Нов български университет дипломна работа
ИмеНов български университет дипломна работа
страница1/12
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.74 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.stenli-bg.com/tu/NBU/Diplom_NBU.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ


ДИПЛОМНА РАБОТА


СЪДЪРЖАНИЕ:


1. ГЛАВА ПЪРВА:...........................................................................стр.1;

2. ГЛАВА ВТОРА:..........................................................................стр.33;

3. ГЛАВА ТРЕТА:...........................................................................стр.55;

4. ГЛАВА ЧЕТВЪРТА:...................................................................стр.90;

Оперативна програма: Развитие конкурентоспособността на българската икономика; Формуляр за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ: 20073G161РО003/2.1.1-01/2007 г.: „Технологична модернизация на предприятията”. Наименование на проекта: „Изграждане на информационна система за метереологични прогнози”.”


ГЛАВА ПЪРВА


І. Теоретична част


От Европа е зададена нова насока в развитието на други народи, в глобален мащаб се налага европейската национално-държавна система. Дълго време европоцентристкото начало определя облика на света.

Разпадането на Римската империя на две основни части: източна и западна, отваря една от най-дълбоките пропасти в развитието на Европа. Стремежът на всяка нация да създава своя държава и съответно всяка държава да си има своя нация надроби континента на множество малки страни.

Проблемите на Европа в модерните времена не са само европейски. От техните решения зависи съдбата на целия свят. Европа продължава да играе структуроопределяща роля в международното разделение на труда. Без осмисляне ролята на Европа в света, той не може да бъде разбран.

На 18.04.1951 г. е подписан Парижкия договор, с който се създава официално Европейската организация за въглища и стомана (ЕОВС). На 25.03.1957 г. с подписването на Римския договор се създава Европейската икономическа общност (ЕИО). С отделен договор подписан същият ден се създава Европейската асоциация за атомна енергия (ЕВРАТОМ). Подписаните договори влизат в сила на 01.01.1958 г. На 01.07.1967 г. трите общности: ЕОВС, ЕВРАТОМ и ЕИО, се обединяват и стават известни в историята на европейската интеграция като Европейска общност (ЕО).

Към началото на 80-те години единствените значими постижения в процеса на интеграция са преките избори за Европейски парламент (ЕП) и създаването на единна европейска валута (евро). Същевременно новите вътрешни предизвикателства пред ЕИО, като например: необходимостта от по-интензивно валутно сътрудничество и борба с инфлацията, влошаването на евроамериканските отношения и др., налагат предприемането на нови инициативи за изграждането на Европейски съюз (ЕС). В Щутгарт през юни 1983 г. е приета Тържествена декларация за Европейския съюз. На срещата на Европейския съвет в Маастрихт през декември 1991 г. е разгледан проект за договор. След ожесточени спорове между представителите на страните членки, е одобрен Договорът за Европейски съюз. (ДЕС). Това е най-значимото събитие в историята на Европейската Общност. В него се определят не само сроковете за изграждане на икономически и валутен съюз най-късно до 1999 г., но и се залагат основите за една обща политика в областта на външните отношения. Въвежда се една нова концепция за институциите на Европейската Общност. След дълги политически препятствия, на 01.09.1993 г. ДЕС влиза в сила и от този момент нататък ЕО става известна в световната история като Европейски съюз. ЕС се превръща в основен фактор оказващ влияние върху международните процеси и върху съдбите на гражданите на страните членки.

ЕС е международна, междудържавна и междуправителствена организация. Първоначалната цел на някои от бащите-основатели на европейската интеграция, е да се създаде Европейска федерация с ясно разпределение на правомощията между законодателната, изпълнителната и съдебната власт, и също така да се направи ясно разграничение между федералните отговорности и държавните правомощия. Правен израз на тази цел е моделът на Парижкия договор, който е изцяло съвместим с класическата формула на разделението на властите според Монтескьо. Целта на ЕС е да гарантира мир, свобода и благоденствие на гражданите в Европа. Такава е била целта на неговите основатели в началото на 50-те години на ХХ век. Това е и водещ принцип в дейността на ЕС и в наши дни.

В последните години понятието ЕС трайно навлезе в съзнанието на българина. Обединена Европа е стара мечта на хората от континента. Във вековете тя се е преплела тясно с имперските идеи от Древния Рим до Третия райх, през Карл Велики и Наполеон І Бонапарт. Винаги се е разчитало на силата, на наложената с насилие воля над врага. Днес войната е обявена за международно престъпление от Устава на ООН и отговор на всички международни проблеми и въпроси се търси чрез принципа за съгласуване на волите.

В международните отношение и външната политика от създаването на първите държави винаги е съществувало партньорство: това са различните съюзи и коалиции с цел по-лесно отстояване на общите интереси. Колкото тези интереси са по-трайни, толкова и тези обединения са били по-дълготрайни и стабилни. В последните два века са създадени огромен брой междудържавни организации. По дефиниция международната организация е обединение на държави, което е създадено въз основа на международен договор за постигане на определени цели, има съответната система от органи, притежава права и задължения, различни от правата и задълженията на държавите членки, и е учредена съобразно с международното право.

Само за половин век ЕС успява да постигне забележителни успехи. Той осигурява мир между страните членки и просперитет за своите граждани. Такава е била идеята на неговите основатели в началото на 50-те години на ХХ век. Това е водещ принцип в дейността на ЕС и в наши дни. В основата на това начинание стои ЕК, чийто правомощия са ясно и точно определени в Римския договор.

ЕС въвежда единна европейска валута (евро) и единен пазар без граници, където има свободно движение на стоки, хора, услуги и капитали. ЕС е значима търговска сила и световен лидер в областта на околната среда.

Успехът на ЕС се гарантира най-вече от уникалната му същност и от начина, по който функционират институциите в него. Държавите включени в ЕС, са независими и суверенни нации, които обединяват и споделят своя суверенитет за постигането на мощ и влияние в света. Обединяване на суверенитета означава, че страните членки делегират правомощията си за взимане на решения в европейските институции, които сами са създали, така че решенията, свързани с въпроси от общ интерес, да бъдат взимани демократично и на европейско ниво.

ЕС се превърна в един централен и оспорван предмет на обществена дискусия. Процеса на обединение на Европа се характеризира с многообразието на различни идеали за европейска интеграция.

ЕС е гравитационен център на политическия живот в Европа. В много централни области на политиката органите на ЕС взимат задължителни решения, които непосредствено засягат държавите членки и техните граждани. Обемът на задачите и дейностите на тези органи обхващат широк спектър от политически, икономически и социални проблеми. Системата за взимане на решение в ЕС се е развивала в продължение на половин век. Първоначално тя е създадена от общността на шест страни членки.


ІІ. Основна характеристика на европейското административно пространство:


1. Характеристика на понятието „европейско административно пространство”


Идеята за европейското административно пространство е взета от общите идеи за европейско икономическо и социално пространство, широко обсъждани в преговорите за устройството на ЕС. Тази идея се отнася и до европейската система за съдебно сътрудничество, което включва взаимна помощ при прилагане на закона и известно сближаване в сходни сфери на правото.

Административно пространство означава, сбор от административни принципи, правила и постановления, които трябва да се прилагат еднакво на дадена територия, покрита от националната конституция. Традиционно това е територията на суверенните държави. Общото административно право за всички суверенни държави, интегрирани в ЕС, е въпрос на обсъждане още от създаването на ЕО и по него все още не е постигнато съгласие.

Основните правни текстове за устройството на ЕС, главно Римският (1957 г.) и Маастрихтският (1992 г.) договори, не предлагат модел за държавна администрация, който да възприемат всички страни членки на ЕС. След като се прецени демократичният характер на политическите им режими, въпросите за управлението и държавната администрация ще се предоставят на личната преценка на държавите членки. Следователно от правна гледна точка страните членки имат административна автономия.

Засега само определени елементи от бъдещото европейско административно право са заложени в основните договори на ЕС и във вторичното законодателство, издавано от ЕК. Вторичното законодателство на ЕК обхваща основните правни актове, регламентиращи директиви и решения, и правни актове регулиращи вътрешните действия на Общността и институциите й. Важни принципи на административното право, като правото на съдебна проверка на административни решения на институциите на ЕО или задължението да се изясняват причините за административните решения на ЕО, са посочени в Римския договор. Въпреки това само някои административни въпроси са обект на законодателна дейност от страна на европейските институции. Те са свързани предимно с обществени поръчки. Целта е да се осигури свободна конкуренция за фирмите на територията на ЕС, като им се дава възможност да участват в търгове на която и да е страна членка.

Също така има много законодателни норми, които се отнасят до съществени клаузи на административното право. Те засягат отделни сектори, които съставляват общностното право. В случай, че дадена страна членка не въведе правото на ЕО според директивите и постановленията, следват важни правни последствия за тази страна. Страната се счита за подлежаща на извъндоговорна отговорност поради непривеждане в сила на определена директива на ЕО или поради неприлагане на дадено постановление. Това дава достатъчни основания на дадено лице да съди държавата и да получи компенсация за нанесените му щети.

Липсата на официален правен орган, който да контролира държавната администрация, нейните процедурни правила и институционални уредби, не означава, че европейското наднационално административно право е безмислено или непознато на страните членки. Съществува общо общностно право, изградено от принципи на административното право, които могат да бъдат наречени „неформално общностно право” в смисъл, че няма официални правни норми. Все пак то може да представлява общо Европейско административно пространство.

Независимо, че страните членки имат пълна свобода да решават по какъв начин и с какви средства да постигат целите, заложени в договорите и вторичното законодателство на ЕС, в съюза се установяват общи принципи и средства. Тази ситуация е ясно изразена в принципите на административното право. Тя не е отчетлива поради различната степен на децентрализация в страните членки.

Следователно законодателната дейност на европейските институции е основен източник за самостоятелното развитие на европейското административно право, което ръководи страните членки на ЕС, техните държавни администрации, съдилищата и гражданите. Самостоятелното административно право е предимно секторно. То засяга различни сфери, като свободната конкуренция на вътрешния пазар, телекомуникациите, околната среда, земеделието, индустриалната политика, науката и научните изследвания, граничния контрол и др. „Общностното право” е самостоятелно административно право, чиято степен на съвместимост със съответните правни норми на страните кандидатки се изучава и оценява в момента от ЕК в рамките на преговорите за членство.

Правото на ЕО прониква в националния правов ред. Много е трудно в дадена сфера да се използват различни стандарти и практики. Националните институции следват едни и същи стандарти и използват едни и същи практики за прилагането, на правото на ЕО. Така се стига до развитието на идеята за общо административно право в страните членки.

Общите принципи на европейското право служат за стандарти, чрез които се оценяват надеждността на държавната администрация, степента на отговорност на държавните служители и държавните органи, взимането на административни решения и начините за тяхното оспорване чрез жалби и обезщетения. Степента, в която различните страни споделят тези принципи на административното право, също дава представа за нивото на съвместимост между техните административни системи. Те служат за измерители на капацитета на институционалните уредби на държавната администрация на дадена страна за прилагане на формализираното общностно право.

Концепциите на административното право се различават в различните държавни системи. Административното право е сбор от принципи и правила, които се отнасят до организацията и управлението на държавната администрация и до отношенията между нея и гражданите. Тези административни принципи не се основават само на добрата воля, а са включени в различни институции и административни процедури на всички нива. Лицата от обществената сфера са правно задължени да се съобразяват с тези правни принципи.

В сферата на правото на ЕО Европейският съд е утвърдил много принципи на административното право, като за целта е използвал основните правни принципи в тази област, общи за страните членки на ЕС. Особено важни принципи, които всички държави членки трябва да прилагат на местно ниво са: принципът за администриране чрез закон, принципите за пропорционалност, за правна сигурност, защита на законовите очаквания, недискриминация, правото на изслушване по време на административните процедури по взимане на решение, справедливи условия за достъп на физически лица до административните съдилища, извъндоговорна отговорност на държавната администрация. В административното право съществуват няколко практически приложения на тези принципи: административните действия трябва да бъдат мотивирани и предписани от съответния компетентен орган, държавните регистри да са достъпни за широката общественост, служителите на различните органи да се легитимират пред обществеността, държавните служители да приемат някои ограничения, свързани с доходи от частни дейности, при всички случаи те трябва да са предварително одобрени и обявени. От изключителна важност за прилагането на откритостта е задължението на държавните органи да обясняват причините за своите решения.

Всеки административен акт или решение трябва да бъде придружен от „обяснение на причините”. То показва основанията, които е следвал държавният орган при взимане на решението и съответствието между фактите, както и начина, по който тези факти се вписват в законодателството. „Обяснението на причините” трябва да включва фактите и доказателствата към тях, както и приложеното правно основание. Това е изключително важно в случаите, когато се отхвърля молбата на заинтересованата страна. В този случай обяснението на причините трябва внимателно да покаже и да обоснове защо аргументът или доказателството, предоставени от дадена страна, не се приемат.

Това ще даде възможност на заинтересованата страна да изготви жалба срещу административното решение. Обяснението на мотивите за административните решения е инструмент за откритост, прозрачност и отчетност. В административното право отчетност означава всеки административен орган да отговаря за действията си пред други административни, законодателни или съдебни органи, както и нито един орган да не е освободен от наблюдение или проверка от други.

Началото на ХХІ век изправя ЕС пред някои специфични предизвикателства. Сред тях са: разширяването на ЕС на изток, модернизирането на европейската икономика, реформата в социалната сфера, както и дебатът за бъдещето на Европа.

Системата за взимане на решения се е развивала в продължение на половин век. Но първоначално тя е създадена от общността на 6 страни членки. С разширяването на ЕС тази система трябва да се модернизира, за да се избегне спирането дейността на Съюза.

Хармонизирането на българското с европейското законодателство допринася за създаване на правно-нормативна база, която осигурява нормално функциониране на пазарната икономика и повишаване конкурентоспособността на българските стоки, и създава модерна и ефективна местна администрация в услуга на гражданите и фирмите и дава възможност да се възприемат европейски стандарти на живот.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Нов български университет дипломна работа iconОбщина русе
...
Нов български университет дипломна работа iconПрограма 13 май, четвъртък
Георг Краев, Нов Български университет; доц д-р Соня Алексиева, Нов Български университет/бхра
Нов български университет дипломна работа iconДепартамент „нова българистика на нов български университет
Пламен Дойнов (Нов български университет): Литературната 1962 година: проектът на българското размразяване – граници и сюжети
Нов български университет дипломна работа iconИзложение уикенд туризъм русе 2010
Георг Краев, Нов Български университет; доц д-р Соня Алексиева, Нов Български университет/бхра; Кремена Цветкова, Европейски институт...
Нов български университет дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Нов български университет дипломна работа iconНов български университет бакалавърски факултет
Педагогическа медиация с персонален компютър в чуждоезиковото обучение (самостоятелна работа и контрол)
Нов български университет дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Нов български университет дипломна работа iconЗа осма поредна година департамент Масови комуникации на Нов Български университет проведе станалата традиционна Лятна школа по Връзки с обществеността
От 06 до 08 юли 2006 г в І корпус, зала 310 на Нов български университет бе проведена за осми пореден път лятна школа по Връзки с...
Нов български университет дипломна работа iconНов български университет курсова работа
Програмата му се излъчва на 11 езика едновременно в реално време и се приема от 350 милиона домакинства в 155 страни по света посредством...
Нов български университет дипломна работа iconАс. Яна Стефанова Василева Нов Български Университет
Традиционните изразни средства се допълват от възможностите на двуизмерните компютърни програми, което неизбежно се отразява върху...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом