разпределени в 13 обособени групи.Количествата по позиции / номенклатурни единици /са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение № 2) от документацията за участие. Същата може да бъде изтеглена от сайта на лечебното заведение - www.mobaltarnovo.com. Заявените количества са ориентировачни.

Прогнозна стойност без ДДС

1915990 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в откритата процедура се представя в една от формите посочени в чл.60,ал.1 от ЗОП.Общ размер на гаранцията за участие за целия предмет на поръчката е 19159.90 лв. Гаранцията за всяка позиция е посочена в документацията за участие ( приложение№2 Б) .Паричната гаранция се внася по сметка BG65UNCR96601037288119 BIC:UNCRBGSF Уни Кредит Булбанк АД,клон Велико Търново или в касата на МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"АД.Банковата гаранция е със срок на валидност 120 календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите.Гаранцията за участие в откритата процедура се освобождава или задържа от Възложителя при условията и сроковете,посочени в чл.61 и 62 от ЗОП.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 0,2% от стойността му,представя се преди подписване на договора в предвидените форми на чл.60,ал.1 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Начин на финансиране - от приходи по договор с РЗОК - гр.В. Търново, от собствени приохди. Плащанията ще бъдат извършени по банков път в български лева в срок не по - малко от 90 календарни дни след доставка и представени първични документи.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Копие от документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.Когато не е представен ЕИК, участниците прилагат копие от Удостоверение за актуално състояние. 2. Копия на документи за регистрация, заверени от участника с подпис и печат – за регистрация по БУЛСТАТ, за данъчна регистрация и регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност или декларация, че кандидатът не е регистриран по ЗДДС. 3. Декларации от управителя, съответно от управителния орган на участника за отсъствието на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП (Образец № 3, Образец № 4, Образец № 5). 4. Доказателства за икономическо и финансово състояние, съгласно чл. 50 от ЗОП. 5. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника за изпълнение на поръчката съгласно чл. 51 от ЗОП . 6. Документ, удостоверяващ закупуването на документация за участие в откритата процедура. 7. Документ за внесена гаранция за участие или банкова гаранция за участие в откритата процедура. 8. Административни сведения (Образец № 6). 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за наличието или липсата на подизпълнител (Образец № 7). При наличие на подизпълнител, същия следва да представи и декларация за съгласие за участие като такъв (Образец № 8). 10. Декларация за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата и приемане на условията в проекта на договора (Образец № 9); 11. Проекто-договор, подписан от участника, без да се попълва (Образец № 10). 12. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 13.Техническо предложение (Образец № 1 и №1А ) на участника, относно общите условия за изпълнение на поръчката -Плик № 2. 14.Ценово предложение на участника (Образец № 2) - Плик №3.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Заверени от участника годишни финансови отчети за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), съдържащи отчета за приходите и разходите и счетоводен баланс, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както и копие от одитните доклади за същите периоди на експерт-счетоводителя, в предвидените от закона случаи. 2. Информация за общия оборот и за оборота на изделията, обект на поръчката, за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово състояние с всеки друг документ от кръга на посочените в чл. 50 от ЗОП. Участникът, който е новорегистриран търговец или не е упражнявал търговска дейност за период от последните три години, представя информация за общия оборот за периода, в който реално е осъществявал такава дейност (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си).
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участникът трябва да има положителен финансов резултат за 2011 година. 2. Участникът трябва да притежава минимум едно удостоверение (референция) от банка - оригинал или нотариално заверено копие, издадени през 2011 г. или 2012 г., доказващи, че участникът е благонадежден и коректен партньор, ползващ се с добра репутация.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Заверено от участника копие на валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, с приложение за медицинските изделия, за които се отнася. 2. Сертификатите, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. Сертификатите за качество трябва да бъдат описани в списък съгласно образеца в настоящата документация, в който се посочва кой сертификационен документ се отнася за конкретна позиция. 3. Списък на основните договори за доставка на медицински изделия, изпълнени през последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. Участник, който е новорегистриран търговец или не е упражнявал търговска дейност за периода от последните три години, представя декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки, извършени през период, в който реално е осъществявал такава дейност, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. 4. Оторизационни писма или друг еквивалентен документ за представителство на производителя на предлаганите от участника медицински изделия. 5. Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език, а за медицинските изделия, за които не се изисква инструкция за употреба съгласно чл. 16, ал. 1 от ЗМИ, участникът следва да представи макет на опаковката на медицинското изделие с графично изображение „СЕ” маркировка. 6. Списък, в който е посочено кой сертификационен документ съответства на конкретна позиция. 7. Проспекти, каталози, спецификации от производителя и други документи, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: а). Участникът трябва да има минимум 1 година опит в производството или продажбата на медицински изделия, придружен с минимум 3 препоръки за добро изпълнение. б). Участникът трябва да представи: - Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на името на участника; - Сертификат ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003 или еквивалент на името на производителя; - ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделието; - Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС и Директива 98/79/ЕЕС, където е приложимо, издадена от производителя.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: Срок за отложено плащане; тежест: 10
Показател: Срок на доставка; тежест: 10
Показател: Качество; тежест: 20
Показател: Цена; тежест: 60

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2012/S 35 - 056202 от 21.02.2012 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

24.07.2012 г. Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена: 30 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията за участие в откритата процудера се получава всеки работен ден в касата на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново, ул. Ниш №1 до 16,00 часа. Документацията може да се получи и по пощата, за сметка на участника, след предварителното и заплащане. Начин на плащане - в брой или по банков път. В цената на документацията е включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

03.08.2012 г. Час: 16:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 06.08.2012 г. Час: 09:00

Място

Заседателната зала на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново, ул. Ниш №1.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При извършване на действията на комисията по чл.68,ал.3 и 4 и чл. 69а, ал.3 от ЗОП, могат да присъстват участниците в откритата процедура или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.Представителите на горепосочените лица,желаещи да присъстват при отваряне на офертите е необходимо да представят следните документи:За участници в процедурата се допуска при представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно/извън случаите на законно представителство по смисала на съдебно решение/.За представителите на средствата за масова информация -служебна карта или друг документ ,удостоверяващ служебното положение,по силата на което лицето има право да присъства.За юридическите лица с нестопанска цел документ за самоличност,а за упълномощените представители и нотариално заверено пълномощно.


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.4 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.06.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция 1.Интродюсери и диагностични водачи за кардиологична дейност

1) Кратко описание

Доставка на интродюсери и диагностични водачи за кардиологична дейност, съгласно техническата спецификацията , посочени в Приложение № 2 "Техническа спецификация" на документацията за участие включваща 19 позиции. Обособената група включва отделни позиции , като може да се участва за една,няколко или всички позиции от обособената група.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33111710

Описание:

Принадлежности за ангиография

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Приложение № 2 "Техническа спецификация" от документацията за участие от 1-ва до 19-та позиция . Същата може да бъде изтеглена от сайта на лечебното заведение www.mobaltarnovo.com. Количествата на заявените продукти са приблизителни, като Възложителят може да не поръча същия обем по време на срока на договора. Заявените количества ще са в зависимост от необходимоста от изследвания и преминали пациенти за период от дванадесет месеца.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция 2.Диагностични катетри за кардиологична дейност

1) Кратко описание

Доставка на диагностични катетри за кардиологична дейност, съгласно техническата спецификацията , посочени в Приложение № 2 "Техническа спецификация" на документацията за участие ,вклячваща 5 позиции.Обособената група включва отделни позиции , като може да се участва за една, няколко или всички позиции в обособената група.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33111710

Описание:

Принадлежности за ангиография

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Приложение № 2 "Техническа спецификация" от документацията за участие от 20-та до 24-та позиция. Същата може да бъде изтеглена от сайта на лечебното заведение www.mobaltarnovo.com. Количествата на заявените продукти са приблизителни, като Възложителят може да не поръча същия обем по време на срока на договора. Заявените количества ще са в зависимост от необходимоста от изследвания и преминали пациенти за период от дванадесет месеца.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция 3.Балони за кардиологична дейност

1) Кратко описание

Доставка на балони за кардиологична дейност, съгласно техническата спецификацията , посочени в Приложение № 2 "Техническа спецификация" на документацията за участие включваща 19 позиции . Обособената група включва отделни позиции, като може да се участва за една, няколко или всички позиции от обособената група.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33111710

Описание:

Принадлежности за ангиография

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Приложение № 2 "Техническа спецификация" от документацията за участие от 25–та до 43-та позиция . Същата може да бъде изтеглена от сайта на лечебното заведение www.mobaltarnovo.com. Количествата на заявените продукти са приблизителни, като Възложителят може да не поръча същия обем по време на срока на договора. Заявените количества ще са в зависимост от необходимоста от изследвания и преминали пациенти за период от дванадесет месеца.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция 4.Дилатационни водачи за кардиологична дейност

1) Кратко описание

Доставка на дилатационни водачи за кардиологична дейност , съгласно техническата спецификацията , посочени в Приложение № 2 "Техническа спецификация" на документацията за участие включваща 22 позиции. Обособената група включва отделни позиции, като може да се участва за една, няколко или всички позиции от обособената група.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33111710

Описание:

Принадлежности за ангиография

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Приложение № 2 "Техническа спецификация" от документацията за участие от 44-та до 65-та позиция. Същата може да бъде изтеглена от сайта на лечебното заведение www.mobaltarnovo.com. Количествата на заявените продукти са приблизителни, като Възложителят може да не поръча същия обем по време на срока на договора. Заявените количества ще са в зависимост от необходимоста от изследвания и преминали пациенти за период от дванадесет месеца.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция 5.Специални катетри за кардиологична дейност

1) Кратко описание

Доставка на специални катетри за кардиологична дейност , съгласно техническата спецификацията , посочени в Приложение № 2 "Техническа спецификация" на документацията за участие включваща 4 позиции. Обособената група включва отделни позиции, катоможе да се участва за една, няколко или всички позиции в обособената група.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33111710

Описание:

Принадлежности за ангиография

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Приложение № 2 "Техническа спецификация" от документацията за участие включва от 66-та до 69-та позиция. Същата може да бъде изтеглена от сайта на лечебното заведение www.mobaltarnovo.com. Количествата на заявените продукти са приблизителни, като Възложителят може да не поръча същия обем по време на срока на договора. Заявените количества ще са в зависимост от необходимоста от изследвания и преминали пациенти за период от дванадесет месеца.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция 6.Въвеждащи коронарни катетри за кардиологична дейност

1) Кратко описание

Доставка на въвеждащи коронарни катетри за кардиологична дейност , съгласно техническата спецификацията , посочени в Приложение № 2 "Техническа спецификация" на документацията за участие включваща 4 позиции. Обособената група включва отделни позиции, като може да се се участва за една, няколко или всички позиции от обособената група.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33182000

Описание:

Уреди за подпомагане на сърдечната дейност

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Приложение № 2 "Техническа спецификация" от документацията за участие от от 70-та до 73-та позиция . Същата може да бъде изтеглена от сайта на лечебното заведение www.mobaltarnovo.com. Количествата на заявените продукти са приблизителни, като Възложителят може да не поръча същия обем по време на срока на договора. Заявените количества ще са в зависимост от необходимоста от изследвания и преминали пациенти за период от дванадесет месеца.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12


Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция 7.Допълнителен консуматив за кардиологична дейност

1) Кратко описание

Доставка на допълнителен консуматив за кардиологична дейност, съгласно техническата спецификацията , посочени в Приложение № 2 "Техническа спецификация" на документацията за участие включваща 67 позиции . Обособената група включва отделни позиции, като може да се участва за една, няколко или всички позици от обособената група.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000, 33111710

Описание:

Медицински консумативи
Принадлежности за ангиография

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Приложение № 2 "Техническа спецификация" от документацията за участие от 74-та до 140-та позиция. Същата може да бъде изтеглена от сайта на лечебното заведение www.mobaltarnovo.com. Количествата на заявените продукти са приблизителни, като Възложителят може да не поръча същия обем по време на срока на договора. Заявените количества ще са в зависимост от необходимоста от изследвания и преминали пациенти за период от дванадесет месеца.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12


Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция 8.Стентове за кардиологична дейност

1) Кратко описание

Доставка на стентове за кардиологична дейност, съгласно техническата спецификацията , посочени в Приложение № 2 "Техническа спецификация" на документацията за участие включваща 30 позиции. Обособената група включва отделни позиции, като може да се участва за една ,няколко или всички позиции от обособената група.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33182200

Описание:

Система за стимулиране на сърдечна дейност

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Приложение № 2 "Техническа спецификация" от документацията за участие от 141-ва до 170-та позиция. Същата може да бъде изтеглена от сайта на лечебното заведение www.mobaltarnovo.com. Количествата на заявените продукти са приблизителни, като Възложителят може да не поръча същия обем по време на срока на договора. Заявените количества ще са в зависимост от необходимоста от изследвания и преминали пациенти за период от дванадесет месеца.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12


Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция 9.Пейсмейкъри

1) Кратко описание

Доставка на пейсмейкъри , съгласно техническата спецификацията , посочени в Приложение № 2 "Техническа спецификация" на документацията за участие включваща 11 позиции. Обособената група включва отделни позиции , като може да се участва за една, няколко или всички позиции от обособената група.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33182210

Описание:

Пейсмейкъри

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Приложение № 2 "Техническа спецификация" от документацията за участие от 171-ва до 181-ва позиция. Същата може да бъде изтеглена от сайта на лечебното заведение www.mobaltarnovo.com. Количествата на заявените продукти са приблизителни, като Възложителят може да не поръча същия обем по време на срока на договора. Заявените количества ще са в зависимост от необходимоста от изследвания и преминали пациенти за период от дванадесет месеца.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12


Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция 10.Помощни консумативи за кардиостимулатор

1) Кратко описание

Доставка на помощни консумативи за кардиостимулатор , съгласно техническата спецификацията , посочени в Приложение № 2 "Техническа спецификация" на документацията за участие включваща 26 позиции. Обособената група включва отделни позиции, като може да се участва за една, няколко или всички позиции от обособената група.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33182200, 33182240

Описание:

Система за стимулиране на сърдечна дейност
Части и аксесоари за стимулатори на сърдечна дейност

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Приложение № 2 "Техническа спецификация" от документацията за участие от 182-ва до 207-ма позиция. Същата може да бъде изтеглена от сайта на лечебното заведение www.mobaltarnovo.com. Количествата на заявените продукти са приблизителни, като Възложителят може да не поръча същия обем по време на срока на договора. Заявените количества ще са в зависимост от необходимоста от изследвания и преминали пациенти за период от дванадесет месеца.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12


Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция 11.Балони за периферна ангиопластика

1) Кратко описание

Доставка на балони за периферна ангиопластика , съгласно техническата спецификацията , посочени в Приложение № 2 "Техническа спецификация" на документацията за участие включваща 7 позиции. Обособената група включва отделни позиции, като може да се се участва за една ,няколко или всички позиции от обособената група.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33111710, 33111730

Описание:

Принадлежности за ангиография
Принадлежности за ангиопластика

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Приложение № 2 "Техническа спецификация" от документацията за участие от 208-ма до 214-та позиция. Същата може да бъде изтеглена от сайта на лечебното заведение www.mobaltarnovo.com. Количествата на заявените продукти са приблизителни, като Възложителят може да не поръча същия обем по време на срока на договора. Заявените количества ще са в зависимост от необходимоста от изследвания и преминали пациенти за период от дванадесет месеца.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12


Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция 12.Стентове за периферна ангиопластика

1) Кратко описание

Доставка на стентове за периферна ангиопластика , съгласно техническата спецификацията , посочени в Приложение № 2 "Техническа спецификация" на документацията за участие включваща 16 позиции. Обособената група включва отделни позиции, като може да се участва за една ,няколко или всички позиции от обособената група.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33111710, 33111730

Описание:

Принадлежности за ангиография
Принадлежности за ангиопластика

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Приложение № 2 "Техническа спецификация" от документацията за участие от 215-та до 230-та позиция. Същата може да бъде изтеглена от сайта на лечебното заведение www.mobaltarnovo.com. Количествата на заявените продукти са приблизителни, като Възложителят може да не поръча същия обем по време на срока на договора. Заявените количества ще са в зависимост от необходимоста от изследвания и преминали пациенти за период от дванадесет месеца.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12


Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция 13.Протези и интродюсери за периферна ангиопластика

1) Кратко описание

Доставка на протези и интродюсери за периферна ангиопластика, съгласно техническата спецификацията , посочени в Приложение № 2 "Техническа спецификация" на документацията за участие включваща 39 позиции. Обособената група включва отделни позици, като може да се е участва за една, няколко или всички позици от обособената група.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33111710, 33111730

Описание:

Принадлежности за ангиография
Принадлежности за ангиопластика

3) Количество или обем

Количествата са подробно описани в Приложение № 2 "Техническа спецификация" от документацията за участие от 231-ва до 269-та позиция. Същата може да бъде изтеглена от сайта на лечебното заведение www.mobaltarnovo.com. Количествата на заявените продукти са приблизителни, като Възложителят може да не поръча същия обем по време на срока на договора. Заявените количества ще са в зависимост от необходимоста от изследвания и преминали пациенти за период от дванадесет месеца.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12

Свързани:

Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Национална агенция за приходите / тд на нап велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, ет. 1, стая 106, За: Ваня Парчева;...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Комплексен онкологичен център -в. Търново" еоод, ул. "Бузлуджа" №1, За: Светла Джурджина и Йоана Данчева, рбългария 5000, Велико...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Многопрофилна областна болница за активно лечение"Д-р Стефан Черкезов"АД, ул. Ниш №1, За: Здравка Михайлова, рбългария 5000, Велико...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт/ Районно управление "Социално осигуряване" гр. Велико Търново, пл. "Център"...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. Майка България №2, За: Теодора Минкова, Милена Курдова, рбългария 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 229;...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Русанка Йорданова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, За: Ивелина Радоева, Република България...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.:...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом